Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ercan Eras

 • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
 • İleti: 4.359
Harici Disk ve Formatlar
- 31 Mart 2010, 11:31

MacOS X sistemin do?al format? HFS+ (MacOS Extended) Journaled'tir.
Macintosh kullan?c?lar? için; yerle?ik diskler gibi, harici diskler ve ç?kar?labilir ortamlar için de önerilen format ?ekli budur. Sistem kurulmas? dü?ünülmeyen harici ortamlarda Journaled seçene?i gözard? edilip HFS+ tercih edilebilir.

Applications (Uygulamalar) > Utilities (?zlenceler) > Disk Utility (Disk ?zlencesi) uygulamas? ile önce sistemin kurulaca?? disk/bölüntüyü seçmelisiniz. Varsay?lan haliyle bölüntü ?emas? harici diskin format at?ld??iMac'e göre olu?turulur.
Üzerine sistem kurulup gerekti?inde ba?lang?ç diski olarak kullan?lacak harici ortamlar, farkl? bir Mac'te biçimlendirilecekse; ilk önce Partition bölümüne geçerek, Options butonuna t?klay?p , diskin kullan?laca?iMac'e uygun bölüntü ?emas? seçilmeli... 

=> G3, G4, G5 gibi PowerPC i?lemcili Mac'lerle kullan?lacak ise Apple Partition Map;
=> Intel i?lemcili Mac'ler için; GUID Partition Table...
Ard?ndan HFS+ Journaled olarak biçimlendirilir...

E?er harici diskinizi hem Mac hem PC ile kullanmak durumundaysan?z kar??n?zda üç yol var...

1) Mac haricinde ba?layaca??n?z PC say?s? 2-3'ü geçmiyorsa
(ki?isel tercihim ve tavsiyem)
harici diskinizi Mac format?nda (HFS+/journaled) b?rak?p; harddiskin ba?lanaca?? PC'lere MacDrive yaz?l?m? kurarak Windows'un Mac ortamlar?n? tan?ma; üzerlerinde okuma/yazma yetene?i kazand?rmak

2) Mac haricinde çok say?da PC'ye ba?lan?yorsa;
harici diski, Mac OS X'in varsay?lan haliyle üzerinde okuma/yazma yeteneklerine sahip oldu?undan Hybrid format olarak dü?ünebileci?imiz FAT32 format?nda biçimlendirmek.
Bunu Disk Utility ile MS-DOS File System seçene?ini kullanarak yapabilirsiniz. Ama ki?isel önerim PC taraf?nda ya?anacak potansiyel sorunlar? bertaraf etmek için direkt Windows üzerinden FAT32 olarak formatlamak.

Ancak, nispeten eski bir format ?ekli olan FAT32, dosyalar?n boyutu, isim uzunlu?u, isimlerde özel karakterler gibi noktalarda k?s?tlamalar getirecektir. Bu formata sahip disklere, boyutu 4 GB'dan büyük tek parça dosyalar? kopyalayamacaks?n?z.

3) Çok say?da PC ile kullan?m için bir di?er yöntem harici diskin Windows'un güncel format ?ekli NTFS olarak biçimlendirmek.
Mac OS X, varsay?lan haliyle NTFS dosyalar? okuyabilir ancak üzerine yazamaz. Bu NTFS formatl? ortamlardaki dosyalar? görür, Mac'inize kopyalayabilirs iniz; ama silemez ya da Mac'inizden bir dosyay? harici diske kopyalayamazs?n?z demek oluyor.

Bununla birlikte 3. parti yaz?l?mlarla (Paragon, NTFS4Mac, NTFS3G gibi) Mac OS X'in NTFS formatl? ortamlar üzerine yazabilmesini sa?layarak NTFS formatl? harici diskleri kullanabilirsin iz. Ancak ilk dönemlerde bu yöntemi tecrübe eden kullan?c?lar?n veri kay?plar? geribildirimi nedeniyle s?cak bakm?yor ve öneremiyorum...

EDIT: Ve ek olarak Snow Leopard ile kar??m?za ç?kan yeni bir alternatif..
4) ExFAT
Hem Mac, Hem PC taraf?nda kullaln?labilen FAT32'nin geli?tirilmi? hali... Güncel i?letim sistemleriyle hayat?m?za giren bu format biçiminin FAT32'ye göre avantaj? 4GB'l?k dosya boyutu k?s?tlamas?n? ortadan kald?r?yor olmas?...
Ancak e?er ihtiyaç duyulacaksa; önce MacOS'un (ve Windows'un) önceki sürümleri ve/veya PowerPC i?lemcili Mac'ler üzerinde deneyip akibetinden emin olunmas?nda fayda var...

Dü?ünülebilecek son bir yöntem daha var;
Harici diski bölüntüleyip bir k?sm?n? MacOS X'e di?erini Windows'a uygun olarak formatlamak. Ancak Mac ve PC farkl? bölüntü ?emas? kulland???ndan; bir Mac bir PC kullan?m?nda uzun vadede harici disk bölüntü ?emas? ve/veya katalog yap?s?nda bozulma potansiyeli oldu?una inan?yorum

BackUP disklerinin ve önemli ar?ivlerin bulunaca?? ortamlar için en do?ru yöntem; kullan?lan i?letim sistemine ait format ?ekliyle biçimlendirmek ve üzerindeki her türlü düzenlemeyi (ta??ma, koplama, silme, yeniden isimlendirme) sadece bu sistem üzerinden gerçekle?tirmek.
« Son Düzenleme: 14 Mart 2011, 11:21 Gönderen: Ercan Eras »
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8

ahmetk

 • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 2
Ynt: Harici Disk ve Formatlar
Cevap #1 - 29 Ocak 2014, 10:56

Merhaba elimde PowerPC G4 internetden MacOS X 10.5.8 indirdim bunu PowerPC yüklemek istiyorum  iso doyas?n?n boyutu 7.51 GB PowerPC üzerinde 2x 4.7 GB Bo? DVD Yüklemek istedim tüm i?lemleri secimleri yapt?m ama BURN  Butonu aktif de?il ne yapmal?y?m ve ya DOUBLE LAYER almamlaz?m Yard?mc? olursan?z cok cok sevinirim.

Ayr?yeten Windows üzerinde Transmac ile usb yazd?rd?m PowerPC takt???m da ALT tu?una bas?yorum usb görmüyor sadece yenile + bir disk  ve ileri Butonu var ?ndirdi?im  ?so dosyas?n? neye yazmam laz?m nas?l kurabilirim Lütfen yard?mc? olursan?z sevinirim te?ekkürler.

PowerPC G4 Özelikleri:

1.5 GB RAM var
80 GB  HD
i?lemci:1.2 GHz
Kayıtlı

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Ynt: Harici Disk ve Formatlar
Cevap #2 - 29 Ocak 2014, 12:18

PowerPC daha zahmetlidir. Mac üzerinde Dual Layer DVD'ye yazmaniz gerekiyor.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

ahmetk

 • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 2
Ynt: Harici Disk ve Formatlar
Cevap #3 - 29 Ocak 2014, 15:26

PowerPC daha zahmetlidir. Mac üzerinde Dual Layer DVD'ye yazmaniz gerekiyor.

te?ekkür ederim cevap icin ozaman  Dual Layer DVD almam gerekiyor.
Kayıtlı

herbaryum

 • MacPro, ?ntel ?7, 8GB DDR, 750 GB HD
 • İleti: 2
Ynt: Harici Disk ve Formatlar
Cevap #4 - 20 Mart 2014, 16:03

Dostlar ilk defa Mac kullan?yorum, müzik yap?yorum bu nedenle mac'e ihtiyaç duydum. Bilgisayar  teknik bilgim orta seviyede oda microsoft ile idi. Mac'i kurcal?yorum ve basit bir çok nokta beni zorluyor, bu foruma ula?t?m...

?lk sorum,

microsoft dan USB belle?e att???m bir klasörü Mac de açam?yorum. Bunun için AppStore dan bir eklenti mi indirmem gerekiyor? Ya da ba?ka bir formülü var m??

Teknik ifadeleri minimalize ederek anlat?rsan?z çok sevinirim. Te?ekkürler
Kayıtlı
Ac? Yoksa Zaferde Yok
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri