Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
- 29 Aralık 2007, 23:49

Malzemeler:
- FLV de dahil olmak üzere birçok dosyay? QuickTime'da izleyebilmemizi sa?layan Perian Codec seti.
- QuickTime (mümkünse Pro)
- ChangeExtension s Action.
- Compress QuickTime Action.

Bildi?iniz gibi YouTube'da izledi?imiz movie dosyalar? .flv (Flash Video) format?ndad?r. Safari .flv dosyalar? için destek verse de, QuickTime'?n native olarak Flash Video deste?i yok. Automator i? ak???m?za QuickTime'? dahil edece?imizden .flv codec'i de yüklememiz gerekiyor.  http://perian.cachefly.net/Perian_1.0.dmg linkinden indirebilece?imiz Perian Codec setini bilgisayar?m?za yükleyelim.

ChangeExtension s Action edinmek için, asl?nda web tasar?mc?lar? için haz?rlanm??  bir paket olan 'Automator Actions for Web Designer' paketini bilgisayar?m?za indirmemiz gerekiyor. Paketi kurdu?umuzda ChangeExtension Action da bizim olacak.
Bu seti de: http://mikepiontek.com/software/mac/automator_actions_for_web_designers.zip
adresinden indirebilirsini z.

Compress QuickTime Action ise, .flv dosyas?n? MPG4 veya QuickTime movie olarak dönü?türmemizi sa?layacak. http://www.geocities.com/libero1214/qt_compress_actions.zip
adresinden ilgili dosyay? indirip yüklememiz gerekiyor.

Malzemeleri tamamlad???m?za göre i? ak???m?z? olu?turmaya da ba?layabiliriz.
Kurgumuzun ilk a?amas?, YouTube'da izledi?imiz videolar için olu?turulan FlashTemp dosyas?n? ele geçirmek. Bu dosya da gizli (invisible) bir dizinde yer al?yor: HD/private/var/tmp/folders.501/TemporaryItems/
Bu dizinin "folders.501" isimli parças? ise Mac OS X üzerinde aç?lm?? hesap say?s?na göre 502, 503 ?eklinde kullan?c?dan kullan?c?ya de?i?ebilir. "HD" ibaresi de semboliktir. Örne?in; sistemin kurulu oldu?u bölüntü ismi "iMac" ise, dizinin do?ru ismi de "iMac/private/var/tmp/folders.501/TemporaryItems/" olmal?.
Bu klasöre ula?mak için, ilgili dizini görünür (visible) k?lmadan Finder > Go > Go to Folder penceresine, dizine ili?kin adresi yaz?p enter tu?una basmam?z yeterli.

QuickTime'a .flv açabilme özelli?i kazand?rd?k ve YouTube'da izledi?imiz videolar?n hangi gizli dizinde yer ald???n? da ö?rendik. Automator'da default olarak yer almayan ve kurgumuzda kullanaca??m?z Action'lar? da yükledikten sonra i?e koyulabiliriz. ?imdi Automator kurgumuzu bu bilgiler ?????nda ?ekillendirip, izledi?imiz video için olu?turulan FlashTemp0 dosyas?n? ele geçirelim ve QuickTime'? da kullanarak istedi?imiz formata dönü?türelim.

Safari ile girip görüntüledi?iniz YouTube sayfas?nda  Movie'nin tamam?n?n yüklenmesini bekliyoruz. Yükleme bitti?inde, FlashTemp dosyas? da tüm movie'yi içeriyor olacak. Safari'deki sayfay? i?imiz bitmeden kapat?rsak, FlashTemp dosyam?z an?nda imha olur. Yani, aç?k kals?n :)
?? ak???nda kullanaca??m?z ilk action için Finder kütüphanesinde yer alan Get Specified Finder Items'? i? ak??? alan?na sürükleyelim. Bu Action penceresine izledi?imiz movie için HD'de tutulan temp. dosyas?n? sürükle b?rak yöntemi ile getirmemiz gerekiyor. Zira, art? (+) butonu  görünür (visible) dosyalar? tan?d???ndan, HD/private/var/tmp/folders.501/TemporaryItems/ dizinine bu butonu kullanarak ula?amay?z.
Yaz?n?n ba??nda da de?indi?imiz gibi, Finder > Go > Go to Folder penceresindeki kutucu?a temp. dosyas?n?n yer ald??? dizin adresini girmemiz gerekiyor. Yine yukar?daki bilgiler ?????nda bu adresi girip TemporaryItems klasöründe yer alan "FlashTemp0" dosyas?na ula?al?m ve Get Specified Finder Items penceresine sürükleyelim:Kurgumuza Finder kütüphanesindeki Move Finder Items Action'?n? i? ak???m?za ekleyerek devam ediyoruz. Bu Action'? devreye sokarak, görünmez bir dizinde yer alan Flash dosyas?n? masaüstünde olu?turaca??m?z bir klasöre ta??yarak hem görünür k?laca??z, hem de klasör içindeki movie dosyalar?n? mpeg/mov format?na dönü?türen di?er bir Action için zemin haz?rlam?? olaca??z. Klasör ismini örne?in, YouTube Movies olarak belirleyelim ve Move Finder Items > To Pop-up menüdeki other seçene?i ile klasörü tan?mlayal?m.?sterseniz "Replacing existing files" seçene?ini de kullanarak, hep ayn? isimle bu klasöre ta??nacak olan FlashTemp0 dosyas?n?n, eski dosya üzerine yaz?lmas?n? sa?layabilirsiniz.

3. ad?mda, FlashTemp0 dosyas?na .flv uzant?s?n? eklememiz gerekiyor. Bunu da Automator Actions for Web Designer seti ile birlikte yüklenen Change Extensions Action'?n? kullanarak yapaca??z. Finder kütüphanesinden ilgili Action'? i? ak???m?zda 3. s?raya yerle?tirip, Change Pop-up menüden Files with No Extension'u seçtikten sonra to kutucu?una flv yazal?m.S?ra, bu dosyay? QuickTime üzerinden MPEG4 veya QuickTime movie olarak dönü?türmeye geldi. Automator > QuickTime kütüphanesine yüklemi? oldu?umuz Compress QuickTime Using Most Recent Settings Action'?n? i? ak???m?z?n 4. s?ras?na yerle?tiriyoruz. Choose directory for converted files pop-up menüsünden, dönü?türece?iniz dosyan?n kaydedilece?i dizini tan?mlaman?z gerekiyor. Movie'lerinizi tuttu?unuz klasörü veya istedi?iniz herhangi bir dizini tan?mlay?n.Buraya kadar haz?rlam?? oldu?umuz i? ak??? asl?nda i?i bitiriyor. Ancak, YouTube Movies klasöründe hala duran FlashTemp0.flv dosyas?n? i? bittikten sonra silecekseniz, bunu da i? ak???n?za ekleyebilirsini z.
Henüz i? ak???n? çal??t?rmad?ysan?z, YouTube Movies klasörünün içinde de "FlashTemp0.flv" dosyas? bulunmayaca??ndan, bu tan?mlamay? i? ak???n?z?n 4. ad?m?nda yapamazs?n?z. ?? ak???n?z?n hem testini yapmak, hem de bu dosyan?n olu?turulmas?n? sa?lamak için Run butonuna basarak i?lemi ba?latal?m.
Yaln?z dosya dönü?türme i?leminin süresi (MPEG4/MOV) dosya boyutuna ba?l? olarak de?i?ece?inden, test için YouTube'dan 1 dak. veya daha dü?ük süreli movie'leri seçmeniz testin de uzun sürmemesi aç?s?ndan faydal? olur.
Testin sonunda dönü?türülen dosya tan?mlad???n?z klasörde, .flv dosyas? da YouTube Movies içerisinde yer alm?? olacak. ?imdi bu .flv dosyas?n?n çöpe ta??nmas? için i? ak???m?z?n 5. ad?m?na geçelim. Kullanaca??m?z Action, Finder kütüphanesinde yer alan Get Specified Finder Items.  YouTube Movies içindeki dosyay? buraya sürükledikten sonra, 6. ad?m için Finder > Move to Trash Action ile kurguyu tamamlam?? oluyoruz.

Tüm ad?mlar? bitirdi?imizde, i? ak???m?z ?u ?ekilde olacak:Haz?rlam?? oldu?unuz bu i? ak???n? workflow olarak kaydettikten sonra, save as > file format > application komutu ile .app uzant?l? kaydederek, Automator'u hiç açmadan Automator'dan ba??ms?z bir yaz?l?m olarak da kullanabilirsin iz. Tek yapman?z gereken, haz?rlad???n?z yaz?l?m? çal??t?rmak ve arkan?za yaslan?p arka planda olan biteni keyifle izlemek.
YouTube için örne?ini verdi?imiz kurguya ba??ml? olmak zorunda de?ilsiniz elbette. QuickTimePro kullan?yorsan?z ve .flv dosyas?n? MPG4 ve MOV d???nda tercih edece?iniz ba?ka formatlara çevirmek isteyebilirsini z. Niyetiniz bu yönde ise, i? ak???n?z? ?u ?ekilde revize edin: 4. ad?mdaki convert i?lemini kald?r?p, Get Specified Finder Items'in arkas?na Automator > Finder kütüphanesinden "Open Finder Items" Action'?n? ekledikten sonra, bu Action'daki Open with pop-up menüden Default Application tan?m?n? QuickTime olarak belirleyin. Böylece .flv dosyas? QuickTime'da aç?lacakt?r.

"Ne gerek var bu kadar u?ra?a?" diye dü?ünüyorsan?z, unutmay?n ki bu bir Automator kurgulamas?d?r. Ve bu çetrefilli kurgu 1 kez olu?turulduktan sonra, YouTube'dan video indirmek sadece bir te?ekkürler'l?k i?lem olur. Az buz de?il, mini bir program ürettiniz :)

Kolay gelsin.

Kayıtlı

Serkan Sepil

 • iOs - Android
  • Sepil.Net
 • İleti: 1.075
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #1 - 29 Aralık 2007, 23:54

vay be gercekten tesekkurler kaz?m bey. En kullan??l?s? bu olsa gerek
Kayıtlı
Macbook Pro 13.3
Mac Mini

Selçuk YILMAZ

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #2 - 30 Aralık 2007, 00:10

Eline sa?l?k güzel karde?im...
Kayıtlı

macrix

 • İleti: 592
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #3 - 30 Aralık 2007, 01:23

Maresalim, yazdigin dergi Meksika'da cikmadigi icin

bekledim ve muradima erdim sagolasin :D

kalin saglicakla

Kayıtlı
Windows PC - Windows 8.1

Ohannesburgerki ngkingsizewhoop ermenuyanindali monluiceteave12 lisoganhalkalar ikredikartiileo deyecegim

Aktepe

 • İleti: 3.343
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #4 - 30 Aralık 2007, 18:54

Te?ekkürler Mare?al'im. Yar?n bir deneyelim bakal?m i?yerinde.
Kayıtlı
Mac mini Intel Core2Duo 2,4 GHz 4 GB OS X 10.6.8
iMac Intel i3 3,06 GHz 21,5" 4 GB OS X 10.9.4
iPod Classic 5G 30 GB Siyah

Serkan Sepil

 • iOs - Android
  • Sepil.Net
 • İleti: 1.075
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #5 - 30 Aralık 2007, 23:56

?nceledikten Sonra Demeneye koyuldum.

Alıntı
HD/private/var/tmp/folders.501/TemporaryItems/
Bu dizinin "folders.501" isimli parças? ise Mac OS X üzerinde aç?lm?? hesap say?s?na göre 502, 503 ?eklinde kullan?c?dan kullan?c?ya de?i?ebilir. "HD" ibaresi de semboliktir. Örne?in; sistemin kurulu oldu?u bölüntü ismi "iMac" ise, dizinin do?ru ismi de "iMac/private/var/tmp/folders.501/TemporaryItems/" olmal?.

Söyledi?iniz dizindeki klasörü bulam?yor bende.  direk go to folder'a private yazd?m öyle bulay?m dedim .Klasör durumu bu.
Kayıtlı
Macbook Pro 13.3
Mac Mini

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #6 - 31 Aralık 2007, 00:23

Söyledi?iniz dizindeki klasörü bulam?yor bende.  direk go to folder'a private yazd?m öyle bulay?m dedim .

Youtube'da bir klip aç, sayfay? kapamadan bir daha "MacintoshHD/private/var/tmp/folders.501/TemporaryItems/" klasörüne bak.
Bazen klasör bo?ken aç?lmayabiliyor. ?kinci ihtimalde Macintosh HD (veya hard diskinin ismi neyse) k?sm?nda hata yap?lm?? olmas?.

Not:
Bu arada ellerine sa?l?k Mare?al.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

Serkan Sepil

 • iOs - Android
  • Sepil.Net
 • İleti: 1.075
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #7 - 31 Aralık 2007, 00:28

Onuda denedim. Safari ile youtubeyi açt?m . Gene Gelmedi o dosya bende. Nedendir acaba ?  Leopard kullan?yorum.
Kayıtlı
Macbook Pro 13.3
Mac Mini

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #8 - 31 Aralık 2007, 00:34

Onuda denedim. Safari ile youtubeyi açt?m . Gene Gelmedi o dosya bende. Nedendir acaba ?  Leopard kullan?yorum.

?smi kesinlikle do?ru yazd?ysan, Leopard alakal? bir konu olabilir o zaman. Leopard kurmu? biri buna cevap verse daha iyi olur.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #9 - 31 Aralık 2007, 00:54

FlashTmp0 dosyas?n?n indi?i dizin Leopard'da de?i?mi?:

HD/private/var/folders/Pw/Pws2aKjiGJCGH3POGCVHhk+++TI/TemporaryItems/
FlashTmp0

?yi gizlemi?ler :)
Pws2aKjiGJCGH3POGCVHhk+++TI adl? klasörün ismi, kullan?c?dan kullan?c?ya de?i?iyor olabilir. Bu isim ne olursa olsun Pw klasörünün içerisinde 1 adet klasör var. TemporaryItems de bu kriptovari isimli klasörün içerisinde.
Kayıtlı

Serkan Sepil

 • iOs - Android
  • Sepil.Net
 • İleti: 1.075
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #10 - 31 Aralık 2007, 01:08

FlashTmp0 dosyas?n?n indi?i dizin Leopard'da de?i?mi?:

HD/private/var/folders/Pw/Pws2aKjiGJCGH3POGCVHhk+++TI/TemporaryItems/
FlashTmp0

?yi gizlemi?ler :)
Pws2aKjiGJCGH3POGCVHhk+++TI adl? klasörün ismi, kullan?c?dan kullan?c?ya de?i?iyor olabilir. Bu isim ne olursa olsun Pw klasörünün içerisinde 1 adet klasör var. TemporaryItems de bu kriptovari isimli klasörün içerisinde.

Bu olay bende "cm" diye bir klasörde kay?tl? . Demekki de?i?iklik gösterebiliyor.
« Son Düzenleme: 31 Aralık 2007, 01:32 Gönderen: Serkan Sepil »
Kayıtlı
Macbook Pro 13.3
Mac Mini

Serkan Sepil

 • iOs - Android
  • Sepil.Net
 • İleti: 1.075
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #11 - 31 Aralık 2007, 01:30

E?er mozilla firefox kullan?c?ysan?z . Küçük bir add-ons ile bu olay daha basit bir hale de gelebiliyormu? .

1. Firefox'u aç?n
2. Buraya T?klay?n
3. Add-ons u indirin .
4. Youtube vs.. video sitelerine girdi?iniz zaman .


Yanda 3 baloncukla kar??la?acaks?n?z .  T?klay?n ve video ismini seçin (bazen 2-3 tane ?ey olabiliyor siz direk video ismini seçin. ) ve video nun nereye kaydedilece?ini ayarlay?n..


Kayıtlı
Macbook Pro 13.3
Mac Mini

Yalç?n Eren

 • Welcome back
  • web sitem
 • İleti: 1.969
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #12 - 31 Aralık 2007, 10:31

E?er mozilla firefox kullan?c?ysan?z . Küçük bir add-ons ile bu olay daha basit bir hale de gelebiliyormu? .

1. Firefox'u aç?n
2. Buraya T?klay?n
3. Add-ons u indirin .
4. Youtube vs.. video sitelerine girdi?iniz zaman .


Yanda 3 baloncukla kar??la?acaks?n?z .  T?klay?n ve video ismini seçin (bazen 2-3 tane ?ey olabiliyor siz direk video ismini seçin. ) ve video nun nereye kaydedilece?ini ayarlay?n..Ben olsam burada anlat?lan action'? kurgulamaya çal???r, hem biraz Automator ö?renir  hemde bir i?i kendi ellerimle yapm?? olman?n verdi?i hazz? ya?ar, Firefox zillisine de bula?mam?? olurdum.
Ayr?ca da bu mesaj? Firefox ile ilgili bir ba?l?k açarak verirdim..  ;)
Kayıtlı

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #13 - 31 Aralık 2007, 11:29

Alıntı
Ben olsam burada anlat?lan action'? kurgulamaya çal???r, hem biraz Automator ö?renir  hemde bir i?i kendi ellerimle yapm?? olman?n verdi?i hazz? ya?ar, Firefox zillisine de bula?mam?? olurdum.

Ben de bu kurgulama için epey kasm??t?m. Hikayesini k?sa özet geçeyim:
Hat?rlarsan?z, bir ara forumda FlashTmp0 dosyas?n?n nereye kaydedildi?ine dair epey kafa patlatm??, Aktepe ve Cahil'in de katk?lar?yla ke?fedebilmi?tik.
Kurguya ba?larken, bu invisible dizini görünür yapmay? denedim ve i?i uzatt???n? farkettim. Ve sonunda da Hakan Yörük'ün Go > Go to Folder yöntemini kullanmaya karar verdim.
FlashTmp0 dosyas? sürükle b?rak yöntemi ile workflow penceresine sürükledikten sonraki ikinci ad?mda bu dosyan?n uzant?s?n? de?i?tirmem gerekti?i ortaya ç?kt?. Zira QuickTime, dosyay? bu haliyle tan?m?yordu. Yakla??k 3 saat, internetteki action sitelerinin alt?n? üstüne getirdim fakat uzant? (extension) de?i?tirecek bir action bulamad?m. Tam kurgudan vazgeçiyordum ki, arad???m ?ey Automator Actions for Web Designer paketinin içinden ç?kt?. Kurguyu tamamlayacak di?er ad?mlar ise oldukça kolayd?.
Diyece?im odur ki; Automator, kurgunuzdaki eylemleri gerçekle?tirebilecek action'lar? temin edebilmeniz halinde harikulade bir yaz?l?m. Kurgulamak da ayr? bir zevk ve e?lence. Tam bir beyin jimnasti?i. Ve en nihayet, bir ?eyi ba?arabilmi? olmak, kendi imalat?n?z? kullanmak apayr? bir güzellik.
Yoksa, elbette Youtube videolar?n? ele geçirmenin ba?ka yollar? da var. Önemli olan Automator'u ve kendi becerilerinizi devreye sokabilmek. Yak?nda Automator kurgulama tekniklerine ili?kin MacLine'daki makalemi de yay?mlayaca??m. Umar?m yaz?l?m haketti?i ilgiyi görür.

Kayıtlı

Serkan Sepil

 • iOs - Android
  • Sepil.Net
 • İleti: 1.075
Ynt: YouTube videolar? bilgisayar?n?za insin
Cevap #14 - 31 Aralık 2007, 16:24


Ben olsam burada anlat?lan action'? kurgulamaya çal???r, hem biraz Automator ö?renir  hemde bir i?i kendi ellerimle yapm?? olman?n verdi?i hazz? ya?ar, Firefox zillisine de bula?mam?? olurdum.
Ayr?ca da bu mesaj? Firefox ile ilgili bir ba?l?k açarak verirdim..  ;)

Mare?alin anlatt??? kurguyu yapt?m .  Bazen ilk t?klad???mda çal??m?yor ama sorun bende olabilir. Herkes bir gün küçük! , programc?m? olcak bu gidi?le :D
Kayıtlı
Macbook Pro 13.3
Mac Mini
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri