Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

 Siret 

 • E.T sevimli Uzayl? Filminden Beri A????m Sana
 • İleti: 1.631
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #60 - 12 Haziran 2013, 23:18

vektörel ikon kullanm??lar.en sevmedi?im tarz ikon vektörel ikon. apple markas?n? insanlar neden sever ? neden al?r bunca zamand?r ? iç ce d?? tasar?m? farkl? oldu?u için ! yoksa millet 3/1 fiyat?na daha iyi özellikli pc lerde alabilirdi ama tasar?m? farkl? oldu?u için e? de?er ayn? özellikli pclere 2-3 kat? fazla fiyat vermeyi göze almad?km? y?llarca. '' konu apple ise tasar?m önce gelir '' iç ve d?? tasar?m her ikiside önemli.
Kayıtlı
iMAC 20. 2,1 Ghz PPC G5.Leopard 10.5.8
2,5 GB DDR2 SDRAM

onurçal??kan

 • I was so confused when I was a little child
 • İleti: 575
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #61 - 12 Haziran 2013, 23:46

aç?k mektup gerçekten mant?kl? olmu? diyecek söz bulam?yorum... umar?m dikkate al?n?r...
Kayıtlı
Mac mini mid 2011 2.3ghz Dual Core i5 8Gb Ram 500Gb Hdd-OS X Mavericks 10.9.1
iMac 21,5'' mid 2011 2.7GHz Quad Core i5 16Gb Ram 256GB SSD-OS X Mavericks 10.9.1

Lizard King

 • Gnik Drazil
 • İleti: 191
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #62 - 13 Haziran 2013, 18:10

2 günü geçti aktif ?ekilde iOS 7'yi kullan?yorum.

Kullan?m bak?m?ndan ciddi avantajlar içeriyor. Bir öncekine göre telefona çok daha hakim durumdas?n?z.

En ciddi sorunu app kapatmada ya?ad?m ki bu Android'den birebir al?nm?? ?ekile geçmi?. Android'de sa?a do?ru swipe yaparken iOS'ta yukar? swipe ile aktif appleri kapat?yorsunuz.

Telefon kullan?m arayüzü güzel olsada seçili simgeleri ay?rt etmek zor durumda. Speaker aktifken me?gul tonu ç?kt???nda yeniden çevir dedi?inizde Speaker hala aktif durumda oluyor. Bir önceki sürümde bu yoktu , çok iyi bir ek özellik olmu?.

Notification Center karma?as? ise tam anlam?yla sonlanarak çok daha rahat kullan?m imkan? veriyor.

Ayarlar k?sm? ise bir ba?ka ele?tiri noktam. Çok parlak kal?yor ve göz al?yor , kullan?lan yaz? rengi çok beyaz ekran üzerinde uzun süreli bakma haricinde göz yorucu özellik al?yor.

Safari ciddi geli?mi? ve performans art?lar? içeriyor.

Telefon unlock arayüzü çok daha güzel.

Klasörlerin transparant arka plan?na ise hala al??amad?m. Ciddi rahats?zl?k veriyor ve kaba duruyor.

Ikonlar konusunda bir rahats?zl?k duydu?umu söyleyemem. Zevk meselesi , tercihi ben yapsam muhtemelen alternatif ikonlar? kullanabilirdim .

Ancak ?unu söyleyebilirim , ilk iterasyon bu olacaksa ve bu ana temel üzerinden güncellemeler ile iyile?tirme yap?lacaksa , beklentilerimiz in çok daha ötesinde bir i?letim sistemi ile kar?? kar??ya kalabiliriz.

Heyecanla iPad versiyonunun ç?kmas?n? bekliyorum.

Android ile kar??la?t?rma yapacak olursak , App kapatma haricinde Android ile benzer hiçbir özelli?i yok. Kullan?m bak?m?ndan a??r? rahat kal?yor Android 4.2.2'ye göre. S4'ün ekran büyüklü?ü ve daha geli?mi? kamera fonksiyonlar? haricinde en ufak bir arts? bulunmuyor.

Ke?ke ekran boyutu S4 düzeyine gelse ve daha kolay okunma seçene?i önümüzde olsa ( en az?ndan benim ya??mda gözlükle yak?n? okumak zorunda kalanlar için )
Kayıtlı
Macbook Pro 15" Retina 16GB Ram
Macbook Pro 17" 8GB Ram SSD
27" Led Cinema Display
Iphone 5
New Ipad Retina Display

fyodor

 • Macbook Air 2011 13" Core i5 1.7 GHz
 • İleti: 13
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #63 - 13 Haziran 2013, 18:41

WWDC de söylediklerine göre bir yaz?n?n buton mu yoksa label m? oldu?unu rengine bakarak anlayabilecekmi?iz. Bu renk de UIView s?n?f?n?n titntColor parametresi ile kontrol ediliyormu?. Buton text rengi varsay?lan olarak mavi olarak geliyor.

Yeni arayüzü ben genel olarak be?endim. Özellikle cihaz?n hareketlerine göre arka plan?n hareket etmesi ve bunun verdi?i derinlik hissi güzel. Yine WWDC de söylediklerine göre bu özelli?i 3.parti uygulamalar da kullanabilecek. Ancak baz? olmam?? dedi?im yerler de var. Mesela müzik dinlerken kilit ekran?nda saat ile o an dinlenen parçan?n albüm kapak resmi alt alta geliyor ve resmin rengine göre saati görmeyi güçle?tiriyor. Son kullan?c? sürümü ç?kana kadar bu tip ?eyleri düzelteceklerini umuyorum.

Yakla??k 24 saattir OS X Mavericks DP1 kullan?yorum. Henüz Mountain Lion dan pek fark?n? görmedim. Mission Control efektleri biraz kas?yor sanki. Safari 7 daha bir kullan??l? olmu?. Yeni harita uygulamas? bence gereksiz. Finder tab özelli?ine de al??mak gerekiyor san?r?m.
Kayıtlı

erdknt

 • İleti: 138
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #64 - 16 Haziran 2013, 01:42

iOS 7 ile ilgili Keynote'u ve resmi sitedeki videoyu izledim. ?ahsi fikrimi payla?mam gerekirse; bu seviyede bir de?i?iklik beklemiyordum aç?kças?. Fontlar? ben de fazla "light" buldum. Icon'lar son derece çok basit olmu?, be?enmedim. Arka plan?n beyaz a??rl?kl? olmas?n?n kullan?mda nas?l olaca?? merak ediyorum. Henüz yükleme ?ans?m olmad??? için videolar ve foto?raflar üzerinden yorum yap?yorum. Umar?m son haline gelinceye kadar daha güzel ve derli toplu bir hale gelir.
Bu arada "Notlar" uygulamas? bence de çok kötü olmu?. Bu kadar basit görünümlü bir uygulamay? ç?karma hatas? yapmazlar in?allah.
Kayıtlı
13" MacBook Pro 2.26 C2D - 20" imac 2.16 C2D & Apple Wireless Keyboard & Wireless Mighty Mouse - iPad 2 - iPhone 4S - iPod Nano 3rd Gen. 4GB - Apple Universal Dock - Apple Airport Extreme Base Station - Magic Mouse - Mac OS X 10.7

erdknt

 • İleti: 138
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #65 - 16 Haziran 2013, 01:49

Bu arada Apple web sitesinde dola??yorken büyük bir ?ok ya?ad?m. Airport Extreme de güncellenmi?. Görünce ?a?k?na u?rad?m. Böyle bir tasar?m?n ç?km?? olmas?na inanam?yorum.
Kayıtlı
13" MacBook Pro 2.26 C2D - 20" imac 2.16 C2D & Apple Wireless Keyboard & Wireless Mighty Mouse - iPad 2 - iPhone 4S - iPod Nano 3rd Gen. 4GB - Apple Universal Dock - Apple Airport Extreme Base Station - Magic Mouse - Mac OS X 10.7

onurçal??kan

 • I was so confused when I was a little child
 • İleti: 575
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #66 - 16 Haziran 2013, 02:19

fena say?lmaz tasar?m? birde bu tasar?mdaki amaç anteni içerisine dik bir ?ekilde konumland?rmak ve bu sayede daha fazla alanda cihaz? etkin k?lmak
Kayıtlı
Mac mini mid 2011 2.3ghz Dual Core i5 8Gb Ram 500Gb Hdd-OS X Mavericks 10.9.1
iMac 21,5'' mid 2011 2.7GHz Quad Core i5 16Gb Ram 256GB SSD-OS X Mavericks 10.9.1

macios

 • Hörmetler
 • İleti: 456
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #67 - 16 Haziran 2013, 11:19

Yorumlar?n ço?unu okudum. Herkes görü?ünü dile getirmi?. Tabi ki hepsine sayg?l? olmam?z?n insani olarak gerekli oldu?unu dü?ünüyorum.
Apple kullanmam?n en büyük nedeni ?udur ki; ince ayr?nt?lar, dü?ünülmemi? yönler ve insan?n bu olsa güzel olurdu derken ke?fetti?i özellikler...
Bunlar? terkedecek mi? Bilmiyorum. Fakat yapm?? oldu?u tasar?mda ifade etti?im incelikleri gördüm.
Bizlerin Apple'? tercih etmemizin görsellik olmad???n? bu ayr?nt?lar oldu?unu dü?ünüyorum.
Kayıtlı
Macbook Air Mid-2013
Yosemite
iPhone 6 Plus 64 GB Gold

onurçal??kan

 • I was so confused when I was a little child
 • İleti: 575
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #68 - 16 Haziran 2013, 11:25

her ikisinin de birbiriyle bulu?mas? diyelim :D
Kayıtlı
Mac mini mid 2011 2.3ghz Dual Core i5 8Gb Ram 500Gb Hdd-OS X Mavericks 10.9.1
iMac 21,5'' mid 2011 2.7GHz Quad Core i5 16Gb Ram 256GB SSD-OS X Mavericks 10.9.1

m3rih

 • İleti: 697
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #69 - 16 Haziran 2013, 14:33

iPhone'um olmad??? için ios hakk?nda konu?amayaca??m. Ancak yakla??k 3 gündür, mac os x mavericks'i kullan?yorum. ?unu söylemek isterim ki gerçekten harika. Gözle görülür eklemelerin yan?nda maps, ibooks, finder tabs, sistem olarak çok fazla iyile?tirme var. Beta sürümünü kullanmama ra?men bunu aç?kl?kla söyleyebilirim.
Kayıtlı
- Apple MacBook Pro
- 2.5 GHz Intel i5
- 4GB 1600 mhz DDR3
- 120gb Kingston Hyperx 3k
- Mac OSX 10.13.4

icmimar

 • Sarı Kart
 • İleti: 649
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #70 - 17 Haziran 2013, 01:30

Gerçekten yaz?k olmu? ve yaz?k oluyor. Hayat?mda o kadar çok ?ey var ki "bu gerçekten muhte?em" dedikten sonra kaybolup giden, kald?r?lan, üretimi duran.

Sadece yeni eklentiler ile ek görseller ya da basit geli?tirmeler ile güzelim ios'u devam ettirseler bile her türlü Apple kullan?c?s? ba?r?na basacak ama yönetim de nas?l bir durum söz konusu ise ele?tirilere ciddi kulak as?p bi?eyler yapmaya çal???yorlar. 2011'de ç?kan iMac bile bana kalsa 5-7 y?l ayn? kalsa yenisi niye ç?km?yor demem. Ama ?imdi incecik kasa kenarlar? yapt?lar ne oldu? Daha ötesi var m?? Bundan sonra bi?eyler yapmaya çal???rlarsa saçmalamalar? an meselesi. OS X'lerin bile ç?k??? nerede ise y?ll?k olmaya ba?lad?. Buna gerek yok ki!

Has?l? Steve Jobs y?llar sonras?n?n tasar?mlar?n? çizmi?, yazm?? hala o kaynaklardan yol al?yorlarm?? vesaire gibi hurafelere inanm?yorum art?k ben. Windows 8 çakmas? m? Android müsveddesi mi ne oldu?u belli de?il. Tasar?m da bir dil, bir çizgi, karakter vard?r. iPhone 5 ç?kt???nda yeni bi?ey gelmedi diye yerden yere vurdular ama ilk ç?kan iPhon'dan bu zamana yanyana koydu?unuz zaman telefonlar?, bir çocu?un büyümesi gibi karakteristik özellikleri ile beraber yava? yava? geli?ti?ini ve mükemmelle?ti?ini görüyorsunuz bence. Ama di?er markalarda bir Alien ç?k?yor ortaya, bir Terminatör ç?k?yor, bir Predatör ç?k?yor ilginç ilgin yarat?klar ç?k?yor. Adam oturuyor "hadi uçal?m, yeni bi?ey yapal?m" diyip, önceki tasar?m? çöpe at?p, yeni çizgiler karal?yor. Bu mudur tasar?m? Bunun ad? maymun i?tahl?l?kt?r.

Ekranlarda ve bir çok medya ortam?nda sadece kö?eleri oval bir dikdörtgen ve alt?na bir yuvarlak çizmekti ak?ll? telefonu resmetmek. Tüm di?er markalar? da delirten bu de?il miydi? Ayn? ?ey telefonun içi için, i?letimindeki tasar?m için de geçerli ve bu çizgi neredeyse kaybolmu?. Cem Y?lmaz'?n Fundamental'da foto?raf çekme sahnesinde anlatt??? gibi; iPhone'da sadece kameray? aç?p en fazla ekranda bir yere dokunup foto?raf? çekmek asl?nda mesele. Onlarca seçenek, ayar, dü?me, yaz? ile bo?u?mamak. Ama bu sadelik ve basitlik de kayboluyor ve Steve'in ilk iPod'u tasarlarken "öyle bir?ey yapmal?y?z ki bunu eline alan en küçük çocuk bile 1 dk. da kullanmay? ö?renebilmeli" mant??? kayboluyor. Nereye do?ru gidiyor Apple bilmiyorum, tutup a?layacak da de?ilim elbette ama basit, kaliteli, sa?lam, k?sa sürede çok i? gören, farkl? ve aptal olmayan cihazlara sahip olmay? neden istemeyelim ki? Aç?kças? ço?u kez MacBook'um, iMac'im olmasays? ya da Samsung Galaksy gibi telefonlara meydan kal?rsa bu aptal ve ip yuma?? karma?as?ndaki aletlerle ne yapar?m diye ara ara dü?ündü?üm oluyordu. Bu bir kabus ve umar?m böyle bir?ey hiç olmaz.

Bu arada sizi çok iyi anl?yorum Selçuk Bey. Tasar?m herkesçe anla??lamayan ve birçok ki?inin de hak etmedi?i bir kavram. Zaten bu yüzden saçma sapan ?ehir planlamalar?n?n ve mimarînin içinde ya?am?yor muyuz? Neyse... Güzel ?eyler kaybolmas?n.
« Son Düzenleme: 18 Haziran 2013, 21:33 Gönderen: icmimar »
Kayıtlı
Autodesk Maya+AutoCAD mimarl?kvetasar?m/içmimarl?k
iMac 27" 2.8GHz/i5/4GB/ATI Radeon HD 5750 1GB (2011) (10.8.2)
iPod Nano 8 gb Silver+LunaTik[/url] . iPhone 5 16GB
MacBook Pro 13.3" C2D 4GB Ram (10.8.2)
https://twitter.com/olgunsenel

spider

 • Wing Chun
 • İleti: 1.793
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #71 - 18 Haziran 2013, 19:52


@icmimar, sonuna kadar hakl?s?n.

Bende JB li i5'e iOS 7 beta 1 yükledim. O kadar kötü yorumdan sonra merak ettim ve yükledim. Ve ?imdiye kadar yap?lan hemen hemen tüm ele?tirilerin do?ru oldu?unun fark?na varm?? oldum. iOS 7'nin tasar?m?n? tek kelime ile anlat?n deseler, berbat derdim. Hiç çekinmeden.

Ayarlad???n?z arkaplan resimlerini koyu tonlarda seçmenizi öneriyorum. Sebebi kilit ekran?nda hiç bir?ey yokmu? gibi durmas?. Ana ekranda da farkl? olmuyor. ?kon isimleri gözükmüyor. Arama cevaplama v.s çok saçma duruyor. Cevaplamay? sürükleyerek aç?yorsunuz fakat sürüklenecek hiç bir?ey yok.

?konlar? yak?ndan görene kadar fazla abart?yorlar diyordum. ?imdi bu berbat ikonlarla nas?l devam edece?iz onu dü?ünüyorum. Eski tasar?m?da fazla beyenmiyordum fakat daha anla??l?rd?. Steve Jobs Apple için o kadar önemli de?ildi diyenler için iOS 7 yüklemelerini öneriyorum.

Jailbreak Tweak'lerini takib eden ve kullananlar iyi bilir. Apple her güncellemede Cydia'dan bir tweak'i al?p yeni özellik gibi tan?t?yor bize. Daha ele?tirilecek çok ?ey var fakat yazmaktan yorulaca??m için k?sa kesiyorum. 
Kayıtlı
- Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon (Mid 2010) Mac OS 10.12 TR
- Apple Aluminium Wireless Keyboard + Numeric Keypad & Magic Mouse
- Apple 27'' Cinema Display
- iPhone 8 Plus 64GB Uzay Grisi iOS 11 TR & iPad 5th 32GB Uzay Grisi iOS 11 TR

YEKT

 • Bilkom'a kafam ******* Hani ku?lar a?açlar.......
 • İleti: 1.388
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #72 - 18 Haziran 2013, 22:43

Ba?ar?l? de?il söylenebilecek tek ?ey bu. Aç?kça söylemek gerekirse bende beta ç?kt??? ilk gün indirdim ve 2-3 gün olay?n büyüsünde gayet ho?uma gitti ama iPad'imde bulunan iOS6 ile yanyana koydu?um zaman olay?n büyüsünü atlatt?ktan sonra bu mudur ya dedim.

Hala çok ho?uma giden ince ayr?nt?lar?da var sistemin mesela facetime uygulamas?n? açt???n?zda bulan?kl???n arkas?nda ön kameradaki görüntüyü görüyorsunuz ama uygulamalar?n ikonlar?n?n ve içteki tasar?mlar?n tamamen birbirinden alakas?z olu?u insana herhalde ne kadar tasar?mc? varsa hepsi bir tek uygu?ama yapt? sonra onu oldu?u gibi eklediler iOS 7'ye dedirtti.

Transparan olay gayet ho?uma gitti, mission control olay? yani a?a??dan ç?kan k?sayollar ve natification center'?n kullan?m?n?n kolayla?mas? yararl? ?eyler fakat tasar?m BERBAT.

Umar?m son sürüme kadar bu olaylar? ciddiye al?yorlard?r ve ona göre gerekenleri yaparlar. Birde ulan zaten iPhone 5'in bataryas?n? küfür gibi 1540 mAH koymu?sun yok arka plan oynamas? yok beyaz a??rl?kl? olaylardan dolay? ?elale gibi bitiyor ?arj durduram?yorum.

Mavericks, Mac Pro ve di?er tan?t?lan her?ey içinde yorumum i?te beklenen Apple oldu. Mac Pro'yu inan?lmaz ba?ar?l? buldum. Her?eyi geçin içinde bir bulu? var sadece özellik ekledik kasay? de?i?tirdik al?n Mac Pro de?il o bulu? so?utma sistemi. So?utma sistemini okadar güzel uydurmu?larki o sayede zaten o kadar minik Mac Pro ç?km??.

Benimde ilk bi kaç günün rehabetini att?ktan sonra iOS7 ve di?er ç?kan ürünler hakk?nda görü?lerim bunlar.

« Son Düzenleme: 18 Haziran 2013, 22:47 Gönderen: YEKT »
Kayıtlı
iMac 27inc i7 3.1GHZ,  Mac mini 2.5GHZ i5, iPad 2 32gb Wifi, iPhone, iPhone 3g, iPhone 4, iPod Nano 6.nesil, Colour Classic.

ufuk

 • İleti: 1.300
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #73 - 19 Haziran 2013, 20:22

Mavericks için en yak?n güncelleme ne zaman ç?kar sizce, ?u an de?il ama dp versiyonu için ilk günceleme sonras?nda indirmeyi dü?ünüyorum, sabredemeyece?im :))
Kayıtlı

onurçal??kan

 • I was so confused when I was a little child
 • İleti: 575
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #74 - 19 Haziran 2013, 23:16

geçen y?l mountain lion'un public versionu ne zaman yay?nlanm??t??
Kayıtlı
Mac mini mid 2011 2.3ghz Dual Core i5 8Gb Ram 500Gb Hdd-OS X Mavericks 10.9.1
iMac 21,5'' mid 2011 2.7GHz Quad Core i5 16Gb Ram 256GB SSD-OS X Mavericks 10.9.1
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri