Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Zen

  • İleti: 1.092
Grep Formülleri
- 21 Ocak 2016, 15:51

Kanayan yaram?z grep ile ilgili bir kaynak bölümümüz olsun, herkes çal???r vaziyetteki grep formülünü aç?klamas?yla birlikte payla?s?n, grepten medet uman deva bulsun diye bu bölümü aç?yorum. Hay?rl? olsun forum ahalisi  ;D

Grep karakter listesi (f?rsat buldukça güncellemeye çal??aca??m.)

\d   Herhangi bir rakam
\u   Herhangi bir büyük harf
\l   Herhangi bir küçük harf
\w   Herhangi bir kelime karakteri (noktalama i?aretleri hariç)
\.   Herhangi bir karakter (noktalama i?aretleri, bo?luklar vs dahil)
\r    Paragraf sonu
\s   Bo?luk
\n   Forced line break (bunun Türkçesini bilmiyorum)
« Son Düzenleme: 02 Şubat 2016, 09:53 Gönderen: Zen »
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Zen

  • İleti: 1.092
Ynt: Grep Formülleri
Cevap #1 - 21 Ocak 2016, 15:58

^\r

^ (Paragraf ba??)
\r (paragraf sonu)

Üstteki formül özellikle d??ar?dan gelen word dosyalar?nda elle yap?lan paragraf aralar?n? düzeltmek için kulland???m bir formül.

Find&Change>GREP kutusuna gelip find what k?sm?na bu formülü yaz?n, change to k?sm?n? bo? b?rak?n ve change all deyin. Bütün elle yap?lan paragraf aralar? tek hareketle silinir.
« Son Düzenleme: 21 Ocak 2016, 18:30 Gönderen: Zen »
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Zen

  • İleti: 1.092
Ynt: Grep Formülleri
Cevap #2 - 21 Ocak 2016, 16:41

Find what k?sm?na (?<=)\s\&\s
Change to k?sm?na \n&\n

BU formülü geçenlerde 1600 ki?ilik bir davet listesinde kulland?m.

Gelen exel doküman?nda davetli isimleri "isim soyisim & E?i" ?eklinde tek sat?rd?. B?zden bunu 3 sat?r yapmam?z istendi yani

isim soyisim
&
E?i

?eklinde.

Formülü aç?klamak gerekirse;

(?<=)\s\&\s & i?areti öncesindeki bo?luklar? bul ve i?leme dahil et

(?<=) (sonras?nda gelen bo?luk, parantez, t?rnak vs dahil et)
\s (bo?luk)
\n (forced line break)

tek t?kla 1600 davetiye haz?r.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Zen

  • İleti: 1.092
Ynt: Grep Formülleri
Cevap #3 - 21 Ocak 2016, 17:38

(?<=“).+?(?=”)

Gelen kitap vs gibi word dokümanlar?nda t?rnak içindeki karakterlere özel bir karakter stili uygulanmak istenebilir, bu formülü metin ile ilgili paragraf stili haz?rlarken "GREP style" k?sm?na yazarsan?z find/change kutusunu kullanman?za bile gerek kalm?yor. Sonras?nda metine t?rnak aras? bir cümle eklenirse kendi otomatik olarak belirledi?iniz stile uygulan?r.

Formülde;
(?<=“) (T?rnak hariç)
. (Herhangi bir karakter, rakam harf ne olursa)
+ (birden fazla kullan?lan)
? (olabilirde olmayabilirde)
(?=”) (t?rnak hariç)

formülda kritik olay "?" k?sm?d?r (olabilirde olmayabilirde k?sm?). Bunu koymazsan?z çal??madaki ilk t?rnak i?areti ile son t?rnak i?aretini dikkate al?r bu i?i k?s?m k?s?m yapmaz. Formülda t?rnak yerine ne kullan?rsan?z ona göre çal???r (parantez aras?, tek t?rnak aras? vs)
 
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Zen

  • İleti: 1.092
Ynt: Grep Formülleri
Cevap #4 - 21 Ocak 2016, 18:30

^\s+

Mutlaka ba??n?za gelmi?tir. D??ardan gelen ço?u word dosyas?nda paragraf ba?? olay?n? genelde space tu?una basarak yaparlar ve bunuda bazen 5 vuru? bazen 6 vuru? allah ne verdiyse ?eklinde gerçekle?tirirler ki insan? çileden ç?kart?r.

Yukar?daki formül sadece paragraf ba?lar?nda 1'den fazla yap?lan bo?luklar? bulur.

Formülde;
^ (paragraf ba??)
\s (bo?luk)
+ (birden fazla)

yine F/C panelinde grep sekmesinde find what k?sm?na bu formülü yaz?p change to k?sm?n? bo? b?rak?rarak change all derseniz paragraf ba?lar?ndaki bütün gereksiz bo?luklar?n silindi?ini hayretle göreceksiniz  ;D
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Zen

  • İleti: 1.092
Ynt: Grep Formülleri
Cevap #5 - 22 Ocak 2016, 16:27

\b[A|a]yak

B?r metin içinde belirli bir kelimeyi aramak gerekti?inde bu formülü kullanabilirsin iz. Burada "ayak" kelimesini örnek verdim. Uzun bir metinde/kitapta bu tarz bir kelime bulmam?z gerekebilir ve sadece find/change k?sm?n?n text alan?na "ayak" yazmam?z yetmez çünkü o zaman varsa metin içinde "dayak" "kayak" vb kelimeleri de bulacakt?r. Bu formülle izter büyük harfle ba?las?n ister küçük harfle sadece "ayak" kelimesini buluruz.

Formülde;
\b (Kelimenin ba?lang?c?n? gösterir)
[A|a] (kelimenin büyük veya küçük harfle ba?layaca??n? gösterir)
yak (art?k hangi kelimeyi ar?yorsan?z i?te)
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Zen

  • İleti: 1.092
Ynt: Grep Formülleri
Cevap #6 - 22 Ocak 2016, 16:43

,(?=\u)

Yine diyelim ki word de haz?rlanm?? bir kitap çal??mas? geldi ve fakat yazan arkada? kafas?na göre virgülden sonra kâh bo?luk vermi? kâh vermemi?. Bu formülle bütün metin içerisinde sadece yaz? alanlar?na ait (örne?in 1,500 gibi say?sal bir ifade olursa) ve sonras?nda bo?luk olmayan virgüller dikkate al?n?r.

Bunu grep kutusunda "Find what " yaz?n, "change to" k?sm?na ise ",\s" yaz?p change all deyin, bitti gitti i?te.  :)

Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Zen

  • İleti: 1.092
Ynt: Grep Formülleri
Cevap #7 - 29 Ocak 2016, 14:15

(?<=\m)\d

Baz? word belgelerinde m2 olmas? gereken yaz?mlar m2 gibi gelebiliyor. Böyle bir durumda hiç u?ra?madan dertsiz tasas?z ?u ?ekilde halledebiliriz.

Öncesinde "superscrip" konumu belirleyen bir karakter stil haz?rlayal?m. Sonras?nda grep kutusunun malum bölümüne ilgili formülü girip "change to" k?sm?na haz?rlad???m?z karakter stilimizi tan?tal?m ve change all ile hepsini halledelim.

Daha pratik olarak bu ?ekilde u?ra?mak yerine e?er metin yaz?s?na bir paragraf stil belirlediysek stilin "option" k?sm?ndan "GREP style>New Grep style" kurgusuyla metin içinde i?lemi otomatik hale getirebilirsini z.

formülde;

(?<=\m) (m hariç)

\d (rakam)

bu formül sadece m2, m3 vs için haz?rlanm??t?r. km2 vb için ayr? bir formül haz?rlanmas? gerekmektedir.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Zen

  • İleti: 1.092
Ynt: Grep Formülleri
Cevap #8 - 02 Şubat 2016, 10:08

[\l\u\d_.-]+@[\l\u\d_.-]+

Diyelimki uzun bir metin var ve bu metinde belirsiz say?da farkl? ki?i/kurumlara ait e-posta adresleri bulunuyor. Mü?teride psikopat ç?kt? (ç?kmaz ya) sadece e-posta adreslerini renkli ve bold italik istedi.

Find&Change kurgusu bir yere kadar i?e yarayabilir ama grep ile bu çok daha kolay (yapt?k ya ondan kolay ;D)

Üstteki formülle sadece e-posta adreslerini bulup istedi?ini karakter stili istedi?iniz kadar uygulayabilirsi niz.

Formülün aç?klamas?

[ ] Kelime gruplar? (bu ikisi aras?nda kalan)

\l Herhangi bir küçük harf (bkz. grep karakter listesi)

\u Büyük harf

\d Rakam

+ Birden fazla kullan?lm?? olabilir

_.- Bu i?aretler olabilir

Biraz deneme yan?lma ile daha karma??k formül dizinleride olu?turmak mümkün.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri