Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

daylight

 • İleti: 699
Turkish/Turkish Carbon
- 23 Ocak 2007, 19:41

?ngilizce Tiger 10.4.8 yüklü.

Baz? fontlar/uygulamalar Turkish klavye seçene?inde, baz?lar? da Turkish Carbon klavye seçene?inde düzgün çal???yor.

Örne?in Messenger'da Lucida Grande fontunu kullan?yorum.
Turkish Carbon klavyesinde Türkçe Karakterleri yazmazken Turkish seçene?inde yaz?yor. Font Türkçe.

Di?er bir örnek, Finder'da bir klasörü/dosyay? isimlendirirken yine Turkish Carbon seçene?inde Türkçe karakterleri yazmamas?...

Photoshop CS2'de 'kesinlikle Türkçe olan' Trebuchet MS fontuyla bir?ey yazarken Türkçe karaktere geldi?inde, daha do?rusu ? harfine bast???mda otomatik olarak Myriad Pro fontuna dönü?üyor ve öyle devam ediyor. Turkish seçene?inde böyle. Turkish Carbon seçene?inde ise zaten PS'de Trebuchet MS fontunda, Türkçe karakterleri yazm?yor.

Ayn? font FH'de her iki klavye seçene?inde de sorunsuz.
Di?er uygulamalarda da sorunsuz. Sadece PS'de kar??la?t?m bu durumla.
Sorunu bir ?ekilde çözüyorum ama as?l merak etti?im PS'de yazarken bu durumun olu?mamas? için ne yapmal?...

?kinci bir konu da -F klavye sorunu san?r?m bu- Dreamveawer ve Flash'ta k?sayollar?n Turkish Carbon seçene?inde düzgün çal???p Turkish seçene?inde k?sayollar? Q klavye gibi görmesi.
Ayr?ca International bölümünde her uygulamada kendi seçili dilinde kal mealindeki seçene?i de seçili tutmama ra?men bazen kendi kendine Turkish Carbona geçiyor, bazen Turkish'e. Programlar aras? geçi? yaparken olu?an bir sorun bu da. (elma + space tu?u kapal?).


4 tane harfin üstesinden gelemedik yahu. Japonu Çini Arab? çözdü bu i?i, biz çözemedik valla:)
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Re: Turkish/Turkish Carbon
Cevap #1 - 23 Ocak 2007, 23:00

Baz? fontlar/uygulamalar Turkish klavye seçene?inde, baz?lar? da Turkish Carbon klavye seçene?inde düzgün çal???yor.

Örne?in Messenger'da Lucida Grande fontunu kullan?yorum.
Turkish Carbon klavyesinde Türkçe Karakterleri yazmazken Turkish seçene?inde yaz?yor. Font Türkçe.


Sistemin Unicode (evrensel kod) yap?s?n?n bir tezahürü bu. Gönül isterdi ki, Mac üzerinde kulland???m?z tüm yaz?l?mlar "Türkçe'yi de ihtiva eden" unicode deste?e sahip olsa / olabilse. Her ne kadar evrensel kod olarak bilinse de, pratikteki unicode etiketi, kodlayan?n listesine ald??? dil say?s? ile s?n?rl? bir evrenselli?e sahip. Çok geni? yelpaze sunan unicode, bazen sistem dili, bazen yaz? karakterleri, bazen kulland???m?z program ve hatta klavye betiklerine kadar kar??la?t???m?z problemlerdeki neden-sonuç ili?kisinin müsebbibi, öznesidir.

Baz? fontlar/uygulamalar'?n Turkish (unicode) klavye beti?i ile düzgün çal??mas?n?n alt?nda yatan da budur. Font, Türkçe karakterlerin de desteklendi?i unicode yap?dad?r. Bu fontun kullan?ld??? program da unicode dil deste?i veriyorsa e?er geriye kalan, uygun klavye beti?ini kullanarak (Turkish-Unicode betik) Türkçe karakter problemi ya?amamakt?r.

Turkish-Carbon klavye beti?i ise Apple IMC Türkiye (nam-? di?er Bilkom) taraf?ndan kullan?c?lara ücretsiz sunulan (Mac OS X Turkish Patch / Türkçe yama ile) ve teoride (bkz. carbon nedir?) her iki platformda da (unicode ve non-unicode yaz?l?mlar) kullan?labilen bir betiktir.
Teorimiz, Panther (10.3) kodlu sistemimizde kendisini do?rulamaktad?r. Yani Turkish-Carbon klavye beti?i, hem unicode hem de non-unicode (unicode destek vermeyen) yaz?l?mlarda Türkçe karakterleri düzgün kullanmam?z için kafidir. Bu beti?i kullan?rken dikkat etmemiz gereken tek hadise, unicode yaz?l?mlarda "Türkçe'yi de ihtiva eden" unicode destekli font kullanmaktan ibarettir. Zira, non-unicode yaz?l?mlarda hem unicode, hem ASCII yerle?ime sahip fontlar Carbon betikle düzgün çal??abilmektedir.
Hal böyle iken, "öyleyse ne i?imiz olur unicode betikle" diye dü?ünmeme bile yol açm??t?r. (Denemeyin, sistemde en az 1 unicode betik aktif olmak zorunda, iptal edemezsiniz.)

Sistemin (Mac OS X) her yeni versiyonda birkaç ad?m öne z?plad??? dü?ünüldü?ünde, Turkish-Carbon klavye beti?inin Tiger'da ayn? davran??lar sergilememesi dü?ündürücüdür.
E?er Tiger'da da bu teori pratik ile bütünle?ebilseydi, System Preferences > International > Input Menu > Inpute source options ayar?ndaki "Use one input source in all documents" (Tüm dökümanlarda ayn? giri? kayna??n? -klavye beti?ini- kullan) seçene?i pek manal? olacakt?. Fakat heyhat, ?u an Tiger üzerinde kulland???m?z Turkish-Carbon klavye beti?i, unicode yaz?l?mlarla "tam uyumlu" de?il. Bu betikle kulland???n?z font unicode dahi olsa sonuç de?i?miyor ve Türkçe karakterler bozuk görüntüleniyor.
Lakin, e?er kulland???n?z unicode yaz?l?m? Turkish-Carbon betik seçiliyken açarsan?z, herhangi bir problem ya?amama ihtimaliniz yüksek (kendimden biliyorum).
Oh mis! demeyin hemen. Akl?n?za ne geldi?ini biliyorum. "Öyleyse Carbon beti?i sabitler, y?rtar?m bu i?ten" diyeceksiniz de?il mi? Lakin, bu kez de yine Tiger'da nükseden ba?ka bir problem peydahlan?yor ve Input menu'deki "Use one input source in all documents" komutu görevini yapm?yor. Problem acaba Tiger'da m?, bu beti?i bizlere arma?an eden yüce kurulu?ta m? diye dü?ünmekteyim mütemadiyen.Di?er bir örnek, Finder'da bir klasörü/dosyay? isimlendirirken yine Turkish Carbon seçene?inde Türkçe karakterleri yazmamas?...

Finder ilk aç?ld???nda betik olarak Turkish-Carbon seçili ise, bu problemi ya?amazs?n?z. Yani carbon betik seçiliyken log-out / log-in - restart eyleminde bulunmak gerekiyor.


Photoshop CS2'de 'kesinlikle Türkçe olan' Trebuchet MS fontuyla bir?ey yazarken Türkçe karaktere geldi?inde, daha do?rusu ? harfine bast???mda otomatik olarak Myriad Pro fontuna dönü?üyor ve öyle devam ediyor. Turkish seçene?inde böyle. Turkish Carbon seçene?inde ise zaten PS'de Trebuchet MS fontunda, Türkçe karakterleri yazm?yor.

Ayn? font FH'de her iki klavye seçene?inde de sorunsuz.
Di?er uygulamalarda da sorunsuz. Sadece PS'de kar??la?t?m bu durumla.
Sorunu bir ?ekilde çözüyorum ama as?l merak etti?im PS'de yazarken bu durumun olu?mamas? için ne yapmal?...


Bahsetti?iniz Trebuchet MS TrueType't?r ve fakat "Microsoft" men?eilidir, ne yapsa yeridir. Ondan bir tane daha Applications/Microsoft Office/Office/Fonts dizininde vard?r. Velhas?l, bu fontu aç?p incelemek gerekiyor asl? nedir ne de?ildir.
Bir de Photoshop, glyph yerle?imiyle, font format?yla ve encoding ayarlar?yla bütünle?ik düzgün bir font sunmad???n?z sürece her daim k?ll?k yapabilir.?kinci bir konu da -F klavye sorunu san?r?m bu- Dreamveawer ve Flash'ta k?sayollar?n Turkish Carbon seçene?inde düzgün çal???p Turkish seçene?inde k?sayollar? Q klavye gibi görmesi.

Bu da, bahsetti?iniz yaz?l?mlar?n vermedi?i unicode destekle, MacOS X'in native (yerel, kendinden) verdi?i unicode deste?in örtü?memesidir. Ayn? durum, MS Office 2004 (ki unicode'dur) için de geçerlidir. Turkish-Unicode betik Apple men?eilidir lakin MS Office'in unicode deste?i "betik baz?nda" Türkçe'ye destek vermez. Bahsetti?iniz programlar da zaten unicode de?ildir ve ba?tan kaybetmektedirl er. Bilkom'un Carbon beti?i haz?rlamas?n?n alt?nda yatan en büyük etken, non-unicode yaz?l?mlarda F klavyemizi kullanabilmekti r asl?nda.


Ayr?ca International bölümünde her uygulamada kendi seçili dilinde kal mealindeki seçene?i de seçili tutmama ra?men bazen kendi kendine Turkish Carbona geçiyor, bazen Turkish'e. Programlar aras? geçi? yaparken olu?an bir sorun bu da. (elma + space tu?u kapal?).

(Bkz. yukar?da bahsedildi)


4 tane harfin üstesinden gelemedik yahu. Japonu Çini Arab? çözdü bu i?i, biz çözemedik valla:)

Sen de bana makale yazd?rd?n ya, helal olsun  ;)
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

daylight

 • İleti: 699
:)
Cevap #2 - 23 Ocak 2007, 23:38

Ellerine sa?l?k, epey vakit harcam??s?n emek vermi?sin.
Biraz da çal??mas? gerekenler çal??sa da çözsek ?u sorunu.

Olay ?öyle olmal?: Bilgisayar? ald???m (marka bilgisayar al?yorum toplama de?il, dikkat çekerim buraya çok önemlidir) yetkili sat?c? bana orjinal türkçe sistemimi yükler ve art?k bir?eylerle u?ra?mak zorunda kalmam. Yüklemiyor mu? Yüklüyor. Ne o? Bilkom taraf?ndan yap?lm?? bir yama. Turkish Carbon yükleyen bir türkçe deste?i cdsi.
Yaw asfalt? yamad?k tamam da sistemi bari yamamayal?m.

Hay?r ben y?llard?r kullan?yorum, öyle böyle sorunumu çözüyorum.
Dü?ünün ?imdi bir yazar arkada??m?z, ara?t?rmac?, ö?retim görevlisi vs. bir karde?imiz gördü bu ?irin cihazlar? ve gitti ald? bitane.
Koskoca adam?m, yak???r art?k bana dedi ve ald? ba??na belay?.
Asl?nda sorunlar?n çözümü var ve kolay çözümleri var.
Ama gel gör ki eline bilgisayar almam??, sistem nedir bilmeyen ?ahsiyetin, bunu kullanabilmesi gerekiyor.
Bunlardan dolay? Bilkom'un stabil bir Türkçe sistem yapmas? gerekiyor bence. Önce ?ngilizceyi yükle, sonra Türkçeyi yama falan olmuyor böyle. Üstünde Türkçe yazan, her?eyiyle Türkçe olan Sistem DVDsini tak?p kar??ma Türkçe yaz?lar gelmesini istiyorum. Bunu Bilkom'dan istiyorum.
Listede Çince var Türkçe yok.

Ve öyle Turkish Carbon, Turkish vs. klavyeler de yine kafa kar??t?r?c?. Dedi?im gibi, herkes sistem uzman? de?il, arkaplanda neler oldu?unu bilmek zorunda da de?il, benim gibi sabahlardan ak?amlara kadar forum kurdu da de?il:)
Diller seçene?ine girer, "Türkçe" diye bir dil olur orda. Onu seçer ve her?ey Türkçe olur. Bunu yapmak çok mu zor, gerek mi görmüyorlar bilemiyorum.

3. parti programlar hadi neyse, onlar?n sorumlulu?unda de?il, ama en az?ndan sistem dahilindeki her?eyi art?k çözmeleri laz?m.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Re: :)
Cevap #3 - 24 Ocak 2007, 00:04

Bir önceki yaz?mda bahsettiklerine dair ipuçlar? var asl?nda. Mac OS X'in sundu?u "Türkçe Dil deste?i" unicode yelpazesinde sadece sistem dili ve klavye beti?i ile s?n?rl?. Birkaç tane de Türkçe Sistem fontu, hepsi bu.
"Her?eyin Türkçe ile örtü?mesi, uyum içinde çal??abilmesi" hem Apple'?, hem de Bilkom'u a??yor. Problem sadece sistem baz?nda cereyan etmiyor ki..

Sisteme dönersek Apple, grafik arayüz için verdi?i dil deste?ini, CPU satt??? ülkelerdeki pazar pay?na göre belirliyor. Çince bile var karde?im diye hay?flan?yoruz lakin Çin pazar? getirisi ve hedefler aç?s?ndan Apple'a göre daha cazip herhal. Apple'?n CPU baz?nda Dünya'daki pazar pay?n? ve bu pay içinde de Türkiye pazar?na ait dilimi dü?ündü?ümüzde, Türkçe'nin üvey evlat muamelesi gördü?ü anla??lacak. Yani kafa, ticari dü?ünüyor.
Bizim gibi ülkeler için Apple, IMC'lere belli bir kayna?? yerelle?tirme deste?i olarak aktar?yor. Bizler de yerelle?tirme ad?na ne görüyorsak, i?te bu kayna??n bize yans?yanlar? ile yetiniyoruz.
Her ne kadar Carbon betik, Apple Türkiye IMC men?eili Türkçe OS X kullan?labiliyorsa da, örn. Software update kullan?lam?yor. Bununla birlikte, Türkçe Mac OS X'in sahip oldu?u bug'lar ve/veya dezavantajlar da cabas?.

Forumda yer alan ve benim de müdahil oldu?um "Türkçe kullanMac istiyoruz!" ba?l???/slogan? da, sistemin A'dan Z'ye Apple ç?k??l? (native) Türkçe deste?e sahip olmas?. Yani grafik arayüz, yani software update deste?i. Lakin, hepsi bu.

Öte yandan, ortada bir "Font" hadisesi var. Apple veya IMC'ler, kullan?c?lara kulland?klar? dile özgü font üretmek zorunda de?il ve sadece sistem baz?nda (internet-email vs.) kullan?labilecek fontlar sisteme entegre ediliyor. Falanca font neden Photoshop ile uyumlu çal??m?yor, nedir bu Türkçe'den çekti?imiz serzeni?leri, ne Apple'? ne de Apple Türkiye tayfas?n? ba?layan bir sorun.
Ayn? ?ekilde, neden Office yaz?l?mlar? Türkçe arayüze sahip de?il, neden Türkçe yaz?m denetimi (Turkish Spelling) yapam?yoruz, neden klavye kestirmeleri ?u ?u programda i?levsiz demek de, ayn? kap?ya ç?k?yor. Bu tip arzu ve isteklerin tek adresi, bahsi geçen yaz?l?m firmalar?n?n Türkçe deste?i verip vermeme keyfiyetine ba?l?. Bu noktada da devreye giren Ticari hesap-kitaplard?r ve ?u konu?tu?umuz mevzular Bilkom ile yapt???m?z toplant?larda "emin olun" defalarca gündeme getirilmi?tir.

Leopard'?n grafik arayüz dil deste?ine Türkçe'yi dahil edip etmemesi ?u an öncelikli merak?m?z ve dile?imiz. Lakin Bilkom, kendileri taraf?ndan haz?rlanan Türkçe grafik arayüz için Leopard'la birlikte Software Update deste?inin gelme ihtimalinin yüksek oldu?unu ifade ediyor. Anla??laca?? gibi, Apple men?eili Türkçe Leopard hala hayal. Hayaller gerçek olsa bile, yukar?da bahsedilen mevzular da halen baki.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

barsahin

 • İleti: 2.998
Re: :)
Cevap #4 - 24 Ocak 2007, 00:12

Alıntı yapılan: "daylight"

Hay?r ben y?llard?r kullan?yorum, öyle böyle sorunumu çözüyorum.
Dü?ünün ?imdi bir yazar arkada??m?z, ara?t?rmac?, ö?retim görevlisi vs. bir karde?imiz gördü bu ?irin cihazlar? ve gitti ald? bitane.
Koskoca adam?m, yak???r art?k bana dedi ve ald? ba??na belay?.
Asl?nda sorunlar?n çözümü var ve kolay çözümleri var.
Ama gel gör ki eline bilgisayar almam??, sistem nedir bilmeyen ?ahsiyetin, bunu kullanabilmesi gerekiyor.


??in içine giren herkes öyle ya da böyle sorununu bir ?ekilde halledebiliyor. Ama gel gör ki, sizden i? bekleyen ama durumdan bihaber patron, mü?teri, arkada?, e? dost vs. sizin bu sorunu çözerken harcad???n?z zaman? bir türlü anlayam?yor.

Not:
Bu arada Kaz?m Ta?k?n'?n makale tad?ndaki cevab?ndan dolay? hürmetlerimi sunuyorum. Sayg? duyulacak bir mac'çi kendisi lâkin "her güzelin bir kusuru var misali" Fenerli. Ne yapal?m bunu da sineye çekece?iz.  ;2)
Sayg?lar....
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Re: :)
Cevap #5 - 24 Ocak 2007, 00:23

Alıntı yapılan: "Bar?? ?ahin"
Sayg? duyulacak bir mac'çi kendisi lâkin "her güzelin bir kusuru var misali" Fenerli. Ne yapal?m bunu da sineye çekece?iz.  ;2)
Sayg?lar....


Açt?rma kutuyu Bar??, rahat dur  ;)
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

barsahin

 • İleti: 2.998
Turkish/Turkish Carbon
Cevap #6 - 24 Ocak 2007, 00:26

Amman kutular kapal? kals?n.  :2d

Ne güzel makale olmu?, oldukça güzel, tek konumuz bu olsun.  :)
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

daylight

 • İleti: 699
Turkish/Turkish Carbon
Cevap #7 - 24 Ocak 2007, 00:31

En iyisi biz bu kuyruklu noktal? karakterleri atal?m Türkçe'den.

Biz de ecnebiler gibi iki harfin yanyana gelissinden olu?tururuz art?k bu harfleri.
S?f?rlar? att?k paradan, kurtulduk.
Bu harfleri de atal?m kurtulal?m:)
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

MacSercan

 • İleti: 479
Bende de Ayn? Sorun Vard?.
Cevap #8 - 24 Ocak 2007, 17:50

Say?n Daylight,

Bende ayn? sorunu ya??yordum, sürekli klavye beti?inin dei?mesi beni deli ediyordu. System Preferens>International bölümünde "Use one input source in all documents" seçili oldu?u halde yine de?i?iyordu.

Farkettim ki, sorun ba?ka yerden kaynaklan?yor. Yani; System Preferens>Keyboard & Mouse seçeneklerinden "Keyboard Shortcuts" sekmesine gelip oradaki "Input Menu" ba?l?? alt?ndaki i?aretli olan seçeneklerin i?aretini kald?r?rsan birdaha klavye betikrin z?rt p?rt de?i?meyecektir.

Ben böyle yapt?m, rahat ettim. Sende tercihlerinden bu seçene?in i?aretli olup olmad???n? kontrol et..

Sayg?lar?mla
Kayıtlı
--------------------------------------
Sercan ARSLAN
MacPro 2 Ghz Dual, 3 Gb Ram, 250 Gb HDD

daylight

 • İleti: 699
Turkish/Turkish Carbon
Cevap #9 - 24 Ocak 2007, 17:55

?imdi bakt?m, o seçenekleri kald?rm???m zaten daha önceden.
Elma + Space'e bas?nca klavye de?i?tiriyor diye kald?rm??t?m diye hat?rl?yorum.
Programdan programa geçince arada de?i?iyor yine. Ya da ben türkçe yazabilmek için de?i?tiriyorum ve o haliyle kal?yordur belki de.
Sonuç olarak can s?k?c? bir durum yani iki klavye olmas?.
Bekleyelim bakal?m sonucu.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

MacSercan

 • İleti: 479
Birde ?öyle bi dene...
Cevap #10 - 24 Ocak 2007, 18:41

Ben bunu yaparken klavye betiklerinden Turkish'i kald?rd?m ve yerine U.S'yi seçtim. Yani iki tane Klavye beti?im var ?uan. Biri U.S., di?eri Turkish-Carbon. Turkish-Carbon'u seçip yeniden ba?lat?rm?s?n.. Makine Turkish-Carbon ile ba?las?n. Birde öyle bir dener misin?
Kayıtlı
--------------------------------------
Sercan ARSLAN
MacPro 2 Ghz Dual, 3 Gb Ram, 250 Gb HDD

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Turkish/Turkish Carbon
Cevap #11 - 24 Ocak 2007, 18:45

Asl?nda

Elma+Space tu?unun k?sayolunu iptal etmek en mant?kl?s?d?r.
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Turkish/Turkish Carbon
Cevap #12 - 24 Ocak 2007, 19:00

Alıntı yapılan: "Cahil"
Asl?nda

Elma+Space tu?unun k?sayolunu iptal etmek en mant?kl?s?d?r.


Benim konu ile ilgili yorumum, bahsetti?iniz kestirmelerin iptal edilmi? olmas?na ra?mendi. ?stikrars?z bir durum var ortada, Panther'deki güzellik yok.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Turkish/Turkish Carbon
Cevap #13 - 24 Ocak 2007, 19:17

Panteri özlüyorum. ?n?. Leopard Panteri aratmaz. :)

Bu arada Leopard Universal mi olacakt?r. Yani ayn? DVD him intelli Mac'lerde Hem PPC'li Mac'lerde boot olacak m?d?r?  

görece?iz.. ;)
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Turkish/Turkish Carbon
Cevap #14 - 25 Ocak 2007, 02:02

steve jobs bunu söylemi?ti zaten. tek dvdde 32-64 bit ve universal olacak.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri