Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Buğra Henden

  • Yönetici
  • "Together we stand, divided we fall."
  • İleti: 15.667
Kurallar
- 27 Aralık 2006, 02:05

Bu kurallar? gerekti?inde tekrar düzenleyebilir ve yenilerini ekleyebiliriz. Lütfen aras?ra tekrar okuyun..

TürkMacForum Hakk?nda

1. TürkMacForum (TMF) sitede verilen bilgilerin ve ilanlar?n sorumlulu?unu üstlenmemektedir. Söylenen her ?ey mesaj? atan ki?iyi ba?lar. Bu sebeple ?ifrenizi iyi muhafaza ediniz, ve özellikle donan?m ile ilgili okuduklar?n?z? uygulamadan önce yedekleme yap?n?z ve/veya tekrar dü?ününüz.

2. TMF, turkmac.com ailesinin bir parças?d?r. turkmac.com bu siteye ba?l?d?r.

Forum Hakk?nda

3. Forum dahilinde yasal olmayan seri numara al??veri?i, program al??veri?i, bittorrent, edonkey vs. linki payla??m? yasakt?r. Ayn? ?ekilde yasad??? program kullan?m?na yönelik aç?klamalara da izin verilmeyecektir .

4. Forum içinde gereksiz polemik yaratacak, konudan sapmaya yönelecek mesajlar, hakaret ve küfür son derece yasakt?r.

5. Forum'da animasyonlu avatarlara ve bannerl? imzalara izin verilmemektedir . Lütfen bu kurala uyunuz. Kurala uyulmad??? taktirde ilgili ö?eler yönetim taraf?ndan kald?r?laca?? gibi ceza al?nmas? mümkündür.

6. Bir soru sorarken konu ba?l???nda Yard?m, Help, Acil, Pliss yazmaman?z önemle rica olunur. Çok acilse bir kaç saat sonra alt?na bir mesaj daha atabilirsiniz.

7. Konu ba?l?klar? anla??l?r olmal?d?r. 6. maddedeki gibi Yard?m yaz?p alt?na sorunuzu yazmay?n. Konu ba?l?klar?nda imlaya ve terimlerin düzgün yaz?l???na dikkat etmeniz gerekmektedir. Hatal? ba?l?klar yönetim taraf?ndan düzeltilebilir.

8. Sorunuzu sorduktan sonra lütfen bilgisayar?n?z ile ilgili bilgileri vermeyi ihmal etmeyin. Bu bilgi olmadan cevap alman?z zor olacakt?r.

8.1. Hackintosh ya da OSX86 tabir edilen toplama PC üzerine Mac OS X yükleme i?lemi sitemizce desteklenmemekt edir. Mac OS X ile ilgili sorunlar?n?za sitemizde yan?t bulabilseniz de sistem kurulumu, donan?m uyumsuzlu?u...vs hakk?nda ya?ad???n?z sorunlara büyük ihtimalle cevap alamayacaks?n?z. Forumun çok büyük bir k?sm?n?n Apple üretimi Macintosh bilgisayarlar kulland??? gerçe?ini göz önüne alarak, bu türden sorunlar?n?z için PC donan?m sitelerini ziyaret etmeniz daha uygun olacakt?r.

9. Tamam? büyük harflerden olu?an ba?l?klar ve metinler yazmay?n. Bu okumay? güçle?tirir ve internette ba??rmak anlam?na gelir. Ayr?ca ?unu unutmay?n ki internet ortam?nda insanlar sizi göremedi?i için yaz?lar?n?z? temel alarak hakk?n?zda dü?üncelere ula?acaklard?r.

10. Yaz?lar?n?zda Türkçe karakterler yerine standard? bile olmayan ne idü?ü belirsiz harf öbekleri kullanmay?n?z, okunmay? çok güçle?tirmektedir. Çengelli veya noktal? bir harf kullanman?z gerekiyorsa, çengelsiz veya noktas? olmayan alternatifini kullanman?z yeterlidir. MUTLAKA düzgün bir Türkçe ile yaz?n?z. Buran?n MSN mesaj penceresi olmad???n? unutmay?n?z. Herhangi bir sebepten dolay? bilgisayar?n?z Türkçe karakter yazam?yorsa, Türkçe karakter kullanmadan (ama mutlaka düzgün Türkçe ile) yazman?zda bir sorun yoktur. Halk aras?nda MSN Türkçesi, bizim taraf?m?zdansa apaçi Türkçesi olarak adland?r?lan üsluptan veba gibi kaç?n?n?z. Kaç?nmad???n?z taktirde forum yönetimi size vebal? gibi davrand???nda a?lamay?n?z. (I??k h?z?yla tedavi uygulad???m?z bir örnek)

11. Herhangi bir konu ba?l??? açmadan önce MUTLAKA sitede arama yap?n?z.

12. Kurallara uymayan üyeler ikaz edilir. ?kaz'?n yeterli olmad??? durumlarda foruma kat?l?m?n?z k?s?tlanabilir. Gerçekten takdire ?ayan bir tav?r tak?nan üyeler bütün masraflar kendilerine ait olmak üzere, Porto Riko ile Surinam aras?nda rasgele bir bölgede bulunan Turkmac adalar?na gönderilirler. Adadaki ziyaretinizin kaç gün olaca?? sergilenen performansla do?ru orant?l?d?r. (Spektaküler bir performans için lütfen t?klay?n). Elbette akl?n?z?n burada kalmamas? için ziyaretiniz süresince siteye üye olarak eri?iminiz engellenecektir .
« Son Düzenleme: 04 Şubat 2010, 23:08 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri