Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Buğra Henden

  • Yönetici
  • "Together we stand, divided we fall."
  • İleti: 15.667
Sistem Optimizasyonu
- 21 Temmuz 2009, 14:52

Alıntı
Kazim Taskin'in ilgili forum basliginin bir kopyasidir.

Öncelikle “Optimizasyon” tan?mlamas?ndan ne anlamam?z gerekti?i konusunu açal?m. Türkçe kar??l??? “en iyileme” olan optimizasyon i?lemi, asl?nda Unix altyap?s?na sahip olan Mac OS X ile birlikte bilgisayar dünyam?za girmi? bir terim de?il. Klasik Sistem’de de, örne?in çak??an font veya sistem geni?letmelerini tespit edip iyile?tirmeler yapmak; bozulan masaüstü dosyas?n? onarmak (desktop rebuild), PRAM reset vb. gibi benzer eylemlerin tümü iyile?tirmek, yani optimizasyondur .
Mac OS X ile birlikte optimizasyona olan ihtiyac?n daha fazla belirginle?mesi, sistemin Unix altyap?s? ile birlikte tamamen de?i?mi? olmas?ndan kaynaklanmaktad?r.
Çoklu kullan?c? (multi-user), sahip kullan?c? (admin) gibi sisteme müdahale ve dosyalara eri?im haklar?n?n (izin/permission) geçerli oldu?u Mac OS X’in, tüm bu düzeni 3 ayr? kütüphane (Library) üzerinden yürüttü?ü dü?ünüldü?ünde i?ler biraz karma??k hale gelebiliyor. Kullan?c?n?n sistem üzerindeki ki?isel ayarlar? ne kadar düzgün olursa olsun, kullan?c?dan ba??ms?z birçok sistem dosyas? ayr? bir dizin ve dokunulmazl?k payesi ile ayr? bir boyuttur. Optimizasyon ihtiyac? bir yana dursun, bu sistem dosyalar?na bilinçli/bilinçsiz müdahaleler dahi duruma göre sistemi aç?lamaz hale getirebilir. Çoklu kullan?c? deste?i ile birlikte, sistemin farkl? noktalar?nda tutulan (user-system-font-kernel) önbellek (cache), tampon bellek (buffer), geçici bellek (temporary) kullan?l?yor olmas?; Mac OS X’e özgü sistem bile?enleri (Spotlight dizini  Launch Services, Kernel vb.) gibi müdahaleniz d???nda hasar görme riski olan dosyalar?n varl???, sisteme ili?kin periyodik bak?m? kaç?n?lmaz k?lan etkenlerin ba??nda gelir.
Bu sayd?klar?m?za ek olarak, Mac OS X’in HD üzerinde sanal bellek (virtual memory) kullan?yor olmas?, sistem bak?m? d???nda sistemin kurulu oldu?u disk/bölüntü için de optimizasyon ihtiyac?n? bonus olarak kullan?c?ya yüklüyor.

?zinler (Permissions)
Mac OS X’in Unix altyap?s? ve çoklu kullan?c?l? sistem hiyerar?isi ile birlikte izin / dosyalara eri?im / kullan?m hakk? sistemin ayr?lmaz bir parças?d?r ve “optimizasyon” ihtiyac? sözkonusu oldu?unda iyile?tirmeler listesinin ba??nda gelir. Gerek sistem gerekse kullan?c?ya ait dosya izinlerinde iyile?tirmeler yapmak ihtiyac?n? nas?l anlayabiliriz sorusu akl?n?za gelmi?tir. O an?n geldi?ini, sistem performans?ndaki dü?ü?ten ve/veya sistemin anormal tepkilerinden anlayabiliriz. Bununla birlikte, daha önce sorun ç?karmadan aç?lan ve çal??an programlar?n beklenmedik ?ekilde kapanmas? (Unexpected Quit) ya da aç?l?? süresinin uzamas? ile beraber performans?ndaki dü?ü?ler de izinlerin iyile?tirilmesi gerekti?ine i?aret ediyor olabilir. Elbette bu emareler sistemin ve ilgili programlar?n ayn? tepkileri verece?i farkl? sorunlardan da (referans dosyalar?n?n bozulmas?, hardware sorunlar? vb.) ortaya ç?kabiliyor.  Ancak kullan?c?lar?n yapmas? gereken ilk iyile?tirme, izinlerin gözden geçirilip onar?lmas? olmal?, problemin devam? halinde  di?er iyile?tirme i?lemlerine geçilmelidir.

?zinlerin Onar?lmas?
Gerek sistem, gerekse kullan?c?lara ait dosyalara ili?kin izinlerin onar?lmas? i?leminde kullanabilece?iniz uygulama, Utilities klasöründe bulunan Disk Utility’dir (Disk ?zlencesi). Program? kullanmak oldukça basit olsa da bir noktay? atlamamak gerekiyor. Birçok kullan?c?, iyile?tirme yapaca?? disk veya bölüntü üzerinde çal??an ve o an aktif olan sistem üzerinden iyile?tirme i?lemi yapar. Oysa bu i?lem, aktif olan sistem bile?enleri ve çal??t???n?z programlar?n sisteme entegre olan dosyalar?nda iyile?tirmeler yapamaz. Bu yüzden, izin onarma i?leminize ra?men problemlerin devam etmesi olas?d?r. Yapman?z gereken, mevcut sisteminizi pasif duruma getirmek, yani bilgisayar?n?z? ba?ka bir bölüntüye yüklü Mac OS X’ten veya sistem diski üzerinden açarak,  Disk Utility uygulamas?n? kullanmakt?r. Bu aç?klamalardan sonra Disk Utility uygulamas?n? kullanarak, izinlerin onar?lmas? i?lemine göz atal?m. Oldukça basit. Program? açt???n?zda sol taraftaki pencerede optimize edebilece?iniz diskler listelenir. Hedefimiz sistemin yüklü oldu?u disk bölüntüsü olmal?d?r. Bölüntüyü seçip, First Aid sekmesinden “Repair Disk Permissions” (Disk ?zinlerini Onar) komutunu verdi?inizde gerek sistem, gerekse kullan?c?ya ait tüm dosyalar?n izin haklar? olmas? gerekti?i gibi ayarlanacakt?r. Hepsi bu kadar.

OnyX ile optimizasyona devam
Hepsi o kadar dedik ancak, sözkonusu iyile?tirmeler sadece eri?im haklar? ile s?n?rl? de?il :) Ke?ke bu kadar basit olsayd? diyorsan?z, emin olun di?er iyile?tirme i?lemleri de oldukça basit. Unix altyap?ya olan yabanc?l???n?z, full sistem optimizasyonuna ili?kin iyile?tirmeleri yapamayaca??n?z anlam?na gelmiyor.
Sistem optimizasyonuna yönelik paket Unix komutlar?yla birlikte, Mac OS X grafik arayüzü üzerinde bulamayaca??n?z sistem ayarlar?n? da bulunduran optimizasyon yaz?l?mlar? mevcut. Birço?u, ücrete tabi olan bu programlar aras?nda, i?ini oldukça iyi yapan üstelik “bedava ve türkçe dil deste?i veren” OnyX’i sizlere tan?tmak istiyorum.
Program? http://www.titanium.free.fr/download.php adresinden indirebilirsini z.
?ndirdi?iniz program paketi içerisinde Uninstall uygulamas? ve Extras klasörü içerisinde bulabilece?iniz alternatif icon setleri de mevcut. Kullan?c? arayüzü Türkçe kullanmak için kurulum s?ras?nda Türkçe'yi seçmek gerekiyor. Program?n admin ?ifresi ile aç?l?yor olmas?, sizin d???nda sisteme müdahale yap?lmas?n?n da önüne geçmi? oluyor.
Sözü fazla uzatmadan program? tan?tmaya ba?layal?m..

Parametreler
Bu bölümde ve di?er birçok bölümdeki rahatl?kla anlayabilece?iniz detaylara girmeyece?im. En çok i?inize yarayacak komutlar? toparlayacak olursak, Parametreler bölümünü kullanarak,
-   Çekti?iniz ekran foto?raflar?n?n dosya format?n? de?i?tirebilirsiniz.
-   Finder’a ait menü komutlar?n? gizleyebilirsin iz.
-   Gizli dosya ve klasörleri görünür hale getirebilirsini z.
-   Dock gölgesini gizleyebilirsin iz.
-   Dock’taki ikonlar? silinmeye kar?? kilitleyebilirs iniz.
-   Gizledi?iniz uygulamalar?n Dock’ta transparan görünmesini sa?layabilirsiniz.
-   Safari’yi h?zl? moda alabilirsiniz.
-   Oturum aç?l???na (Log-in) mesaj ekleyebilirsini z.
-   Disk image dosyalar?n?n (.dmg) aç?l??ta do?rulanmas?n? (verifying) iptal edebilirsiniz.
-   Elbette bu komutlar?n tersini de tek t?kla geçerli hale getirebilirsini z.
Bu bölümde geçen Debug menüsü, eklenece?i programa ek özellikler katan komutlar? bar?nd?r?r. Özellikle Safari’de bu menüyü aktif hale getirmekte fayda var.

Bak?m
Bak?m menüsü, iyile?tirmeye yönelik Unix komutlar?n? ihtiyaca göre ayr? ayr?  kullanabilmeniz i sa?lar. Örne?in, e?er sadece izinleri onarmak istiyorsan?z, “?zinleri do?rula ve onar” ba?l???nda listelenen ö?eleri seçip, çal??t?r komutu vermeniz yeterlidir. Mac OS X alt?nda Klasik sistem kullanm?yorsan?z, Mac OS 9 Classic seçene?ini i?aretlemeniz gerekmiyor.
Scriptler sekmesinde görece?iniz günlük, haftal?k ve ayl?k  “Bak?m Scriptleri”, sistemin altyap?s?n? olu?turan Unix için antibiyotik niteli?indedir ve rutin aral?klarla mutlaka uygulanmas? gerekir.
S?f?rla sekmesinde listelenen seçenekler, sisteme entegre uygulamalara ait veritaban? dosyalar?n?n yeniden düzenlenmesi, böylece ilgili i?lemlerde ya?an?lan performans dü?üklü?ünün giderilmesine yöneliktir.
Eniyile?tir bölümü genel sistem performans?na yönelik iyile?tirmeleri içeren 2 seçenek sunar. E?er belli periyodlarla sistem optimizasyonu yap?yorsan?z, güncelle seçene?ini tercih edebilirsiniz. Ancak, sistem optimizasyonunu ilk kez yap?yorsan?z veya sistemde anormal derecede performans dü?üklü?ü oldu?unu gözlemlediyseniz, Tam Eniyile?tirme seçene?ini kullanmal?s?n?z.

Temizlik
Bu bölüme geçmeden önce, seçeneklerde çok fazla ad? geçen “Cache / Önbellek” ve “Log” terimlerine de?inmek istiyorum. Sistem üzerinde aç?lan her dosya, dolay?s?yla çal??t?r?lan her program için önbellek tutulur. Böylece, ilgili program ve dosyalar?n aç?l??/eri?im süresi k?salm?? olur. Yaln?z burada RAM üzerinde tutulan önbellekten bahsetmiyoruz, çünkü bilgisayar?n yeniden ba?lat?lmas? durumunda RAM üzerinde önbellek için ayr?lan alanlar bo?alt?lmakta ve ayn? döngü yeniden ba?lamaktad?r. Temizlik bölümünde i?aret edilen Cache ise, çal??t?rd???m?z tüm uygulamalar?n; sistemin i?leyi?inde seçeneklere ba?l? olarak eri?ilen tüm dosyalar?n ve yap?lan eylemlerin kayd?n?n tutuldu?u önbellektir. RAM ile tutulan önbellekten fark?, restart sonras?nda bu bilgilerin kaybolmamas?; bununla birlikte diski MB cinsinden i?gal etmesidir. Neden temizlenmeli sorusu için hemen bir kötü senaryo yazay?m.. Önbellek veritaban? olarak kullan?lan bu dosyalar, digital ortam?n ihtimalleri içerisinde hasar görmü? olabilir. Hasarl? dosyalar ise h?zl? eri?im yerine tam tersi etki yaratabilir. Tutulan bu kay?tlar?n birço?una belki art?k ihtiyac?n?z yoktur ancak onlar hala oradad?r ve yer kaplamaya devam eder. Sisteme ili?kin cache dosyalar? ise, çoklu?u ve/veya hasar gördü?ü için sistem aç?l???n? yava?latabilir vs.
Log kelimesi ise “kay?t tutmak” anlam?na geliyor. Bu kay?tlar?n silinmesi asl?nda size pek bir?ey kazand?rmaz. Loglar sistem güncellemeleri, programlar?n aç?l??ta kilitlenmesi vb. olaylar? içeren bilgilendirici kay?tlard?r.  Siz bu kay?tlara ilgisiz olabilir hatta aç?p bakt???n?zda bir?ey anlam?yor da olabilirsiniz, ancak gün gelir teknik servis rapor görmek ister :)
Bu bölümdeki seçenekler de, görece?iniz gibi, gayet anla??l?r ?ekilde kategorize edilmi? durumda. Performans artt?r?c? ve problem giderici temizlikler Önbellekler (Cache) bölümünde toplan?yor. Ancak siz siz olun, ihtiyaç olmamas?na ra?men gereksiz yere cache temizli?i yapmay?n. Cache’in misyonu malum.
Çöp sepeti bölümünde yer alan Çöpü Bo?altmaya Zorla komutu, silinmemekte direnen dosyalar için sisteme emrivaki bir Unix komutu göndererek meseleyi halleder. Güvenli Bo?alt komutu, dosyay? iz b?rakmadan (tekrar kurtar?lamayacak ?ekilde) uçurur.
Di?er menüsü alt?nda yer alan “Geçici ve gereksiz ö?eler” seçene?ini hiç dü?ünmeden i?aretleyin ve kullan?n.  Mail Downloads klasörü için yapaca??n?z temizlik, mail uygulaman?z ile indirip daha sonra silmi? oldu?unuz dosyalar için tutulan önbellek üzerinde temizlik yapman?z? sa?l?yor. Diskte yer kazanmak aç?s?ndan kullanmakta fayda var.

Otomatikle?tir
Otomatikle?tir menüsü, en çok ihtiyaç duyulan optimizasyon komutlar?n?n biraraya geldi?i karma seçeneklerden olu?uyor. Benim de favorim. Bu bölümün bir özelli?i de, i?aretli seçenekleri bak?m menüsünden farkl? olarak, toplu halde ve bir kerede uygulamas?. Do?al olarak i?lem biraz uzun sürüyor ve i?lem bitti?inde bilgisayar?n ilk aç?l?? süresini etkiliyor. Sonras? h?z..

Loglar
Sistemin i?leyi?inde tutulan tüm kay?tlara ula?abilece?iniz bölüm. Faydalanman?z için Unix, ?ngilizce ve Sistem bilgisi istiyor.

?zlenceler
Bu bölümde yer alan plutil, Mac OS X üzerinde yer alan tercihler (preferences) dosyalar?n?, i?aretledi?iniz seçeneklere göre taray?p, do?rulamas?n? yapar. Yanlar?nda OK. ibaresi bulunan tercih dosyalar? sorunsuzdur. Sadece bozuk tercihleri göster seçene?ini i?aretlemenizde fayda var.
Man sekmesi, Unix komutlar?n? bar?nd?ran k?lavuz (guide) dosyalar?na eri?im içindir. Unix bilgisi gerektirir.
Locate sekmesi, arama kutucu?una yazd???n?z herhangi bir dosyan?n yerini sistem dizininde bulman?z? sa?lar.
System Profiler sekmesindeki seçeneklere ait bilgilere, Mac OS X’in ayn? ismi ta??yan uygulamas? ile de zaten ula?abiliyorsunuz.

Bilgi
Bilgi menüsündeki seçenekler, bilgisayar?n?za ait bilgilere (Model, Seri No, ID vb.), konfigürasyonu olu?turan donan?m parçalar?, sistem ve  sistemin kurulu oldu?u diskin kimlik bilgileri ile teknik detaylar?na ula?man?z? sa?lar.

OnyX gibi iyile?tirici paket Unix komutlar?n? kullanabilece?iniz alternatif optimizasyon programlar? (Cokctail, TinkerTool System, System Optimizer X) mevcut. Ancak optimizasyona yönelik programlar?n ayn? iyile?tirici Unix komutlar?n? kulland???n? unutmayal?m.
Ho?ça kal?n.

Alıntı
Kazim Taskin'in ilgili forum basliginin bir kopyasidir.
« Son Düzenleme: 29 Eylül 2010, 00:56 Gönderen: ozgur »
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri