Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

porcelain

 • Mac-BookPro i7 Yosemite
 • İleti: 51
MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
- 24 Nisan 2010, 21:32

arkada?lar yakla??k 2 ayd?r macte web tasar?m? yap?lmaz deniliyor ve benim de ön yarg?m olu?maya ba?lad?. 2günlük mac kullan?s?y?m ve dreamweaverde bir?ey yapmaya çal??t?m ama elim aya??ma dola?t? psi, id, ai iyi kullanabiliyoru m ama flash ve dreamweaverde çok tak?l?yorum gerçekten yap?lmaz m? sizce?
ben biraz al??t?ktan sonra yapabilece?imi san?yorum ama insanlar?nda neden yap?lamaz dedi?ini anlayam?yorum olay windows tabanl? olmas? gerektii için mi yoksa program yazanlar için mi ortaya at?lm?? bir söylem.
Kayıtlı

*Çetin

 • Grammar Lieutenant...
 • İleti: 7.465
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #1 - 24 Nisan 2010, 21:39

Bahsetti?iniz yaz?l?m?n ayn?s? Windows'da kullan?l?yor zaten. Yapamaz diye bir?ey yok. ?steyen yapar. Sadece yapt???n?z sitelerin IE'da nas?l gözüktü?ünü göremezsiniz ve bilgisayarda .ASP çal??t?ramazs?n?z bu durumda ASP programc?s?ysan?z FTP'ye upload edip test etmeniz gerekir bu da çok büyük bir engel de?il. Bu kadar.

Coda kullanman?z? tavsiye ederim. Dreamweaver kadar içimi bo?muyor benim, ferah baya.
Kayıtlı
iMac 21.5'' (10,1) - OS X 10.8.2
MBP 15'' (3.1) - OS X 10.8 K?? Uykusunda
Nokia Lumia 920 WP8

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #2 - 24 Nisan 2010, 22:03

?mzamdaki site tamamen Mac üzerinde kodland? ve tasar?m? yap?ld?... San?r?m bu site de öyle... Ki, web tasar?m tamamen i?letim sisteminden ba??ms?zd?r. Linux'de bile tasar?m yap?l?r, bilginiz olduktan sonra.

Dolay?s?yla, o sözü kim söylemi?se ya tasar?m bilgisi çok k?s?tl?d?r, ya da microsoft ile bir anla?mas? vard?r. :)

Madem Mac'e geçi? yapt?n?z, dreaweaver'i b?rak?n, Coda ve MAMP kurun. PHP ile kodlamaya ba?lay?n... Y?llarca windows kullan?m, Linux üzerinde bile internet sitesi yapt?m. Ancak, Mac Os üzerindeki rahatl??a hiçbirisinde eri?emedim.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

audision

 • İleti: 71
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #3 - 24 Nisan 2010, 23:32

O sözü söyleyen arkada? büyük ihtimal Mac'in ne oldu?undan bir haberdir, yani oyun konsolu falan zannediyordur.

?ahsen windows üzerinde 30 site tasarlay?p kodlad?ysam, çakmada olsa macosx i?letim sistemi üzerinde 3 site tasarlay?p kodlad?m daha. Benim aç?mdanda macosx kullan?m? çok rahat ve seri. Yani pencereler aras? dola??m vs. bunlar benim kodlamam? etkiliyor. Heleki... elinin alt?nda Panic Coda gibi bir editör varsa snippetlar?n ile öyle mutlu mesud s?k?lmadan yüzlerce sat?r kodlama yap?yorsun ki inan kod yazmak i?kence olmaktan ç?k?yor. Tasar?m konusuna gelince macosxin muhte?em görüntüsü bana ilham kayna?? oluyor, windows ise beni çal??maktan so?utuyor. Yani bu tamamen ki?iden ki?iye de?i?en bak?? aç?lar?d?r. Ama ilk ba?ta söyledi?im cümle sana o laf? söyleyenler için hala geçerli. Baz? insanlar?n Mac'i karizmas? yerine seçmesinin ba?ka sebepleride var benim için performanstan öte kullan?m rahatl??? ve windowsa göre kusursuz bir i?letim sistemi ve mükemmel editörleri. (textmate,coda)

Bunlar? söyleyen osx86 kullan?c? üstelik :)
Kayıtlı
iMac 27" i5 Quad-Core 2.8GHz
iPhone 4 / 16GB / White

porcelain

 • Mac-BookPro i7 Yosemite
 • İleti: 51
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #4 - 25 Nisan 2010, 00:01

hepinize çok te?ekkür ederim ben de zaten yapaca??m ama önyarg?m olu?uyordu az kals?n ve gerçekten mac'in tasar?m? ilham kayna?? te?ekkürler arkada?lar beni tekrar hayata döndürdünüz:)
Kayıtlı

*Çetin

 • Grammar Lieutenant...
 • İleti: 7.465
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #5 - 25 Nisan 2010, 00:37

Coda ve Transmit ikilisi için evde bo?ta duran Asus laptop'a Leopard kurdum. Anlay?n art?k ;)

Web sitesi yaparken dedi?im gibi internet kullan?c?lar?n?n çok büyük bir ço?unlu?u internet explorer kulland??? için yapt???n?z sitenin IE'de kay?p kaymad???n? görmeniz laz?m. Bu nedenle biraz s?k?nt? ya?ars?n?z. Ha SY be? gibi IE'den bana ne gibi çok do?ru bir davran?? içindeyseniz sizi kutluyorum ve Mac'iniz ile ba?ar?lar?n?z?n devam?n? diliyorum size :)
Kayıtlı
iMac 21.5'' (10,1) - OS X 10.8.2
MBP 15'' (3.1) - OS X 10.8 K?? Uykusunda
Nokia Lumia 920 WP8

audision

 • İleti: 71
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #6 - 25 Nisan 2010, 01:43

?ahsen söyliyim, çok ba?lang?ç seviyesinde arayüz kodlamas? yapm?yorsan IE ile ilgili farklar için i? bitimi bakman yetiyor, bunuda ben VirtualBox'a kurdu?um XP üzerindeki IETester ve IE6 ile yap?yorum.

@Çetin

Bu arada ne bu Transmit diyerekten bi gug?la girip bakt?m ki, FTP Clientm?? ?imdi kurdum benim kulland???m ForkLift'e göre oldukça iyi te?ekkür ettim :)
Kayıtlı
iMac 27" i5 Quad-Core 2.8GHz
iPhone 4 / 16GB / White

*Çetin

 • Grammar Lieutenant...
 • İleti: 7.465
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #7 - 25 Nisan 2010, 01:53

Panic. Ad? üstünde: Shockingly Good Mac Software. Bu arada Transmit 4 geliyormu?. Basit dosya yolla al i?leri yapmak d???nda bir i? yapm?yorum zaten FTP Client ile de bu yap?l?r ama yeni güzel özellikler gelirse neden olmas?n?
Kayıtlı
iMac 21.5'' (10,1) - OS X 10.8.2
MBP 15'' (3.1) - OS X 10.8 K?? Uykusunda
Nokia Lumia 920 WP8

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #8 - 25 Nisan 2010, 01:54

Flow'u da deneyebilirsini z FTP için :)

Ya da bir FireFox Add-on'u olarak FireFTP...
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #9 - 25 Nisan 2010, 11:54

IE'den bana ne ya?

(:
Kayıtlı

lestioni

 • MacBook, Mac OS X 10.5.8, Core2Duo 2GHz, 2GB Ram
  • Önder'in Odas?...
 • İleti: 18
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #10 - 24 Haziran 2010, 21:24

IE'den bana ne ya?

(:

Siz ?E ye de?il, onun size uymas? gerek. Mümkün oldu?unca standartlara uygun kodlad???n?zda, ?E ciler için yap?lacak bir ?ey kalm?yor. Zira zaten art?k ?E kullanan da ciddi anlamda azald?.

Ayr?ca, tasar?m i?i platform ba??ms?zd?r. Her sistemle tasar?m yap?labilir. E?er tasar?mda resim/grafik dosyalar? yoksa (varsa da sorun de?il, her platform için bir grafik program? var, zira Mac OS için Adobe PhotoShop vs mevcut) CSS kullanarak TextEdit ile bile tasar?m? yapabilirsiniz. Ben iPhone ile bile sitenin tasar?m?n? yap?yordum :D
Kayıtlı
lestioni's Mac
MacBook 2,1
Intel Core 2 Duo 2GHz
2GB 667MHz Ram
13.1"

*Çetin

 • Grammar Lieutenant...
 • İleti: 7.465
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #11 - 24 Haziran 2010, 21:57

Yok biz direk umudu kestik, umutsuz vakaa çünkü o.

?unlar? da yazay?m içimde kalmas?n,
Yapt???n?z ?ey bas?l?p da otobüs duraklar?na raket olacak bir çal??ma de?il ne yaz?k ki, bilgisayarda gözüküyor. Matbaa'ya i? yollarken nas?l yapt???n?z renkleri 3 kere kontrol ediyorsan?z, web sitesi yaparken de her browser'da kontrol edeceksiniz.

Hadi IE'yi geçtim çünkü cidden yerlerde sürünüyor. Ama TextEdit'de falan CSS yazman?z, sitenin Firefox'da düzgün gözükürken Safari/Chrome'da ayn? gözükece?i anlam?na gelmiyor. Mac ve Windows'da ki ayn? Firefox versiyonunda ayn? sitenin farkl? gözüktü?üne ?ahit oldum. Bu da i?in %5'inin platforma ba?l? oldu?unu söylüyor. Siz Mac'de sitenizi yap?n, geri kalan %5 için bir arkada??n?zdan kendi sisteminde bakmas? için rica edersiniz. Çünkü yapt???n?z siteye sadece siz girmeyeceksiniz . Kullanan ki?ilerin farkl? i?letim sistemleri, taray?c?lar? ve ekran çözünürlükleri var. Bu dediklerim i?in tasar?m?na giriyor ama OS X'de web sitesi yapan ki?i nas?l Windows'da da bir kere bak?yorsa, Windows'da yapan OS X'de bakmal?. ??ini do?ru düzgün yapacaklar için bu ama. ??veren be?endi, e salla o zaman diyenler de bol.
Kayıtlı
iMac 21.5'' (10,1) - OS X 10.8.2
MBP 15'' (3.1) - OS X 10.8 K?? Uykusunda
Nokia Lumia 920 WP8

lestioni

 • MacBook, Mac OS X 10.5.8, Core2Duo 2GHz, 2GB Ram
  • Önder'in Odas?...
 • İleti: 18
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #12 - 25 Haziran 2010, 12:25

Sonuç olarak ?u an siteler neredeyse tamamen CSS ile yaz?l?yor. Kimse tablolarla hücrelerle u?ra?m?yor. CSS ise belirli standartlar? içeriyor. Ne kadar az hata ile kodlan?rsa, o kadar düzgün gözükür siteniz. Farkl? görünmesinin en büyük nedenlerinden biri de seçilen yaz? tipleri ne yaz?k ki. Bunun d???nda pek bir görünüm fark? olmamas? gerekir.

Ancak ?öyle de bir ?ey var. Tasar?mlar? yaparken kullan?lan DreamWeaver tarz? görsel uygulamalar i?i zorla?t?r?yor. Zira o zaman Mac'de düzgün görünen tasar?m, Windows ve/veya Linux sistemlerde düzgün görünmez. Tabii tek bir CSS dosyas? da kullanmayabilir siniz. Her sistem için farkl? bir CSS haz?rlay?p, index dosyas?nda ufak bir kodla da o sisteme uygun olan? ça??rabilirsiniz.
Kayıtlı
lestioni's Mac
MacBook 2,1
Intel Core 2 Duo 2GHz
2GB 667MHz Ram
13.1"

sgorgulu

 • Customized Macbook Pro i7 with antiglare screen
 • İleti: 12
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #13 - 29 Ağustos 2010, 19:36

ups arkadasim kim demis mac de web tasarimi yapilmaz diye. profesyonel studyo oluyor mac resmen, veya profesyonel fotograf ve video editoru oluyor, tabikide web tasarimi icinde bence en uygun bilgisayar mac.   DreamWeaver hakkindaki sorunlarin aynisi windows dada var bunlar normal kullandigin dil cok onemli. HTML 1.1 ile yazdigin butun sayfalar her yerde ayni cikar aa sen farkli farkli versionlar kullaniyorsan o zaman sikintiyi her yerde yasarsin hatta gene windows da explorer da farkli gozukurken firefox da farkli gozukur. otoritelerin kabul ettigi ortak bil olmadigi icin malesef sikintilar var ama mac ile ilgili degil ayrica sadece dreamweaver a bagli kalmak da mantiksiz.

Kod kullaniyorsan textmate i tavsiye ederim  css icin zaten 100 lerce program mevcut freeware olarak. ne biliyim Quanta plus var su an aklima gelen gene web icin.
Kayıtlı
Customized Macbook Pro i7 with antiglare screen

Lizard King

 • Gnik Drazil
 • İleti: 191
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #14 - 05 Nisan 2011, 21:38

Neden yap?lmas?n ki ?

Hatta Windows'tan 50 kat daha iyi yap?l?r çünkü kod yazarken performans sorunuyla kar??la?mazs?n?z.

sgorgulu Komodo Edit'i denemeni tavsiye ederim. Özellikle birden fazla platform için kod yaz?yorsan mükemmel ötesi bir yaz?l?md?r. Y?llard?r de?i?meyen editorum.
Kayıtlı
Macbook Pro 15" Retina 16GB Ram
Macbook Pro 17" 8GB Ram SSD
27" Led Cinema Display
Iphone 5
New Ipad Retina Display
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri