Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667

Özgür'e kat?l?yorum bu konuda. Ayr?ca i? amaçl? hangi yaz?l?m kullan?l?rsa kullan?ls?n, önce bir süre test edilmeli. Burada söz konusu bir databank ise yeri geldi?inde bir kaç aydan fazla bir süre test edilmeli, hatalar ve eksikler göz önüne al?nmal?.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

Yalç?n Eren

 • Welcome back
  • web sitem
 • İleti: 1.969

Her?ey iyi güzel. Kötü ele?tiriler olacakt?r, hatta hakaret ve küfür bile yiyebilirsiniz ama bunlara gö?üs germek gerek. Çaban?z? ve yaz?l?m?n ayr?nt?l? içeri?ini takdir ettim. Ama ticari i?letmelere yönelik bir yaz?l?m?n ücretsiz olmas? bence çok yanl??. Hele hele ekme?ini reklamdan ç?karma hedefi daha da yanl?? ve rahats?z edici. Bence ücretsiz yaz?l?m ö?rencilere, gençlere ve bireysel kullan?c?lara özgü bir durum. Sizin durumunuzda sadece yaz?l?m?n?z? de?ersizle?tiriyor. Yaz?l?m? alan en az?ndan bir 50 - 60 TL verecekki kullans?n, kurcalas?n hatta s?k?lsa bile dirensin yani de?er versin. Siz yine para kazanmay?n, al?n o 50 - 60 TL'yi bence yaz?l?m?n?z?n en eksik yönü olan görsel arayüz tasar?m?na harcay?n, pazarlamaya harcay?n. Bedavac? bir millet olabiliriz ama para vermedi?imiz ?eye de?er de vermeyiz, bunu gözden kaç?rmay?n. Ama tabii bunu yaz?l?m?z?n eksik yönlerini giderdikten sonra yap?n. Bolca test edin, ettirin.

Ayr?ca yaz?l?m?z?n (MacOs aç?s?ndan konu?uyorum) hedef kitlesi çok dar, buna ra?men alt yap? tedariki çok zorlu. Bence yeteneklerinizi (Grafik yönüne de en az kod k?sm? kadar önem vererek) daha geni? kitlelere yay?labilecek yaz?l?mlara harcay?n. Bak?n adamlar Angry Birds diye (bence rezalet, ba?kalar?na göre e?lenceli) bir oyunla dünyaya yay?ld?.

Daha pek çok ?ey yaz?labilir ama k?sa keselim. Umar?m daha ba?ar?l? olur, büyük bir yaz?l?m firmas? olursunuz.
Kayıtlı

Zen

 • İleti: 1.092

Proram?n internet sitesine ba?lan?yorsunuz safariden, yeni versiyonu download ediyorsunuz, kuruyorsunuz ve süpriz! program çal??m?yor. Ne applicationsdak i "K9" uygulamas?ndan çal??t?rabiliyorsunuz ne de "CEREN" klasörünün içindeki "K9" uygulamas?ndan çal??t?rabiliyorsunuz.

?ki defa indirdim ve kurdum, ayn? sorun bende de mevcut. Üstelik App klasörünün içinde K9 olarak herhangi bir uygulama olu?turulmad? sadece App>Ceren>K9 olarak var ama ordaki K9 ise herhangi bir tepki vermiyor.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Ceren_Blg

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 26

/Applications/K9 ' un olusmamasi hic rastlamadigimiz bir durum. Biraz detay bildirebilir misiniz ?
Kayıtlı

Zen

 • İleti: 1.092

Kurdu?um sürümü kald?rd?m sonra 2.25 sürümünü tekrar yükledim sorunsuz çal??t?. Aç?lan pencerin yan taraf?nda sürümün güncellenme bilgisi ve yükleme k?sm? vard?. Bu ?ekilde güncel sürümü (2.32) indirip kurdum ama bu seferde kar??ma sürümün güncelli?ini yitirdi?i ve yenisini yüklemem gerekti?ine dair bir uyar? ç?kt?.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Ceren_Blg

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 26

Biraz netlestirelim mi ;

V2.25 ' i kurdunuz , sorunsuz calisiyor.
V2.32 ' yi kurdugunuzda calismiyor.

V2.25 ' te guncel degilsiniz uyarisi geliyor , ki degil. Size V2.32 yi indirip kurdunuz(ki calismadigini soyluyordunuz) ama hala size guncel degilsiniz diyor.
Lutfen Sistem->Hakkinda ile programin versiyonuna bakarmisiniz.


Kayıtlı

Zen

 • İleti: 1.092

1- 2.25 sürüme ait ceren_k9_2.25.p kg dosyas? kuruldu sonras?nda program sorunsuz çal??t?r?ld? hakk?nda bölümünden kontrol edildi ve sürüm numaras? olarak 2.25 teyit edildi.

2- Program kapat?ld? ve ceren_k9_2.32.p kg dosyas? kuruldu sona app>k9 çal??t?r?ld? ve sürümün güncelli?ini kaybetti?ine çal??mayan ir k?rm?z? buton olan bir uyar? aç?ld?. Hakk?nda k?sm?da çal?mad??? için versilon teyidi yap?lamad?.

Program?n?z kurulum s?ras?nda kendini sistemin ba?ka yerlerine da??t?yor olabilir mi? Belki eski versiyona ait parçac?klar vard?r ve onlar?nda temizlenmesi gerekiyordur?

Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Ceren_Blg

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 26

Hayir , 10 gundur 2.32 ' yi bir cok kisi kurdu , sorunsuz. Sizdeki pakette bir hata olmali. Rica etsem , 2.32 yi tekrar indirebilir misiniz ?
Kayıtlı

Zen

 • İleti: 1.092

?imdi düzeldi. 2.25'e ait her?eyi sildim 2.32'yi tekrar indirip öyle kurdum çal??t?.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

istif

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 1

herkese merhaba
Mac de yeniyim bir?eyi çok merak ediyorum. Türkiyede bu kadar Mac varken neden bir Ticari yaz?l?m yok?
Yada benmi bilmiyorum. Mesela büyük yaz?l?m firmalar?n?n ( M?KRO, LOGO,NETS?S VS ) hiç birinde Mac de çal??an bir versiyon yok. Nedir bu olay bir anlat?rsan?z çok sevinirim
Kayıtlı

Zebedee

 • 2011 MacBook Pro 13" - 16GB Ram - 250 GB SSD
  • www.SanalOrtam.com
 • İleti: 872

herkese merhaba
Mac de yeniyim bir?eyi çok merak ediyorum. Türkiyede bu kadar Mac varken neden bir Ticari yaz?l?m yok?
Yada benmi bilmiyorum. Mesela büyük yaz?l?m firmalar?n?n ( M?KRO, LOGO,NETS?S VS ) hiç birinde Mac de çal??an bir versiyon yok. Nedir bu olay bir anlat?rsan?z çok sevinirim

Son zamanlarda bireysel kullan?mlarda Mac kullan?c? say?s? artm?? olsa bile kurumsal olarak halen daha çok çok yetersiz.
Bende yaz?l?m firmas?nda çal???yorum, ve PC'ye yönelik yaz?l?mlar geli?tiriyoruz.
PC'de binlerce kullan?c?m?z var.
Mac için y?lda 1 yada 2 kullan?c? soruyor. Emin olun ki yüzlerce ki?i s?rada beklemiyor.
Bireysel programlar?n ?ans? daha fazla tabi bu konuda.
Ayr?ca, herkes için ayn? olmaz tabiiki de ama örne?in bizim projemizi Mac platformuna ta??mak çok büyük emek istiyor. Çünkü projenin ço?u k?sm?nda Windows API'leri kullan?l?yor. Yani platform ba??ml?l??? çok fazla diyebiliriz.

Projeyi Mac platformuna ta??mak için,
6 yaz?l?mc? 6 ay çal??sa, bunun i?çilik ücretini hesaplay?n.
ARTI Mac olmad??? için donan?m sat?n almam?z gerekiyor bu fiyat? da ekleyin.
Sonuçta 10 tane program satacaksak, bu i?e ba?laman?n hiçbir anlam? yok.
1000 tane satacaksak o zaman anlaml? olur. Ama henüz (Ticari programlar için) o pazar yok.
Kayıtlı
www.SanalOrtam.com
Twitter: @tsusamci

2011 MacBook Pro 13" 16 GB Ram 250 GB Samsung SSD  MacOS 10.9 TR
iPhone 5c 16gb - iPhone 5 16gb - iPad Mini 16 GB - iPad 1 Wifi 32 gb - iPhone 3GS 16gb

mustafa öksüz

 • İleti: 407

2.83 versiyonunu indirdim. Bir kaç tane sorun gördüm, belki yard?mc? olur.

-Program mac os application bundle kurallar?na uygun haz?rlanmam??, rogram?n haz?rland??? QT nin sayfas?nda bir mac uygulamas?n?n nas?l olu?turulaca?? anlat?lm??.

http://developer.qt.nokia.com/doc/qt-4.8/deployment-mac.html

-Framework linkleri /Library/Framework/ü görecek ?ekilde haz?rlanm??, bunu a?mak için shell script kullan?lm??, onda da relatif pathler kullan?lmad?? için program?n dizini farkl? olunca çal??m?yor do?al olarak.

K9 olarak kaydedilmi? shell scriptini a?a??daki gibi düzeltince sorun çözülebilir.
(Tabi framework, lib ve plugins klasöreleri Contents yazan klasörün içinde olmas? gerekiyor. CEREN isimli çal??t?r?labilir dosya lib de?il MacOS yazan klasörde olmal?)

Kod: [Seç]
#!/bin/bash
cmd=`dirname "$0"`/CEREN
export DYLD_FRAMEWORK_PATH="../Frameworks/:/../lib/":$DYLD_FRAMEWORK_PATH
export DYLD_LIBRARY_PATH="../lib/:../plugins/":$DYLD_LIBRARY_PATH
exec "$cmd" "$@"

-Son olarak frameworklerin hiç biri asl?nda framework de?il. dolay?s? ile her?ey yolunda gitse bile framework hatas? verecek.

Ben powerpc tabanl? bilgisayarda bakt???m için bu kadar?n? gördüm. Umar?m i?inize yarar.
« Son Düzenleme: 14 Ocak 2012, 13:25 Gönderen: mufafa »
Kayıtlı

Ceren_Blg

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 26

Merhaba ,


Sozkonusu kandirmacalarin asil amaci sistemde farkli bir Qt surumu varsa cakismamak , calisabilmek.

Zaman ayirip incelediginiz ve bilgi verdiginiz icin tesekkurler
Kayıtlı

ugur yasin

 • OS X Sürüm 10.8.2 ??lemci 2.4Ghz ?5 8 GB 1333 MHz
 • İleti: 20

Merhaba arkada?lar. bu ceren k9 muhasebe program? kullan?m? aktif mi acaba? verilen linki indirdim ama ba?aramad?m. yorumlara bakt?m çok ki?i ayn? durumdan muzdarip anlamaya çal??t?m lakin anlamad?m :S mac de acemi olmam çözümü zorla?t?r?yor malesef. konu hakk?nda bilgi verirseniz sevinirim.

hay?rl? ak?amlar dilerim.
Kayıtlı
Güzel de?il batmakla gâib olan bir mahbub. Çünkü, zevâle mahkûm, hakiki güzel olamaz; a?k-? ebedî için yarat?lan ve âyine-i Samed olan kalb ile sevilmez ve sevilmemeli.

Bediüzzaman Said Nursi (r.a)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri