Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ercan Eras

  • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
  • İleti: 4.359
Mac OS X ve Fontlar
- 31 Mart 2010, 15:44

Font klasörleri, Mac OS X üzerinde 3 farkl? kütüphanede yer al?r.
Önem ve risk s?ras?na göre;

1) Macintosh HD > System > Library
Dizinden de anla??labilece?? üzere bu kütüphanede sistemin ihtiyac? olan bile?enler bulunur. Herhangi bir ?art alt?nda bu dizine dokunulmas? önerilmez...

2) Macintosh HD > Library
Bilgisayar üzerindeki bütün kullan?c? hesaplar?n?n faydaland??? kütüphane buras?d?r. Buradaki fontlardan bilgisayar üzerindeki bütün kullan?c?lar faydalan?r.

3) Macintosh HD > Users > Kullan?c? Ad?n?z (Home) > Library
Bu kütüphanede sadece ilgili kullan?c? hesab?na ait dosyalar bulunur. Bu dizine eklenecek fontlar, sadece o kullan?c? taraf?ndan kullan?labilir di?er kullan?c?lar göremez.

Dikkat edilmesi gereken noktalar
=> Sadece kendinizin kullanaca?? fontlar? (Home) kütüphanenizdeki Fonts klasörüne, bütün kullan?c?lar?n faydalanmas?n? istediklerinizi ise Macintosh HD > Library > Fonts klasörüne koyabilirsiniz. Macintosh HD > System >Library dizinine dokunmamaya özen gösteriniz...
=> Bilgisayar?n?zda ayn? isme sahip birden fazla font olmad???ndan emin olun ve böyle kalmas?na özen gösterin. Çak??an fontlar soruna davetiye ç?kar?r. Tekrarlayan fontlar mevcutsa silmek için müracaat edece?iniz ilk adres Macintosh HD > Users > Kullanici Ad?n?z (Home) > Library dizini olmal?. Sonras?nda gerekliyse Macintosh HD > Library dizinini ziyaret edebilirsiniz. Macintosh HD > System klasöründen uzak durman?z? öneririm.

Ayr?ca Silmek zorunda de?ilsiniz.
Macintosh HD > Applications (Uygulamalar) içerisinde yeralan FontBook uygulamas? tekrarlayan fontlar? yan?nda küçük bir nokta ile belirtir. Font ismine sa? t?klay?p Disable komutunu kullanabilirsin iz.

=> Çok say?da font kullanacaksan?z; çok say?da aktif Font sistem performans?n? olumsuz etkileyecektir. Bu durumlarda mutlaka bir Font Yönetim Uygulamas? kullanman?z ve fontlar? bu uygulama içinden etkinle?tirmeniz ya da kapatman?z önerilir..
Ba?l?ca Font yönetim uygulamalar?:
Font Explorer X
FontAgent Pro
Suitcase Fusion

Mac OS X, tüm güncel yaz?l?mlar gibi Unicode deste?ine sahiptir. Türkçe karakterlerin Unicode tabloya göre düzgün yerle?tirildi?i fontlar kullanmak en sa?l?kl? tercih olacakt?r. Özetle Türkçe Unicode Fontlar kullan?n.

Tabii System Preferences > International > Input Menu alt?ndan seçece?iniz klavyenize uygun Türkçe Unicode Betik ile...
F Klavye için                               => Turkish
?ngilizce Q Klavye için               => Turkish QWERTY
Türkçele?tirilmi? Q Klavye için => Turkish QWERTY PC

Freehand ve/veya Quark'?n 6.x öncesi sürümleri gibi eski yaz?l?mlar kullan?yorsan?z durum biraz kar???yor. ASCII tabloya göre düzenlenmi? eski grafik fontlar?n? kullanan Carbon yap?daki bu tür programlar için Carbon betiklere ihtiyac?n?z olacak.
Zira Quark'?n 6.x ve önceki sürümleri için carbon betik olmazsa olmaz.

Carbon betikler ve fontlar? yükleyen TUSupport.pkg en son Tiger sistem için haz?rland?... Leopard ve sonras? MacOS X sistemler için TUSupport.pkg haz?rlanmam?? olmas? bir kenara, yüklenmesi de önerilmiyor. Önerilen, Unicode destekleyen güncel yaz?l?mlar/sürümler kullan?lmas?. Tabii ki uzun zamand?r geli?tirilmeyen Freehand için böyle bir ?ans yok... Ancak Snow Leopard kullan?c?s?ysan?z; Türkçe Unicode betik, ASCII'ye göre türkçele?tirilmi? fontlarla Freehand üzerinde Türkçe yazabilmek yetene?ine sahip.

Buna ra?men MacOS 10.5.x (Leopard) sistemlerine TigerTUsupport.pkg yamas?n? yükleyip kullanan Freehand ve önceki sürüm Quark ba??ml?s? kullan?c?lar da mevcut... Dikkat, Intel'li Mac'ler için ayr? TigerTUsupport. pkg dosyas? mevcut.
« Son Düzenleme: 03 Nisan 2010, 09:48 Gönderen: Ercan Eras »
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri