Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sayanora

 • İleti: 104

NOT: App Store ile sat?n al?nm?? Lion'u USB (ya da DVD)'ye almak için, USB ya da DVD üzerinden Lion KurulumuHerkese iyi geceler,

ileride sorun ya?ayabilece?im dü?üncesiyle haz?rl?kl? olmak için Lion'? sildim, yeniden yükleme i?kencesini tatt?m :). Sorunum ?u arkada?lar, Lion'? yeniden indirip kendime ta??nabilir bellek haz?rlay?p, internetten kurulum s?k?nt?s?n? sonland?rmak.

- Lion yüklü geldi?i için, kutudan herhangi bir araç (DVD, bellek vb.) ç?kmad?.
- Mac AppStore'dan Option'a bas?l? tutup daha önceki sat?n al?nm??lar listesinde göremiyorum
- Yine Option tu?una bas?l? tutup Lion'? yeniden indir seçene?i ç?km?yor.

Yasal olmayan bir dosya ile de i?imi görmek istemiyorum ve aç?kças? Apple'a da 70$ bay?lmak istemiyorum. Onlarca makale okudum hepsinde ayn? ?ey tekrar ediliyor fakat Lion yüklü gelen makineler için bir çözüm bulamad?m. Tavsiyeler var (yukar?da belirttiklerim gibi) ama i?e yaram?yor. "Recovery Asisstant" uygulamas? yükleme diski de?il kurtarma diski olu?turuyor (ad?na göre hareket etmedim, bir ?ekilde onunla yüklerim diye dü?ünmü?tüm) ve yine internetten indirmek zorunda kald?m daha do?rusu kurulum esnas?nda kendisi indirdi. Kurulum günlü?ünü inceledim belki arada bir ?ey yakalar?m diye ama oradan da sonuç ç?kmad?.

Ne yapabilirim bununla ilgili? K?smen bir önlem ald?m, Time Machine ile yedekliyorum harici bir sürücüye ama yine de kurulum dosyas?n?n da olmas?n? istiyorum.
« Son Düzenleme: 20 Temmuz 2012, 16:31 Gönderen: makdag »
Kayıtlı

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513

Bilgisayar?n?z? Alt tu?u ile aç?p Recovery bölümüne girdi?inizde buradan Lion kurulumunu gerçekle?tirebiliyorsunu z. Bilgisayar?n?zda önceki kurulu sürüm, son sürümden farkl? ise, güncelleme dosyalar?n? indiriyor ve son sürümün kurulumunu gerçekle?tiriyor.

Elimde bir USB olsun diyorsan?z da, Mac Os üzerinden App Store'a girin ve "Purchased" bölümüne gelin. Buradan Lion'u bulun ve Download'? seçin. Devam? için ise; USB ya da DVD üzerinden Lion Kurulumu

Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

Sayanora

 • İleti: 104

Yan?t?n?z için çok te?ekkür ederim Mustafa Bey yaln?z benim sorunumda bu asl?nda :) Lion'? hiç bir ?ekilde indiremiyorum. Format tecrübesi edinmek için bahsetti?iniz ?ekilde Recovery'e girip kurulumu gerçekle?tirdim ama yine bellek olu?turabilmek için gereken "Install MacOS X Lion" içerisindeki "InstallESD.dmg" dosyas?na ula?amad?m daha do?rusu f?rsat kalm?yor :). Biraz k?s?r bir döngü, Lion yüklü geldi?i için AppStore'dan indiremiyorsunu z, Recovery'den kurulum yaparsan?z kurulum bitti?i zaman yine "InstallESD.dmg" dosyas?na eri?emiyorsunuz kayboluyor :) yine ba?a dönüyoruz kurulum için bu sefer Recovery'e girmek zorunda kal?yorsunuz.
Kayıtlı

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513

O bölümü atlam???m kusura bakmay?n :) Bende App Store içerisinde var olunca, bir an sizde de var sanm??t?m. Biraz ara?t?rd?m, biraz çetrefilli de olsa bu dmg dosyas?n? edinebiliyorsun uz.
- Create a bootable Lion install drive for newer Macs | Macworld
- 10.7: How to get a full Lion install disc for a new MacBook Air or Pro - Mac OS

Her iki yol da, k?saca ?u ?ekilde çal???yor:
- Bilgisayar?n?za "Mac Os X Extended" formatl? bir usb ya da harici HDD ba?lay?n,
- Recovery Mode'a girin ve normal süreçte devam edin,
- Disk seçim ekran?nda ba?lad???n?z HDD'yi seçin ve indirmeyi ba?lat?n.
- Sonras?nda indirme bitti?i anda/sonras?nda USB (ya da Harici HDD)'yi bilgisayar?n?zdan ç?kartarak yükleme sürecini "normal olmayan bir ?ekilde" sonland?r?n.
- Ard?ndan Mac Os üzerinden bu harici HDD'yi açt???n?zda InstallESD.dmg dosyas?n? göreceksiniz.

Ancak, i?lemler s?ras?nda küçük detaylar var, bunlar? kaç?rmay?n. Zira sisteminize zarar verebilirsiniz.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

Sayanora

 • İleti: 104

Mustafa Bey nas?l te?ekkür edece?imi bilmiyorum. Vakit ay?r?p ara?t?rman?z?n d???nda bir de çözüme ula?t?rman?z konuyu, gerçekten minnettar?m size.

Ekledi?iniz adresteki ilk yaz?ya denk gelmi? fakat yaln?zca ba?lang?c?n? okumu? ve yine ayn? ?eyler tavsiye ediliyordur diye devam etmemi?tim :). Ayn? anda bir de SSD takt???m? bir PC ile mücadele ediyordum iyice kafam kar???nca ilaç gibi geldi yan?t?n?z inan?n.

Yan?t?n?z? görür görmez hemen denedim, ta??nabilir belle?i haz?rlad?m, Recovery'e girdim fakat 8GB oldu?u için yetmedi, elimde de ?u an daha yüksek kapasitelisi olmad??? için ma?azalar?n aç?l???n? beklemek zorunday?m :D.

Tekrar çok te?ekkür ederim, edinece?im tecrübeyi bu ba?l?k yazmaya gayret edece?im. ?lk olarak 8GB kapasitenin yetmemesi ile ba?layabilirim san?r?m :).

Sayg?lar.
Kayıtlı

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513

??inize yarad?ysa, ne mutlu bana :)
Sonuçlar?n? da yazarsan?z sevinirim, zira bu konu pek denenmi? bir durum olmad???ndan ba?ka kullan?c?lar?m?z için de yol gösterici olacakt?r eminim.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

Sayanora

 • İleti: 104

Mustafa Bey iyi sabahlar. Yan?t?n?z fazlas?yla i?ime yarad? inan?n, tekrar çok te?ekkür ederim :) hem yan?t verdi?iniz hem de vakit ay?r?p, ara?t?rma inceli?i gösterdi?iniz için.

Lion yüklü olarak gelen makine sahipleri için, bahsetti?iniz gibi, küçücük bir katk? dahi olsa, tecrübemi, daha do?rusu verdi?iniz ilk adresteki bilgiler do?rultusundaki tecrübemi ve orada yaz?lanlar? göreceli olarak biraz daha detayl? olarak aktarmak istiyorum. Ayr?ca ?imdiden okuyan herkesten özür dilerim çünkü i?letim sistemini tamamen al??kanl?ktan dolay? ?ngilizce kullan?yorum ve Türkçe kar??l?klar?na Apple'?n ne yazd???n? bilemedi?imden ve hataya sebep olmamak için mümkün oldu?u kadar az Türkçe yazmaya gayret edece?im. Özür diledim çünkü ben de dilimizin do?ru kullan?lmas?n? savunuyorum ve forumumuzda Türkçe olarak bu i?letim sisteminin kullan?labilmesi için verilmi? geçmi?teki çabay? okudum. Benim ?ngilizce kullanmam ise yukar?da belirtti?im gibi tamamen al??kanl?ktan dolay? ve bu eksi?i, anlat?m? görsellerle destekleyerek gidermeyi deneyece?im.

Arkada?lar, Lion'? yeniden yükleme i?i e?er yava? bir ba?lant?ya sahipseniz gerçekten son derece vakit alan bir i?lem o yüzden e?er imkan?n?z var bulabildi?iniz en h?zl? ba?lant?y? kullanarak i?lemleri yapmaya çal??man?z? tavsiye ederim. Ayr?ca "Recovery Asisstant" ile olu?turaca??n?z kurtarma diskinden farkl? olarak internet ba?lant?s? olmadan kurulum yapabilmek için bu diski olu?turuyoruz.

Bulundu?um yere yaln?zca TTNET hizmet vermesi ve sürekli internet ba??nda olmam, ayr?ca s?n?rs?z olmas?na göre uygun fiyatl? (uygun fiyatl? falan de?il, tercümesi kötünün iyisi :D) olmas? nedeniyle s?n?rs?z 1mbit kullan?yorum ve yakla??k saat 16:00 civar?nda ba?lad???m indirme i?lemi yine yakla??k 02:00 civar?nda tamamland?. Yani kabaca 10 saat sürdü :). 9 de?il, 27 do?urdum dersem yalan olmaz inan?n :).

??lemler son derece kolay fakat dikkat edilmesi gereken küçük detaylar var ve bunlara dikkat etmedi?iniz taktirde ortaya ç?kacak sorunlar için lütfen beni sorumlu tutmay?n, yani sorumluluk size ait.

Yapaca??m?z basit i?lemle Apple'? kand?raca??z, nas?l olacak bu kand?rma i?lemi ve neler gerekiyor. Apple'a Lion yüklü gelmi? olan makinemize yeniden kurulum yapaca??m?z? söyleyece?iz (Recovery menüsünü kullanarak), fakat kurulumu makinemizin sürücüsüne de?il, kullanaca??m?z harici sürücü veya ta??nabilir belle?e yap?yor gibi i?leme ba?layaca??z ve yaln?zca indirme i?lemini gerçekle?tirip kurulum ba?lamadan yar?da kesece?iz bu ?ekilde Apple'? kand?rm?? olaca??z :D ya?as?n kötülük.

Ufak bir detay, bu i?lem sonunda elde edece?imiz yükleme diskini Lion uyumlu tüm Macintoshlar'da kullanabilece?iz ancak bir güncelleme geldi?i zaman diskimiz geçersiz olacakt?r. ?öyle ifade etmeye çal??ay?m, an itibariyle indirdi?imiz yükleme dosyas?n?n, günlük dosyas?nda yazan sürüm bilgisi, "Mac OS X 10.7.3 (11D50)" ve 10.7.4 yüklenmi? olarak sat?lan bir Macintosh'ta çal??mama ihtimali var. Kendi makinemde 10.7.4 yüklü iken bu i?lemi yapt?m ve indirdi?i dosya 10.7.3 ama yine de Apple bu sa?? solu belli olmuyor çal??maz ise lütfen beni suçlamay?n :).

Bu konu ile alakal? say?labilecek bir detay? da eklemekte fayda görüyorum, "Recovery"den yapaca??n?z yeni  kurulum ile iLife uygulamalar?nda sorun ç?kabiliyor, ?öyleki örne?in GarageBand, Uygulamalar'da görünüyor fakat çal???t?rd???n?z zaman aç?l?yor ve yeniden indiriyor, iPhoto ve iMovie uygulamalar?n? da güncellemek isterseniz, her ne kadar yeni kurulumda olsa Lion 10.7.3 sürümü  yüklendi?i için, 10.7.4'e güncellemeniz gerekiyor ve arkas?ndan iMovie ve iPhoto uygulamalar?n?z? güncelleyebiliyorsunuz. Bu son aç?klama internet üzerinden yapt???m kurulum için geçerlidir, haz?rlayaca??m?z kurulum belle?i ile sonuç ne olur bilemiyorum ama farkl? olaca??n? zannetmiyorum.

Gerekenler:

1- ?ndirme i?lemi için en 12GB kapasiteye sahip bir ta??nabilir bellek, böyle garip bir boyutta bellek bulman?z zor olacakt?r o yüzden 16GB olarak yaz?yorum ya da harici bir sürücü. Bu kapasiteye yaln?zca indirme i?lemi için ihtiyaç duyaca??z. Tüm i?lemlerin sonunda olu?turaca??m?z yükleme diski ya da belle?i bu boyutta olmak zorunda de?il, 8GB yeterli olacakt?r.

2- Lion yüklenmi? olarak gelen bir Macintosh (Mac AppStore üzerinden sat?n ald???n?zda indirme i?lemini bu yöntemle yapman?za zaten gerek kalm?yor).

3- H?zl? bir internet ba?lant?s? (1mbit ile 10 saat civar? sürüyor, toplamda indirilecek dosya boyutu 4.2GB).

4- Olu?turaca??m?z yükleme diski ya da USB bellek için bo? bir DVD veya 8GB kapasiteye sahip ta??nabilir USB bellek.


USB belle?i haz?rlama ad?mlar?:

1 - Bellek ya da sürücü biçimlendirme i?lemini i?letim sisteminiz içerisinden ya da "Recovery" bölümünden yapabilirsiniz. Ben herhangi bir sorun ya?amad???m için i?letim sisteminde haz?rlamay? tercih ettim.

Öncelikle 16GB kapasiteye sahip USB belle?imizi veya harici sürücümüzü bilgisayar?m?za ba?l?yoruz ve uygun biçime getiriyoruz. Bunun için "Disk Utility" uygulamas?n? çal??t?r?yoruz ve sol tarafta yeralan sütundan belle?imizi seçiyoruz (hemen alt?ndaki partition? de?il belle?in kendisini seçiyoruz).2- "Partition" sekmesini seçiyoruz.3- Burada dikkat etmemiz gereken 2 detay var. Birincisi dosya sistemi olarak Mac OS Extended (Journaled) seçiyoruz ve "Seçenekler" k?sm?ndan "GUID Partition Table" seçene?ini i?aretleyerek "Tamam" tu?u ile pencereyi kapat?yoruz. ?stedi?iniz ismi verebilirsiniz ben Mustafa Bey'in verdi?i adresteki anlat?m? takip etti?im için OS X Installer yazd?m ama önemsiz bir detay yaln?zca.4- Uygula tu?una basarak yapt???m?z de?i?iklikler ile beraber belle?imizi biçimlendiriyoruz ve bilgisayar?m?z? kapat?yoruz.

5- Bilgisayar?m?z? çal??t?r?p, hemen arkas?ndan "Recovery" aç?lana kadar klavyeden "CMD" ve "R" tu?lar?na bas?l? tutuyoruz. Recovery menüsü geldikten sonra yan?nda arslan simgesi olan "Reinstall Mac OS X" seçene?ini seçiyoruz ve "Continue - Devam" tu?una basarak ilerliyoruz.

6- Bir sonraki pencerede, yüklememizin geçerlili?i hakk?nda Apple'dan onay alaca??m?za benzer bir uyar?da bulunan uyar? penceresi aç?l?yor "Continue - Devam" tu?una basarak kapat?yoruz ve a?a??daki "Continue - Devam" tu?una basarak bir sonraki a?amaya geçiyoruz.

7- Bu ekranda 2 kere "Agree- Kabul" tu?una basarak sözle?meyi onayl?yoruz ve bir sonraki ekrana geçiyoruz. Kar??m?za sürücü seçti?imiz ekran gelecek.8-  ??te burada, daha önce haz?rlad???m?z, USB belle?imizi veya harici sürücümüzü seçiyoruz ve "Install - Yükle" tu?una bas?yoruz ve indirme i?lemi ba?l?yor. (Ekran görüntüsü temsilidir, seçece?imiz yani haz?rlad???m?z sürücünün oldu?u k?s?m ekran görüntüsündekine benzer olacakt?r).9- ??lemin riskli a?amas? buradan itibaren ba?l?yor. ?ndirme i?lemi sahip oldu?unuz internet ba?lant? h?z?na göre de?i?ece?i için kesin bir süre vermem mümkün de?il ama dikkat etmeniz gereken pencerenin a?a??s?nda yeralan i?lemin ilerleme durumunu gösteren mavi k?sm? takip etmek. Süre pek do?ru bir sonuç vermiyor çünkü ben de 19 saat olarak ba?lad? (300 küsür saat gösteriyordu, h?z sabitlendikten sonraki kalan süre 19 saat) ve 10 saat civar?nda tamamland? ve hiç beklemei?im bir anda yeniden ba?lad? son saniye de DVD yaz?c?n?n sesini duyup belle?i ç?kartmay? ba?ard?m :D). Mavi k?s?m tamamen doldu?unda k?sa bir süre bilgisayar?n?z i?lem yapacak ve arkas?ndan yeniden ba?layacak i?te bu a?amada harici sürücünüzü veya USB belle?inizi hemen bilgisayar?n?zdan ç?kartman?z gerekiyor.

Sonras?nda kuruluma geçece?i için bu k?s?m önemli. Bu a?amay? kaç?r?rsan?z ne olur bilemiyorum aç?kças? merak etmedi?im bir k?s?m :D ama yukar?da Mustafa Bey'in verdi?i sayfadaki anlat?ma göre bu a?amaya dikkat etmemiz gerekiyor.

10- Zaman?nda belle?imizi bilgisayar?m?zdan ç?karttabildiysek e?er, hiç bir ?ey olmam?? gibi kendi sürücüsünden aç?lacak ve masaüstümüzü sa?salim görebilece?iz :). Belle?imizi yeniden bilgisayar?m?za ba?l?yoruz, ben vakit kaybetmeden bir yede?ini masaüstüne ve bir yede?ini de DVDye kaydettim. Belle?imizin içerisinde "Mac OS X Install Data" ad?na bir klasör mevcut. ?çeri?i ve bilgileri ?u ?ekilde:11- Bu dosyalar içerisinde ihtiyac?m?z olan tek dosya "InstallESD.dmg" isimli dosya daha do?rusu buraya kadar olan tüm i?lemleri bu dosyaya ula?mak için yapt?k.Apple'? bu noktada k?n?yorum çünkü benim gibi yava? bir ba?lant?ya sahip olan kullan?c?lar?n? veya internet eri?imi olmayan kullan?c?lar?n? da dü?ünmesi gerekirdi veya bu gibi olas? durumlar? öngörmemesini dilerdim her ne kadar kolay çökmeyen bir i?letim sistemi olsa bile (zaten biliyordu da i?te k?yt?r?k bellekleri satmak ad?na...).

12- Sona do?ru yakla??yoruz. Bu a?amada 8GBl?k belle?imizi art?k devreye giriyor ve bilgisayar?m?za tak?yoruz ve "Disk Utility" uygulamas?n? çal??t?r?yoruz. Ufak bir ekleme, 8GB olmak zorunda de?il, indirme i?lemi için kulland???m?z 16GBl?k belle?imizi de ayn? i?lemde kullanabiliriz ben yaln?zca gereksiz yere 16GB belle?i harcamamak için fazladan elinizde mevcutsa 8GB tavsiye ediyorum.

13- 3. ad?mda yapt???m?z gibi bu belle?imizi de "Mac OS X (Journaled)" ve "GUID Partition Table" olarak biçimlendiriyoruz.

14- "InstallESD.dmg" dosyas?n? "Disk Utility" uygulamas?nda sol sütuna sürükleyip b?rak?yoruz ve arkas?ndan yukar?daki "Open - Aç" tu?una bas?yoruz (ekran görüntüsünde 4GBl?k bir microSD kart denedi?im için 8GBl?k görünmüyor, tabiki yeterli gelmedi 4GB ve görüntüye ald?r?? etmeyin lütfen benim hatam, ü?endim düzeltmeye bu saatte :D).15- "Open - Aç" tu?una bast?ktan sonra uygulama otomatik olarak "Restore" sekmesine geçecek ve "Source - Kaynak" k?sm?na da "InstallESD.dmg" dosyas?n? yerle?tirecek geriye bize kalan "Destination - Hedef" k?sm?na haz?rlad???m?z belle?i sol sütundan tutup sürükleyip b?rakmak kal?yor.16- Son olarak "Restore" tu?una bas?yoruz, ?ifremizi soruyor ve i?lem tamamland?ktan sonra art?k belle?imiz kullan?ma haz?r :). Umar?m hiç kullanmak zorunda kalmam/may?z ama haz?rl?kl? olmakta fayda oldu?unu dü?ünüyorum. Hatalar?m oldu ise affola, belirtirseniz hemen düzenlerim.
Kayıtlı

ZZ Topper

 • 13.3 Mid 2010 MBP, iphone 5S, ipad 3, ipad Mini
 • İleti: 364

muthis ve fazlasiyla aciklayici olmus.
Sayanora, ellerine saglik, emegin icin tesekkur ederiz.
Kayıtlı
Bene diagnoscitur, bene curatur.
Bona diagnosis, bona curatio.
Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ.
- - - - - - - - - - - -
Dum spiro, spero.

Sayanora

 • İleti: 104

muthis ve fazlasiyla aciklayici olmus.
Sayanora, ellerine saglik, emegin icin tesekkur ederiz.

ZZ Topper te?ekkür ederim yan?t?n?z için, be?enmenize sevindim. Umar?m faydal? olur benim gibi acemi ve sorun ya?ayan ve Lion yüklü gelen makine sahibi kullan?c?lara. Elbette konunun esas kahraman? Mustafa Bey :) onun mesaj? olmasayd? hala bilgi ar?yor olacakt?m, bir kez daha kendisine te?ekkür ederim :).

Alternatif bir yöntem daha buldum. Fazla olmasa da bir önceki yola göre biraz daha karma??k ama en az?ndan i?letim sisteminden ç?kman?z gerekmedi?i için vakit kayb? daha az oluyor. Henüz deneyemedi?im için yaln?zca yönergenin adresini verece?im:

10.7: How to get a full Lion install disc for a new MacBook Air or Pro - Mac OS

Terminalden bir kaç komut girdikten sonra benzer i?lemlerle ayn? sonuca ula??l?yor anlad???m kadar?yla ve benzer ?ekilde bilgisayar?n yeniden ba?lama a?amas? kilit nokta. Bunun önüne geçmek için de (yeniden ba?latmay? engellemeyi kastediyorum) yazar otomatik kaydetme özelli?i olmayan bir uygulama aç?lmas?n? tavsiye etmi? (Text Wrangler), elbette aç?lacak uygulamada bir i?lem yapmam?z gerekli olacak ki yeniden ba?latma a?amas?nda kaydetme sorusunu soran penceremiz aç?labilsin ve yeniden ba?latma i?lemini engellesin :).

Son olarak akl?ma gelen Lion ile olan bu mücadeleye hiç bula?mamak ve eli kula??ndaki M. Lion'? beklemek çünkü en nihayetinde o ç?kt??? zaman bu i?lemler çok büyük ihtimal benzer ?ekilde tekrarlanaca?? için ve Lion yüklü makine sahipleri güncellemek istediklerinde S. Leo. sahipleri gibi Mac App Store üzerinden yeniden yükleme dosyas?na kolayca eri?ebilecekleri için k?smen gereksiz bir i?lem oluyor. Fakat amaç ö?renmek ise bence bir zarar? yok :).
Kayıtlı

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513

Aç?kças? mükemmel bir anlat?m olmu?, ellerinize sa?l?k :)

?zniniz de olursa bu konuyu forumumuzun "Yeti?tirme Yurdu" bölümüne ta??mak da isterim, yol gösterici olmas? aç?s?ndan.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

Sayanora

 • İleti: 104

Aç?kças? mükemmel bir anlat?m olmu?, ellerinize sa?l?k :)

?zniniz de olursa bu konuyu forumumuzun "Yeti?tirme Yurdu" bölümüne ta??mak da isterim, yol gösterici olmas? aç?s?ndan.

Esta?furullah Mustafa Bey izin ne demek, amaç bilgi payla??m? :) diledi?iniz ?ekilde kullanabilirsin iz. Bu mesaj?n?zla ayr?ca mutlu ettiniz :).

Herkese iyi haftalar dilerim.
Kayıtlı

alper

 • Bazinga!
 • İleti: 1.807
Ynt: Recovery bölümüyle gelen Lion'un yede?ini almak
Cevap #11 - 26 Aralık 2012, 23:20

arkadas lar selam  ben de yeni macbook pro kulanicisiyim ve 2ci el bidane aldim  ve o nu sifirlamak isdiyorum ama bende cd yok ve applestoreden lano aldim kurdum ama hala eski sahipinin dosyalari var ve sifresi var onlari da silmek isdiyorum nasil kompile silebilirim yardim ci olsaniz cok sevinirim simdiden tesekur ederim
Kayıtlı
MacBook Pro 15" 2.66Ghz (Alu-Unibody/Late 2008) 10.9
Seagate FreeAgent 1TB+Logitech V470 white (Mouse)+Logitech F710 (Gamepad)+Logitech Z323 360° (Speaker)
iPhone 5s 32gb Silver
Steam sayfas?: Steam Community :: Elrond9[/url]

alper

 • Bazinga!
 • İleti: 1.807
Ynt: Recovery bölümüyle gelen Lion'un yede?ini almak
Cevap #12 - 26 Aralık 2012, 23:23


arkadas lar selam  ben de yeni macbook pro kulanicisiyim ve 2ci el bidane aldim  ve o nu sifirlamak isdiyorum ama bende cd yok ve applestoreden laon aldim kurdum ama hala eski sahipinin dosyalari var ve sifresi var onlari da silmek isdiyorum nasil kompile silebilirim yardim ci olsaniz cok sevinirim simdiden tesekur ederim
[/quote]
Kayıtlı
MacBook Pro 15" 2.66Ghz (Alu-Unibody/Late 2008) 10.9
Seagate FreeAgent 1TB+Logitech V470 white (Mouse)+Logitech F710 (Gamepad)+Logitech Z323 360° (Speaker)
iPhone 5s 32gb Silver
Steam sayfas?: Steam Community :: Elrond9[/url]
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri