Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

godbolt

 • İleti: 6
mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
- 14 Şubat 2007, 18:11

bir çok arkada??n zaman zaman ihtiyac? oldu?unu dü?ündü?ümden eklemek istedim umar?m i?inize yarar

1-) mysql in son sürümünü indirelim
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads
buradan bilgisayar?n?za uygun versiyonun standart sürümünü indirip, kurulumunu yap?n.
kurulum otomatiktir.
2-)kurulumdan sonra terminal penceresini aç?n, a?a??daki komutlar? uygulay?n. (#) bulunan heryerde enter tu?unu kullan?n

vi .profile (#)
(aç?lan bölüme a????daki sat?r? ekleyin):
PATH="/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/mysql/bin"
sonra kaydedip ç?k?n (bunun için önce esc tu?una bas?p ard?ndan :wq tu?lay?p enter tu?una bas?n)
3-) kulland???n?z terminal penceresini kapat?p yenisini aç?n a?a??daki komutu çal??t?r?n
mysql_secure_in stallation (#)
sorulara s?ras?yla a?a??daki cevaplar? vermeniz uygundur
Set root password? [Y/n] y
New password: ?ifreniz
Re-enter new password: ?ifreniztekrar
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y

4-) mysql haz?r güle güle kullan?n

s?ra geldi php 5 kurmaya, kurulumun içine gd soap, xml gibi gerekli kütüphanelerde kurulacak ?ekilde dahil ettim. di?er kütüphaneleride komut sat?r?n? de?i?tirerek kurabilirsiniz

1-) öncelikle e?er aç?ksa system preferences (sistem ayarlar?)-> sharing (payla??m) -> personal web sharing (ki?isel web payla??m?) n? kapat?n

2-)http://www.php.net/downloads.php adresinden php 5 in son sürümünü indirin
zip içerindeki dosyay? aç?n, içinden ç?kan klasörü php diye tekrar adland?r?p (kolayl?k olmas? için) kullan?c? klasörünüzün içine koyun. yanl?? anla??lmalar olmas?n diye kendi bilgisayar?m için örnek vermem gerekirse benim kullan?c? ad?m m4a1 dolay?s?yla finder da m4a1 isimli bana ait. indirip, açt???m dosyadan ç?kan klasörü php olarak adland?r?p buraya koyuyorum

3-) yeni bi finder penceresi aç?n,
cd php (#)
komutu ile php klasörünün içine girin sonra a?a??daki komutu kopyalay?p terminal penceresine yap??t?r?n.

./configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --disable-dependency-tracking --with-apxs --with-ldap=/usr --with-kerberos=/usr --enable-cli --with-zlib-dir=/usr --enable-trans-sid --with-xml --enable-exif --enable-ftp --enable-mbstring --enable-mbregex --enable-dbx --enable-sockets --with-iodbc=/usr --with-curl=/usr --with-jpeg-dir=/usr/local --with-freetype-dir=/usr/local --enable-gd-imgstrttf --enable-gd-native-ttf \--with-png-dir=/usr/local --with-zlib --with-gd --with-libtiff=/usr/local --enable-gd --with-config-file-path=/etc --sysconfdir=/private/etc --with-mysql=/usr/local/mysql --with-mysql-sock=/var/mysql/mysql.sock -with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config --enable-mysqli

4-) komut otomatik olarak çal??maya php i compile etmeye ba?layacakt?r. ba?lamazsa ufak bi enter deste?i verebilirsiniz :)
buda bitti. s?rada gerekli ince ayarlar? yapmak var

5-)finder -> go (git) -> go to folder (klasöre git)
dedikten sonra ?u klasöre gidin
/etc/
6-) php.ini isimli dosyay? bulup aç?n
dosyan?n içinde ?u sat?r? bulun
mysql.default_s ocket =

bu sat?r?n ?u ?ekilde olmas? gerekir
mysql.default_s ocket = /tmp/mysql.sock

e?er bu ?ekilde de?ilse bu hale getirin, dosyay? kaydedip ç?k?n
sonra ayn? klasörün içinde httpd.conf isimli dosyay? bulun
dosyay? aç?p içinde ?u sat?r? aray?n
DocumentRoot "

bu sat?r genelde DocumentRoot "falanfistan/" ?eklindedir
bu sat?r? ?u ?ekilde de?i?tirmeniz sizin için iyidir
DocumentRoot "/Library/WebServer/Documents"
burada belirtilen adres php dosyalar?n?z? çal??t?rmak için koyman?z gereken yerdir. yani localhost denen k?sm?n bilgisayar?n?zdaki adresi. buraya koydu?unuz dosyalara safari ile ?u ?ekilde eri?meniz sa?lan?r
http://localhost/

7-) temel kullan?m için php ve mysql haz?r tek yapmam?z gereken ikisininde aç?k oldu?undan emin olmak
system preferences (sistem tercihleri) -> sharing(payla??m) -> personal web sharing (ki?isel web payla??m? (buradan dile?iniz zaman php yi aktif yada pasif hale getirebilirsini z
mysql kurulum esnas?nda zaten system preferences k?sm?na kendi k?sa yolunu atmak için size soracakt?r. onaylaman?zda fayda var. kendi k?sayolunu kullanarak diledi?iniz zaman buradan mysql i aktif yada pasif hale getirebilirsini z

8-) Umar?m i?inizi görür.

Kayıtlı
eine Ehre Heißt Treue

Aktepe

 • İleti: 3.343
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #1 - 14 Şubat 2007, 18:42

Te?ekkürler, çok ayr?nt?l? bir aç?klama olmu?. :)
Kayıtlı
Mac mini Intel Core2Duo 2,4 GHz 4 GB OS X 10.6.8
iMac Intel i3 3,06 GHz 21,5" 4 GB OS X 10.9.4
iPod Classic 5G 30 GB Siyah

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #2 - 14 Şubat 2007, 21:01

Bir de MAMP diye bi?ey var o da bu yükleme a?amas?n? kolayla?t?rd???n? iddia ediyor

MAMP 1.5b - Ücretsiz
MAMP Pro 1.0 - Demo
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #3 - 15 Şubat 2007, 01:58

Bu güzel "makale" için te?ekkürler. Yar?n ak?am yeni formatlad???m makinemde bunu hemen uygulayaca??m.

Bu arada do?rudur MAMP'? kurdu?unuz zaman bir iki ayar ile, PHP, PHPmyadmin, Mysql hepsi otomatik kurulmu? oluyor ama i?i temelden kapmak için godbolt'un bu aç?klamas? çok güzel olmu?.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

neo_neuro

 • İleti: 379
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #4 - 15 Şubat 2007, 02:14

Ellerine sa?l?k godbolt. Mac'e ilk geçti?imde ben de sa?l?kl? bir makale bulamam?? kurcalaya kurcalaya kör topal bir MySQL+PHP ikilisi kurmu?tum sistemime :) Ho? ben hala onu kullan?yorum ama özellikle hiç Unix tabanl? bir sistem kullanmayan ve bu platforma yeni geçmi? arkada?lar için oldukça yol gösterici olmu?. Zaman ay?rd???n için te?ekkürler tekrar ellerine sa?l?k
Kayıtlı
Nemo omnia scire potest.

iyiinsan

  • iyiinsan.net
 • İleti: 597
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #5 - 15 Şubat 2007, 10:22

Ben de elle kurard?m MySQL vve PHP'yi. Sonra Wii'mden müzik dinleyebilmek için streaming yapan bir yaz?l?m yükledim, bütün Apache, PHP ve MySQL ayarlar?m?n içine etti. Ben de MAMP'? kurdum.

?imdi neden bo?u bo?una u?ra?t???m? merak ediyorum onca zamand?r. :)

MAMP'la phpMyAdmin otomatik kuruluyor fakat PHP ve MySQL'i elle kurarsan?z, phpMyAdmin için burada güzel bir makale var...
Kayıtlı
i y i i n s a n . n e t[/url]
MacBook C2D 2.0GHz - 2GB | 250GB
(16GB iPod touch[/url] | 5. Nesil 30GB iPod | 3. Nesil iPod nano)

neo_neuro

 • İleti: 379
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #6 - 15 Şubat 2007, 10:34

Asl?nda evet iyiinsan'?n dedi?i gibi MAMP i?leri oldukça kolayla?t?r?yor ama daha optimize edilmi? bir sistem kurmak için elle kurmak bir hayli faydal?. San?r?m MAMP ne var ne yok tüm PHP kütüphanelerini ekliyor kurulum s?ras?nda. Özelle?tirilip özelle?tirilmedi?ini bilmiyorum MAMP'?n ama i?in temelini de bir miktar anlamakta fayda var diye dü?ünüyorum.
Böylece seçilmi? bile?enler olu?an daha duru(?) bir PHP kurmak mümkün :)
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2007, 11:14 Gönderen: Selçuk Y?lmaz »
Kayıtlı
Nemo omnia scire potest.

daylight

 • İleti: 699
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #7 - 08 Mart 2007, 16:26

Yeni ba?l?k açmaktansa buraya devam etmek daha do?ru san?r?m.

Bende MAMP kurulu. Bu i?lerden pek anlam?yorum. Sadece yönlendirmelerle bir?eyler yapabiliyorum.
Mamp giri? sayfas?nda Phpmyadmin'den yeni bir veritaban? olu?turdum.
Bu veritaban?n?n kullan?c? ad?, ?ifresi, veritaban? ad? ve host ad?'n? orada yazanlara göre denedim ama olmuyor.

Kullan?c? ad? ve ?ifreye 'root' yazmam?z m? gerekiyor?
Host ad?: localhost mu?
Veritaban? ad? da zaten açt???m?z veritaban? ad?...

.config dosyas?na bunlar? yazd???m halde veritaban?na ula??lam?yor diyor. Nerede hata yap?yorum acaba?
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #8 - 08 Mart 2007, 16:37

Fark?nda olmadan kurcalarken kullan?c? ad? ve ?ifresini de?i?tirmediysen "root" yazman gerekiyor. Ben iki makineye kurdum MAMP'? ikisinde de kullan?c? ad? ?ifresini root olarak b?rakt?m, nas?l olsa yay?n yapt???m yok.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

hsehid

 • İleti: 4
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #9 - 05 Temmuz 2007, 17:48

verdi?iniz php adresinde mac os x sürümleri mevcut  de?il. ama
"http://www.entropy.ch/software/macosx/php/" adresine link veriyor. bu adresten "PHP 5.2.2 for Apache 1.3" adl? paketi indirdim. acaba do?ru mu yapt?m. bunu kursam bir problem olmaz de?il mi
Kayıtlı

worldwideweb

 • Her?eyden vazgeçer, Vatandan vazgeçmeyiz.
 • İleti: 259
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #10 - 25 Ağustos 2007, 18:18

te?ekkürler  ;)
Kayıtlı
iP5

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #11 - 27 Ağustos 2007, 21:39

bu bahsetti?in her?eyi joomlan?n administrator k?sm?ndan yap?yorsun. modüllerin yerlerini düzenleyerek yapabilirsin mesela.

ancak kendi bilgisayar?nda host etti?in bir siteyi domain ismi sat?n al?p yönlendirmen hiç mant?kl? de?il. o yüzden bir yerden hosting + domain paketi alman en mant?kl?s? olacakt?r. :)

son olarak da bu konuda en iyisi joomla ile ilgili türkçe kaynak aramand?r. Joomla hakk?nda bir çok türkçe kaynak var. www.joomla.org sitesinin forumunda türkçe kaynaklar oldu?u gibi , www.joomlatr.or g sitesinde de ayr?nt?l? tutoriallar var.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

north

 • İleti: 517
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #12 - 28 Eylül 2007, 05:26

1 - kendi makinemdeki uyduruk hosttaki bu siteyi www.deneme.com. tr ?eklinde nas?l yay?nlar?m?.
Bu ?ekilde yay?nlayamazs?n fakat http://deneme.myftp.org http://deneme.no-ip.com gibi ?ekillerde yay?nlayabilirsin.

Ip'n san?yorum statik de?ildir. no-ip.com gibi dinamik dns servisi veren yerlerden yararlanabilirs in. Ben evdeki mini-lab'?ma d??ardan ula?mak için bu yolu kullan?yorum.

Siteye üye ol ve küçük bi program? bilgisayar?na kur. MacOSX deste?i san?r?m vard?r. Sonras? kolay zaten yapars?n.

2 - bu en önemlisi:
bu sitenin arayüz dosyalar?ndaki png formatl? resimleri de?i?tirerek vs arayüzde de?i?iklik yapmak istiyorum.. dreamweaverin 30 günlük deneme sürümünü kurdum sitenin içindeki .php dosyalar?n? dreamweaverle açt???mda saçma sapan çizelgemsi ?ekiller ç?k?yor resimler arka planlar gelmiyor..

html, css, php, sql, ruby, python, cgi, perl vs.. nedir iyicene ara?t?rman gerekcek. öyle h? deyince olmuyor maalesef -) PHP dosyalar? sunucu taraf?ndan yorumlan?r. Web programc?l?kt?r, tasar?mc?l?kta ayr? bir dal?. Yani iz yol kod bilmen laz?m -)
Kayıtlı
 Mac Book Pro[/url] mu ? Emin misin[/url] ?


Fakir Mac kullan?c?s? tornavidayla gezermi? -P Hangi atan?n sözü bilmiyorum -P

DruMerZeuS

 • iMac 21.5" i3 3,06 ghz 4gb ram Ati 4670 (256 mb)
 • İleti: 118
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #13 - 19 Aralık 2010, 22:38

Arakada?lar mysql kurup java dosyamda kullanmak istiyorum bunun için path ayar?n? yapmaya çal???yorum ancak burda yaz?lan yöntem çal??m?yor bende Snow Leopard 10.6.5 var yard?mc? olabilirseniz çok sevinirim.
Kayıtlı
-iMac 21.5" i3 3,06 ghz 4gb ram Ati 4670 (256 mb)
-?pod Touch 3. nesil 32gb

?smail Pazarba??

 • İleti: 967
Ynt: mysql 5.0, php 5 kurulumu (tiger için)
Cevap #14 - 19 Aralık 2010, 23:12

Classpath ayari mi, yoksa profile'e eklenen PATH ortam degiskeniyle ilgili birsey mi? Projeyi build etmek icin ant mi kullaniyorsunuz, yoksa NetBeans, Eclipse gibi bir IDE ile mi hallediyorsunuz? Classpath ayarlarini muhtemelen IDE (Eclipse yada NetBeans, yada IntelliJ, vs) proje ayarlarindan yapiyorsunuz(dur). Ben aktif olarak bir IDE ile Java ile yazilim gelistirmeyeli cok oldu, ama genelde bu IDE'ler projeleri yonetmek icin temiz bir arayuz sunarlar, boyle ayarlar da vardi.

MySQL'e baglanmak icin de MySQL Connector/J kullaniyorsunuz dur herhalde. Tam hatirlamiyorum, lakin bu paket icerisinde bir jar olacak. Bunu classpath'e ekleyeceksiniz, o kadar.

Surada bir tutorial varmis.

Eclipse'te Classpath ayarlari
NetBeans icin classpath ayarlari (ortalara dogru "Managing the classpath" bolumu var)
Ant ile classpath

Eger profilinizdeki PATH ortam degiskeninden suphe ediyorsaniz, terminalden kisaca:
Kod: [Seç]
echo "export PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin" >> ~/.profileyazabilirsiniz. Ama MySQL'in /usr/local/bin/mysql'de oldugundan emin olun. Eger burada kurulu degilse, onun kurulu oldugu yeri bulup path'e onu ekleyin.
Kayıtlı
Mac Pro 2 x 2.6GHz Quad-Xeon + 7 GiB RAM + ATI Radeon HD5770 + 2.6TB HDD + 10.7 ENU/NO

HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE[/url]
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri