Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik HizmetleriSayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 14   Aşağı git
0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Burak ATUK

 • Emekli
  • website
 • İleti: 433
PDF
- 15 Ocak 2007, 19:48

Ne güzel bir program uzant?s?d?r PDF. Hele ki bask? i?iyle ugrasan arkadaslar?m?z?n resmen kurtar?c?s? olmustur...

Peki hala tam anlam?yla PDF nedir?

Bunu burada tüm ayr?nt?s? ile payla?acak arkada?lar?m?z varm?d?r?

Eminim büyük bir yard?m? olacakt?r bu ba?l?k alt?nda ki bilgiler...

?imdiden te?ekkürler.....
Kayıtlı
Mac Pro (Late 2013) / 3,5 GHz 6-Core Intel Xeon E5 / 32 GB RAM / 4 TB HD / 10.11.3 (El Capitan)

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Re: PDF
Cevap #1 - 15 Ocak 2007, 21:00

Adobe'nin geli?tirdi?i süper ?ahane bir format olup, aç?l?m? Portable Document Format (Ta??nabilir Dosya Format?)'d?r. Ba?ta sadece ücretsiz Acrobat Reader program? taraf?ndan aç?labilen PDF belgeleri, günümüz itibariyle birçok pro yaz?l?m taraf?ndan tan?nmaktat?r. Gerek Acrobat Reader, gerekse grafik tasar?m sektöründeki yaz?l?mlar?n farkl? i?letim sistemleri üzerinde çal??abilmeleri, PDF format?n?n "ta??nabilirli?i"ni peki?tirmi?; ba?ta dosya payla??m? olmak üzere, daha da ileriye ta??narak bask? ve prova teknolojilerind e yer bulabilmi?tir.

PDF döküman?n ta??nabilirli?inin en önemli özelliklerinden birisi de, orjinal dökümanda kullan?lan bütün datalar?n (yaz? karakterleri, image belgeleri, vektörel objeler vs.) PDF içerisine özelliklerini muhafaza ederek gömülebilmesidir.

Kullan?c?lar?n haz?rlad?klar? i?leri gerek sunum, gerek bask? onay? hatta bask? için PDF format?na dönü?türmelerinin avantajlar? saymakla bitmez.
Ben biraz?n? sayay?m..

1- PDF'e çevrilen dökümanlar?n haz?rland??? i?letim sistemi / kullan?lan program, fontlar, image belgelerinin payla??lan platform için ba?lay?c? bir niteli?i yoktur. Tüm datalar özelliklerini (sayfa ebad?, çizgi kal?nl?klar?, mizanpaj, renk modu/de?erleri vs.) dönü?tü?ü PDF belgesi içerisinde muhafaza eder. PDF belgesini aç?p print etmek için Acrobat Reader yaz?l?m? bile yeterlidir. ?leri düzey edit / print i?lemleri için daha donan?ml? sürüm olan AcrobatPro yaz?l?m? tercih edilmelidir.

2- Payla??lan PDF belgelerinin aç?l???, print ve edit i?lemleri ?ifre ile koruma alt?na al?nabilir. Özellikle mü?teriler ve/veya grup içerisinde ilgili ki?iler aras?nda payla??lan PDF belgelerine notlar eklenebildi?i gibi, düzeltmeler (tashih) de belirtilebilir.

3- Adobe Creative Suit paketine dahil olan tüm programlardan sa?l?kl? bir ?ekilde PDF olu?turulabildi?i gibi, Mac OS X i?letim sistemi üzerinde Print komutunun yer ald??? tüm programlardan PDF belgesi olu?turulabilir. ?leri düzey PDF belgesi olu?turmak için ilgili yaz?l?mlar?n PDF yeteneklerinin de ileri düzey olmas? gerekir. Örne?in Adobe Creative Suite paketi dahilindeki yaz?l?mlar ve QuarkXPress 6.x-7.x yaz?l?mlar? bask?ya uygun PDF belgesi olu?turabilirken, FH MX yaz?l?m? bu konuda pek ba?ar?l? de?ildir. PDF yetene?i k?s?tl? olan yaz?l?mlardan sa?l?kl? PDF üretmek için, Adobe Creative Suite paketi ile sisteme yüklenen AdobePDF yaz?c?s?ndan yararlan?labilir.

4- PDF belgeleri, üretildi?i orjinal döküman?n toplam MB de?erinden çok daha az yer kaplar. Bu konudaki ba?ar?n?n s?rr?, döküman içerisinde yer alan datalar?n PDF belgesinin kullan?laca?? amaca uygun olarak s?k??t?r?labilmesidir. Örne?in 100 MB'lik bir dökümandan bask? için olu?turulacak PDF belgesi, (at?yorum) 15 MB ise, ayn? PDF belgesi internet ortam? için optimize edildi?inde 1MB veya daha az yer kaplayabilir.
PDF'in bir di?er özelli?i de, döküman içinde maskelenmi? image belgelerinin maske d???nda kalan bölümlerini  atarak, döküman?n hak etti?i MB de?erine çekmesidir.

5- PDF belgeleri Photoshop ile "rasterize" edilerek aç?labidi?inden, özellikle vektörel datalar içeren PDF'lerden yüksek çözünürlüklü image belgeleri üretilebilir. Image içeren PDF belgeleri Photoshop ile rasterize edilirken, orjinal dökümanda kullan?lan image belgelerinin orjinal çözünürlü?ünün üzerine ç?k?lmamal?d?r.

6- Unicode (evrensel kod) font içeren PDF belgeleri Adobe Illustrator yaz?l?m? ile aç?larak yaz?lar edit edilebilir. Bu i?lemi yaparken, PDF belgesindeki yaz? karakteri veya dökümandaki özel karakterleri de ihtiva eden unicode bir font seçilmelidir. Belge daha sonra yeniden PDF olarak export edilebilir.
Bunun d???nda, örne?in Arapça word belgesi illa non-unicode (unicode desteksiz) bir programa (mesela FH MX) aktar?lmak isteniyorsa, en basit yöntem olan PDF export'a ba?vurulabilir. Bu PDF belgesi daha sonra Illustrator ile aç?l?p convert edilmek sureti ile .ai kaydedilir ve FH ile cillop aç?l?r.

7- ?nternet üzerinde ücretli/ücretsiz da??t?lan 3. parti programlar ve/veya Acrobat Pro kullan?larak PDF belgelerinde yer alan sayfalara ekleme/ç?karma yap?labilir.

8- Excel program?nda üretilen Chart'lar (özellikle pasta -pie-) PDF export edilerek, kusursuz bir ?ekilde (minimum point) vektörel yaz?l?mlara aktar?labilir. Bu yöntem, klasik copy-paste ile k?yaslanamayacak sonuçlar alman?z? sa?lar.

?imdilik ilk akl?ma gelenler bunlar. Devam ederiz yine yeniden.

Kolay gelsin,
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

Burak ATUK

 • Emekli
  • website
 • İleti: 433
PDF
Cevap #2 - 17 Ocak 2007, 11:22

Ellerin Dert Görmesin KAZIM BABA

Sayg?lar
Kayıtlı
Mac Pro (Late 2013) / 3,5 GHz 6-Core Intel Xeon E5 / 32 GB RAM / 4 TB HD / 10.11.3 (El Capitan)

matir

 • İleti: 107
muthis mis pdf ama ben hala yapamiyorum.
Cevap #3 - 24 Ocak 2007, 18:50

1. pdf dokumanda 4 sayfalik calisma geldi metin ingilizce 8 adet resim var.
2. word dokumaninda 2 sayfa fransizca metin geldi.
pdf dokumanini uygun bir programda (neyi tavsiye ederseniz) acip, icindeki ingilizce metinleri  (resimlere dokunmadan) world dokumanindaki almanca metinlerle yer degistirmem lazim.

yani pdf teki ing. yazilar, almanca olacak.

her zaman ne derler, uygulamali daha basarilidir, teorikten,

teorikde iyide, su uygulamada bana bi yardim edermisiniz, nasil yapilir, siz olsaniz ne yapardiniz..
Kayıtlı
FORUM SITELERINI VE BU SITELERI DESTEKLEYENLERI SEVIYORUUUMMMMM

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
PDF
Cevap #4 - 24 Ocak 2007, 18:57

Text'ler editable (düzenlenebilir, müdahale edilebilir) özelli?e sahipse, AcrobatPro ile, de?ilse Illustrator CS ile halledebilirsin iz.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

matir

 • İleti: 107
PDF
Cevap #5 - 25 Ocak 2007, 09:03

Alıntı yapılan: "kazimtaskin"
Text'ler editable (düzenlenebilir, müdahale edilebilir) özelli?e sahipse, AcrobatPro ile, de?ilse Illustrator CS ile halledebilirsin iz.


dun bu sekilde yaptim, (illustrator CSile actim) fakat 4 sayfanin her sayfasini ayri ayri acmam gerekio, ayrica bir paragraftaki her satir kopuk kopuk, ve
yazi karakteri tasarim sekil bozuldu??
Kayıtlı
FORUM SITELERINI VE BU SITELERI DESTEKLEYENLERI SEVIYORUUUMMMMM

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
PDF
Cevap #6 - 25 Ocak 2007, 10:28

Alıntı yapılan: "matir"
dun bu sekilde yaptim, (illustrator CSile actim) fakat 4 sayfanin her sayfasini ayri ayri acmam gerekio, ayrica bir paragraftaki her satir kopuk kopuk, ve yazi karakteri tasarim sekil bozuldu??


??te öyle. PDF temelde "edit" esnekli?inden ziyade, "nihai, final" tad?ndad?r. ?? biter, tasar?m/i? üzerinde k?l? k?rk yararak kontroller yap?l?r ve bask?ya haz?r bir PDF olu?turulur. ?? üzerinde bahsetti?iniz anlamdaki düzenlemeleri, o i?in haz?rland??? platform/program ile çal???yormu?sunuz gibi rahat rahat yapamazs?n?z.
Yerinizde olsam, resimleri oldu?u gibi b?rak?r kopuk yaz? alanlar?n? silerdim. Illustrator üzerinden, puntosu, sat?r geni?li?i, yaz? karakteri, bloklamas?, sayfadaki pozisyonu belli olan yaz?y? yeniden yazard?m. Daha iyi bir yöntem maalesef yok. Dedi?im gibi, PDF bu i? bitti al?n bas?n demektir. Aç?p üzerinde istedi?iniz de?i?iklikleri yap?n de?il.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

Burak ATUK

 • Emekli
  • website
 • İleti: 433
PDF
Cevap #7 - 25 Ocak 2007, 12:47

sadece yaz?lara ihtiyac?n?z var ise kaz?m abinin dedigi gibi AcrobatPro ile kopyala yap?st?r yap?n.. Ben cogu eski PDF lerin icinden yaz? almam gerekti?inde bu yolu kullan?yorum...
Kayıtlı
Mac Pro (Late 2013) / 3,5 GHz 6-Core Intel Xeon E5 / 32 GB RAM / 4 TB HD / 10.11.3 (El Capitan)

matir

 • İleti: 107
evet dostlar
Cevap #8 - 25 Ocak 2007, 14:14

her yigidin bir yogurt yiyisi vardir, ama pdf i hepimiz ayni sekilde yiyomusuz. bunu ogrendim, hepinize tesekkur ederim. sagolun.
Kayıtlı
FORUM SITELERINI VE BU SITELERI DESTEKLEYENLERI SEVIYORUUUMMMMM

matir

 • İleti: 107
:)) ozur dilerim amaa...
Cevap #9 - 25 Ocak 2007, 16:51

yukardaki kayitlarda, 4 sayfalik pdf dokumanini illustratorda tek bir sayfada actim, icindeki metinleri yeniden duzenledim. simdi bunun tekrar pdf (4 sayfa halinde gorunmesi icin) nasil yaparim?????
Kayıtlı
FORUM SITELERINI VE BU SITELERI DESTEKLEYENLERI SEVIYORUUUMMMMM

matir

 • İleti: 107
benim izledigim bir yol var
Cevap #10 - 25 Ocak 2007, 16:52

ama burdan hem izledigim yolun dogru olup olmadigini, hemde alternatifleri ogrenmek istiyorum.

bu sekilde sanirim pdf olayini gayet net anlasilir hale getirebiliriz.

ilginize bilginize tesekkurler,

cevaplari bekliyoz
Kayıtlı
FORUM SITELERINI VE BU SITELERI DESTEKLEYENLERI SEVIYORUUUMMMMM

Burak ATUK

 • Emekli
  • website
 • İleti: 433
PDF
Cevap #11 - 25 Ocak 2007, 18:48

bu pdf i sadece döküman olarak kendin de tutacaksan. print seceneginden PS kay?t yapt?ktan sonra distiller dan standart secenegi ile ps döküman?n? PDF e cevirebilirsin. Yok ben bunu bask?ya yollayacagim diyorsan,

Oncelikle programda sayfa tasmalar?n? ve croslar?n? att?ktan sonra print seceneginde sayfa ayar?n?  yapman gerekiyor sonra da bunu masaüstüne tekrar dan PS olarak kay?t yapman gerekiyor ve distillerdan PDF/X-3:2002 secenegi ile PDF e cevirip afiyetle bask?ya yollayabilirsin iz.

PS kay?t ile bilgiyi kaz?m abi yukar?da ki yaz?s?nda vermisti...

iyi günler
Kayıtlı
Mac Pro (Late 2013) / 3,5 GHz 6-Core Intel Xeon E5 / 32 GB RAM / 4 TB HD / 10.11.3 (El Capitan)

matir

 • İleti: 107
ama 4 sayfayi nasil yollariz??
Cevap #12 - 26 Ocak 2007, 09:34

ben illustrator cs2 programinda 4 sayfalik bir calisma yaptim, (tek sayfa uzerinde), bunu pdf formatinda 4 sayfa seklinde, illustratorden nasil gonderecegimi anlamadim???
Kayıtlı
FORUM SITELERINI VE BU SITELERI DESTEKLEYENLERI SEVIYORUUUMMMMM

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Re: ama 4 sayfayi nasil yollariz??
Cevap #13 - 26 Ocak 2007, 10:29

Alıntı yapılan: "matir"
ben illustrator cs2 programinda 4 sayfalik bir calisma yaptim, (tek sayfa uzerinde), bunu pdf formatinda 4 sayfa seklinde, illustratorden nasil gonderecegimi anlamadim???


Adobe yaz?l?mlar? söz konusu oldu?unda dosyay? .ps kaydetmeye gerek yok. Zira Distiller'deki PDF motoru ile Photoshop, Illustrator ve InDesign'daki PDF motoru ayn?.

Illustrator > Save as >PDF > Save komutu verin. Kar??n?za gönderece?iniz platforma ili?kin PDF seçenekleri ç?kacak.
Bask? için PDF/X-3:2002 format?nda gönderin.

Di?er seçeneklere gelince;
High Quality Print, bildi?imiz masaüstü yaz?c?lar? için kafi gelen seçenekleri sunar.
Press Quality, bask? öncesi digital prova bask?s?na yönelik seçenekleri sunar.
Standart, daha çok mü?teri onay? için kullanabilece?iniz; print al?nd???nda da iyi sonuçlar veren bir seçenek.
Smallest File Size ise, PDF dökümanlar?n?z? e-mail ve/veya internet için optimize eden, dosya boyutunu max. dü?üren seçenektir.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

Burak ATUK

 • Emekli
  • website
 • İleti: 433
PDF
Cevap #14 - 26 Ocak 2007, 10:36

opps illustrator yaz?s?n? görmemisim  :S
Kayıtlı
Mac Pro (Late 2013) / 3,5 GHz 6-Core Intel Xeon E5 / 32 GB RAM / 4 TB HD / 10.11.3 (El Capitan)
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 14   Yukarı git
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri