Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

madlycee

 • İleti: 81
Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
- 21 Şubat 2007, 15:39

Eminimki aran?zda bilenler vard?r fakat bilmeyenler için anlatmak istiyorum. Grafikerlik yapan ki?inin azda olsa, biraz matbaa bilgisi olmas? gerekiyor. Bak?yorum etrafimda okadar grafiker varki, (gerci "grafiker" ve "Sayfa operatörü" diye ay?rmak gerekiyor bunlar?da bu ayr? bir konu) ço?u burnundan k?l ald?rm?yor.. Adam Afi? çal??mas? yapm?? 70x100 silme çal???p göndermi? filme, dolay?s?yla 70x100 silme olarak çal???lan bir döküman? bu ?ekilde basamazs?n?z.. Etek ve makas paylar?n? ayarlamak gerekiyor.. bunlar için sayfan?n etek ve makas k?s?mlar?nda bo?luklar b?rakmak gerekiyor. Dolay?s?yla 70x100cm bir çal??may? en az?ndan 68x98cm olarak çal??mak gerekir..

MAKAS - ETEK - POZA
Makas
Tabaka bask? makinesinin ka??d? tuttu?u k?sm?na verilen isimdir. (elinize bir a-4 ka??t al?n bunu yatay olarak tutun ka??d?n bask? makinas?na giren ilk k?sm? makast?r) Bu alana bask? yap?lamaz. Bu paylar bask? makinesi çe?itlerine göre 5mm ile 1.5cm'e kadar ç?kabilir. 70x100 4 renk bir bask? makinesinin makas pay? en az 1 cm'dir. Bunun yan?s?ra 25x35 bir Gestetner bask? makinesinin makas pay? 6mm'ye kadar inebilir. Bask? makinesinde makas ad? verilen tutacaklar ile ka??t bask?ya geçirilir.

Etek
Makas'?n kar?? taraf?na denir.

Poza
Bask? makinelerinde ka??d?n hizalanarak bask?ya geçmesini sa?layan bir (aparat) makine parças?d?r. Poza, sa? ve sol (ön ve kar??) olarak 2 adettir. Yani makas ka??d? tutarak makinaya çeker, makas?n kar?? taraf? Etek olur, Ka??d?n sa? ve sol k?s?mlar? poza olur. Ka??tlar?n bask?s? bittikten sonra ayr? bir bask? için ya da kesim veya mücellitte i?lenmesi için poza taraf?ndan i?leme sokulur.
Bu terimler daha çok tabaka bask? makinelerinde kullan?l?r.


konuyla ilgilenen arkada?lar olursa, vakit bulunca bu konuya devam edece?im. iyi çal??malar..
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2007, 21:24 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

umt

 • İleti: 299
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #1 - 22 Şubat 2007, 09:28

te?ekkürler. elinize sa?l?k.

devam?n? bekliyorum...
Kayıtlı
imac 20" 2.4 ghz, 3 gb ram, 2 tb hd, 10.5 leopard vs...

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #2 - 22 Şubat 2007, 09:53

te?ekkürler. elinize sa?l?k.

devam?n? bekliyorum...

rica ederim. musayit bir zamanda bilgisi olmayan arkada?lara bask?yla ilgili bilgilerimi aktarmaya devam edece?im.  ;)
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

daylight

 • İleti: 699
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #3 - 22 Şubat 2007, 09:58

rica ederim. musayit bir zamanda bilgisi olmayan arkada?lara bask?yla ilgili bilgilerimi aktarmaya devam edece?im.  ;)

Bir de grafikerlerin; masalar?nda mutlaka Büyük Türkçe sözlük ve Yaz?m K?lavuzu bulundurmalar? tavsiyemdir...
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #4 - 22 Şubat 2007, 11:38

Overprint:
Bir rengin, alt?ndaki rengi oymamas?, dubleks bask?.
Siyah renk, default olarak overprint tan?ml?d?r. Bunun bask?da siyaha bir zarar? olmad??? gibi, alttaki rengin de?erleri ölçüsünde siyaha doygunluk kazand?r?r. Siyah?n doygunlu?una siz karar verecekseniz, %100 Black içerisine renk eklenmesi/eklenmemesi sözkonusu olur. Böylesi bir durumda siyah için overprint komutuna gerek yoktur. "?deal" yöntem, %100 Black + %40 Cyan ile elde edilen doygun siyaht?r.
Lakin, sar? zemin üzerindeki mavi (cyan diyelim) renkli bir objeye bilinçli/bilinçsiz verilen "Overprint" komutu, mavinin bask?da ye?il renge bürünece?ine i?aret eder. Katmerli bir hatad?r.

Katmer:
1- Overprint'in ne anlama geldi?ini bilmedi?inizi ispiyonlar.
2- Bask? çöpe gider.
3- Çal??t???n?z yerdeki gelece?iniz gündeme al?nabilir.

Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

Faydal? Notlar

 • Hedefler ula??lmak içindir
  • Bilgi Payla??m Noktam
 • İleti: 151
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #5 - 22 Şubat 2007, 14:29

Benim Google'?m var, gerisi bo?  ;)
Kayıtlı
Ceyhun Akgün
_______________ _______________
Masaüstü Yay?nc?l?k E?itmeni
aim: faydalinotlar

Zen

 • İleti: 1.092
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #6 - 22 Şubat 2007, 17:15

1- 1 cm gelen ta?ma paylar? ya da hiç ta?ma pay? olmamas?
2- Tel diki? olacak bir bro?ür vs. nin sayfalar?n?n normal s?raya göre yanyana çal???l?p gönderilmesi
3- 50 küsür kartvizit gönderilmesi ve (nas?l bir sab?rd?r allah?m) her birine tek tek kesim krosu konulmas?
4- Ekstra renklerin ekstra verilmemesi inatla trigromi renklerden birinin kullan?l?p renk listesinde ad?n?n de?i?tirilmesi
5- Çal???lan i?te cmyk' dan bir renk belirleyip bunu spot olarak gönderip "biz bunu istiyoruz" denilmek suretiyle müsait bir yerimizden pantone uydurulmas?
6- 70x100 bir afi? çal??mas?n?n A4 olarak gönderilmesi ve "kö?elerden çekip büyütürseniz 70x100 oluyor" ?eklinde direktif verilmesi.

Bunlar art?k neredeyse (en az?ndan benim için) s?radan ?eyler haline geldi. Hala overprintin ne oldu?unu bilmeyen söyledi?iniz zaman "benim makinem otomatik yap?yor onu" diyen, renk listesinde rgb renkleri eksik etmeyen... s?k?ld?m yav yazarken ama madlycee arkada?a kat?l?yorum, grafik tasar?m i?iyle u?ra?an ki?ilerin en az?ndan ofset ile ilgili yapt?klar? i?lerde önemli say?labilecek teknik detaylar? (örn. overprint) bilmelerinin gerekli oldu?una inan?yorum çünkü teknik bilginin yetersizli?i tasar?m a?amas?n? olumsuz etkileyecektir, ka??t üzerinde mümkün olan her?ey pratikte uygulanabilir diye bir?ey yok sonuçta. Yanl?? dü?ünüyorsam kusuruma bakmay?n...
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #7 - 22 Şubat 2007, 17:26

?nterpolasyon:
Image'in özgün çözünürlük de?erinin (rezulasyon) a??r? artt?r?lmas? sebebiyle renklerin canl?l???n? yitirmesi, flula?mas? ?eklinde meydana gelen piksel deformasyonu.

- Beyefendi, gönderdi?iniz billboard çal??mas?nda kulland???n?z görseli FH'de % 500 büyültmü?sünüz. Provada da renkler canl?l???n? yitirmi? görünüyor, lütfen billboard ölçüsüne göre görseli yeniden çal???r m?s?n?z?

- Eaah, ya biz onu bas?n ilan? için ufak taratm??te?ekkürler da karde?, sen ?imdi onu Photoshopta imajsayzdan büyüt tamam m? o zaman düzelir.

- !
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

Zen

 • İleti: 1.092
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #8 - 23 Şubat 2007, 08:30

Trap (?i?me veya binme)

Alt? bo?alt?lan bir rengin bask?da kenar k?s?mlar?n?n her ihtimale kar?? beyaz ç?kmamas? için verilen kontür, yaln?z trap verilirken renge göre kar???m de?erlerini iyi ayarlamak gerekir yoksa istenmeyen bir siyah kontür olu?abilir.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Faydal? Notlar

 • Hedefler ula??lmak içindir
  • Bilgi Payla??m Noktam
 • İleti: 151
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #9 - 23 Şubat 2007, 10:05

TRAP,
Trap konusunu açmak gerekiyor. Çünkü baz? malzemelerde, özel trap ayarlarini yapmaktansa default degerlerde birakmak gerekir. Aksine, her iste TRAP yapilirsa tasarimda görünmesini istemedigimiz, kontür, nesne etrafinda istenmeyen renklerin olu?masina neden olunur.

Günümüz teknolojileri dogrultusunda, 1.hamur kag?da basilan islerde dahi, çok özel durumlar olmadikça RIP'in yada yaz?l?m?n standart uygulad??? trap de?erleri yeterli olmaktad?r.

Bir seyi göz ard? etmeyelim. Bask?y? yapan bask? makinas? faktörü. E?er bask?y? yapan makina çok eski bir model ise, muhtemel olarak tek renkli pompal?, roland (tek renkli), gestetner gibi makinalarda, ka??t 4 defa ayr? ayr? bask?ya tabii oldu?unan, her seferinde su ile temas eder. Bu sebeple son siyah ve sar? renklerde ka??tta acilmalar meydana gelebilir. Kuse ka??tta bu minumum seviyede olurken, 1. hamur, 3. hamur kag?tlarda olagan bir durumdur, ka??t kalitesi belirleyici bir özelliktir. Özellikle tekstil etiketlerin bas?m?nda daha çok kullan?lan Pompal? olarak tabir edilen 46x64 makinalar?n bask? kalitesi yüksek olmas?na ra?men sadece kullan?lan malzemeden kaynakl? olarak bu tür durumlarla kar??la??l?r. Tekstil etiketlerinin önemli bir k?sm?, ku?e ka??da bas?l?p, mukavva üzerine s?vama yap?lmaktad?r. Kartonsan kartona bas?lan jean etiketlerinde trap kullan?labilir.

Ekstra (Pantone) renkler genel olarak örtücü renklerdir. Ama Pantone renk olup, aç?k renkli olan ve örtücülü?ü güçlü olmayan renklerin ?i?irmelerine dikkat etmek gerekir. ?i?irmelerde koyu renkler her zaman üste olmal?d?r.

Ofset Karton Ambalaj:
Bu alanda iki yöntem kullan?l?r.
S?vama.
Ku?e ka??da basilip, oluklu mukavvaya s?vama yöntemiyle kaplama. Bunu dikkat etmek gerekir. Çünkü ku?e ka??da bas?laca?? için çok özel bir ?i?irme yapmaya gerek yoktur. Sadece çizgi kaharmanlar varsa yada illüstrasyonlarda kontür dedi?imiz çizgiler varsa yine bunlar sadece töleransl? overprint ile çözülebilir.

Flekso ve Tifdruk

As?l ?i?irme tekniklerinin kullan?ld??? alan budur. Bu alanda ?i?irme, TRAP neredeyse bir sanat edas?yla çok dikkatli yap?lmal? ve hemen hemen her i?te uygulan?r. Her iki bask? tekni?inin kulland??? malzemeler ortakt?r. Sadece Tifdruk konusunda alüminyum malzemelerin farkl?l?klar? vard?r. Flekso özellikle Amerika ve baz? ülkelerde karton ambalaj bask?s?nda kullan?lmaya ba?land?. Sadece bu alanda ?i?irmeler için bile önemli bir yaz?l?m olan Art Pro gibi özel ve pahal? yaz?l?mlar kullan?l?yor. Ofset bask? teknolojisine nazaran, Ambalaj alan?nda kullan?lan Flekso ve Tifdruk bask? tekni?i janjanl? cip ambalajlar?ndan, esnek ambalaj malzemelerinin tümünde kullan?l?r.
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2007, 10:10 Gönderen: FAYDALI NOTLAR »
Kayıtlı
Ceyhun Akgün
_______________ _______________
Masaüstü Yay?nc?l?k E?itmeni
aim: faydalinotlar

Serap PA?ALI

 • İleti: 310
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #10 - 23 Şubat 2007, 18:02

Ta??rma, bindirme, kesim pay? ve i?areti, renk skalas?, çözünürlük vb. konularda zaten bahsi geçen tüm bilgilere sahip olmas? gerekiyor, kendine grafikerim diyenin. Mesleki anlamda ustala?m?? ki?i de dün sektöre giren de kendine grafiker dedi?i için bunlar ya?an?yor. Forum, google vb. nereye kadar yeterli olacakt?r, bilmeyene? Bilen, zaten biliyor. Sanki bu ya?ananlardan daha ba?ka türlü bir?eyler laz?m, mesle?e at?lanlar için. Bilinç gibi mesela?

Sektörün neresinde, hangi görevle yer almak istedi?i gibi mesela!...

Ba?kalar?n?n tasarlad???n? bask?ya haz?rlamak m?d?r, adam?n hayalindeki meslek?
Kendi tasarlad???n? ba?kas? bask?ya haz?rlas?n m?d?r, adam?n kafas?ndaki tasar?mc?l?k anlay????

Grafik tasar?mc?, grafiker, operatör, sayfa sekreteri, uygulamac? vb. görevlerin ülke ?artlar?ndan kaynakl? birle?mesinden do?an sonuç ortada. Eskiden böyle de?ildi, her i?in kendi eleman? vard?. Elli sene evvelinden bahsetmiyorum üstelik. Kim hangi mesle?i yap?yor, kendisi bile bilmiyor art?k :) Cmyk'ya bula?m?? olmas?, yeterli san?l?yor. Asl?nda de?il. ?lla ki birimiz çok, birimiz az bilebiliriz ama niçin bu i?i yap?yoruz ve bilinçsiz seçim sonucu grafiker olmu? arkada?lar hala grafiker mi ve neden, merak ettim do?rusu :) Kendi bilinçli tercihi de?ilse bu meslek, yak?nmalar niye? :)

Zaman?nda ben de baz? yerlerde kurs vermi? olsam da, sektörümüzün eleman kirlili?i ya?amas?n?n temel sebeplerinden birinin kurs mültecileri oldu?unu kabul ediyorum. Paras?n? öder geçer ile olmuyor i?te, geçmiyor, sektöre burada yaz?lanlar? yazd?rt?yorlar sonra, an? olarak, kimbilir kimlerin an? defteri kalabal?kt?r. Ç?ld?rtan cinsten olanlar? da var. E?itmenlerin de kendilerini ele?tirmeleri ?art. GSF ç?k??l? olmak yetiyor mu, formasyon ne demek gibi :) :)

Herkes kendi kap?s?n? süpürse misali, sahip ç?kmak gerek, yoksa yak?nda Cmyk'y? anlatmaya ba?layaca??z!...

Tasar?mdan montaja, anahtar teslim i? yapana/yapabilene sayg?m sonsuz, onlardan biri olarak...
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2007, 18:04 Gönderen: Serap PA?ALI »
Kayıtlı

daylight

 • İleti: 699
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #11 - 23 Şubat 2007, 18:20

Varolu?umuz bir konsept, do?umumuz ise teknik bir hadisedir.
Do?umu yapan da yapt?ran da do?an da bu konseptin olu?umunda bir katk?da bulunmam??lard?r. Onlar i?in teknik taraf?yla ha?ir ne?ir olmaktad?rlar. Önemli olan bu konseptin ortaya koyulmas?d?r ki, tekni?ini de beraberinde getirsin. Konsept olmazsa zaten teknik de olmayacakt?r, çünkü neye göre kime göre ne için sorular? ancak konseptle birlikte ortaya ç?kar. Fakat, konseptin yarat?c?s? i?in tekni?ine de sorumluluk b?rakm??t?r. Bütün konsepti altüst edecek bir t?rnak hareketi, saniyelik bir gecikme, bilinçsizce yap?lan davran??lar do?acak çocu?un, yani konseptin, yani ortaya ç?kacak i?in amac?ndan sapmas?na yol açar. Ya da bekleneni de?i?tirir...
??in teknik k?sm?n?n kritikli?i ile konsept olu?turman?n, hayal kurman?n, s?f?rdan ortaya bir?ey koyman?n büyüklü?ünü kar??t?rmamak gerekirken, tekni?in bu konsepti mahvedebilece?ini de gözden ç?karmamak gerekir.
E?er çocuk 9 ayl?k olunca do?um gerçekle?meseydi, eksiksiz olan bu konsept, teknik bir hadiseden dolay? hem kendini hem bulundu?u yeri s?k?nt?ya sokard?.
Konuyla ilgi kuramayabilirsi niz ya da zorlama oldu?unu dü?ünebilirsiniz, yapt???m?z i? budur.

E?er mükemmelce haz?rlanm?? bir kurguyu, basit bir teknik hadise berbat edebiliyorsa buna mahal vermemek için o tekni?i ö?renmek, o kurguyu mükemmelce sonuçland?rman?n bir parças?d?r.
Ya da i?in tekni?ini gerçekten profesyonellere teslim edip, yeni hayaller kurmaya kafa yormak...
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #12 - 23 Şubat 2007, 20:55

REVOLTA BASKI

Ka??d?n, ayn? kal?pta hem arka hem de ön yüzün bask?s?n? yapmak demektir. Ka??d?n bir yüzü bas?l?r ve daha sonra ayn? ka??t ve ayn? kal?plar kullan?larak arka yüz bask?ya geçirilir. Bu yöntem bask? ebad?n?n büyük oldu?u makinelerde daha küçük ve arkal? önlü i?ler, yar?m formal? i?ler, bro?ürler vs. için kullan?l?r..
Revolta, etek-makas ve poza olarak iki çe?ittir. Etek-makas revolta da; ka??t önce makas taraf?ndan bask?ya girer, tüm ka??tlar bas?ld?ktan sonra ka??t, etek taraf?ndan çevirilerek bask? yap?l?r. Etek-makas revoltan?n ba?ka bir ad? da Tumbal? revoltad?r. Poza revoltada ise ka??t sa?dan sola yada soldan sa?a, arkas? çevirilerek bask? yap?l?r.
Etek-Makas revolta da, etekten ve makastan b?rak?lacak bo?luk e?it olmal?d?r. Ayr?ca i? ba?ba?a yerle?tirilir.

Tavsiye: Mümkün oldu?u kadar etek-makas revoltadan uzak durmaya çal???n, bu benim tecrübelerimden edindi?im bir?eydir.. Poza revolta kullan?lmas? herzaman bask? ve mücellit ustas?n?n i?ini kolayla?t?rd??? gibi, i?inizin daha temiz olarak ç?kmas? anlam?na gelir. Herhangi bir çal??ma bu ne olursa olsun, afi?, katalog, bro?ür, kitap vs. çal??ma son ?ekline gelene kadar yani tamamen bitip paketlenme safhas?na gelene kadar o i?in nas?l bir?ey olaca??n? kestirmek zordur  :) bunun için yap?lan çal??malar?n, sürekli olarak grafik-tasar?mc? arkada?lar taraf?ndan takip edilmesi gerekmektedir. Bu hem grafik-tasar?mc? arkada??n i?inde daha iyi ilerlemesine, hem bir çal??may? yapt?ktan sonra nas?l bir?eyle kar??la?aca??n? tahmin etmesine kadar birçok aç?dan iyi sonuçlar verir.. Unutmamam?z gereker bir?ey varki o da, grafik-tasar?mc?s?ndan kesim ustas?na kadar birbirlerini iyi tan?mas?, mümkün oldu?u kadar birbirlerini dinleyip, neyin daha iyi olup, neyin i?i kolayla?t?raca??n? payla?mas? gerekir..

NOT: 92 senesinde ba?lad???m mesle?ime hala devam ediyorum.. Mesle?ime ba?lad???mdan bu gune kadar grafik-tasar?mc? olmak istedim ama hala olamad?m.. Bu i?in sonu yok, her geçen gün bir?ey ö?reniyorum.. Bu bir sanat bunun sonunun olaca??na inanm?yorum.. Onun için ben hala bir grafik-tasar?mc? DEĞ?L?M..  :) mesle?i yeni ö?renen arkada?lar? biraz ta?lar gibi oldum ama umar?m bir?eyler ç?kar?rlar bu yazd?klar?mdan..
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #13 - 23 Şubat 2007, 21:07

BASKI ve KAĞIT TÜRÜNE GÖRE TRAM KULLANMAK

Serigraf bask?lar, genellikle bez, bez afi?, kalem, tabak-çanak, teneke, ç?kartma ka??tlar? vs. bask? için kullan?l?r. Serigraf için verilecek filmin tram? en fazla 44'lük olmal?d?r. Film emisyonda düz okunaçak ?ekilde ç?k?? al?nmal?d?r.

Ofset bask?, her türlü ka??da bask? yapar (Web ofset bobin ka??da, tabaka ofsetler, tabaka ka??tlar kullan?r). Ofsette, ofset kal?b?na al?nabilen tüm tram noktac?klar? ka??da bask? yapabilir. Ancak bask?y? yapt???m?z ka??t noktay? tutacak kalitede olmal?d?r. Saman ka??d? olarak bilinen 2. ve 3. hamur ka??tlara en fazla 44'lük tram ile tramlanm?? film, 1.Hamur ka??t için en fazla 60'l?k tram, ku?e ka??tlar için ise 60'l?k ve üstü tramlar kullan?lmas? uygundur. Ofset bask?da filmin emisyon taraf?nda görüntü ters olmal?d?r. (Filmin emisyonu, kaz?nd???nda ç?kan k?sm?d?r).

NOT: Unutmamak gerekirki, sizin yapt???n?z çal??malar?n filmini almak için gönderdi?iniz film evleri bu çal??may? hangi ka??da basaca??n?z? bilmezler. Bunu sizin belirtmenizde fayda vard?r. 70'lik tramla gestetnerde bir bask? yapmaya çal???rsan?z, tramlar?n inceli?inden dolay? bask? makinas? bunu fazla ay?ramaz ve çamur gibi bir bask? ç?kmas?na neden olur. Ayn? ?ekilde 60'l?k tram?n alt?n? bir katalog, bro?ür, afi? tarz? bir çal??mada kullan?rsan?z o zaman çok kaba bir bask? ç?kacakt?r..  ;)
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #14 - 23 Şubat 2007, 21:25

EKSTRA RENK KULLANMAK

Ekstra renkli bask?, ister CMYK+Tire Spot, ister CMYK+Yar?mton Spot, isterseniz her ikisi de, hiçbir zaman trigromiden ç?kmayacak ya da ç?kt???nda problem yaratacak i?ler için kullan?l?r..

Örne?in;
1- Tüm sayfalarda kullan?lan renkli metinler trigromiden bas?ld???nda netsizlik yarat?rken, ekstra olarak bas?ld???nda problem ortadan kalkar.
2- Ofset yald?z bask?s?n?n örtücülü?ünden yararlanarak trigromi üzerine ayr?ca zemin oyulmadan dil de?i?iklikleri yap?labilir.
3- Fosforlu renkler, hiçbir zaman trigromiden ç?kmaz, bu yüzden ekstra bas?l?r. Ekstra renk adedi kadar kal?p fiyat?, boya ve fire fazlal??? maliyeti artt?r?r fakat daha güzel i?ler ç?karman?z? sa?lar.


LAM?NASYON

LAK ve SPOT LAK KULLANMAK
Yine katalog olarak örnek vermek gerekirse, resimlerin üzerine ya da belirginle?tirmek istedi?iniz yerlerine lak bask?s? yapmak, sonucu çok olumlu etkileyecektir. Spot Lak için yap?lacak ?ey, istenilen bölgeler için extra film almakt?r..

VERN?K KULLANMAK
Vernik de, kal?pl? vernik ve zemin vernik olarak, ister belli bir bölgeye (Spot Lak gibi), isterseniz tüm zemine at?l?r. Genellikle çok zeminli i?lerde boya yo?unlu?u nedeniyle, i?in çizilmesini önlemek için koruma amac?yla kullan?l?r.

SELEFON KULLANMAK
Selefon, mat ve parlak olarak iki çe?ittir. Selefon bir çe?it kaplama oldu?undan, koruyucu özellik ta??r. Çok ince ka??tlara (135gr'?n alt?na) yap?lmas? TAVS?YE ED?LMEZ. Mat selefon üzirene Spot Lak ATILAB?L?R ancak, Selefoncunuza Spot Lak at?laca?? söylenmeli ve ona göre malzeme kullan?lmas? sa?lanmal?d?r. Selefon, bask? rengini bir miktar DEĞ??T?REB?L?R.

NOT: Arkada?lar, bir i? bask? a?amas?ndayken, bask? ustas? i?in üzerindeki renk yo?unlu?una göre çal??man?n arka vermemesi için bask?da "Toz" kullanabilir.. Selefon yap?lacak i?te bask? ustas?n?n "Toz" kullanmas? selefonda problemlere neden olabilir. Bunun için bask? ustas?n?n i?in üzerine selefon gelece?i uyar?lmas? gerekir..
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri