Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sayanora

 • İleti: 104
iOS 7.0 için jailbreak yay?nland?
- 22 Aralık 2013, 16:28

Jailbreak merakl?lar?n? memnun edecek haber evad3rs ekibinden geldi. Art?k iOS 7 sürümlü cihazlar için jailbreak mevcut.

Jailbreak uygulamas?n? bilgisayar?n?za yüklemek için a?a??daki ba?lant?y? kullanabilirsin iz. Site sahte jailbreak sitelerinden de?il, bizzat evad3rs ekibinin sitesidir.

evasi0n iOS 7.x Jailbreak - official website of the evad3rs
Kayıtlı

sehavetkar

 • PROGRESSIVE.
 • İleti: 74
Ynt: iOS 7.0 için jailbreak yay?nland?
Cevap #1 - 22 Aralık 2013, 18:38


?eklinde bir hata mesaj? ald?m ama..
Edit: Ayn? hatay? alanlar için çözüm yolu ?u, çift t?klayarak de?il de sa? t?klay?p gelen menüden "open" komutuyla evasion'u aç?n. ?öyle yani:
« Son Düzenleme: 22 Aralık 2013, 18:42 Gönderen: sehavetkar »
Kayıtlı
ibooks author, indesign nerd, sürekli ö?renen mekanizma.

Sayanora

 • İleti: 104
Ynt: iOS 7.0 için jailbreak yay?nland?
Cevap #2 - 22 Aralık 2013, 20:06

Afedersiniz sehavetkar, konuya yan?t gelmeyince forumdan ç?k?? yapt?m mesaj?n?z? ?imdi görebildim.

Bahsetti?iniz detay hiç akl?ma gelmemi?ti, te?ekkür ederim bilgilendirmeni z için. E?er:

Ayarlar > Güvenlik ve Gizlilik > Genel sekmesi alt?nda "?uradan indirilen uygulamalara izin ver:" ayar? Mac App Store ve Kimli?i belirli geli?ticiler seçene?i olarak belirlenmi?se, uygulamay? geli?tiren tan?nm?yor olsa bile sehavetkar'?n da belirtti?i gibi, sa? t?klay?p aç diyerek bu durumu a?abilirsiniz.

Yükleyecek arkada?lar lütfen yedekleriniz almay? ihmal etmeyin ve naçizane fikrim ilk defa yap?yorsan?z, en az?ndan bir güncelleme (jailbreak arac? için) bekleyip yap?n derim. Çünkü henüz çok yeni oldu?u için al???k olmad???n?z bir sorunla kar??la?ma ihtimaliniz nispeten yüksek, hiç bir sorun ya?amayadabilirsin iz tabi :).
Kayıtlı

Can

 • İleti: 49
Ynt: iOS 7.0 için jailbreak yay?nland?
Cevap #3 - 23 Aralık 2013, 14:54

iOS7.04. 4. nesil iPad için JB yapt?m, yapmaz olayd?m, ekran karard?, beyaz elma görüntüsünün ötesine geçemiyor. Yani aç?lm?yor. Bilgisayara ( iMac 2006 late ) ba?l?yorum  bilgisayar görmüyor. Buna benzer bi sorun ya?ayan varm?? Ne yapmal?? bilen?
Kayıtlı
iMac 24 intel 2.16 Ghz, 2GB Ram, 250 GB HD, 128MB VRAM
iPad 4. Nesil 32 GB

spider

 • Wing Chun
 • İleti: 1.793
Ynt: iOS 7.0 için jailbreak yay?nland?
Cevap #4 - 24 Aralık 2013, 00:27

?uan Jailbreak i?lemine bula?may?n. iOS 7 hiçbir yama uyumlu de?il. Hatta Cydia'n?n kendisi bile uyumlu de?il. Cydia tweak'lerini çal??t?rmaya yarayan ve herhangi bir sorunda saf moda geçmesini sa?layacak olan güncellemeler daha yay?mlanmad?. 2 hafta bekleyin.
Kayıtlı
- Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon (Mid 2010) Mac OS 10.12 TR
- Apple Aluminium Wireless Keyboard + Numeric Keypad & Magic Mouse
- Apple 27'' Cinema Display
- iPhone 8 Plus 64GB Uzay Grisi iOS 11 TR & iPad 5th 32GB Uzay Grisi iOS 11 TR

shumnulu

 • İleti: 4
Ynt: iOS 7.0 için jailbreak yay?nland?
Cevap #5 - 24 Aralık 2013, 17:18

Ben program? açam?yorum.. Böyle sorunla kar??la?an varm? acaba?

Sistem snow leopart 10.6.8
Kayıtlı

Sayanora

 • İleti: 104
Ynt: iOS 7.0 için jailbreak yay?nland?
Cevap #6 - 24 Aralık 2013, 17:49

Arkada?lar bu son ç?kan jailbreakin arka plan?ndaki olaylardan dolay? ben aç?kças? huyland?m ve yeniden geri yükleme yaparak jailbreaksiz halini kullanmaya ba?lad?m.

Kolay kolay pimpiriklenmem ama konu hakk?nda bilgi sahibi olmayanlar k?saca özetlmeye çal??ay?m.

Jailbreak uygulamas?n?, i?letim sistemi dili Çinçe olan cihazlarda çal??t?rd???n?z zaman, Cydia seçmeli olarak kuruluyor, onun yerine varsay?lan olarak Taig isminde Çin men?eili bir korsan uygulama ma?azas? geliyor ve Cydia'y? isterseniz yüklüyor. Bu durumla ilgili de, korsan uygulama ma?azas?n?n sahiplerinin, evad3rs ekibine 1 milyon $ gibi bir para teklif ettikleri söyleniyor. ??in 2 taraf? beni rahats?z etti.

evad3rs yapt??? yaz?l? aç?klamada, bu ma?azan?n korsan uygulama ma?azas? oldu?unu bilmedikleri gibi bir ifade var ???. Bu ilk k?s?m, yani iOS gibi karma??k bir sisteme s?zabilecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz ama  böyle bir bilgiye sahip olmad???n? söylüyorsunuz! Komik ve ?üpheli bir durum bence.

Benim aç?mdan sorun yok, ister korsan ma?aza yüklesin ister yüklemesin, ister para als?nlar veya almas?nlar. Kullan?c?ya da ahlak dersi vermek bana dü?mez, sonuçta hem alternatifleri korsan kullanmak isteyenler için mevcut hem de jailbreak ile zaten root yetkisini alan kullan?c? biraz bilgi ve tecrübe ile istedi?ini yapar ki alternatif yollarla korsan uygulama yüklemek için de zaten jb gerekli de?il.

Tam da bu noktada yazd?klar? beni ürküttü, "bu durumu ara?t?raca??z ve uzaktan yüklenmesine müdahale edece?iz" bir söylemde bulunuyorlar. Tamam uzaktan müdahale etmek bir seçene?i de haz?rda tuttunuz, bunu da kabullendik ama bu dedikodular ç?kmadan önce neden böyle bir aç?klama yapmad?n?z insanlara?

Bu son derece önemli bir detay bence. Whatsapp gibi mesa?la?ma ve ileti?im uygulamalar?n?n bile  güvenlikleri sorgulan?rken (mesajlara 3. ki?ilerin kolayca eri?imi, telefon rehberlerini kendi sunucular?na aktarmalar? vb.) siz sisteme yönetici olarak eri?im sa?layabildi?iniz bir durumda, uzaktan müdahaleden bahsediyorsunuz! Kald? ki çok büyük bir kullan?c? yüzdesi kredi kartlar?n? bu cihazlara tan?ml?yor, epostalar, rehber, mesajlar vs vs gibi her ?eye eri?im söz konusu. Akl?n?za ?u gelebilir "aman adamlar senin rehberini, mesaj?n? ne yaps?n! Sanki devlet ba?kan? m?s?n da..!" Maddi kazanç sa?layacak hiç bir bilgi elde etmeseler bile, milyonlarca kullan?c?s? olan bir platformdan elde edilecek bilgiyi dü?ünüyorum yaln?zca ve bu bilgi ile olu?turulabilecek profil ve ek bu zaten ba?l? ba??na son derece karl? olacakt?r elinde tutan için.

evad3rs'?n ?ngilizce aç?klamas? için: Letter to the Community

?leri de ne nedir, güvenlik uzmanlar? taraf?ndan elbete ayd?nlat?lacakt?r ama ki?isel olarak ben o zamana kadar jailbreak olmadan (istemeden ve ilk defa) telefonumu kullanmaya devam edece?im :(.

Çok uzatt?m, özür dilerim ama endi?emi de bir ?ekilde payla?mak istedim. Jailbreak yapacak arkada?lara yap?n yapmay?n demek bana dü?mez elbette. Sadece naçizane bir tavsiye root ve kullan?c? ?ifrelerini de?i?tirmek olacakt?r. En az?ndan bir nebze güvenlik seviyesini yükseltmelerinin faydal? olaca??n? dü?ünüyorum. Nas?l yap?laca??n? da a?a??ya k?sa maddeler halinde özetleyece?im.

1- Jb i?lemini tamamlad?n?z, Cydia'ya girdiniz ve herhangi bir kaynak eklemeden, arama k?sm?nda "MobileTerminal" arat?yoruz ve yüklüyoruz.

2- Mobile Terminal menümüze eklendikten sonra çal??t?r?yoruz ve (tüm komutlarda t?rnaklar olmadan) "su root" komutunu çal??t?r?yoruz. Bize ?ifre soracak. Tüm iOS cihazlar?n varsay?lan root ?ifresi küçük harflerle "alpine". Bu ?ifreyi yaz?yoruz ancak yazarken ekranda herhangi bir ?ey göremeyeceksiniz.3- Bu a?amada "passwd" komutu ile ?ifremizi de?i?tiriyoruz. Komutu yazd?ktan sonra yeni ?ifremizi yaz?yoruz. Yine yazd???m?z ?ifreyi güvenlik nedeniyle göremeyece?iz ve do?rulama için tekrar yaz?yoruz.4- Art?k root ?ifremiz de?i?ti, s?rada kullan?c? ?ifremizi de?i?tirmek var. Bunu da zaten ?u an root oldu?umuz için, sadece "passwd mobile" komutu ile hallediyoruz. Komutu çal??t?rd???m?zda yine, yeni ?ifremizi soracak ve onay  için tekrar girmemizi isteyecek. Yazarken ayn? ?ekilde göremeyece?iz.Ekran görüntülerinin kayna??: Password · Cydia

Uzun yaz? için lütfen mazur görün, sadece endi?emi payla?mak ve olas? bir durumdan kimsenin zarar görmemesi sa?lamak istedim. A??r? tepki de veriyor olabilirim (kuvvetle muhtemel :D) ama ayn? zamanda tedbirli olman?n da ?u an için bir ?ey kaybettirmeyece?ini dü?ünüyorum.

?yi çal??malar ve iyi ak?amlar dilerim.

Herkese selamlar, sayg?lar.
Kayıtlı

macios

 • Hörmetler
 • İleti: 456
Ynt: iOS 7.0 için jailbreak yay?nland?
Cevap #7 - 27 Aralık 2013, 21:46

Bence JB için aceleci davranmamak gerekir. Çünkü iOS 7'ye geçi?lerde bile problemler ya?and?. Olas? olumsuz bir durumda cihazdan belli bir süre uzakla?abilirsiniz.
Kayıtlı
Macbook Air Mid-2013
Yosemite
iPhone 6 Plus 64 GB Gold

sehavetkar

 • PROGRESSIVE.
 • İleti: 74
Ynt: iOS 7.0 için jailbreak yay?nland?
Cevap #8 - 31 Aralık 2013, 14:52

Arkada?lar bu son ç?kan jailbreakin arka plan?ndaki olaylardan dolay? ben aç?kças? huyland?m ve yeniden geri yükleme yaparak jailbreaksiz halini kullanmaya ba?lad?m.

Kolay kolay pimpiriklenmem ama konu hakk?nda bilgi sahibi olmayanlar k?saca özetlmeye çal??ay?m.

Jailbreak uygulamas?n?, i?letim sistemi dili Çinçe olan cihazlarda çal??t?rd???n?z zaman, Cydia seçmeli olarak kuruluyor, onun yerine varsay?lan olarak Taig isminde Çin men?eili bir korsan uygulama ma?azas? geliyor ve Cydia'y? isterseniz yüklüyor. Bu durumla ilgili de, korsan uygulama ma?azas?n?n sahiplerinin, evad3rs ekibine 1 milyon $ gibi bir para teklif ettikleri söyleniyor. ??in 2 taraf? beni rahats?z etti.

evad3rs yapt??? yaz?l? aç?klamada, bu ma?azan?n korsan uygulama ma?azas? oldu?unu bilmedikleri gibi bir ifade var ???. Bu ilk k?s?m, yani iOS gibi karma??k bir sisteme s?zabilecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz ama  böyle bir bilgiye sahip olmad???n? söylüyorsunuz! Komik ve ?üpheli bir durum bence.

Benim aç?mdan sorun yok, ister korsan ma?aza yüklesin ister yüklemesin, ister para als?nlar veya almas?nlar. Kullan?c?ya da ahlak dersi vermek bana dü?mez, sonuçta hem alternatifleri korsan kullanmak isteyenler için mevcut hem de jailbreak ile zaten root yetkisini alan kullan?c? biraz bilgi ve tecrübe ile istedi?ini yapar ki alternatif yollarla korsan uygulama yüklemek için de zaten jb gerekli de?il.

Tam da bu noktada yazd?klar? beni ürküttü, "bu durumu ara?t?raca??z ve uzaktan yüklenmesine müdahale edece?iz" bir söylemde bulunuyorlar. Tamam uzaktan müdahale etmek bir seçene?i de haz?rda tuttunuz, bunu da kabullendik ama bu dedikodular ç?kmadan önce neden böyle bir aç?klama yapmad?n?z insanlara?

Bu son derece önemli bir detay bence. Whatsapp gibi mesa?la?ma ve ileti?im uygulamalar?n?n bile  güvenlikleri sorgulan?rken (mesajlara 3. ki?ilerin kolayca eri?imi, telefon rehberlerini kendi sunucular?na aktarmalar? vb.) siz sisteme yönetici olarak eri?im sa?layabildi?iniz bir durumda, uzaktan müdahaleden bahsediyorsunuz! Kald? ki çok büyük bir kullan?c? yüzdesi kredi kartlar?n? bu cihazlara tan?ml?yor, epostalar, rehber, mesajlar vs vs gibi her ?eye eri?im söz konusu. Akl?n?za ?u gelebilir "aman adamlar senin rehberini, mesaj?n? ne yaps?n! Sanki devlet ba?kan? m?s?n da..!" Maddi kazanç sa?layacak hiç bir bilgi elde etmeseler bile, milyonlarca kullan?c?s? olan bir platformdan elde edilecek bilgiyi dü?ünüyorum yaln?zca ve bu bilgi ile olu?turulabilecek profil ve ek bu zaten ba?l? ba??na son derece karl? olacakt?r elinde tutan için.

evad3rs'?n ?ngilizce aç?klamas? için: Letter to the Community

?leri de ne nedir, güvenlik uzmanlar? taraf?ndan elbete ayd?nlat?lacakt?r ama ki?isel olarak ben o zamana kadar jailbreak olmadan (istemeden ve ilk defa) telefonumu kullanmaya devam edece?im :(.

Çok uzatt?m, özür dilerim ama endi?emi de bir ?ekilde payla?mak istedim. Jailbreak yapacak arkada?lara yap?n yapmay?n demek bana dü?mez elbette. Sadece naçizane bir tavsiye root ve kullan?c? ?ifrelerini de?i?tirmek olacakt?r. En az?ndan bir nebze güvenlik seviyesini yükseltmelerinin faydal? olaca??n? dü?ünüyorum. Nas?l yap?laca??n? da a?a??ya k?sa maddeler halinde özetleyece?im.

1- Jb i?lemini tamamlad?n?z, Cydia'ya girdiniz ve herhangi bir kaynak eklemeden, arama k?sm?nda "MobileTerminal" arat?yoruz ve yüklüyoruz.

2- Mobile Terminal menümüze eklendikten sonra çal??t?r?yoruz ve (tüm komutlarda t?rnaklar olmadan) "su root" komutunu çal??t?r?yoruz. Bize ?ifre soracak. Tüm iOS cihazlar?n varsay?lan root ?ifresi küçük harflerle "alpine". Bu ?ifreyi yaz?yoruz ancak yazarken ekranda herhangi bir ?ey göremeyeceksiniz.3- Bu a?amada "passwd" komutu ile ?ifremizi de?i?tiriyoruz. Komutu yazd?ktan sonra yeni ?ifremizi yaz?yoruz. Yine yazd???m?z ?ifreyi güvenlik nedeniyle göremeyece?iz ve do?rulama için tekrar yaz?yoruz.4- Art?k root ?ifremiz de?i?ti, s?rada kullan?c? ?ifremizi de?i?tirmek var. Bunu da zaten ?u an root oldu?umuz için, sadece "passwd mobile" komutu ile hallediyoruz. Komutu çal??t?rd???m?zda yine, yeni ?ifremizi soracak ve onay  için tekrar girmemizi isteyecek. Yazarken ayn? ?ekilde göremeyece?iz.Ekran görüntülerinin kayna??: Password · Cydia

Uzun yaz? için lütfen mazur görün, sadece endi?emi payla?mak ve olas? bir durumdan kimsenin zarar görmemesi sa?lamak istedim. A??r? tepki de veriyor olabilirim (kuvvetle muhtemel :D) ama ayn? zamanda tedbirli olman?n da ?u an için bir ?ey kaybettirmeyece?ini dü?ünüyorum.

?yi çal??malar ve iyi ak?amlar dilerim.

Herkese selamlar, sayg?lar.
Bildi?im kadar?yla Taig yaln?zca Çince cihazlara yükleniyor, de?il mi? Yani Türk kullan?c?lar?n böyle bir problemi olmamal?? Bu arada iDB'de yaz?lan ?u yaz?s?nda What is Taig and what does China have to do with the evasi0n7 jailbreak? bir görsel payla??lm??, Taigi kendi sunucusuna ?ifreli data al??veri?i yap?yormu?. Bkz:

Not: iDB'de yorumlara bak?yorum da, san?r?m herkesi etkiliyor bu Taig.
Kayıtlı
ibooks author, indesign nerd, sürekli ö?renen mekanizma.
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri