Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Atasay?

  • iReplaced to Pc
  • İleti: 870
Ynt: Popüler Cydia uygulamalar?
Cevap #15 - 16 Haziran 2012, 17:21

KISA KISA BÖLÜMÜ
WeeTrackData: Cep telefonunuzdaki veri transferinin görmenize yarayan tweak.
RunningIndicato r : Aç?k uygulamalar? kenar?nda ç?kan çarp?ya basarak kapatabiliyorsu nuz.
Winter Board : Cydia'dan indirilen temalar? görebilmek ve kullanabilmek için.
Notifier+ : Durum çubu?una gelen mesaj, mail, ça?r? uyar?lar?n? ayarlayabiliyor sunuz. isterseniz kilit ekran?nda büyük iconlar ?eklinde'de görebilir telefonunuz kilitliyken ca?r?,mail,sms cevaplayabilirs iniz.
igotYa: Program k?sacas? telefonunuz çal?nd??? anda güvenlik kodunu yanl?? girilirse (iPhone 4 kullan?c?lar? için) ön kameradan foto?raf ve telefonun bulundu?u yerin konumunu mail olarak size at?yor.
LiveClock :Ana menüdeki saati canl? hale getiriyor.
YourTube2 : ?zledi?iniz youtube videolar?n? indirmeye yar?yor.
iBlackList : Ca?r? mesaj engelleme program?.
Multifl0w :Aç?k uygulamalara h?zl? bir ?ekilde ula?may? sa?l?yor.
Phonecloser : Telefon geldi?i veya arand?ktan sonra otomatik olarak rehberi kapatan program.
Photector: Resimlerinize koruma alt?na alabilece?iniz ?ifre koyabilece?iniz güzel bir uygulama.
Auto3G :Telefonunuz kilit ekran?nda iken 3G'yi kapatarak size pil tasarrufu sa?layan bir program.
KuaiDial :Son arama listesinin kapasitesini artt?ran çoklu mesaj için t?klama ile seçme yapabildi?iniz istedi?iniz numaray? engelleyebildi?iniz ve daha bir çok özelli?i olan uygulama.
Delete World :Mesaj bölümünde shift tu?una bas?k tuttu?unuzda kelime kelime silmeye yarayan bir uygulama.
I'm Busy Sms : Biri sizi arad??? zaman arama ekran?nda kayd?rma tu?u ?eklinde beliriyor. Cevaplamak istemedi?iniz ça?r?lara daha önceden belirledi?iniz sms kal?plar?n? yolluyor.
infinifolders : Klasör içine istedi?iniz kadar aplication atman?za yarar.
Barrel 2 : Menü geçi?lerine efektler verir.
Cydelete : Cydia'dan indirilenleride direk normal ugyulamalar gibi çarp?ya basarak silmenizi sa?lar.
DeleteMail : Maillerinizi topluca silmenizi sa?lar.
WebsCrollian: Safaride h?zl? kayd?rma özelli?i sa?lar.
RingerX VIP: Ça?r?lar, mesajlar? sms, mms ve imessage için özelle?tirilebilir zil sesi ve titre?imler sunmaktad?r.
Silent mode switcher: Telefonu sessize ve sesliye tek t?kla almaya yarar.
icontrol:3G ve wifi ayarlar?n?z? istedi?iniz gibi kontrol etmeye yarar.
Action Menu: Kes ve Kopyala menüsüne ek özellikler ekleyen bir yama
Action Menu Plus Pack : Cydia'daki Action Menu Uygulamas?na ek seçenekler sunar
Activator : iPhone'deki etkinlikleri aktive etmekle yükümlüdür
Airplayspeaker : Airplay destekli cihazdaki sesi iPhone'a aktar?yor
alertBlocker : Telefonumuzdaki popup ve ikazlar? kapat?yor
AndroidLock XT : Android Tarz? tu? kilidi ve Kilid Aç Yaz?s?n? de?i?tirmeye yar?yor
Animatr: Telefonunuzdaki geçi? animasyonlar?n? de?i?tirebilirsiniz
Anyring: Müziklerinizi zil sesi olarak ayarlamay? sa?layan bir uygulama
AppBackup : AppStore uygulamalar?n?z? ve oyunlar?n kay?t dosyalar?n? yedekliyor
AppCake+ : installous tarz? bir uygulama
Applocker : Uygulamalar?n?za giri? için ?ifre koymaya yarar
AppStorelous : AppStore'da be?endi?iniz uygulamalar?,Installous'a aktararak download etmenize yarar
Appivator : Bu uygulama ile sadece dokunularak yap?lan i?lemler dilerseniz çift dokunmayla yapman?z? sa?l?yor Örne?in mesajlara girmek icin iki kere dokunmak gibi.
AttachmentSaver : Mail eklerinizi telefonunuza kaydedin.
Auto AppTranslate : Apptranslate ile Gerçek Zamanl? herhangi bir uygulamay? otomatik olarak sizin dilinizde çevirir Türkçe deste?i vardr.
Auto Location : Konum servislerini kullanmak isteyen uygulamalar ile i?iniz bitti?inde otamatik olarak konum servislerini kapat?r bu sayede ?arj tasarrufu sa?lanm?? olur.
BackgrounderX : Multitasking desteklemeyen uygulamalar? sorunsuz arka planda çal??t?r?n.
BadgeClear : Sinir bozucu olan bildirim rozetlerini silmeye yar?yan bir tweak
Barrel 2 : Menü geçi?lerini e?lenceli hale getiren bir tweak.
BBSettings : SBSettings'in en büyük rakibi olarak gösterilen bu uygulama i?lerinizi oldukça kolayla?t?racak.
Bigfy+ : Simgelerinize ?lginç tasar?mlar vermenizi sa?layan bir uygulama.
biteSMS : Fazla Msjlasanlara Önerdi?im bir uygulamad?r msjlasmay? cok kolay bir hale getiriyor.
Bolt : Pil Yüzdeniz tine gözüksün ama pil simgeniz sadece ?arj olurken gözüksün.
Call Delete : Aramalar? tek tek silmeye yarayan program.
CallBar : Gelen Aramalar? SpringBoard'dan yönetin
CallClear : Aramalar?n?z? tek tek silin
CallController : Gelen aramalar?n?z? istedi?iniz gibi kontrol edin.
CallLogPro : Gelen ve giden aramalar?n ayr?nt?lar?n? görün
CallTell for 3GS and iPhone 4 : Gelen mesajlar? metinleri sese çevirerek okuyor ve gelen arama numaralar?n? sesli olarak size bildiriyor.
ChitChat : Anonim olarak sohbet etmenize yarayan bir tweak
Color Keyboard : Klavyenizin ?eklini ve renklerini de?i?tirmeye yarayan uygulama.
Copic : Rehberinize Resimler ekleyin.
Corono 5.0.1 Untether : ios 5.0.1 tethered Jailbreak'i Untethered yapmaya yarar.
CyDelete : Cydiadan yükledi?iniz uygulamalar? AppStore uygulamalar? gibi silmenize yarar.
Cyntact : Ki?ileriniz yan?nda foto?raflar?da gözüksün.
Delete Word : Shift+Delete tu?lar?na basarak h?zl?ca yaz? silmeye yarar.
Display Recorder : iPhone'un ekran videosunu çekin.
Dreamboard : Çok güzel temalar kurabilece?iniz bir uygulama android görüntüsüyle birlikte gelir.
ESRA : Siri'ye alternatif bir uygulama.
EZ Mp3 : Mp3 indirmek icin güzel bir uygulama.
EZDecline : Ekran,uyku modunda iken gelen aramalar? power tusuna basarak reddetme yahut sürükleyerek kabul etme yerine dokunarak i?lem yapman?za yarayan tweak.
FaceBrak : FaceTime'? 3G üzerinden kullan?n.
FakeClockUp : Geçi? Animasyonlar?n? h?zland?r?p cihaz?n h?z?n? artt?rmaya yarayan bir tweak.
FakeLocation : Konumunuzu istedi?iniz yer yapabilirsiniz.
Favorite Contacts for Notification Center : Favori ki?ilerinizi Bildirim Ekran?na ekleyip bunlar? kolayca aray?p SMS atabilirsiniz
Firewall iP : ?nternet trafi?ini kontrol ederek internete ba?lanmak isteyen programlar? bildirir.
FolderEnhancer : Kloserlerinizi Tam Ekran görebilir ve istedi?iniz gibi yönlendirebilirsiniz.
FreeStore : instalous'a alternatif üretilmi? ve do?rudan AppStore dan indirme sa?layan tweak
FullScreen for iPad : iPad'te safariyi Tam Ekran kullanmak için
GameCenter and AirPlay 3G : iPhone 3G için Gamecanter ve AirPlay yamas?
GC Patcher - iPhone 3G : iPhone 3G icin GameCenter aktifle?tirme yamas?.
GPower Pro : Pwoer Tusuna Rebot ve Resping butonlar? ekler.
Gridlock : ikonlar?n?z? istedi?iniz karma??kl?kla s?ralay?p arada bo?luklar b?rak?p istedi?iniz kadar sayfaya da??tabilirsiniz.
GridTab for Safari : Safaride açt???n?z her pencereyi (tab'leri) tek bir ekranda gridler ?eklinde görebilirsiniz.
Hands-Free Control : Voice Activator'u ses ile aktif hale getirebilece?iniz güzel bir eklenti.
HomePlayer : Farkl? bir müzik play Activatordan etkinle?tirmek gerekmektedir.
IconHarvester : uygulama iconlar?n? istedi?iniz gibi yerle?tirin
Infiniboard : Program sayesinde bi sayfaya istedi?iniz kadar app koyabilirsiniz.
Infinidock : Bu program sayesinde dock'a istedi?iniz kadar uyuglama koyabilirsiniz
iAP Cracker : iPhone umu sadece bu uygulama icin jailbreak yap?yorum oyun icindeki ücretli al?nan seyleri ücretsiz alabiliyoruz.
iBlackList : iPhone da aramalar , sms ve mmsler icin en iyi güvenlik duvar? iBlacklist
iBlueNova : iOS 3.x için Bluetooth ile veri gönderip alman?za yarayan kulla?sl? bi program.
iFile : iFunBox'un iPhone icin olan? dosyalara eri?imi sa?lar
iMedia : Resim,Video, Müzik gibi dosyalar? yönetmenize yarayan program.
iPhoneDelivery GriP : ?letim raporu alman?za yarayan tweak
iProtect : uyuglamalar?n?za ?ifre koymaya silmesine ve ta??nmas?n? engellemeye ve arama bölümünde c?kmamas?na yarar.
iRepo : Kendi Reponuzu olu?turmaya yarar.
iScheduler : istedi?iniz saat de wifi açabilirsiniz veya kapatabilirsini z istedi?iniz saatde birine sms atabilirsiniz
iSHSHit : Shsh kayd? almaya yarar.
iSilent : Ayarlad???n?z zaman göre cihaz?n?z? sesize al?r.
iWep Pro 4.1.1 : Wep sifrleme türündeki ?ifreleri k?rmaya yarayan yaz?l?m
KillBackground : Multitasking'deki uygulamalar? silmenin en kolay yolu
Lockdown Pro : Uygulamalar?n?z? ve klosörlerinizi kilitleyin
LockInfo : lockscreende maillerinizi,yeni smsleri,cevaps?z aramalar?,push notificationsla r?,hava durumunu ,takvimi,yap?lacaklar listesini görebilirsiniz.
LockMessages : Aç?klama birazdAn gelicektir.
Lockscreen Clock Hide : Kilit ekran?nda tarih ve saati kald?rmaya yarar.
Mail Enchancer : Posta geli?tiric mail uygulamas?.
MewSeek : mp3 indirme ve direk iPod'a kaydetme
MobileLog : Tek Tek Arama Sil ve Kay?t Tut.
Mobile Terminal (New) : deb dosyalar?n? yükleyebilece?imiz mobil terminal.
Motion : Icon'lara hareket verin.?ekillendirin
Move2Unlock : Kilit Ekran?na de?i?ik animasyonlar ve farkl? aç?lma ?ekilleri verir.
MultiCleaner : multitaskingdek i tüm uygulamalar? kapatmak için
Multifl0w : MultiTasking'i de?i?tiriyor cok güzel oluyor.
Music Box : Ücretsiz Mp3 indirme ve Çalma.
MxTube : Youtube'dan video indirmeye yar?yor.
My3G : Edgeyi ve 4G Ba?lant?s?n? kullanarak uygulamalar? sorunsuz bir ?ekilde çal??t?rmak için.
Nimbus : Safari için alternatif taray?c?.
Notifier+ : Bu program ile bildirimleriniz i düzenlyebilir ; isterseniz bildirimleriniz in lockscreende görünmesini sa?layabilirsiniz.
PlayAwake : Alarm?n?z ipod'tan müzik olsun
PowerCenter Pro Cracked : Notification Center'a cihaz?n hardware bilgilerini ekleyin. Örn : Free Ram,,?arj Durumu,SBSettings özellikleri.
Preference Folders : Cihaz?n?zdaki setings.app (ayarlar) içerisinde bulunan tüm tercihlerinizi olusturaca??n?z tek bir klasör icine atabilme veya ayarlarda gereksiz yer kapl?yan ve kullanmad???n?z tüm tercihleri gizleyebilmeniz e imkan veren bir tweak'd?r.
ProTube : YouTube Videolar? s?n?rs?z miktarda indirebilir ve onlar? cevrimd??? izleyebilirsini z. HD ya da SD videolar? izleyebilir istedi?iniz zaman mp3 ses olarakta kaydedebilirsin iz böylece sark?lar? dinleyebilirsin iz.?ndirilen dosya boyutu tarihi ve güzel bir arayüz ile görüntülenir Ayr?ca AirPlay desteklemetedir di?er önemli özellikleri kurunca ke?fedebilirsiniz
QuickReply for SMS : Bu uygulama oyundayken telefon tus kilidindeyken veya ba?ka bi uygulama içindeyken gelen mesajlar? gosteriyor ve uygulamadan c?kmadan mesaj atman?z? sa?l?yor
Tecent/CallLog Delete : Aramalar? tek tek silebilirsiniz.
Remove Background : Arka plandaki çal??an programlar? tek t?kla kapatmak için kullan?l?r
RetinaPad : iPhone Uygulamalar?n? iPad'e uyarlar.
Safari DownPlugin iOS 5 : Bu Program Sayesinde art?k safariden download yapabilceksiniz .
Safari Upload Enabler : Safariden upload yapmaya yarar.
SBRotator 5 : Telefonu Yatay olarak kullanmaya yanar menü de döner.
SBSettings : Birçok özelli?i kolayca aç?lan bir pencereye eklyip tek dokunu?la yönetin.
ScreenDimmer : Ekrana dokundu?umuzda aktif belli bir süre sonra tekrar ekran karar?yor.
ScreenRecorder : iPhone ?çin video yakalama program?.
ScrollingBoard : Ekrandaki dock'u istedi?iniz gibi düzenleyin.
SIManager : Büyük bir sorun olan telefondan sim kara rehberin aktar?lmas? art?k bitiyor.
SleepFX : Kilit Animasyonlar?n?z de?i?tirin.
Slider Enhancer : bildi?imiz kiltili ekrandaki kayd?rma çubu?undaki yaz?y? de?i?tirmeye yar?yor. Fakat bu uygulaman?n di?erlerinden fark? ?P adresini,pil yüzdesini,Saati görüntülenmezine izin verir.
SmoothCoverFlow : iPod uygulamas?nda SmoothCoverFlow içindeki CoverFlow geçi? performans?n? art?rmak için yap?lm?? bir tweak.Bir albüm görüntülemek için foto?raflarda geçi? yaparken,gecikmeyi azaltmak için kulland??? ince bir ayar.
SpringPod : iPod kontrollerini SpringBoard'a ekleyin.
Sptingtomize 2 - iOS 5+ : Cihaz?n?z? özelle?tirebilece?iniz harika bir uygulama.
Super Scroller : Activator ile sayfalar?n?z? kayd?r?n.
SwipeNav : Geri Tu?una basmaya son
TV Tube Sleep : Telefonunuzun sleep tusuna bast???n?zda eski televizyonlar gibi kapans?n.
TwitkaFly : Tweet atman?n k?sa yolu.
Ultrasn0w : Unlock için gerekli olan patch.
UnlimTones : Pc Olmadan 10 Saniye içerisinde istedi?iniz zil sesini telefonunuza indirin.
UnlockFX : LockScreen'in efektini ki?ile?tirin.
vWallpaper 2 for iOS 5 : Arkaplan resmi yerine video koyman?za yarar.
WeatherIcon : Hava Durumunuzu Statusbara ekleyin.
WiFi Analyzer: Mevcut Kablosuz a? hakk?nda bilgi görüntüleyen program? her saniye bu a? ba?lant?n?z?n durumunu izlemek ve s?n?rland?r?lm?? bir dosya bu verileri kaydetmek sa?lar
WiFi Booster : WiFi Sinyal seviyesi s?n?r? ortadan kald?rmak ve daha zay?f sinyallere daha ac?k olmas? için kullan?l?r.
WiFi Passwords : Kablosuz a? ile ba?land???n?z ?ifreler iPhone'da sakl? tutulur.Bu zamana kadar girdi?iniz ?ifreleri gösteren bir tweak.
YourTube 2 : Youtube'dan video indirme program?
YoutubeToMp3 : Youtubedaki be?endi?iniz videodaki bir müzi?i mp3 olarak indirmeye yarar.
Zephyr : Tüm ekran olan uygulamalar aras?nda k?sayoldan geçi? sa?lar
zToggle : Multitasking ve arkaplan resmini aç?p kapamaya yarar.
3DBoard : SpringBoard'? 3Boyutlu yap?yor.
3G Unrestrictor : Edgeyi ve 3G ba?lant?s?n? kullanarak uygulamalar?n? sorunsuz çal??t?rmak için.

KAYNAK:DONANIM HABER
Kayıtlı
MacBook Pro 7.1 13' Corsair Force GT 120 GB SSD & Hitachi 250GB HDD & 8GB DDR3 
             ???
iPhone 5 16 GB (Black) JB
             ???
iPod Shuffle 2 GB (Green)

spider

  • Wing Chun
  • İleti: 1.793
Ynt: Popüler Cydia uygulamalar?
Cevap #16 - 01 Ocak 2013, 17:35

Muhte?em bir tweak daha geçenlerde Cydia'da yay?nland?. ''Auxo'' MT'yi daha kullan?l?r bir biçime sokuyor. iOS 6 ve 5 destekli. Ve ayr?ca Wifi-3G-Edge-Uçak Modu v.s MT'den kapat?p açmaya olanak sa?l?yor.

Name: Auxo
Description: The popular improved app switcher tweak Auxo, has been updated with iOS 5.1.x support in tow.
Price: $1.99
Repo: BigBoss
Developer: A3tweaks & Kyle Howells

?lgili Video a?a??da;

Auxo updated with iOS 5.1.x support! - YouTube
Kayıtlı
- Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon (Mid 2010) Mac OS 10.12 TR
- Apple Aluminium Wireless Keyboard + Numeric Keypad & Magic Mouse
- Apple 27'' Cinema Display
- iPhone 8 Plus 64GB Uzay Grisi iOS 11 TR & iPad 5th 32GB Uzay Grisi iOS 11 TR

spider

  • Wing Chun
  • İleti: 1.793
Ynt: Popüler Cydia uygulamalar?
Cevap #17 - 02 Mart 2013, 19:22

Geçenlerde ke?fetti?im çok kullan??l? bir tweak. Belki kullananlar vard?r fakat bilmeyenler için bunu ar?yordum diyecekleri kesin gibi. K?saca tan?tmak gerekirse; klavye'de k?sayollar at?yorsunuz. Space tu?una bas?l? tutup atad???n?z harf yada rakama geçi? yaparak kopyalama, kesme, yap??t?rma v.s gibi(ve daha fazlas?n?) komutlar? h?zl?ca yapabilirsiniz. Tan?t?c? video'ya bakman?z faydal? olur.

Name: KBShortcuts
Description: An awesome iPhone productivity tool, that mixes ActionMenu, Swype, and Text Expander.
Price: $2.50 (Unreleased)
Repo: N/A (Unreleased)
Developer: iSam

'KBShortcuts' Meshes Together ActionMenu, TextExpander and Swype, For the
Kayıtlı
- Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon (Mid 2010) Mac OS 10.12 TR
- Apple Aluminium Wireless Keyboard + Numeric Keypad & Magic Mouse
- Apple 27'' Cinema Display
- iPhone 8 Plus 64GB Uzay Grisi iOS 11 TR & iPad 5th 32GB Uzay Grisi iOS 11 TR

Lithos

  • İleti: 155
Ynt: Popüler Cydia uygulamalar?
Cevap #18 - 19 Mart 2013, 19:49

Arkada?lar birde Cydia ya ne kadar source yada telefonunuza ne kadar cok uygulama yüklerseniz telefonunuzun sistemine bir o kadar da yük bindirmi? olursunuz. Kullanmad???n?z source lar? yada uygulamalar? mutlaka silin sadece en elzem olanlar? kullan?n.

Mesela bende wifiboost var. Harika bir uygulama. 100m. ilerde ki wifi yi bile çeker. Sonra SBsettings ve winterboard? da kullan?r?m. Intellisecreenx ise her?eyim. Sadece bu kadar. Zaten di?erleriyle de ilgilenmeye pek vaktim yok bir zaman sonrada insan s?k?l?yor zaten. :)
Kayıtlı
Macbook Pro 10.8.2 Mountain Lion
iPhone 4  5.1

Atasay?

  • iReplaced to Pc
  • İleti: 870
Ynt: Popüler Cydia uygulamalar?
Cevap #19 - 25 Mart 2013, 01:02

Wifibooster gerçekten çok iyi program modem çok yüklendi?im zaman telefon görmüyordu bazen onun sayesinde görmeye ba?lad?.

icleaner pro yu da tavsiye ederim birkaç gün içine ios 6 için uyumlu önemli tweakleri anlatarak payla?aca??m.
Kayıtlı
MacBook Pro 7.1 13' Corsair Force GT 120 GB SSD & Hitachi 250GB HDD & 8GB DDR3 
             ???
iPhone 5 16 GB (Black) JB
             ???
iPod Shuffle 2 GB (Green)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri