Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #15 - 23 Şubat 2007, 21:45

KAL?TEL? BASKI ?Ç?N

Zaman ve malzeme kayb?n? önlemek için bask?dan önce mutlaka provalar? kontrol etmek ve ölçmek en do?rusudur.. (Eskiden bir i?e fiyat verilirdi, bu i? çöpe gitse bile tekrar bas?l?rd? zarar edilmezdi, yine problem ç?ks?n bunda da zarar edilmezdi ama üçüncü hatada zarara u?rard?. Yok art?k o eski kar marjlar?  ;D ?imdi bir i?in dikkatsizlik sonucu gitmesi demek o i?iten komple zarar etmesi demektir).

1- Kulland???m?z malzemenin görselli?ine ve ka??t cinsine göre tram kullanmak.

2- Film kroslar?n?n çak??mas?n? kontrol etmek.

3- RGB ve CMYK'lar? kontrol etmek. (Bu görevi film ç?k??? alan arkada?lar yap?yorlar fakat bu bizim görevimiz, onlar isterlerse bunu görmezden gelip i?i oldu?u gibi film bask?s?na gönderebilirler, sonuç olarak hata bize ait olacakt?r ve bunun zarar?n? onlara yükleyemeyiz)  ;)

4- 170gr. Mat ku?e ve üzeri ka??t gruplar?nda koruyucu laminasyon uygulanmas?, gramaj a??rl???ndan dolay? sürtünme problemini ortadan kald?r?r. Ayn? ?eyler zeminli i?ler için de geçerlidir. Bask?da problem olmasa bile ciltleme s?ras?nda birtak?m s?k?nt?lara sebep olur.

5- Laminasyon yap?lacak i?lerle ilgili bask? ustas?na önceden bilgi verilmelidir. Usta, kullanaca?? kimyasal maddeleri verilen bilgiye göre ayarlar.

6- Sayfalarda kar??l?kl? birle?en imajlar?n (resim, vektör vs. gibi) veya tasar?mlar?n montajl? olarak film al?nmas?, i?in film kesim ve montaj ayars?zl???n? ortadan kald?r?r.

7- ?? haz?rl???nda film ç?k?? haz?rl??? yap?l?rken bask? tekni?inin dü?ünülerek hareket edilmesi, i?in sa?l??? aç?s?ndan son derece önemlidir..

NOT: Tekrar söylüyorum arkada?lar, lütfen bask? ustas?ndan mücellit ustas?na kadar kim olursa olsun ileti?imi koparmay?n, herzaman onlardan bilgi al?n, bilgi verin.. Bu sizin her geçen gün daha da geli?menizi bilgilenmenizi sa?layacakt?r..
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #16 - 23 Şubat 2007, 21:59

C?LT
Cilt üretimi tüm dünyada az da olsa sürekli bir art?? göstermektedir. Ürün say?s?n?n artmas?na ra?men ortalama tiraj dü?mektedir. 16 sayfal?k standart formalar?n önümüzdeki y?llarda yerini 32 sayfal?k formalara b?rakaca?? ?imdiden görülmektedir.
Günümüzde maliyet aç?sandan ka??ttaki "beyaz alanlar" azalmakta buna kar??l?k "bask?l? lanlar" ise ço?almaktad?r. Ka??t gramaj? giderek dü?mekte, ka??t incelmektedir. S?vama miktar? artarken lif oran? dü?mektedir. Dolay?s?yla tutkall? cildin i?levi zorla?maktad?r.

TEL D?K??
Daha çok az sayfal? i?lerde kullan?l?r. Ka??d?n kal?n oldu?u ve çok sayfal? i?lerde tercih edilmemelidir. Tel diki?, en d??ta kapak olmak ?art?yla formalar iç içe konularak yap?l?r. Formalar iç içe kondu?unda çok sayfal? tel diki?lerde, en d??taki forma, en içteki formalardan daha büyük kesilece?inden montaj yap?l?rken bu durum göz ard? edildi?inde iç formalardaki kenarlara gelen i?in kesilmesi problemi olabilir. Bu problemi çözmek için en iç forma hariç, di?er formalar git gide artarak d??a çekilmelidir.

?PL?K D?K??
Formalar yanyana getirilerek iplik diki? makinesinde dikilir. Yan yana gelen formalarda bir s?rt kal?nl??? dikkate al?narak SIRT PAYI verilmelidir.
?plik diki?le dikilmi? formalara kapak takma makinesiyle kapak tak?labilir.
De?erli ve uzun ömürlü ürünler için iplik diki? halen en stabil ciltleme metodudur. Fakat kar??l?kl? renkli sayfalarda diki? delikleri ve diki? ipli?i görüntüyü optik bozdu?undan birçok ki?iyi rahats?z etmektedir. Ayr?ca diki? deliklerinden tutkal ta?mas? halinde sorunlar ç?kmaktad?r. Bu tür sorunlarla kar??la?mamak için profesyonel mücellithaneler tercih edilmelidir.

AMER?KAN C?LT
S?rt? kesilerek yap?lan ciltlerde so?uk tutkalda I.Hamur ka??tlarda s?rt çizilir ve tela yap??t?r?larak sa?lamla?t?r?lmal?d?r. 3.Hamur için çok sa?laml?k istenmiyorsa, tela takviyesi gerekmez. Ku?eleri so?uk tutkalla tutturmak mümkün de?ildir, k?sa sürede da??l?r. S?cak tutkal 170gr. kal?nl??a kadar ku?e, birinci hamur ve üçüncü hamur için de kullan?l?r. Üçüncü hamura ve birinci hamura kullan?lan tutkal ku?eyi TUTMAZ. Ku?e ka??d?n tutkal? daha kaliteli tutkald?r ve özeldir.

SP?RAL C?LT
Spiral ciltte, föy föy bas?lan sayfalar 4 taraftan tra?lanarak net ebada getirilir. Sayfalar tek tek harmanlanarak bir araya getirildikten sonra spiral makinesinde ciltlenir.
Di?er bir yol ise, daha ince gramajl? ka??tlarda, formaya göre katlanan kitab?n, 4 taraf?ndan kesilerek de ciltlenebilmesi dir.

KAL?TEL? C?LT ?Ç?N ÖNEML? B?LG?LER
1- 200gr. Mat ku?e üzerindeki gramajlardaki ka??tlarda, k?r?m makineleri yerine pilyaj yaparak ciltleme i?lemi yapmak, yap?lan i?in sa?l?kl? olmas?n? sa?lar.

2- Tel diki?li kapak laminasyonu selefon ise 170gr ve alt?ndaki gramajlar makinada katlanabilir. 170gr üzerindeki gramajlar?n pilyaj yap?lmas? gerekir.

3- Laminasyonu Lak olan kapaklarda ise, lak sert ve k?r?lgan bir malzeme oldu?undan dolay? katlanan yerden ÇATLAMA YAPAR. Bunun önlemi ise pilyajd?r.

4- Tutkall? ciltlemelerde kitap kapaklar?nda s?rta yap??acak k?sma bask? ve herhangi bir laminasyon gelmemelidir. Bask? ve laminasyon gelmesi kapa??n s?rta sa?lam yap??mamas?na sebep olur.

5- Kitap kapaklar?nda s?rt kal?nl???, tahmine dayal? de?il, hesap edilerek haz?rlanmal?. Çünkü ka??tlar?n gramajlar? ayn? olmas?na ra?men kal?kl?klar? de?i?mektedir. Bu da sizi yan?ltabilir. Bu yan?lg?, ho?unuza gitmeyen ciltlerle kar??n?za ç?kar.

6- Formal? i?lerde kapak ve formalar?n t?ra? paylar?n?n ayn? ölçülerde olmas? gerekmektedir.

7- Özel kesimli i?lerde ta?ma paylar?n? çok iyi hesaplamal?y?z.

8- Tutkall? ciltlerde ciltten ç?kan ürünün, tutkal?n kimyasal reaksiyon kuruma süresi yakla??k bir gündür. Cildin sa?laml??? aç?s?ndan çok önemlidir.

9- Unutmamam?z gereken en önemli husus; i?imizi mükemmel gösteren cilt a?amas?d?r. Bu a?amaya kadar yap?lan bütün çal??malar cildi dü?ünerek yap?lmal?d?r.  ;)

NOT: Ciltleme olay? i?in sa?laml??? ve kalitesi aç?s?ndan önemli bir faktördür. Yapt???n?z çal??maya uygun cildi seçmek önemlidir..
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2007, 22:14 Gönderen: madlycee »
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #17 - 23 Şubat 2007, 22:08

ÖZEL KES?M KULLANMAK
Örne?in sert kapak (Karton Ciltli kapak) kullan?l?yor ve kapakta delik aç?larak iç ilk sayfa görünecektir. Ayr?ca düz kesim olmayan bir bro?ür ya da dosya kapa??nda, b?çak yapt?rarak özel kesim kullan?lacakt?r. Bask? i?lemlerine ek olarak b?çak ve kesim, maliyeti artt?ran bir unsurdur.

ÖZEL KES?MDE BIÇAK ?Z?
Bask?s? yap?lm?? ka??tlar bir do?ru ?eklinde matbaa b?ça?? ile kesilebilir. Kal?n ka??tlar?n, ç?kartma ka??tlar?n?n vs. farkl? ?ekillerde kesilebilmesi için özel bir b?çak yapt?r?lmal?d?r. B?çak uç çe?itleri ile ka??t; kesilebilir, pilyaj ve perforaj yap?labilir. B?çak çizimi yap?l?rken, b?ça?? yapt?raca??m?z yere her zaman dan??mak gerekir. Özellikle birden fazla (teksirli) kesim yap?lacak ise b?çakç?n?zdan, b?çak yerle?imini isteyin ve o yerle?ime göre i?i yerle?tirin. Ayr?ca, baz? durumlarda ka??t, bask?dan sonra açma yapabilir, bu durumlarda bask?dan sonra b?çak çizmek daha mant?kl?d?r.

P?LYAJ
Ka??d?n (karton vs.) kolay katlanmas?n? istedi?imiz yere ka??d? kesmeden, kör b?çakla yap?lan olukland?rma i?lemidir.

PERFORAJ
Ka??d?n kolay y?rt?lmas?n?, ya da kopmas?n? sa?lamak için ka??d? kesikli olarak deliklendirmekt ir.
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

umt

 • İleti: 299
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #18 - 26 Şubat 2007, 17:55

devam devam devam :o)
Kayıtlı
imac 20" 2.4 ghz, 3 gb ram, 2 tb hd, 10.5 leopard vs...

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #19 - 27 Şubat 2007, 13:35

devam devam devam :o)

 ;D devam edece?im ama biraz i?lerim yo?un. musayit bir zamanda kald???m?z yerden devam edece?iz.. iyi çal??malar..
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #20 - 28 Şubat 2007, 17:45

GOFRE (KABARTMA), VARAK-YALDIZ VS. KULLANMAK
Gofre bask?s? yani kabartma bask?s? i?e bir boyut kazand?rmak aç?s?ndan kullan?labilir. Tüm bask? bittikten sonra gofre için bir erkek bir di?i kli?e yapt?r?l?r. Gofre, tipo bask? tekni?i ile yap?l?r. Varak yald?z i?leminde ise, sadece erkek kli?e kal?p olarak kullan?l?r ve tipo bask? makinesine tak?lan Varak-yald?z tertibat? ile bask? yap?l?r.
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #21 - 01 Mart 2007, 15:33

T?PO BASKI (YÜKSEK BASKI)
Tipo bask? yüksek bask?d?r. Bas?lmas? gereken yerler yüksekte, bas?lmamas? gereken yerler ise alçakta bulunur. (Lastik mühür gibi) Yaz?lar yüksekte boyay? al?r di?er yerler boya almaz, ka??da da dokunmaz. Tipo bask? mürekkepleri daha a??r ve tutucudur. Mürekkep kal?ba (kli?e, hurufat vs.ye) de?er kal?pta direkt ka??d? boyar. Bu ?ekilde bask? olur. Bu yüzden daha traml? i?lerde kal?n tram kullan?larak ve boyan?n kal?b? doldurmas? önlenecektir.
Tipo bask? makinelerinde ayr?ca; kesim, varak yald?z, gofre, perforaj, pilyaj gibi i?ler yap?l?r.
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #22 - 01 Mart 2007, 15:36

OFSET BASKI
Ofset bask? ne yüksek, ne de çukur bask?d?r. Ofset düz bask?d?r. Ofset mürekkepleri ya? bazl? mürekkeplerdir ve suyun ya?? itme prensibi ile bask? gerçekle?ir. Tasar?m?n haz?rlan?p, film ç?k??? al?nd?ktan sonra bask? için kal?p bozlamaya al?n?r. Kal?pta poz görmeyen yerler (filmde ?effaf kalan yerler) su merdanesi üzerinden geçse de su tutmaz. Di?er yerler ise suyu (ya da nemlendirme maddesini) tutar. Boya merdanesi kal?ba temas etti?inde su olan yerler boya almaz. Su olmayan yerler boyay? tutar ve kauçu?u boyar, kauçuk ise kal?p kazan? üzerine gelmi? olan ka??d? boyar ve bask? gerçekle?ir.
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #23 - 01 Mart 2007, 15:40

WEB OFSET (BOB?N BASKI)
Bobin ka??da bask? yapabilen ofset bask? makine çe?ididir. Hilset ve rotasyon adlar? ile de an?l?r. Web ofset, makine parkuruna göre, bir ya da birden fazla bobine, önlü arkal? bask? yapabilen, kendine özel katlama, kesme, yap??t?rma, aparatlar?yla çok yüksek süratlerde bitmi? i? ç?karabilen bask? makineleridir. 4 renk tekyüz tabaka ofsetler saatte 10-15 bin süratle i? ç?kar?rken, web ofset makineleri, ayn? i?i satte 25-100 bin süratle ön arka bask?s?, katlamas?, yap??t?rmas?, kesimi yap?lm?? halde ve tabaka ofset kalitesinde i? ç?kar?rlar. Önceleri sadece gazete bask?lar?nda kullan?lan web'ler günümüzde, tabaka ofset kalitesine eri?mi?tir.

Web avantajlar?:
1- Bir defa geçi?te, önlü arkal? bask?.
2- Katlama, yap??t?rma, kesme i?lemleri otomatik ve süratli yapmas?.
3- Bobine bask? yapmas? nedeniyle çok ince gramajl? ka??tlara bask? yapabimesi.
4- Daha az fireyle çal??mas?.
5- Boya maliyeti tabaka ofsete göre dü?ük olmas?.
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #24 - 01 Mart 2007, 15:42

masayit bir zamanda FLEKSO BASKI, T?FDRUK BASKI (ÇUKUR BASKI, SER?GRAF BASKI (ELEK BASKI) ve D?J?TAL BASKI çe?itlerinide yazaca??m..
Umar?m yazd?klar?m faydal? oluyordur  ;)
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #25 - 05 Mart 2007, 08:58

FLEKSO BASKI
Tipo bask? ailesinden olan flekso, bir çe?it yüksek bask?d?r. Kal?p silindire sar?lan elastik bir maddedir. Bask? kazan? silindirik oldu?undan bobin materyale bask? yapar. Son zamanlarda kulland??? kal?plar?n (Cyrel kli?e) özelliklerinin artmas? nedeniyle etiket sektörüne kaliteli hizmet vermeye ba?lam??t?r. Flekso bask? kal?plar?yla 60'l?k trama kadar trigromi i?ler bas?labilmektedir. Flekso trigromi (4 renk) bask?larda kullan?lan tram aç?lar? ofset'e göre farkl?l?klar gösterir.

Flekso bask?da genel olarak:
Cyan: 7.5°, Black: 37.5°, Magenta: 67.5°, Yellow: 82.5° derecede tramlama yap?l?r. Ancak Dupont Cyrel Fleksografik fotopolimer bask? kal?plar? için tavsiye edilen aç?lar.

Cyan: 68°, Black: 8°, Magenta: 38°, Yellow: 83°dür.
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

umt

 • İleti: 299
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #26 - 07 Mart 2007, 15:28

verdi?iniz bilgiler için te?ekkürler.

bir de ?unlar? merak ediyordum:

*stadart ka??t gramajlar? neler.
*trigromi bildi?imiz 4 renk bask?. kimileri farkl? bir anlamda kullan?yor sanki (örne?in ?slak mendil kab? için bir bask? i?i vard?. ?srarla trigromi diyordu adamca??z. ben de tamam 4 renk diyordum. böyle hacivat karagöz misali )
*tire bask? tam olarak nedir?
Kayıtlı
imac 20" 2.4 ghz, 3 gb ram, 2 tb hd, 10.5 leopard vs...

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #27 - 08 Mart 2007, 12:11

verdi?iniz bilgiler için te?ekkürler.

bir de ?unlar? merak ediyordum:

*stadart ka??t gramajlar? neler.
*trigromi bildi?imiz 4 renk bask?. kimileri farkl? bir anlamda kullan?yor sanki (örne?in ?slak mendil kab? için bir bask? i?i vard?. ?srarla trigromi diyordu adamca??z. ben de tamam 4 renk diyordum. böyle hacivat karagöz misali )
*tire bask? tam olarak nedir?


STANDART KAĞIT GRAMAJLARI

KU?E KAĞIT EBAT : 57x82cm
GRAMAJ : 80gr - 90gr - 115gr - 135gr - 170gr

KU?E KAĞIT EBAT :  64x90cm
GRAMAJ : 80gr - 90gr - 115gr - 135gr - 170gr - 200gr - 250gr - 300gr

KU?E KAĞIT EBAT :  70x100cm
GRAMAJ : 80gr - 90gr - 115gr - 135gr - 170gr - 200gr - 250gr - 300gr - 350gr

BRISTOL ve KARTON KAĞIT EBAT :  70x100cm
GRAMAJ : 170gr - 175gr - 180gr - 190gr - 200gr - 210gr - 220gr - 230gr - 240gr - 250gr - 260gr - 270gr - 280gr - 290gr - 300gr - 310gr - 320gr - 330gr - 340gr - 350gr - 370gr - 400gr - 450gr

I. HAMUR ve 3. HAMUR KAĞIT EBAT: 57x82cm
GRAMAJ : 50gr - 55gr - 60gr - 70gr - 75gr - 80gr - 90gr - 110gr - 120gr

I. HAMUR ve 3. HAMUR KAĞIT EBAT: 64x90cm
GRAMAJ : 60gr - 70gr - 75gr - 80gr - 90gr - 110gr - 120gr

I. HAMUR ve 3. HAMUR KAĞIT EBAT: 68x100cm
GRAMAJ : 50gr - 55gr - 60gr - 70gr - 75gr - 80gr - 90gr - 110gr - 120gr

I. HAMUR ve 3. HAMUR KAĞIT EBAT: 70x100cm
GRAMAJ : 55gr - 60gr - 70gr - 75gr - 80gr - 90gr - 110gr - 120gr


TR?GROM? BASKI

Trigromi bask? benim bildigimde 4 renk bask? anlam?na gelir, matbaa sektöründe kullan?lan bir terimdir. Trigromi bask? + tire bask? + ekstra bask? vs.

T?RE BASKI
Tire bask? TEK RENK bask? anlam?nda kullan?l?r.  ;)
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #28 - 08 Mart 2007, 12:19

STANDART TABAKA KAĞIT BOYUTLARI

50x70cm Ç?kartma Ka??tlar, Ku?e Ka??tlar

57x82cm I. II. III. Hamur Ka??tlar, Ku?e Ka??tlar, Biletlik Ka??tlar.

59x82cm I. II. III. Hamur Ka??tlar, Pelür ka??d?, Otokopi Ka??tlar?.

59x92cm Avrupa Par?oment ka??tlar, Pelür ka??d?, biletlik ka??tlar. I. Hamur Ka??tlar.

64x90cm I. Hamur ka??t, Ku?e ka??t, ?amua.

68x100cm I. II. III. Hamur ka??tlar, Biletlik ka??t, ?amua

70x100cm I. II. III. Hamur ka??tlar, ku?e ka??tlar, Bristoller, Kartonlar, Mukavvalar, Pelür, Biletlik, Otokopi Ka??tlar?, Ç?kartma Ka??tlar.

Bunlar standart tabaka ka??t boyutlar?d?r. Bas?lacak i?in ebat?da göre, tonajl? i?lerde özel olarak de?i?ik ka??t ebatlar? kullan?labilir.  ;)
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

Bektas

  • Alfisti Yuvas?
 • İleti: 237
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #29 - 08 Mart 2007, 12:46

T?RE BASKI
Tire bask? TEK RENK bask? anlam?nda kullan?l?r.

Burda anlam karma?as? ya?anmamas? için, bir eklemede bulunmak isterim.

Tire bask?; tek renk bask?dan ziyade, filmin trams?z sek renklerden olu?mas? durumudur. Bu ?ekilde bir veya bir çok renkten olu?an materyaller elde edilebilir. Promosyon malzemeleri üzerine yap?lan bask?lar gibi...

Tire rengin %100'ünü, Tram ise %1 ile %100 aras?nda kalan ton de?erlerini anlat?r, diyerek bitirim. Tram bask?lar ise, spot bas?lan Pantoneler örnektir.

Kayıtlı
MacBookPro 2.33 C2D 10.6.6
Compaq 6710ET+WD750gb+HPOfficejetPro7580
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri