Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Mac ve SSD Üzerine
- 06 Kasım 2013, 21:37

0. Önsöz

Daha önce de bahsetti?im gibi Mac OS X ve Mac modelleri üzerine bir makale yazmay? dü?ünüyordum. Umar?m i?inize yarayacak faydal? bir eser ç?kar ortaya diyerek ba?l?yorum...

Önce bir kaç tan?m ile ba?layal?m. SSD nedir, al?rken nelere dikkat edilmelidir, nas?l kullan?lmal?d?r bir bir okuyal?m. Muhtemelen ben de bu yaz?y? yazarken yeni bir çok ?ey ö?renece?im.

Ba?lamadan önce lütfen ?u uyar?lar?m? da dikkate al?n:

Bu yaz?y? yazmaktaki tek amac?m Türkçe Mac kullan?c?lar?na destek olmak. Bu yaz?da bahsi geçen yöntemler, terimler ve tavsiyeler tamamen ki?isel olup, yanl??lar içerebilir. Bu tavsiyeler yüzünden olu?acak her hangi maddi veya manevi hasar için mesuliyet kabul etmedi?imi belirtmek durumunday?m. Lütfen, özellikle mevzu bahis olan k?ymetli verileriniz oldu?unu dü?ünerek sürekli yedek al?n. Diskler de hassas mekanizmalard?r ve ne zaman hata verece?i hiç belli olmazlar. Ayr?ca tavsiye edilen donan?m modifikasyonlar? s?ras?nda zarar verebilece?inizi dü?ünüyorsan?z lütfen bir bilen ile birlikte yap?n. Burada bahsi geçen ço?u ad?m? kendiniz gerçekle?tirebilirsiniz ancak yine de biraz elinizin yatk?n oldu?unu varsay?yorum.

Bu giri?ten sonra sistematik bir çal??ma olmas? amac?yla ?öyle bir indeks olu?tural?m:

1.   Terimler
a.   SATA
b.   HDD
c.   SDD
d.   IOPS
e.   TRIM
f.   Fusion

2.   SSD Seçimi
a.   SSD benim için faydal? olur mu?
b.   Kapasite Seçimi
c.   Modeller ve Markalar
d.   Sat?n alma

3.   Montaj
a.   Montaj öncesi yap?lmas? gerekenler/Haz?rl?k/Plan
b.   Sabit disk de?i?imi
c.   ?kinci bir disk olarak ekleme (Baz? modeller)
i.   Macbook/Macbook Pro
ii.   Mac Mini
iii.   Mac Pro

4.   Sistem kurulumu
a.   Mac OS X’i kurmak
b.   Yard?mc? yaz?l?mlar
c.   Geri yükleme
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
1. Terimler
Cevap #1 - 06 Kasım 2013, 21:39

1. Terimler
Bu k?s?mda ileride i?imize yarayacak bir iki terimden bahsetmek istiyorum. Giri?te de bahsetti?im gibi yanl??lar?m olabilir, ya da daha anla??l?r olmas? için biraz basite indirgenmi? olabilir. Daha detayl? bilgiler için lütfen di?er kaynaklara ba?vurunuz.

a. SATA
SATA’y? çok k?sa özetlemek gerekirse sabit diskleri ve SSD’leri bilgisayara ba?lamak için kullan?lan arayüz diyebiliriz. Apple tüm PowerPC bilgisayarlar?nda Paralel ATA (nam-? di?er IDE) kullan?rken Intel i?lemciye geçerken hard disklerini de SATA arayüze geçirdi. Serial ATA, PATA’ya göre çok daha h?zl? bir arayüz olmakla beraber daha küçük kablolar kullanmas?yla da kendisini hemen belli eder. SATA h?zlar? hakk?nda Wikipedia’da k?sa bir özet mevcut:

“SATA I, SATA II ve SATA III olarak üç ayr? versiyonu bulunmaktad?r. SATA I (?lk ç?kt???nda sadece SATA olarak niteleniyordu) ilk ç?km??t?r ve teorik limit h?z? 1.5 GBit/s olarak belirtilir. Ard?ndan SATA II biraz daha geli?tirilmi? ve standartlara daha uyumlu olarak piyasaya sürülmü?tür. SATA II'nin teorik h?z? 3.0 GBit/s civar?ndad?r. Sata III’ün teorik h?z? ise 6.0 GBit/s olarak belirtilmi?tir.”

Bu h?zlar size bir ?ey ifade etmiyorsa ilk SATA 150 MB/s, SATA II 300 MB/s, SATA III ise 600 MB/s h?zlara ula?abilir diyebiliriz. Bu ?unun için önemli: E?er takt???n?z SSD’nin 500 MB/s okuma yazma h?z? varsa ama sizin bilgisayar?n?z?n SATA III yerine sadece SATA II arayolu varsa alm?? oldu?unuz SSD’yi en fazla 300 MB/s h?z ile kullanabiliyors unuz. Bu sebeple bilgisayar?n?z?n hangi SATA veriyolunu destekledi?ini önceden bilmeniz seçim yaparken veya sonuçlar? incelerken i?inize yarayabilir.

b. HDD
Hard diskin ne oldu?unu üç a?a?? be? yukar? hepimiz biliyoruz. Yine de SSD ile aras?ndaki fark? anlayabilmek için k?saca bahsetmek yerinde olacakt?r. Hard disk, içinde bir, iki veya üç adet diskin plak gibi dönerek verileri depolad???, bu disklerdeki verilerin yine plaktaki i?ne gibi bir okuyucu taraf?ndan okundu?u depolama ünitesidir. Hareketli her mekanizmada oldu?u gibi hard diskler de hassast?rlar. Dosyalar manyetik olarak bu diskin üzerine 1’ler ve 0’lar olarak kaydedilir ve bu okuyucu taraf?ndan okunurlar. Dosya diskin her hangi bir yerinde bir kaç parçaya bölünmü? olarak durabilir. Dolay?s?yla kullan?c? veya sistem bir dosyaya eri?mek isterse sürekli dönmekte olan diskte okuyucuyu ileri geri hareket ettirerek dosyay? okur ve i?letim sisteminin hizmetine sunar.


Yukar?da bahsetti?im her i?lem fiziksel bir harekettir ve belli bir sürede gerçekle?ir. Disk, modeline göre dakikada 5400 veya 7200 devirde döner. Okuyucu da oldukça h?zl?d?r ancak yine de uzun süre kullan?lan hard disklerde dosyalar o kadar çok parçalan?r ki, büyük bir dosyay? tam anlam?yla açmak için disk sürekli çal??mak ve aramak zorundad?r.

Tabi ki hard disklerde bu i?lemi biraz rahatlatmak için 8 veya 16 MB kadar bir arabellek bulunur. Ayr?ca büyük dosyalarda (mesela bir film izledi?inizi varsayal?m) bu i?lem sizin ihtiyac?n?zdan daha h?zl? gerçekle?ir. Ancak küçük sistem dosyalar?nda veya bir program?n çal??mas? s?ras?nda laz?m gelen payla??lan kitapl?klara eri?im s?ras?nda hard diskler maalesef sistemi frenlemektedirl er.

Biraz teorik olduysa bir kaç say? ile örnek verelim. Zaten SSD ile ilgilenen herkesin ilk kar??la?t??? birimlerden biri okuma yazma h?zlar?d?r. Bir hard disk 5400 devirde dönüyorsa yakla??k 70-80, 7200 devirde dönüyorsa 100-110 MB/s h?zda okuma yazma h?zlar? sunar. Disk doldukça ve dosyalar parçalara bölündükçe (fragmantasyon), bu h?z dü?er. SSD’ler ise modeline göre günümüzde 200 ile 800 MB/s h?zlar? aras?nda çal??maktad?rlar.

c. SSD
SSD’nin aç?l?m? Solid State Disk’tir. Mac OS X Türkçesinde ‘Kat? Hal Diski’ diye geçer. Çok net özeti de asl?nda budur. Diskin içinde dönen bir ‘disk’ bulunmaz. Onun yerine bir sürü çip bulunur. Asl?nda bilgisayar?m?zda kulland???m?z RAM gibi çal??maktad?r. Ancak RAM’in içindeki veriler beslenen elektrik kesildi?inde tamamen silinir. SSD tabi ki böyle de?ildir ve verilerinizi bilgisayar kapal?yken hard disk gibi tutar.

Dönen hiç bir mekanizma olmad???ndan, verilere ula?ma h?z? ayn?d?r. Dosyalar?n parçalanma gibi bir durumu yoktur. Bu sebeple herhangi bir diski birle?tirme (defragmantasyon) i?lemine de ihtiyaçlar? yoktur.

d. IOPS
Saniyedeki giri?/ç?k?? say?s?. Bu bir bak?ma SSD’nin gerçek h?z?n? belirtir. 7200 devirde dönen bir HDD’nin yakla??k IOPS h?z? 75-100 aras?ndad?r. Güncel bir SSD 85.000 – 120.000 aras?nda h?zlara ula?abilir. Özellikle küçük dosyalara eri?im konusunda bu h?z hissedilir.

e. TRIM
?TÜ Sözlük’te TRIM ?u ?ekilde özetlenmi?: “SSD'lerle beraber literatüre girmi? bir kavramd?r. Klasik ?artlarda diskten veri silme i?lemlerinin yaln?zca dosya sisteminde yap?ld??? ve o verinin fiziksel konumu üstüne ba?ka bir veri yaz?lana dek durmakta oldu?u bilinmektedir. SSD'lerde de ayn? durum geçerli olmakla beraber, bu yazma performans?nda baz? sorunlar yaratmaktad?r. TRIM komutu, SSD'nin silme i?lemini alg?lay?p gerçekten de veriyi fiziksel olarak diskten kald?rmas?na yarar. ?u a?amada TRIM, windows 7 taraf?ndan desteklenmekted ir. 10.6.8'den itibaren Mac OS X Snow Leopard ve Mac OS X Lion da TRIM komutu deste?i vermeye ba?lam??t?r. TRIM’in etkin olabilmesi için SSD’nin ayn? zamanda TRIM destekleyen bir firmware'e sahip olmas? gerekir.”
Kaynak:is.gd/iKo7qy

K?saca özetlersek SSD’nin tüm ömrü boyunca okuma yazma say?s? k?s?tl? oldu?undan bu i?lemi azaltmak için kullan?lan bir ayard?r TRIM.

Apple nedense sadece kendi satt??? SSD’lerde TRIM özelli?ini destekliyor. E?er kendi SSD’nizi kendiniz takt?ysan?z bu özelli?i yard?mc? bir yaz?l?m arac?l??? ile etkinle?tirmeniz gerekiyor.

f. Fusion Drive
SSD fiyatlar?n?n hala ucuzlamamas? sebebiyle Apple’?n HDD – SDD kombinasyonlu çözümü. Sistem ?öyle çal???yor: Bilgisayar?n içinde bir adet bildi?imiz hard disk, bir adet de SSD tak?l?yor. SSD genelde 128 GB büyüklü?ünde olup HDD ise 1 TB kapasitesinde oluyor. Fusion Drive teknolojisi ile Apple bu iki diski birle?tiriyor ve toplamda kullan?c?ya 1 TB olarak gösteriyor. 128 GB’l?k SSD ise s?k kullan?lan dosyalar, yaz?l?mlar ve sistem dosyalar? için ayr?l?yor. Hangi dosyalar?n nerede saklanaca??na sistem karar veriyor.

Asl?nda Apple’?n uygulad??? bu çözüm kullan?c? için olabilecek en optimum çözümü sa?l?yor. Böylece hangi dosya SSD’de, hangi dosya HDD’de olacak diye kafa yorman?za gerek kalm?yor. OS X sizin ad?n?za her i?i hallediyor.

??in tek kötü yan? Fusion Drive’? sadece Apple’dan bilgisayar al?rken sipari? olarak verebiliyorsunu z. Ayr?ca Air ve Retian ekranl? Macbook Pro’larda HDD takacak yer olmad???ndan böyle bir imkan söz konusu de?il.

Yine de OS X biraz modifikasyon ile Fusion Drive olu?turman?za izin veriyor. Ancak stabilite konusunda kesin bir yarg?da bulunam?yorum. Mountain Lion alt?nda bu i?i yapm?? olanlar Mavericks’e yükseltirken sorun ya?am??lar. Bu konuyu kendi ba?l???nda inceleyelim.

OS X 10.8.3 Now Offers Fusion Drive Possibilities For Non-Fusion Drive Equipped
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2013, 21:47 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
2. SSD Seçimi
Cevap #2 - 06 Kasım 2013, 21:44

2. SSD Seçimi

a. SSD benim için faydal? olur mu?
Bu sorunun cevab? kocaman bir EVET. Peki niye yine de böyle bir ba?l?k ihtiyac? hissettim, aç?klayay?m.

Öncelikle SSD ucuz bir yat?r?m de?ildir. Bir kaç senedir dü?mesi beklenen fiyatlar bir türlü dü?medi?i için parçalar pahal?d?r. Özellikle alternatif hard diskler terabaytlarca kapasiteyi 120 GB SSD ile ayn? fiyatlarda sunmaktayken kullan?c? kendisini “Gerçekten bana SSD laz?m m??” diye sorarken bulur.

Bu sebepten dolay? kullan?c? profilinizi ortaya dökmeniz gerekir. Ancak bu yaz?y? okuyorsan?z zaten SSD biraz ilginizi çekmi? demektir. Önemli olan hangi yöntem ile SSD’ye geçece?inizdir.

E?er bilgisayar?n?z?n h?z?ndan memnunsan?z SSD’ye geçmenize çok gerek yoktur. ?nternetten film izlemek, sosyal medyay? ve muhtelif internet sitelerini takip etmek, sürekli download yapmak gibi i?lemleriniz s?ras?nda yava?l?ktan ?ikayet etmiyorsan?z SSD size pek laz?m olmayabilir. Ayr?ca bu sayd???m i?lemlerin h?z? büyük ölçüde internet h?z?n?za ba?l?d?r.

Kendimden örnek vereyim, do?rudan televizyonun alt?na koymak üzere ald???m bir mac minim var. Çabuk aç?lmas? niyetiyle SSD taksam m? diye çok dü?ündüm ancak durduk yere ekstra yat?r?m yapmaya gerek görmedi?imden vazgeçtim. Ancak ana bilgisayar?mda bir adet SSD bir adet de HDD mevcut.
Ailemin kulland??? Macbook ise sadece internette gezinme, email okuyup cevaplama ve Skype makinas? olarak kullan?l?yor, bu cihaza da ?imdilik SSD takma gere?i duymuyorum.

b. Kapasite Seçimi
Geldik en önemli k?s?mlardan birine: Hangi kapasiteyi seçelim? Burada yine kendi kullan?c? profilinize göre karar vermeniz gerekiyor. ?lk olarak elinizdeki bilgisayar ile ba?layal?m. Zira modele göre kar??la?aca??n?z baz? zorluklar olacakt?r.

Macbook Air ve Macbook Pro Retina:
Neden bu modeller ile ba?lad?m? Çünkü bu iki modelde zaten SSD var. Bu bilgisayarlarda yapabilece?iniz tek ?ey var olan SSD’yi daha h?zl? veya daha kapasiteli bir SSD ile de?i?tirmek. Mesela ikinci el bir Macbook Air ald?n?z ve 128 GB SSD size yetmiyor, o zaman 256 veya 512 GB SSD al?p takabilirsiniz. Apple’dan almaktan da daha ucuza gelecektir. Ancak bu bilgisayarlara piyasada gördü?ünüz SSD’lerden takamazs?n?z. 2012 ve sonraki tüm modeller PCIe yolunu kullan?rken daha önceki modeller kendi SATA3 veriyolunu kullan?rlar.
 


Bu modellerden Türkiye’de bulmak oldukça güçtür ve pahal?d?r. Bu sebeple Macbook Air almak üzereyseniz en ba?tan do?ru kapasitede bir SSD seçmek en mant?kl?s? olacakt?r.

Macbook Air ve Macbook Pro Retina aç?lmas? çok zor modellerdir. E?er böyle bir i?e niyetlendiyseni z servisten yard?m istemenizi tavsiye ederim.

Macbook ve Macbook Pro
Bu modellerde art?k hiç birimizin kullanmad??? DVD sürücüyü ç?kart?p yerine HDD takabilme imkan? oldu?undan seçim konusunda biraz daha özgürüz. E?er DVD sürücüyü ç?kartma i?ine girmeyi dü?ünüyorsan?z sistemi kurmak için 120 GB bir SSD takabilirsiniz. Bilgisayar?n?zda kulland???n?z HDD’yi de dosyalar?n?z, filmleriniz, foto?raflar?n?z için kullanabilirsin iz. Tüm uygulamalar ve sistem SSD üzerinde, di?er tüm çal??malar?n?z da HDD üzerinde oldu?unda bilgisayar?n?z hem kapasite konusunda size istedi?inizi verecektir, hem de performans konusunda.
Ancak DVD sürücüsünden vazgeçmek istemiyorsan?z bilgisayar?n?zdan ç?kan DVD okuyucuyu ayr? bir kutuya koyabilirsiniz.

iMac
iMac’lerin eski modellerinde DVD sürücü varken yeni modellerin hiçbirinde bu alan mevcut de?ildir. Bu sebeple yeni iMac’lerde iki disk takmak kolay de?ildir ancak mümkündür, çünkü Apple Fusion Drive için baz? modellerde bir adet SSD takma yar???n? anakartta bar?nd?r?r. Bundan emin olmak için iMac’inizin modelini incelemenizi tavsiye ederim. Yine de Air’lerdeki gibi Apple’a özgü bir yar?k oldu?undan bu SSD’den edinmek ve buraya takmak biraz zahmetli. Ek olarak iMac’leri sökmek zaten ba?l? ba??na sanat oldu?undan servise gitmenizi tavsiye ederim.

iMac konusundaki güncel tavsiyem ?udur: Varolan diski sökün ve standart bir SSD tak?n. E?er USB 3 kap?s?na sahipseniz harici bir disk ile kullan?n. USB 3 kap?n?z yoksa ya Firewire 800 kap?s?n? kullanarak bir disk tak?n, ya da DVD sürücünüzü (varsa) söküp disk tak?n.

Mac mini
Mac mini’ler de model model oldu?undan çe?itli alternatiflerim iz mevcut: E?er mininiz DVD sürücüye sahipse Macbook’lardaki gibi ikinci bir disk takabilirsiniz. E?er 2011 ve sonras? modellerden birine sahipseniz ikinci bir disk takacak yeriniz var demektir. Ancak Apple bunun için gereken kabloyu bulundurmamakta d?r. Bunu da yurtd???ndan edinmeniz gerekebilir.


Mac Pro
Mac Pro’larda bol bol disk takabilece?iniz yer oldu?undan karar vermekte diledi?iniz kadar özgürsünüz. Henüz piyasaya sürülmemi? 2013 model Mac Pro ise zaten kendine özgü SSD ile gelece?inden harici disk takmak durumundas?n?z.

Bu kadar model s?ralad?ktan sonra kafan?z umar?m daha da kar??mam??t?r. Onun yerine ?u karar? vermelisiniz: ?ki diski bilgisayar?n içine sokmal? m?y?m, yoksa sadece bir SSD de?i?imi bana yeter mi?

E?er iki disk birden bar?nd?rmak istiyorsan?z 128 GB civar?nda bir disk size hayli hayli yetecektir.

Ancak ikinci bir diski takacak kadar modifikasyona gitmek istemiyorsan?z 256 GB bir diski dü?ünün derim. Her zaman harici bir disk ile bilgisayar?n?z? geni?letebilirsiniz ama 250 GB civar? bir disk sizi büyük ölçüde rahatlatacakt?r.

c. Modeller ve Markalar
Teknoloji geli?tikçe bu k?sm? güncel tutmak oldukça zor olaca??ndan forumun daha güncel SSD tavsiyeleri k?s?mlar?na bakman?z? öneririm. Yine de k?saca özetlemek gerekirse piyasada ?u modeller bulunur:

Intel, Samsung, SanDisk, Kingston, Crucial, Corsair, A-Data

Her markan?n hitap etti?i mü?teri grubuna özgün modelleri var denilebilir. Yukar?daki bölümde bahsetti?im gibi her kullan?c? gerçekten neye ihtiyac? oldu?unu art?k biraz biliyordur.

Seçti?iniz her markan?n almak istedi?iniz modelini internette ve bu forumda detayl? bir ?ekilde arat?n. Uyum sorunlar?, firmware sorunlar? veya seri üretim sorunlar? olabilir. SSD üzerinde veri kaybetmek çok ciddi bir sorundur, zira geleneksel veri kurtarma yaz?l?mlar? bu durumlarda çok ba?ar?l? olamazlar. Bu sebeple en güncel donan?m? almak yerine bazen oturmu? ve performans? bilinen bir model almak daha mant?kl? olabilir.

Örnek vermek gerekirse Samsung’un ç?kartm?? oldu?u 830 serisi SSD’ler bir sonraki model olan 840’tan daha h?zl? ve daha iyi bir modeldir. 830 serisi çok ba?ar?l? olunca Samsung bu SSD’lerin yazma h?z?n? dü?ürüp piyasaya sürdü ve okuma yazma h?zlar? ayn? olan modelini 840 Pro olarak daha yüksek fiyattan satmaya ba?lad?.

Bilinmesi gereken bir di?er ayr?nt? da genelde küçük SSD’lerde okuma yazma h?zlar? büyük kapasitelere göre daha dü?üktür. Bu sebepten dolay? 120 GB’?n alt?nda SSD alman?z? tavsiye etmiyorum.

d. Sat?n alma

Tabi ki bilgisayar parças? satan her yerden stok durumuna göre SSD sat?n alabilirsiniz. Özellikle sorun ç?kt??? zaman iade edebilece?iniz bir yerden alman?z mant?kl? olacakt?r. Ancak daha fazla tasarruf yapmay? dü?ünüyorsan?z yurt d???ndan bir tan?d???n?za da getirtebilirsin iz. Burada yine sorunsuz bir model seçmek oldukça riski oldukça aza indirecektir.
« Son Düzenleme: 10 Kasım 2013, 20:14 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

brkn

 • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 4
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #3 - 24 Aralık 2013, 12:15

3 ve 4. bölümlerde özellikle ne önemli yerler bendemi gözkmüyo acaba yoksa henüz yay?nlanmad?m? ?
Kayıtlı

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #4 - 24 Aralık 2013, 23:41

Henüz yazimi bitiremedim, o kisimlar daha vakit aldigi icin bir süre daha bekletecegim...
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

brkn

 • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 4
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #5 - 25 Aralık 2013, 14:38

Merakla ve Heyecanla Bekliyorm yaz?n?z?n devam?n? ve benim gibi ssd takmak isteyen bir çok arkada?ada inan?lmaz bir kaynak olaca??ndan eminim.Kolay gelsin çok.
Kayıtlı

kinemania

 • İleti: 307
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #6 - 29 Aralık 2013, 12:20

Pek çok soruya (soruma)  ve ihtiyaca cevap olacak nitelikte nihai bir yaz?; çok te?ekkürler... Devam?n? bekliyoruz. Kolay gelsin:)
Kayıtlı
Macbook Pro 15" (Mid-2010)
2.66 GHz Core i7 6GB 1067 MHz DDR3 RAM
NVIDIA GeForce GT330MMac OS X El Capitan Beta
Macbook air 5,1 11" 1.7 Ghz Intel Core i5, 4GB 1600 Mhz DDR3 RAM Mac OS X 10.9 Yosemite iPhone 5 iOS9

aschil

 • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 3
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #7 - 31 Aralık 2013, 04:03

SSD'nin Trimle beraber ömrü ne kadar ?

GT-N7100 cihaz?mdan Tapatalk 4 ile gönderildi

Kayıtlı

hakan yucel

 • İleti: 145
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #8 - 01 Ocak 2014, 00:15

Can?m karde?im yaz?n çok güzel olmu? ama, usb 3 üzerinden SSD kullan?m?na da de?iseydin iyi olurdu. Trim deste?i usb 3 için olmad???ndan SSD yi harici kullanmak san?r?m riskli, ne dersin ?
Kayıtlı

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #9 - 01 Ocak 2014, 15:34

SSD'yi USB üzerinden kullanmak bana çok verimli gelmedi?inden bahsetmedim. Aç?kças? normal bir diski USB ile kullanmaktan farkl? olmayacakt?r. TRIM deste?i zaten Apple harici disklere de otomatik verilmedi?i için pek bir fark olaca??n? sanm?yorum.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

mehmetali

 • İleti: 89
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #10 - 20 Ocak 2014, 20:55

Ellerinize sa?l?k tam anlayabilece?im bir dilden anlatm??s?n?z...    ;)
Kayıtlı
Macbook Pro i5 2.5 Ghz 4 gb ram
Macbook Core2Duo 1.83 Ghz 4 gb 667 MHz DDR2 SDRAM
Ipod Touch 16gb
Ipad 32gb,Ipod Nano 8gb,Ipod Shufle 1gb,Magic Mouse Iphone4 16gb

shifty

 • İleti: 35
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #11 - 21 Ocak 2014, 12:22

Çok güzel bir yaz? serisi oluyor. devam ettikçe okuyaca??m. Bundan 3-4 ay kadar önce bu forumda Bu?ra beyin tavsiyesi üzerine 2008 model macbook pro'ma ssd ve ram takviyesi yapt?m. Öncesinde chrome ile beraber itunes u açt???mda bilgisayar?m inan?lmaz kas?yordu ve kullan?lmaz hale geliyordu. ?u an bilgisayar?m 4 saniye gibi bir sürede aç?l?yor, oldukça h?zl? ve öncesinde devaml? gördü?üm bekleme imlecini o zamandan beri bir kere bile görmedim :) Bamba?ka bir alete dönü?tü bilgisayar?m tam anlam?yla. Ne kadar te?ekkür etsem az :)
Kayıtlı

oktays

 • Macbook Pro 13.3
 • İleti: 68
Kayıtlı

Onur_

 • İleti: 128
Kayıtlı
MacBook Pro 13'' mid 2012 (OS X 10.13.3)
iPhone 7 32GB Black

dalnetfia

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 1
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #14 - 09 Nisan 2014, 20:57

Merhaba Arkada?lar,
Bugun Online Apple Store dan konfigurasyonu yukselterek bir 27" iMac siparis ettim.
Tahmini teslim tarihi 24-28 Nisan verdiler.

HDD yi stok olarak 1 TB b?rakt?m, sonradan 1 SSD takar?m diye dü?ündüm.
Bir önceki kal?n kasada kendim takm??t?m 2. disk olarak SSD yi, ancak bu kasada pek kolay de?ilmi? san?r?m.
Özellikle bu konuda uzman bir yetkili servis biliyor musunuz ?
Veya detayl? bir video var m? acaba bu i?lem için ?

USB 3 seçene?ini de dü?ünmü?tüm, o da mant?kl? bir seçenek ama, tabi mümkünse her 2 diski içinde isterim.

Mesela önceki kasaya SSD takt???mda fan sensörü devre d??? kal?p, fan?n son h?zda çal??mas?na sebep olmu?tu, ücretsiz bir fan kontrol program?yla a?m??t?m o sorunu.
Acaba benzer sorunlar ya?an?yor mu, bilgilerinizden faydalanmak isterim.
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri