Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513

Apple laptoplar, yani Macbook, Macbook Pro ve Macbook Air diz üstü modelleri, bildi?imiz üzere yüksek kapasiteli ve dahili pile sahiptirler. Özellikle bu bilgisayarlar?n masaüstü kullan?m? ya da pil bak?m? konusunda ço?u kullan?c?m?z?n kafas?nda sorular olu?uyor. Bu soru(n)lar?n cevaplar? ise asl?nda oldukça basittir:

 • Pil Özellikleri:
  Apple dizüstü bilgisayarlarda kulland???n?z piller, %95 ?arj seviyesine dü?ene kadar -adaptörünüz tak?l? olsa da- ?arj edilmezler. Bundan dolay? da bilgisayar?n?z? uykudan uyand?rd???n?zda ya da gün içerisinde ya?ad???n?z %1 - 2 düzeyindeki dü?ü?ler sizi korkutmas?n. Bu yaln?zca pilinizin ola?an çal??ma sürecinde oldu?unun göstergesidir.
 • Pil kullan?m?: Piliniz cihaz?n?z?n bir parças?d?r. Haliyle o da eskiyecek ve zamanla da bozulacakt?r. Buna kar??n optimum süre pilinizi kullanabilmeniz yarar?n?za olacakt?r elbette. Piliniz dahili oldu?undan dolay? de?i?tirilemez de?ildir. Her dizüstü bilgisayar?n pili de?i?tirilir. Yaln?zca Apple pilleri uzun ömürlü olduklar?ndan dolay? de?i?im süreleri uzundur ve çok hor kullanmad???n?z sürece de bilgisayar?n?z?n ömrü süresince yan?n?zda olacaklard?r. Olas? bir hata / bozulma durumunda ise serviste pilinizi de?i?tirebilir ya da deneyimli bir kullan?c?ysan?z ve garantiniz de bittiyse pilinizi kendiniz de de?i?tirebilirsiniz.
  • Ek bilgi:
   Cihaz?n?z?n pilini ç?kart?p kullanmay? akl?n?zdan geçirmeyin. Dizüstü bilgisayar?n?z?n pili hem bir UPS görevi görmekte, hem de önce adaptör, sonra da piliniz arac?l??? ile ak?m düzenleyici görevi görmektedir. Bilgisayar?n?z?n sa?l??? aç?s?ndan dizüstü bilgisayar?n?z?n pili sürekli tak?l? kalmal?d?r. Bilgisayara tak?l? olmayan piller ölüme terkedilmi? pillerdir, unutmay?n.
 • ?arjda kullanma:
  Dizüstü bilgisayar?n?z? masaüstünde ve sürekli ?arjda kullanacaksan?z, gece yatarken ya da uzun süre kullanmayaca??n?z zamanlarda kapa??n? kapatt?ktan (uyku moduna geçtikten) sonra adaptörünüzün fi?ini laptopunuzdan ç?kart?n. Yani cihaz?n?z uyku modundayken ?arjda kalmas?na gerek yok. Bu i?lemi uygulayarak, sürekli ?arjda kulland???m?z dizüstü bilgisayar?m?z?n pilini, uyku s?ras?nda çal???r halde b?rak?yoruz ve böylece de i?levsel kalmas?na yard?mc? oluyoruz. Bilgisayar?n?z? kullanaca??n?z zaman ise, adaptörümüzü tak?p kullanmaya devam edebilirsiniz.
 • ?arj ??lemi:
  Cihaz?n?z? mümkün oldu?unca, status bar üzerindeki ibare %100 olana kadar ya da adaptör üzerindeki turuncu ???k ye?il oluncaya dek ?arjda b?rakmaya özen gösteriniz. Nadiren ve acil durumlar d???nda "?imdilik idare etsin" diyerek ?arj etmeniz ve bunu da al??kanl?k haline getirmeniz pilinize zarar verebilir. Pilinizi ?arj etmek için bitmesini ya da belli bir seviyeye inmesini beklemenize gerek yok, ancak gün içerisinde çok defa tak ç?kar yapacaksan?z e?er, yerle?ik bir konuma geçene kadar cihaz?n?z? pilde kullan?n ve yaln?zca piliniz çok azalaca?? durumlarda ?arj edin.
 • Pil Kalibrasyonu:
  Dizüstü bilgisayar?n?z? 2 veya 3 haftada bir yaln?zca pilde kullan?n ve pili bitene kadar da ?arja takmay?n. Pili tamamen bittikten sonra ise, bilgisayar?n?z kapal? kals?n ve ?arja tak?n. Cihaz?n yan taraf?nda ?arj göstergesi bulunmaktad?r. Buradan tam ?arj dolumu gerçekle?ti?ini görmeden bilgisayar?n?z? açmay?n. ?arj?n?z tam dolduktan sonra yeniden cihaz?n?z? kullanmaya ba?layabilirsiniz.
 • Service Battery:
  E?er cihaz?n?z? açt???n?zda ststus barda bu ibareyi görüyorsan?z pilinizde bir sorun var demektir ve muhtemelen de pilinizin de?i?mesi gerekecektir. Cihaz?n?z? servise götürmeden önce, piliniz e?er halen doluysa öncelikle bir kaç defa pil kalibrasyonu yap?n ve cihaz?n?z? yeniden çal??t?r?n. Halen ayn? uyar?y? al?yorsan?z, ne yaz?k ki pilinizin de?i?im vakti gelmi? demektir.
 • Pilinizin sa?l???:
  Pilinizin sa?l???n? görebilmek için Coconut Battery ya da iStat Menu Widget  gibi programlardan yararlanabilirs iniz. Bu ücretsiz programlar size piliniz ile ilgili  detaylar? (a?a??daki örnek görseldeki gibi -Coconut Battery-) gösterecektir.
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2012, 23:50 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

simurg

 • İleti: 3

Merhaba,
Pil kullan?m? ile ilgili çok i?e yarayan bir yaz?.
Bu konuda bir sorum var; yeni al?nan bir Mac bilgisayar?, ilk kullan?m öncesinde uzun süre (mesela 12 saat) ?arj etmek veya bir iki defa pili ?arj edip sonras?nda tamamen bo?altmak gerekir mi? Biliyorsunuz, cep telefonu veya bazen dizüstü bilgisayarlar?n pil ömrünü uzatmak için böyle öneriler yap?l?yor.
Te?ekkürler
Bar??
Kayıtlı

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513

Merhaba,
Güncel hemen hiç bir mobil cihazda art?k bahsetti?iniz i?lemin yap?lmas? gerekmiyor.

Yeni sat?n ald???n?z bir Macbook Pro'nun da mevcut ?arj? yakla??k olarak %10'a gelene kadar (ya da sabr?n?za göre daha az) kullan?n, ard?ndan ?arj cihaz?n?z? bilgisayar?n?za tak?n ve normal kullan?m?n?za devam edin. Cihaz?n?z?n pili tam olarak dolana kadar da bu ?ekilde kullan?n (?arj? tak?l? kald??? bu süre içerisinde bilgisayar?n?z? kapat?p, uykuya al?p b?rakabilirsiniz de).

Sonras?nda da yukar?da yazd???m ?ekilde gündelik kullan?ma dönebilirsiniz.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

redfather

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 2

Öncelikle merhabalar. Geçen hafta tan?t?lan? m? bekleyeyim, geçen sene haziran'da lansman edilenlerden birisini mi alay?m derken yurtd???ndan gelecek bir arkada?a geçen hafta lanse edilen modellerden bir tane sipari? ettim. Ürün henüz elime geçmedi lakin 30 ya??ma kadar windows kullanm?? birisi olarak ilk kez mac os ile tan??aca??m.

?lk kullan?m aç?s?ndan bir kaç sorum var sizlere... Ürünü kutusundan ç?kard?ktan sonra direkt açmal? m?y?m, yoksa belirli bir süre ?arj edip ondan sonra m? açmal?y?m? Direkt aç?p kullanacaksam pili sonuna kadar tükettikten sonra m? ilk ?arj?n? yapmal?y?m? Bu ilk ?arj ne kadar sürmeli?

Bu konuda beni bilgilendirebil irseniz çok sevinirim.
Kayıtlı

Onur_

 • İleti: 128

Öncelikle merhabalar. Geçen hafta tan?t?lan? m? bekleyeyim, geçen sene haziran'da lansman edilenlerden birisini mi alay?m derken yurtd???ndan gelecek bir arkada?a geçen hafta lanse edilen modellerden bir tane sipari? ettim. Ürün henüz elime geçmedi lakin 30 ya??ma kadar windows kullanm?? birisi olarak ilk kez mac os ile tan??aca??m.

Merhabalar, çok do?ru bir karar verdi?inizi ve pi?man olmayaca??n?z? dü?ünüyorum.

?lk kullan?m aç?s?ndan bir kaç sorum var sizlere... Ürünü kutusundan ç?kard?ktan sonra direkt açmal? m?y?m, yoksa belirli bir süre ?arj edip ondan sonra m? açmal?y?m? Direkt aç?p kullanacaksam pili sonuna kadar tükettikten sonra m? ilk ?arj?n? yapmal?y?m? Bu ilk ?arj ne kadar sürmeli?

Bu konuda beni bilgilendirebil irseniz çok sevinirim.


Ürünü kutusundan ç?kard?ktan sonra aç?n, sizden birkaç bilgi isteyecek ve zahmetsizce kullan?ma haz?r hale gelecek. Ard?ndan, pilini tüketin ve ?arja tak?n.

?lk ?arj?n uzunlu?u konusunda herhangi bir endi?e ta??may?n. Sadece, ?arjlar?n?zda mümkün oldu?unca %100'e yak?n seviyelere gelmesini sa?lay?n.

Pil konusunda endi?elenmenizi gerektirecek ciddi bir durum bulunmuyor. Sadece cihaz?n?z?n tad?n? ç?kar?n. :)

Kayıtlı
MacBook Pro 13'' mid 2012 (OS X 10.13.3)
iPhone 7 32GB Black

redfather

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 2

Merhabalar, çok do?ru bir karar verdi?inizi ve pi?man olmayaca??n?z? dü?ünüyorum.

Ürünü kutusundan ç?kard?ktan sonra aç?n, sizden birkaç bilgi isteyecek ve zahmetsizce kullan?ma haz?r hale gelecek. Ard?ndan, pilini tüketin ve ?arja tak?n.

?lk ?arj?n uzunlu?u konusunda herhangi bir endi?e ta??may?n. Sadece, ?arjlar?n?zda mümkün oldu?unca %100'e yak?n seviyelere gelmesini sa?lay?n.

Pil konusunda endi?elenmenizi gerektirecek ciddi bir durum bulunmuyor. Sadece cihaz?n?z?n tad?n? ç?kar?n. :)

Çok te?ekkür ediyorum h?zl? bilgilendirmeni z için.
Kayıtlı

Hakan Yörük

 • Pretty cool,? huh?!
 • İleti: 1.292

Cihaz?n?z? mümkün oldu?unca, status bar üzerindeki ibare %100 olana kadar ya da adaptör üzerindeki turuncu ???k ye?il oluncaya dek ?arjda b?rakmaya özen gösteriniz.

Bu sekilde kullanim eski nikel piller icin gecerli. Lityum pillerde bu tip "memory effect" sorunu bulunmuyor. Son 10 yildir da zaten tum cihazlarin pilleri nikel degil, lityum olarak geliyor.

Kalibrasyon islemi de yeni nesil dahili piller (kasaya butunlesik-built-in) icin gerekmiyor. Apple bu modellerin onceden kalibre edilerek (pre-calibrated) geldigini ve kullanicinin herhangi bir kalibrasyon islemi yapmasina gerek olmadigini soyluyor.

Tecrubelerimden ve okudugum cesitli kaynaklardan edindigim bilgilere gore ise ideal pil kullanimi icin asagida yazdiklarim yeterli olacaktir:

En ideal kullanim icin; ne zaman pille kullanmaya ihtiyac duyarsaniz o zaman pille kullanin, ne zaman fise takmaniz gerekirse de o zaman takin. Pil yuzdelerine aldirmayin. Dikkat edilmesi gereken tek nokta ise cok uzun surelerle prizde kullanmaktan kacinmak olacaktir. Yani bir hafta boyunca bilgisayari prizde kullandiysaniz, fisi cekip biraz da pille kullanin ki pil icerisinde akis meydana gelsin...
Kayıtlı
Macbook Pro 15" C2D 2.4 GHz Mountain Lion
The New iPad 32GB 4G White
iPhone 5 16GB Black

pirzola

 • Old Hater, new Lover
 • İleti: 1

Bu basliga tesekkür etmek amaciyla Foruma kayit oldum, bilgiler cok aciklayici ve ögretici cok tesekkür ediyorum bilgisayarimin pili icin oyun esnasinda endise duyuyordum acikcasi  :) 
Sadece oyun esnasinda fise takiyorum, okumak ve yazmak gibi sakin zamanlarda da pil kullaniyorum, bu yöntem acaba son cevaptaki öneri gibi verimli midir dersiniz?
Kayıtlı
MacBook Pro Retina, 15", Early 2013, 2.4 Ghz i7, OS X 10.9.1
Iphone 4 8 GB
Ipod 160 GB
Ipad 4th Generation 16 GB
AppleTV

onurçal??kan

 • I was so confused when I was a little child
 • İleti: 575

Tabiki oyun gibi yüksek güç gerektiren i?lemlerde adaptör ile cihaz? kullanmak pil için daha mant?kl? çünkü h?zl?ca bo?alan bir batarya ayn? zamanda ?s?nacakt?r ve ömrüde nispeten normal kullan?ma göre daha k?sa olacakt?r ancak bu söylediklerim pildeyken sürekli oyun vb. a??r i?lemler yapt???n?nzda geçerli onun d???nda ara s?ra yolda giderken aç?p oyun oynamak pile zarar vermeyecektir.  Yukar?da yaz?lan her?eye kesinlikle kat?l?yorum ve cihaz? kullan?rken pili çok fazla da sorun etmemeniz gerekti?ini dü?ünüyorum çünkü gerçekten di?er markalara göre oldukça dayan?kl? piller var bu cihazlarda.
Kayıtlı
Mac mini mid 2011 2.3ghz Dual Core i5 8Gb Ram 500Gb Hdd-OS X Mavericks 10.9.1
iMac 21,5'' mid 2011 2.7GHz Quad Core i5 16Gb Ram 256GB SSD-OS X Mavericks 10.9.1

yuxexes68

 • MacBook Pro 2.3 Ghz Intel Core i5 13" Lion
 • İleti: 1

Te?ekkürler, çok yararl? oldu.
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri