Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

?smail Pazarba??

 • İleti: 967
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #30 - 10 Ekim 2008, 00:33

Esta?furullah! Ben .NET üzerindeki hiçbir?eyle ilgilenmedim, .NET çal??ma ortam?n?n nas?l çal??t???yla ilgilendim. Ben C# pek iyi bilmem, ama onun derlendikten sonra nas?l çal??t?r?ld???n? biliyorum. Ç?kmadan önce C++/CLI ile ilgilendim, çok ba?ar?l? buldum ancak "portable" olmay???ndan dolay? fazla u?ra?mad?m.

Hepsi ayr? dünyalar. Hepsinin kendine has güzellikleri vard?r. Ben hiçbirisinin uzman? de?ilim, sadece basit ?eyler yapabilrim, o nedenle bilgim k?s?tl?. Benim yaz?l?m mant???mda, "portability" ilk s?ralarda yer al?r. Yani ben kodu bir defa yazay?m, Unix'te de Windows'ta da aynen çal??s?n isterim. Bu durumda ASP.NET benim için bir tercih olamazd?. PHP hatta belki Pyhton olabilirdi (ben Python hiç bilmiyorum, Perl kulland?m).

Tabi bu tercihler tek tarafl? olamaz. Sizin ne istedi?inizden çok çal??t???n?z ?irketin/mü?terinin ne istedi?i önemlidir (profesyonel olarak bu i?leri yaparsan?z). Dolay?s?yla çal??ma ortam? için gerekli donan?ma sahip olmak öncelikle önemli. Rahmetli dedemin sözü; "bil, yapma" akl?ma geliyor. Siz PHP de çal???n ama profesyonel ortamda kullanmay?n, en az?ndan ne nedir, ne de?ildir, onu görürsünüz. Konu üzerinde uzman arkada?lar varsa, eminim onlar daha net bilgi verirler.
Kayıtlı
Mac Pro 2 x 2.6GHz Quad-Xeon + 7 GiB RAM + ATI Radeon HD5770 + 2.6TB HDD + 10.7 ENU/NO

HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE[/url]

seyfoyun

  • http://progmusicology.blogspot.com
 • İleti: 79
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #31 - 15 Ağustos 2009, 02:17

Vay be, y?llar olmu? buraya girmeyeli.

Bu konudaki her yaz?y? okumad?m, fakat, ObjC'nin neden tek dil oldu?unu ele?tirmi?siniz. Bence Apple'?n yapt??? çok do?ru.

Apple Objective-C programlama diline güveniyor. Bir taraf seçip ona sonuna kadar destek ç?k?yor. Bilgisayar dünyas?nda taraf tutman?n avantajlar? çok fazlad?r. C bilen birinin Objective-C'yi ö?renmesi en fazla 2 saatini al?r, geriye kalan tek ?ey ise XCode'u kullanmay? ö?renmek. Bu noktadan sonraki herhangi soruya Apple'?n dokümantasyonu cevap veriyor zaten. Mac'e program yazan insanlar, farkl? bir ortam, farkl? bir dil seçiyorlar. Bu, üniversitede yeti?tirilen tipik programc? elemanlar? saf d??? b?rak?p, gerçekten Mac'e program yapmak isteyenleri platformda tutuyor. E?er C++ veya ba?ka bir genel programlama dili kullan?lsayd?, her mac program?n?n bedava fakat kötü muadili olur, ve kocaman bir program çöplü?ü do?ard?. Aynen Windows platformunda oldu?u gibi. Her Bilgisayar ile alakal? bölümü bitiren .NET biliyor, Windows'un, daha do?rusu Microsoft'un kulu kölesi oluyor, onlar?n API'lar?n? kullan?yor. Biraz asi olanlar aç?k kaynakl? dillere yöneliyorlar.

Ama program yazaca?? platformu Apple olarak belirleyenler, daha ileri görü?lü ve daha ak?ll? olanlar. Mac'te kulland???m?z yaz?l?mlar? görünce bunu anl?yoruz.

Apple kesinlikle Objective-C'den ba?ka dillere izin vermemeli.

?smail Pazarba??

 • İleti: 967
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #32 - 15 Ağustos 2009, 20:52

Sizin dusuncelerinize katilamiyorum. Hatta yanlis buluyorum.

Oncelikle, Apple NeXT'i almadi, NeXT, Apple'i ele gecirdi ve Objective-C bu sebeple Apple'da yayildi. C bilen birisi 2 saat icinde Objective-C ogrenemez. Bir sure sonra ogrense de zevk alarak yazacagini zannetmiyorum. Hello World yazmak baska birsey, dogru duzgun ogrenip birseyler yazmak ayri birsey. Apple dokumanlari herseye cevap vermiyor. Oncelikle ornekleri kisitli, sadece laf anlatmis (MSDN de herseye cevap veriyor bu sekilde).

Mac icin yazilim gelistirenler ozel adamlar, universitede degil, ozel Apple okullarinda Apple muhendisleri tarafindan mi yetistiriliyorl ar? O adamlar da herkesle ayni universiteden cikiyorlar. Bu ozel meselesini anlayamadim, yanlis buldugum kisim burasi. Gercekten Mac kullanicilarind an (da) para kazanmak isteyenler Mac icin yaziyorlar. Ben yazdigim birseyin Mac te dahil calisabildigi her platformda calismasini isterim. Sadece Mac yada sadece Windows yada sadece FreeBSD gibi takintilarim yoktur. Ama arz sonucta talebe gore sekillenir; eger Mac OS X'te uninstall mekanizmasi yoksa, AppZapper gibi birsey sadece Mac icin yazilir elbette.

Mac'in copluge donus(e)memesinin sebebi bence insanlarin vakt-i zamaninda Mac al(a)mamis, dolayisiyla pazar payinin oldukca dusuk olmasiydi. Cunku hala Mac OS X'te C++ yada C ile uygulama gelistirilebili yor. Bundan sonra virus dahil her turlu yazilimi Mac icin de bulacagiz. Ne ararsak zaten bulabiliyoruz, demek ki yazanlar var.

.NET bilmek derken? .NET bir programlama dili degil. Calisma ortami; CLR - common language run-time, CIL (Common Intermediate Language) kodu calistiran bir sanal makinedir. Mac OS X'te de calisir (1.1 versiyonu, Windows Forms'suz - muadili open source projeler de var ama...). .NET'in dil-bagimsiz tarafi Base Class Library (BCL), tipki Java kutuphaneleri gibi, tipki C++'in STL'i gibi, tipki Cocoa gibi birseydir. .NET uzerinde C#, C++, J#, VB, Perl, Python, vs. vs. bircok dil calisabilir. Uluslararasi standardi da vardir (ECMA-335, ISO/IEC 23271:2006), isteyen kendi programlama diline bir derleyici yazarak CIL kodu uretebilir ve bu kod .NET uzerinde calisir. Objective-C'nin boyle bir standardi yok. ISO/IEC 14882:2003, simdiki gecerli C++ standardi. Onumuzdeki yil yeni standard hazir olacak.

Kimin kolesi olsak daha iyi olur? Microsoft'un API'ini kullananlar, Microsoft platformlarinda kod yazar. Cocoa + Objective-C bilenler de Apple'in. N'apsak? "Acik kaynakli dil" derken?

Son 2 paragrafiniz hakkinda yorum yapmayacagim, ama tebessum ettigimi belirteyim :)
Kayıtlı
Mac Pro 2 x 2.6GHz Quad-Xeon + 7 GiB RAM + ATI Radeon HD5770 + 2.6TB HDD + 10.7 ENU/NO

HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE[/url]

seyfoyun

  • http://progmusicology.blogspot.com
 • İleti: 79
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #33 - 16 Ağustos 2009, 02:11

Mac programc?lar?n? özel k?lan bir?ey yok. Di?erlerinden farkl? k?lan bir?ey var, o da Mac platformunu seçmi? olmalar?. Tabiiki üniversitede yeti?iyorlar. Ben de üniversite'de IT okuyorum. Üniversite'den mezun olduktan sonra bir dal seçip onun üzerine yo?unla??yorsun. Bir ö?renci, istedi?ini seçmekte özgür. Ama, 4 y?l boyunca gördü?ün, ödev yapt???n, s?nav oldu?un, bitirme tezini haz?rlad???n araçlar? m? kullanmay? seçersin, yoksa s?f?rdan ba?lay?p pa?ka bir platforma/araca/dile mi yönelirsin? E?er s?f?rdan ba?lamay? seçiyorsan, ya delisindir, ya da seçti?in platformun daha iyi oldu?unu, daha fazla mutluluk, dolay?s?yla para getirece?ini dü?ünüyorsundur. Wil Shipley'in (kendisi Omni Software'in kurucusudur), bu konuda bir sunumu vard? WWDC'de. Ö?rencilere yönelik bir sunumdu ve Mac programc?s? olmay? neden seçti?ini anlat?yordu. Söyledi?i her kelimeye kat?l?yorum.

Microsoft'un yaz kamp? vard?. Dan??man hocam beni de göndermek istedi. Kay?t bilgileri için tan?t?m afi?ine bakt???mda, Microsoft'un kampa kat?lacaklara ?art ko?tu?unu gördüm. E?er kampa kat?l?rsak, bitirme tezimizi Microsoft teknolojileri ile haz?rlayaca??m?za dair bir ?art vard?. Kendi adamlar? yap?yorlar.

AppZapper örne?i çok zay?f olmu?. AppZapper ihtiyaçtan do?an bir yaz?l?m olabilir, fakat burada yaz?l?mda i?lev konu?muyoruz. ?ki tane video converter ele alal?m. Biri Windows'daki ArcSoft Video converter. Hatta WIndows'dan birkaç tane daha örnek alal?m. Total Video Converter ve Aone video converter. Mac'te ise VisualHub. Bu programlar?n hepsi birçok formattan birçok formata video çevirebiliyor. Aralar?ndan hangisi en kullan??l?? Bence VisualHub. UI ve UX Design konular?nda Windows programc?lar? s?n?fta kal?yor. Ben iki platformu da y?llarca kulland?m. Mac kullanmaya ba?layal? 17 sene olmu?.

Mac'e özel olup da ihtiyaçtan do?mayan yaz?l?mlar da var. Mesela her gün kulland???m The Hit List, ya da muadili olan Things. Benzeri ne Linux'da, ne de Windows'da var. GTD stili bir üretkenlik program? bulamad?m PC'de. Mac'te ise 3'ü ücretli olmak üzere toplam 4 tane var.

Açik kaynakl? dil de yanl?? olmu?. Aç?k kaynakl? framework'ler olacakt?.

.NET geli?tiricisi ile ne demek istedi?imi gayet iyi anlad?n?z. .NET'in ne oldu?unu biliyorum. .NET geli?tiricisi diye bir kavram var ne yaz?k ki. Temelde C#, C++ vs. ile programlama yap?yor olabilirler, fakat Üniversitelerin neredeyse hepsinde .NET üzerinde C# veya C++ gösteriliyor. Programlama yaparken sadece .NET ortam?n?, araçlar?n? kullanan biri .NET geli?tiricisi de?ildir de nedir.

Yazd?klar?n?z? okurken, en yak?n dostlar?mdan biri akl?ma geldi. Kendisi benimle birlikte Cocoa yaz?l?mlar? yapmak için kollar? s?vam??ken, bir arkada??n?n akl?n? çelmesiyle, .NET ve C# ö?renmeye ba?lam??t?. Mac almak da ciddi para gerektirdi?inden, ?u an için .NET ortam?nda çal??may? sürdürüyor. Onunla bol bol bu konu üzerinde konu?tuk, tart??te?ekkürler. Sonunda Cocoa üzerinde program yazman?n daha keyifli! oldu?una karar verdik. Ve yazd???n programdan, yapt???n i?ten keyif almak, bir program?n kalitesini artt?ran en önemli unsurdur benim gözümde.

Bu benim i?im, onu sevmem gerekir, de?il mi? :)

?smail Pazarba??

 • İleti: 967
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #34 - 16 Ağustos 2009, 17:07

Farklilik konusunda katilmiyorum dedigim gibi. Biz universite laboratuvarlari na sistem yoneticilerinin degil bizim istedigimiz isletim sistemini kurduk; hatta onlar degil, biz kurduk - FreeBSD. Yani farkliydik lakin sadece Mac icin kod yazmiyoruz.

Ben kullanim yayginligina bakarim. Objective-C; kabiliyetleri de kisitli, kullanim alani da dar - ben kullanmam. D diye bir programlama dili var. Walter bir aralar yakinirdi; neden kullanmiyorsunu z diye. "Cunku D, 'mainstream' bir programlama dili degil". Cok guzel ozellikleri var, ama ne biliniyor ne kullaniliyor.

AppZapper zayifsa, daha guclu bir ornek vereyim; Visual Studio vs. Xcode! Xcode forumlarinda Mac programcilarind an neden Visual Studio gibi kullanisli olmadigina dair yorumlar da almislar. Xcode'u "mecbur olmadigim surece" kullanmiyorum; Eclipse Ganymede gayet guzel, hatta Visual Studio'dan daha hos ozellikleri de var. Lakin "Objective-C'nin dil olarak dikte edilmesi" ile hicbir baglantisi yok.

Adobe urunlerini bilmiyorum lakin tahminimce, hepsi C yada C++ ile yaziliyor. Microsoft'un Mac urunleri de oyle. Opera ve Firefox ta C++ ile yaziliyor. Sadece bazi pencereleme kodlari Cocoa'dan faydalanmak icin Objective-C ile yaziliyor. Cunku kimse "sadece Apple" icin ayri bir code base tutup diger platformlarla bunlari senktronize etmekle ugrasamaz, zaten denese de yapamaz. Nintendo Wii'de de DS'te de Xbox'ta da PS3'de de Samsung Omnia'da C++ kodu calisiyor. Mac OS X'te de calisiyor. Ben Objective-C'nin dikte edilmesine karsiyim (tipki Microsoft'un C#'i zorla dikte etmesine karsi ciktigim gibi).

Isinizi sevin, ben de severim ama sabit durmam. 1 yilda dal degistirdim, 4 yil sonra yine degistirmek uzereyim ama evrensel bir programlama dili kullandigim ve bugune kadar farkli platformlarda calistigim icin her yerde, her platform uzerinde kendime "challenge" bulabiliyorum. Belki sizce çöp programlar yaziyorum ama ben oyle gormuyorum :)
Kayıtlı
Mac Pro 2 x 2.6GHz Quad-Xeon + 7 GiB RAM + ATI Radeon HD5770 + 2.6TB HDD + 10.7 ENU/NO

HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE[/url]

seyfoyun

  • http://progmusicology.blogspot.com
 • İleti: 79
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #35 - 17 Ağustos 2009, 01:30

Estafurullah, çöp olarak görmüyorum.

?imdiye kadar sadece XCode'da çal??t?m, ve bu sene Visual Studio'da C++ ile kodlama yapaca??m. Aralar?nda daha iyi bir kar??la?t?rma yap?p izlenimlerimi yazar?m buraya.

esblgram

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n
 • İleti: 198
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #36 - 09 Ocak 2010, 20:54

macte programc?l?k ogrenmek istiyorum ya algoritma felan ogrencektim ama macte farl? olur felan diye size danisayim dedim nerden baslamaliyim
Kayıtlı

KuzuBoyz

  • Kuzu CoCo Consulting & Coaching
 • İleti: 418
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #37 - 09 Ocak 2010, 21:19

Mac'de programc?l?k diye bir?ey yoktur asl?nda.. Yaz?l?m dilleri vard?r. Mutlaka önceki dönemlere ait temel yaz?l?m dillerini biliyor olman laz?m. Mutlaka kar??na ç?kacakt?r o dönemden baz? temel fonkisyonlar...

Kayıtlı
? iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015) ? 3,3 GHz Intel Core i5 ? 8 GB 1867 MHz DDR3 ? AMD Radeon R9 M395 2048 MB ?

esblgram

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n
 • İleti: 198
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #38 - 09 Ocak 2010, 21:32

yani sence nerden baslamaliyim ben yeni ogreniyo fazla bilgim yok ama kafaya taktim bu programa dillerini ogrencem
« Son Düzenleme: 09 Ocak 2010, 21:33 Gönderen: esblgram »
Kayıtlı

?smail Pazarba??

 • İleti: 967
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #39 - 10 Ocak 2010, 01:32

Bence evvela bizim dilimizi dogru kullanmakla baslayin. Mesela noktalama isaretleri kullanin.

Google'da arayarak baslayabilirsin iz. C'den baslamaniz bence faydali olur.

Algoritmalar yontemlerdir. Bunlar dil ve platform bagimsizdirlar. Mesela quick sort algoritmasi, C'de de yazilsa, Java'da da yazilsa, mantigi aynidir, sadece yazim sekli farklidir.

Algoritmalari gerceklestirebi lmek icin once bir dil bilmeniz gerekli. Dolayisiyla, once buradan baslayin, sonra zaten gerisi gelir.
Kayıtlı
Mac Pro 2 x 2.6GHz Quad-Xeon + 7 GiB RAM + ATI Radeon HD5770 + 2.6TB HDD + 10.7 ENU/NO

HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE[/url]

esblgram

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n
 • İleti: 198
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #40 - 10 Ocak 2010, 02:49

Çok sa?olas?n.
Kayıtlı

malware

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 7
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #41 - 16 Haziran 2010, 09:30

Su ana kadar olan konusmalari ve postlarinizi okudum (klavyem ingilizcedir). Bu kadar istekli olan arkadaslara sesleniyorum ve birkac detay veren abimize: kesinlikle ve kesinlikle yuksek seviyeli object-oriented programlama dillerinden baslamayiniz. Emeklemeden kosmak gibi bir seydir bu... Ogrenecegim, ogrenecegim demis bazi arladaslar yanlis! Niye? Cunku kelimeleri bilmeden cumle kuramazsin, problem cozmeyi bilmeden de program yazamazsin algoritmalar herkesin harci olan isi gucu bu olmayan ortaliklarda coderim programciyim diye gezinen kisilerin calismasi vakfetmesi gereken bir olgu degildir surada kac insan bana booalg algoritmasinin nasil bir mekanizmasi oldugunu aciklar cogu degil... Bunu kendimi ovmek amacli felan soylemiyorum genclerin buna simdilik bu kadar kafa yormamasini belirtmek istiyorum matematiginizi gorun gelin coderim deyin al bak nasil da calisiyor deyin gosterin mantiksiz program yazmak bu ulkenin en fail veren olgusu oldu yillardir... Bu yola bas koymak isteyen yukseginde yuksekokul olsun universite olsun oraya kadar gelebilecegine inaniyorsa bas koysun korkmayin en zeki ulke biziz fakat em tembelide...
« Son Düzenleme: 16 Haziran 2010, 09:34 Gönderen: malware »
Kayıtlı

mohacs

 • i7 Macbook Pro 15"
 • İleti: 16
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #42 - 13 Aralık 2010, 22:15

Selamlar,
Programlama konusunda eski ama Mac ve Obj-c konusunda cok yeniyim, aslen her turlu code'u okuyabilirim, biraz ugrasi ile de yazanabilirim. Gunumuzdeki gidisata bakildiginda Mac platformunun yukseliste oldugu ve onumuzde gunlerde cok onemli bir hale gelecegini dusunmekteyim. Bu yuzden bende Obj-c ile bir seyler yazmak ve uzmanlasmak istiyorum. Ciddi anlamda aktif bir topluluk ve yardimlasma olusumu oldugunu dusunuyorsaniz bende bunun icinde yer almak isterim.
Tesekkurler.
-Mohac.
Kayıtlı

Kadir Can

 • Henüz Mac'im yok.
 • İleti: 8
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #43 - 21 Aralık 2010, 18:30

Mac'te sistem programlama yap?labilir mi?Yap?labiliniyorsa sadece Obj.C dilini mi kullanabiliyoru z?
Kayıtlı

?smail Pazarba??

 • İleti: 967
Ynt: Mac'te programc?l?k
Cevap #44 - 21 Aralık 2010, 18:53

Sistem programlamayi acarsaniz, ne istediginizi anlamamiz daha kolay olur. Benim bildigim "sistem programlama" ise, C ile yapilir, Mac'te de yapilir. Objective-C, Cocoa icin gerekli. Cocoa ile isiniz yoksa, Objective-C kullanmak zorunda degilsiniz. Isterseniz Objective-C de kullanabilirsin iz.
Kayıtlı
Mac Pro 2 x 2.6GHz Quad-Xeon + 7 GiB RAM + ATI Radeon HD5770 + 2.6TB HDD + 10.7 ENU/NO

HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE[/url]
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri