Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ercan Eras

 • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
 • İleti: 4.359
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #45 - 24 Kasım 2011, 11:00

Bu i? üzerinden kazanç sa?ad???ndan video haz?rlay?p payla?maya s?cak bakmad???n? ifade etmi? olmas?, konu hakk?ndaki samimiyetine ?üphe dü?ürüyor gibi görünebilir gözünüze;
ama ‘zsahin’ pek de haks?z say?lmaz de?il mi?

Ben de Fontlar sözkonusu oldu?unda;
(asl?nda her konuda olmas? gerekti?i gibi)
yeterli bilgi/e?itime sahip, konuya hakim i?inin ehli insanlarca haz?rlanmas?/düzenlenmesi gerekti?ine;
bir ?ekilde bunu kendi yapmak zorunda olan, buna dü?ünen/inanan ki?ilerin de; önce neyin ne oldu?una, ne olmas? ne olmamas? gerekti?ine, nas?l yap?laca?? konular?na hakimiyet sa?layacak kadar kendilerini geli?tirmesi gereklili?ine inan?yor ve savunuyorum...

Bilgisayarlar MUY alan?nda yerini almaya ba?lad???nda ço?u kullan?c?n?n türkçele?tirdi?i fontlar da kendi i?ini görüyordu.. Ama “kendi i?ini”...

Bir standarda oturtulmadan, bilinçsizce geli?i güzel türkçele?tirilmi? fontlardan çok uzun y?llarca ne çekti?imizi (hatta hala çekiyor oldu?umuzu), bir metni A programdan kopyalay?p B program?na yap??t?rman?n ve/veya dosyalar? Mac/PC aras?nda transfer etmenin nas?l bir kabus oldu?unu ne çabuk unuttunuz...

Hele ki (bu konunun s?n?rlar? d???nda olsa da) geli?igüzel yerle?tirilmi? türkçe karakterledin yerlerinin örtü?memesinin ötesinde; “?/?” üzerindeki aksan i?aretinin birinde çizgi, di?erinde e?ri, bir ba?kas?nda ne idü?ü belirsiz çentik oldu?u onlarca klondan g?na gelmi? oldu?unu hat?rlay?nca...
« Son Düzenleme: 24 Kasım 2011, 11:02 Gönderen: Ercan Eras »
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #46 - 24 Kasım 2011, 11:44

Ercan, yazd?klar?n? okuyorum, okuyorum ama ?u an ?urada konu?ulan konuyla bir ilgi kuram?yorum... Konudaki videoyu seyrettin mi? Videoda ? ? harflerinin breve/cedilla'lar?yla m? oynan?yor? Eksik/yanl?? bilgi mi veriliyor?

Genel geçer yazmak d???nda herhangi bir ta??n alt?na elinizi sokup dem vurdu?unuz yanl?? yap?lan i?lerin düzeltilmesine katk?da bulunuyor musunuz? Yapm?yorsan?z konu?tuklar?n?z gerçekten BO? malesef...

zsahin'in bu videodan çekincesi gayet normal, kendi a?z?yla da söylemi? "ben ticaretini yap?yorum siz bunu bedava ö?retiyorsunuz" anlam?na getirmi?... Ama biz hep böyleydik; bildiklerimizi payla?te?ekkürler, payla??yoruz ve payla?maya da devam edece?iz... Bu forum bunun için kuruldu, bunun için var...

Ayr?ca bu i?in ticaretini de yapm?? biri olarak (ki k?yt?r?k matbaalara de?il TBWA gibi büyük bir ajansa font Türkçele?tirmi? biri olarak) videodaki yöntemin aç?klamas?nda da söyledi?im ?ekildeki fontlar? en s?radan bir kullan?c?n?n bile yapabilece?i ?ekilde nas?l ilgili programlarda Türkçe yazar hale getirdi?ini gösterdim. Aynen "Fontlar?m?za Türkçe Ö?retelim" kitab?ndaki yöntemle... E?er bu yönteme kar?? ç?k?yorsan?z Ahmet Karakurt, Hayati ?entürk ve Kaz?m Ta?k?n'?n bilgisine de kar?? ç?k?yorsunuz demektir...

Öyleyse size kolay gelsin derim... (:

Kayıtlı

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #47 - 24 Kasım 2011, 12:23

Sap, saman birbirine kar??m??. Selçuk sen de ciddi ciddi cevap veriyorsun.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #48 - 24 Kasım 2011, 12:40

hiç sorma...
Kayıtlı

Ercan Eras

 • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
 • İleti: 4.359
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #49 - 24 Kasım 2011, 16:44

@ SY
Benim yazd???m? defalarca de?il bir kere ama sakince okusayd?n ke?ke :)
Ama paragraf paragraf de?il bütün olarak...
Kendi yazd???mdan Alt?n? çizerek al?nt?l?yorum
Alıntı
Bilgisayarlar MUY alan?nda yerini almaya ba?lad???nda ço?u kullan?c?n?n türkçele?tirdi? i fontlar da kendi i?ini görüyordu.. Ama “kendi i?ini”...

Bir standarda oturtulmadan, bilinçsizce geli?i güzel türkçele?tirilmi? fontlardan çok uzun y?llarca ne çekti?imizi (hatta hala çekiyor oldu?umuzu), bir metni A programdan kopyalay?p B program?na yap??t?rman?n ve/veya dosyalar? Mac/PC aras?nda transfer etmenin nas?l bir kabus oldu?unu ne çabuk unuttunuz...

Hele ki (bu konunun s?n?rlar? d???nda olsa da) geli?igüzel yerle?tirilmi? türkçe karakterledin yerlerinin örtü?memesinin ötesinde; “?/?” üzerindeki aksan i?aretinin birinde çizgi, di?erinde e?ri, bir ba?kas?nda ne idü?ü belirsiz çentik oldu?u onlarca klondan g?na gelmi? oldu?unu hat?rlay?nca...

Sana ya da herhangi birine konuya hakim olmad???n? diyen yok ki hocam... Geçmi?te hepimizin ya?ad??? s?k?nt?lar? hat?rlatarak, sadece ama sadece konuya hakim olmayanlar bula?mas?n sözünün neresi seni bu kadar z?platt? anlam?yorum ki...

Verdi?in video üzerinden ezbere gidip, ne yapt???n? bilemeden, arada fark?nda olmadan, yanl??l?kla veya merak edip t?klanm?? farkl? seçeneklerle ortaya ç?k?p piyasaya da??lacak binlerce font ileride s?k?nt? yaratmaz m? diyorsun?
« Son Düzenleme: 24 Kasım 2011, 16:48 Gönderen: Ercan Eras »
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #50 - 24 Kasım 2011, 16:55

@ SY
Benim yazd???m? defalarca de?il bir kere ama sakince okusayd?n ke?ke :)
Ama paragraf paragraf de?il bütün olarak...
Kendi yazd???mdan Alt?n? çizerek al?nt?l?yorum
Sana ya da herhangi birine konuya hakim olmad???n? diyen yok ki hocam... Geçmi?te hepimizin ya?ad??? s?k?nt?lar? hat?rlatarak, sadece ama sadece konuya hakim olmayanlar bula?mas?n sözünün neresi seni bu kadar z?platt? anlam?yorum ki...

Verdi?in video üzerinden ezbere gidip, ne yapt???n? bilemeden, arada fark?nda olmadan, yanl??l?kla veya merak edip t?klanm?? farkl? seçeneklerle ortaya ç?k?p piyasaya da??lacak binlerce font ileride s?k?nt? yaratmaz m? diyorsun?

Hay?r, videoda gösterdi?im gibi yaparsan?z sorunsuz kullan?rs?n?z diyorum... Ba?ka ba?ka senaryolar üretip konuyu sapt?rman?n anlam? yok!

Adam?n biri payla?t???m bilginin ticari hayat?n? etkileyece?inden korkup saçma sapan konu?uyor sen de onu onaylayarak anlams?z yere konuyu memleket meselesine kadar geni?letiyorsun... Bu kadar geni? geni? kahvehane modunda konu?acak de?ilim zira i?im var... Bu konuda geyik yapmak istiyorsan konu d??? bölümüne bir ba?l?k açabilirsin...
« Son Düzenleme: 24 Kasım 2011, 16:57 Gönderen: sy »
Kayıtlı

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #51 - 24 Kasım 2011, 18:28

FTÖ (Fontlar?m?za Türkçe Ö?retelim) kitapç???n? haz?rlayan ekipten biri olarak k?saca de?inmek istiyorum bu konuya.

Kitapç??? haz?rlarken ?öyle dü?ünmü?tük; bu kitapç?k FontLab bilgisi gerektirmeden, rutin komutlar? uygulayarak kullan?c?n?n basitçe font türkçele?tirmesine vesile olsun. Hepsi bu. Kitapç?kta hayat?n anlam?n? vermemi?tik, öyle bir iddiam?z hiç olmad?.

Lâkin font türkçele?tirmeye ihtiyac? olan kullan?c?n?n bilmesi gereken baz? kriterler var. Bunlardan ilki, elindeki font Türkçe karakterleri ihtiva etmese bile, düzgün ve çal???r durumda olmas? gerekiyor. Bununla birlikte ?'nin çengeli (cedilla) ?'nin ?apkas? (breve) vs. karakter hücrelerinin dolu olmas? da olmazsa olmazlardan.

Gerisini herhangi bir kullan?c? FTÖ kitapç???ndaki yönergeleri takip ederek kolayl?kla yapabilir. SY'nin yapt??? da bundan ibaret de?il mi? Payla?m?? olmas? da forumun ruhu gere?idir.

Bunun d???nda y???nla teknik detay var evet. Örne?in haz?rlanan fontun PC/Mac deste?ini ayn? anda verebilmesi, eski ve yeni yaz?l?mlarda sorun ç?karmamas?, font isimlendirmeler inde dikkat edilmesi gereken türlü türlü detaylar, Suitcase font haz?rlama teknikleri, kerning ayarlar? vs. vs.

Ancak bunlar?n hiçbiri, ne SY'nin videosundaki yöntemi ne de FTÖ kitapç???nda anlat?lanlar? ba?layan bir durum de?il. Bunlar s?f?rdan çizilmi? bir font tasla??n? i?ler hale getirmek, ar?zal? fontlara ayar çekmek vb. durumlar için gerekli hassas konular.

Elinizdeki font düzgün çal???yor ve Türkçe karakter olu?turmas?nda kullan?lan özel karakterleri de bünyesinde bar?nd?r?yorsa, gerek SY'nin videosundaki yöntem gerekse FTÖ kitapç???nda anlat?lanlar i?inizi görür.

Vay efendim çengel ?uraya gelir, itali?i ?öyle olur, ismiyle oynamay?n gibi felsefelere hiç girmeyece?im çünkü ben de bu konuda do?rusunu dü?ünen ve dile getiren taraf?n yan?nday?m.

Selametle.


Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

zsahin

 • İleti: 16
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #52 - 25 Kasım 2011, 01:16

Yaz?lan? anlamay?p yine bo? bo? konu?mak ya da i?ine geldi?i gibi anlamak zihniyetinde olanlara bir ?ey ö?retilemeyece?i ve sorular?na da cevap vermenin bo? olaca??n? bir kez daha gördüm. Ticari olarak bu video'dan nas?l kayg?m olabilir ki? Ticari olarak yap?yorum dolay?s?yla videoyu yapmak i?ime gelmiyor diyorum. Bunu senin yapt???n, bana göre tamamen oraya buraya t?klayarak yap?lm?? videon kayg? getirecekse eyvah çok kayg?land?m!!!!

Aç?k ve net olarak son e-postamda yazd?m, ele?tirdi?im video'nun eksiklerini soraca??na böyle her ?eyi biliyormu? gibi sald?rman?n gere?i yok. Sald?r? zaten bilgisizlikten geldi?ini video'dan ve yaz?lanlardan anl?yorum.

Bir ?ey payla?mak demek onun do?ru oldu?unu göstermez, hele ben bunu TBWA gibi bir ajansa yapt?m demekle do?ruyu yapm?? olmay? savunmak ne kadar do?ruysa ben senin videonda yanl??lar gördüm demek o kadar do?ru. E?er yakla??m tarz?n ilk e-postamda yanl??lar?m neyse do?ruyu söyle düzelteyim tarz?nda olsayd? buraya bu kadar yaz? yazmak yerine bilgi payla??yor olurduk. Tabii bilenler ile bilmeyenleri ay?rmak gerekiyor.

Bütün olay video'daki gördü?üm yanl?? ve eksik ?eyleri düzeltmek için uyar?yd? ama uyar? yanl?? anla??ld??? gibi bo? bo? konu?makla (tabii bo? konu?an kendisi oluyor) destekçileri de daha iyisini yap?yorsan koy ona göre konu? demekle yetindi. Oysa ben örnek de verdim eski y?llarda ya?anan s?k?nt?lar? örnek vererek (font isimlerinin de?i?tirilmesiyle ya?an s?k?nt?) bu duruma bir katk? olsun istemi?tim. Ben bilgi vermem demedim ticari olarak yapt???m i?in videosunu yapmam dedim (bu da benim tercihim). Ama burada yönetici konumda olan bu zihniyetteki insanlara bu yakla??mdan sonra kim bilgi verir bilmiyorum. Önce ele?tiriye aç?k olmak gerekiyor, o kadar iyi olmad???n? bildi?in halde biliyorum, yap?yorum, oluyor demek kendini kand?rmaktan öte bir ?ey de?ildir. Gerçekten çok uzayan bu bu durumu özetlemi? ve kapatm?? oluyorum kendime göre. Bundan sonra yaz?lacaklar? da önemsemiyorum... Madem o kadar biliyorsunuz Allah selamet versin...
Kayıtlı

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #53 - 25 Kasım 2011, 08:47

Arkada??m, e?er videoda eksik/yanl?? gördü?ün bi?ey varsa yazars?n, yok bilgini payla?maktan korkuyorsan(!) susars?n... O video yanl?? demekle yanl?? olmuyor... Senin bak?? aç?nla sana ?unu diyebilirim san?r?m? Senin bildi?in bütün yöntemler yanl??, Allah senin yapt???n fontlardan camiay? korusun... Bunu neye dayanarak söylüyorum? K?ç?ma... Aynen senin gibi...

Bol bol laf salatas? yapaca??na ortaya adam gibi bir?eyler koyars?n o zaman karar veririz do?ru/yanl?? eksik/gedik olay?na... Bu ?ekilde yaz?nca bo? bo? konu?maktan ileri gidemiyorsun nazar?mda... Ortada tek somut bir ?ey var o da benim yapt???m video ve bu yöntem ile yap?lm?? dünya kadar çal??an font... Gerisi fasafiso...

Ayr?ca bu videoda gösterilen yöntem gayet do?ru ve i?e yarar bir yöntemdir... E?er bu yöntem ile ilgili bir s?k?nt?n varsa lütfen bunu Ahmet Karakurt, Kaz?m Ta?k?n ve Hayati ?entürk ile tart?? çünkü onlar?n FTÖ kitapç???nda anlatt?klar? yöntem bu... Ben sadece videoya çektim...

Ama san?r?m buna bilgin pek yeterli gelecek gibi görünmüyor... (Bunu da ayn? k?ç?ma dayanarak söylüyorum, yine aynen senin gibi) (;

S?radan bir kullan?c?n?n fontunu Türkçele?tirmek için Fontlab'? veya fontun bütün kimyas?n? bilmesine gerek yok aynen arabas?n?n ya??n? de?i?tirmek için bütün motor bilgisine ihtiyac? olmad??? gibi...

Son kez söylüyorum konuya katk? olacak herhangi bir bilgi payla?acaksan yaz, payla?mayacaksan burada ne i?in var?
« Son Düzenleme: 25 Kasım 2011, 08:50 Gönderen: sy »
Kayıtlı

zsahin

 • İleti: 16
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #54 - 26 Kasım 2011, 00:26

Yaz? ?eklinden k?ç?n? çok iyi kulland???n? anlad?m demek ki bütün i?leri k?ç?nla yap?yorsun ve tavsiye ediyorsun. ??ini nas?l yapt???n konusunda bilgi sahibi de olduk, iki de bir Ahmet Karakurt, Kaz?m Ta?k?n, Hayati ?entürk'ün yapt??? kitapç??a at?f yap?yorsun ama onlara sor bakal?m ne kadar do?ru yapm??lar. Sen daha aguk - guguk derken ben bu i?lerle u?ra??yordum ne yaz?k ki k?ç?yla konu?an biri oldu?unu bilseydim zaten ne ele?tirirdim ne de ba?ka bir ?ey yazard?m. Senin zihniyetindekil ere de?erli bir bilgi vermeye yaz?k olur bu saatten sonra zira bu bilgileri k?ç?nla kullanman? istemem...
Kayıtlı

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #55 - 26 Kasım 2011, 01:13

Seviyeyi sana dü?ürünce nas?l da çözülüyorsun hemen... (((:

Konuyla ilgili hiçbir bilgin olmad???n? ayr?ca ne kadar bo? biri oldu?unu çok güzel kan?tlad?n, aferin sana...

Bu konu?ma ne kadar ho?uma gitse de konuyla ilgili herhangi bir bilgi eklemedi?in b?rak bilgi eklemeyi konuyla ilgili herhangi bir cümle dahi yazmad???n ve forumun düzeyini korumak için konuyu kilitlemem gerekiyor...

Kusmak istedi?in ba?ka bi?eyler varsa bana özelden yazabilirsin... (;
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri