Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Buğra Henden

  • Yönetici
  • "Together we stand, divided we fall."
  • İleti: 15.667

Hackintosh ya da OSX86 tabir edilen toplama PC veya Apple olmayan dizüstü bilgisayarlar üzerine Mac OS X "hack"leyerek yükleme i?lemi sitemizce
desteklenmemekt edir.


Mac OS X ile ilgili sorunlar?n?za sitemizde yan?t bulabilseniz de sistem kurulumu, donan?m uyumsuzlu?u...vs hakk?nda ya?ad???n?z sorunlara büyük ihtimalle cevap alamayacaks?n?z. Forumun çok büyük bir k?sm?n?n Apple üretimi Macintosh bilgisayarlar kulland??? gerçe?ini göz önüne alarak, bu türden sorunlar?n?z için PC donan?m sitelerini ziyaret etmeniz daha uygun olacakt?r.

Konuyu bir örnekle aç?klamak gerekirse:

Örnek Soru 1:

Toplama PC'me OS X yükledim ve çok memnunum. Fakat iMovie'de yaratt???m projelere nas?l mp3 ekleyece?imi bulamad?m. Yard?mc? olabilir misiniz?

Görüldü?ü üzere bu soru Mac OS X i?letim sistemi üzerinde kullan?lan bir program?n çal??mas?yla ilgili. Dolay?s?yla sitemiz aç?s?ndan bir sak?ncas? bulunmamakta. Mac OS X ile ilgili soru sordu?unuz müddetçe, sistemi isterseniz kol saatinize yüklemi? olun, bizim aç?m?zdan sorun te?kil etmemektedir.


Örnek Soru 2:

Ben Intel/AMD PC'me iAtkos DVD ile Mac OS yükledim, gerçekten süper bir i?letim sistemi buradan SteveJobs'a te?ekkür ediyorum. Yaln?z ses kart?m çal??m?yor hiç yak??t?ramad?m bunu Apple'a nas?l çözerim pls, rep rep te?ekkürler ACILLLLLLLLLLL

Ses kart? drayv?r informey??n: Roland, Adlib, SoundBlaster, böyle bi?eyler bi?eyler AOF 3455.3343.2424 SFF Lobbil zippo.dlll exe zart zurt


Maalesef olmad? arkada??m. Her ne kadar yaz?l?m konusunda esnek olsak da, bu sitedeki donan?m sorunlar? Apple taraf?ndan üretilmi? cihazlar? kapsamaktad?r. Toplama PC'lerin çok çe?itli donan?m seçenekleri ile geldi?ini ve ortaya ç?kacak sorunlar?n boyutunu dü?ününce, forumda bu tip sorunlar?n k?sa zamanda ortal??? kaplayaca??n? tahmin edebilirsiniz. Forumu bizce bilgi çöplü?üne döndürecek bu konulara izin vermektense, hali haz?rda çöplü?e dönmü? forumlara yönlendirmeyi daha uygun görüyoruz. Bu konuda gerçekten samimi olarak u?ra? veren pekçok PC donan?m sitesi ve forumu mevcut.

Türkmac Forum'u Mac kullan?c?lar?n?n sorunlar?yla ilgili bir ba?vuru kayna?? olarak tutmaya kararl?y?z. Bu konuda anlay?? gösterdi?iniz için ?imdiden te?ekkür ediyoruz.

Ayn? ?ekilde Boot Camp ile kurmu? oldu?unuz Windows sorunlar?nda da çok k?s?tl? destek alaca??n?z? unutmay?n. Windows'u kurma ve Mac donan?mlar?n? Windows'a tan?tma i?lemleri forumun kapsam? alan?ndad?r. Windows'ta nas?l ekran resmi çekilir gibi i?letim sisteminin çal??mas?na ili?kin sorular ise kapsam d???d?r.

E?er bir adet de PCniz varsa ve Windows ile sorun ya??yorsan?z bu forumda yazd???n?z anda konu kilitlenir.
« Son Düzenleme: 22 Şubat 2010, 10:42 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri