Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

makdag

    • http://www.mustafaakdag.net
  • İleti: 5.513

Öncelikle, özellikle alüminyum gövdeli bir dizüstü bilgisayara (Macbook Pro, Macbook Air, iMac) sahipseniz, bilgisayar?n?z? elinizde kontrol etti?inizde ?s? hissetmeniz son derece do?ald?r. Çünkü bu cihazlar?n tek parça bir alüminyum kasadan üretilmelerinin bir nedeni de, içerisinde olu?an ?s?n?n kasan?n alüminyum yap?s? ile kolayca d??ar?ya at?lmas?n?n amaçlanmas?d?r. Bu nedenle elinize s?cakl?k geldi?inde hemen tela?lanmay?n?z.

?kinci nokta, bilgisayar?n?z?n gerçekten çok ?s?nd???n? dü?ünüyorsan?z e?er, öncelikle hava durumuna bak?n. Yaz aylar?ndaysan?z, hzva s?cakl??? yüksekse ya da odan?z normal ya?am s?cakl???ndan yukar?da bir s?cakl?ktaysa bilgisayar?n?z da do?al olarak daha çok ?s?nacakt?r.

Bilgisayar?n?z? ?s?tan nedenler

Önceden de söyledi?im gibi, bilgisayar?n?z özellikle yaz aylar?nda normalden fazla ?s?nacak ve e?er alüminyum kasal? bir bilgisayara sahipseniz de siz bu ?s?y? çok daha fazla hissedecksiniz, do?al olarak.

Bunun yan?nda, örne?in yeni i?letim sistemi kurduktan sonra i?letim sisteminiz (Mac Os X) Spotlight indekslemesi yaparken ya da bilgisayar?n?z ile a??r i?ler yapt???n?zda, çoklu ekran ile çal???rken HD video izledi?inizde, ya da Flash ile çal??t???n?zda bilgisayar?n?z?n ?s?s? artacakt?r. Bilgisayar?n?z alüminyum kasal? oldu?u için de siz bu ?s?y? normalden fazla hissedebilirsin iz.

Bilgisayar?n?z ne kadar ?s?n?yor?

Sürekli de?indi?im üzere, bilgisayar?n?z?n ?s?s?n? eliniz ile ölçmeyin, yan?l?rs?n?z. Bunun için internette bilgisayar?n?z?n s?cakl???n? ölçen pek çok program bulunmaktad?r. Örne?in ücretsiz bir programc?k (Widget) olan iStat Pro Widget'ini bilgisayar?n?z?n tüm sensörlerinin alg?lad??? ?s?lar? ve fanlar?n?z?n dönü? h?zlar?n? kontrol etmek için kullanabilirsin iz.


iStat Pro Widget

Yaz aylar?nda bilgisayar?n?z? so?uk tutumak için

Bilgisayar?n?z?n uzun süreler s?cak çal??mas? gerekiyorsa ya da yaz aylar?nda s?cak ortamlarda bilgisayar?n?z? kullanacaksan?z, bilgisayar?n?z?n ?s?s?n? mümkün oldu?unca dü?ürmeniz gerekmektedir. Normal ?artlarda bilgisayar?n?z?n kendi fanlar? bu so?utma i?lemini kendi ba?lar?na gerçekle?tirebilecek yetenektedirler . Ancak, yüksek s?cakl?kta çal???rlarken fanlar?n?z bilgisayar?n?z?n ?s?s? bir seviyeye indirkten sonra h?zlar?n? azalt?rlar. Bu durumda da bilgisayar?n?z k?sa sürede yeniden ?s?nmaya ba?lar.

E?er uzun süre a??r bir i? yapacaksan?z, SMC Fan control gibi fan denetim program? kullanabilirsin iz. Bu tür programlar arac?l??? ile fan?n?z?n h?z?n? sabitleyerek ?s?n?n yükselip alçalmas?n?n, dolay?s?yla da olas? donan?msal sorunlar?n önüne geçebilirsiniz. Ancak, örne?in bir saatlik bir a??r çal??ma için bu tür bir programa ihtiyac?n?z yoktur, bu süre içerisinde bilgisayar?n?z ?s?s?n? kendisi optimize edebilir yetenektedir.

Bunun d???nda, bilgisayar?n?z? masadan yükselterek alt taraf?nda bo?luk yaratan ya da alüminyum kasan?z?n ?s?s?n? so?uran araçlardan (laptop standlar?) da kullanabilirsin iz. Bu tür bir araç kullan?rken dikkate alaca??n?z ?ey ?u olmal?d?r, Apple laptoplar klavyenin sol taraf?ndan içeriye hava çekerler ve kasan?n arka taraf?ndan da (alt?ndan de?il) s?cak havay? d??ar? atarlar. Dolay?s?yla bilgisayar?n?z?n alt?nda çal??an fanlar çok i?levsel olmayabilir. Bunun yerine iletkenli?i yüksek alüminyum standlar? kullanmak hem daha avantajl?, hem daha ekonomik, hem de daha sessiz olacakt?r.

Is?nma sorunu ne zaman ba?lar?

Bilgisayar?n?z Spotlight indekslemesi yapm?yorsa, a??r bir i? ile u?ra?m?yorsan?z, çok fazla flash içerikli internet sayfalar?nda gezinmiyorsan?z, yani k?saca bilgisayar?n?za yüklenece?iniz bir i? yapmad???n?z halde (ortam s?cakl??? da normal oldu?u bir dönemde) bilgisayar?n?z gerçekten s?caksa ve widget/programlardan da kontrol etti?inizde s?cakl?klar normal seviyelerin (genel ba?lamda, bilgisayarlar?n çal??ma s?cakl?klar? 50 - 70C derece aral???ndad?r) üzerindeyse, i?letim sisteminizde bir sorun olabilir.

Öncelikle, Activity Monitör ile o an çal??an programlar?n?z?, sisteme çok yük getiren process'leri inceleyin. E?er bir anormallik seziyorsan?z bilgisayar?n?za sistem bak?m rutinlerini uygulay?n. E?er bu i?lem de s?cakl?k konusunda bir de?i?iklik getirmediyse (ki genellikle küçük yaz?l?msal sorunlarda bu ad?m sonras?nda sorunun giderilmesi laz?m), i?letim sisteminizi yeniden yüklemeyi deneyebilirsini z (Hard Diskinizi formatlamadan yaln?zca i?letim sisteminizi kurarsan?z, Mac Os X ki?isel verileriniz ve ayarlar?n?za dokunmadan kendisini yenileyebilir).

E?er yeniden sistem kurdu?unuzda dahi ?s? sorununuz çözülemediyse, ne yaz?k ki donan?msal bir sorununuz var gibi dü?ünebilirsiniz ve olu?an yüksek ?s? bilgisayar?n?za zarar vermeden önce bir servise göstermenizde yarar vard?r.
« Son Düzenleme: 23 Temmuz 2011, 17:06 Gönderen: makdag »
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

Medusali

  • MacBookPro 15.4", Lion 10.7.5, 4GB Ram, 2.4 GHZ,i7
  • İleti: 7
Ynt: Bilgisayar?m Çok Is?n?yor, Ne Yapmal?y?m?
Cevap #1 - 31 Temmuz 2013, 01:15

Merhaba istatpro widget'i internetten indiremedim. Ba?ka bir widget önerisi var m? ?s?nma konusunda göstergeleri bulunan? Te?ekkürler...   

Kayıtlı

June8

  • MacBook Pro 13", Yosemite
  • İleti: 1.036
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri