Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*Çetin

 • Grammar Lieutenant...
 • İleti: 7.465
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #75 - 13 Şubat 2009, 20:54

i?in asl? ?udur;

ankara'n?n muhtelif yerlerine rocco ve bilimum afro amerikal? heykelleri dikilir. bunun üstüne me?hur beyanat gelir,

"ben boyle sanatin icine tukururum, ne hakk?n?z var vatanda??n moralini bozmaya."
Kayıtlı
iMac 21.5'' (10,1) - OS X 10.8.2
MBP 15'' (3.1) - OS X 10.8 K?? Uykusunda
Nokia Lumia 920 WP8

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #76 - 15 Şubat 2009, 22:17

Alıntı
ç?plak kad?n çizmek sanatm?d?r? ...

Çizilebiliyorsa, de?il midir?
Ay?pt?r, günaht?r, sömürüdür noktas?nda ele al?rsak z?vanadan ç?kar tart??ma. Sanat m?d?r, evet sanatt?r. 'Nü' de derler kategorize ederken.
Bana kal?rsa, çizilmesi en kolay beden, kad?n bedenidir. Nü'de fazlaca tercih edilmesini de buna ba?l?yorum. Estetik olmas? da ayr? bir hadise tabii.
Kayıtlı

Abdullah

  • http://www.abgrafik.com
 • İleti: 568
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #77 - 15 Şubat 2009, 22:28

ama hic erkek çizen ressam görmedim. as?l kafam? kurcalayan nokta o... Hep kad?n resmi Neden? dedim kendi kendime... Sonuçta bir sanatt?r bilmedi?imiz noktalar var.
Kayıtlı
Mac Os X Leopard..! Daha ötesi yok!

Mikhail Bakunin

 • fikir patlamas?
 • İleti: 2.844
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #78 - 15 Şubat 2009, 22:40

Var asl?nda çizenler. ?sterseniz siz de çizebilirsiniz ç?plak erkek...
Kayıtlı
Twitter: @MikhailBakunin - Blog: Meczup Güncesi
Macbook Pro 13" 2.4 Ghz - 4 GB Ram - 750 GB HDD
iPhone 3GS 32 GB (Siyah)

KURALLAR

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #79 - 15 Şubat 2009, 22:46

?imdi i?in geyi?ini yapal?m biraz da...

Çizerin kad?n oldu?unu varsayarsak, erkek model için çok s?k?nt?l? anlar ya?anabilir be abicim. En ufak tepkisellikte k?k?rdamalar, bir tak?m imal? bak??lar falan.. Model rahat olamaz, çizen rahat durmaz bir sürü s?k?nt?.
Çizerin erkek oldu?unu dü?ündü?ümüzde, adaleli model rahatken bu kez resmeden  abiler g?c?k kapabilir. Olmaz yani. : )
Ha, hayalen bir çizimden bahsediyorsak, erkek ki?isi hayalindeki kad?n? öyle güzel resmeder ki hakikaten bir sanat eseri ç?kar ortaya. Kad?n ki?isi de hayal edebilir ama yanl?? anla??lmak korkusu ta??yabilir. Hem estetik olan kad?ndaki vücut hatlar? olsa gerek. De?indi?im konularla ba?larsak, kad?n bedeni ortak payda oluveriyor. Ben bunlara ba?l?yorum meseleyi. :)

Zaman?nda Yunanl? sanatç?lar bol bol mitolojik ki?ilere ili?kin ç?plak erkek heykelleri yapm??lar. Ama ?imdi, -etek giyen askerler, Corç Mayk?l göndermesi ile- Greece yerine Gayreece diye dalga geçiliyor.  Aha, tam geyik oldu ?imdi.
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2009, 22:49 Gönderen: Mare?al »
Kayıtlı

Mikhail Bakunin

 • fikir patlamas?
 • İleti: 2.844
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #80 - 15 Şubat 2009, 23:05

Bize toplumsal olarak ö?retilenler bilgiler do?rultusunda hayat?m?z? ?ekillendirir ve o bilgilerin do?ru oldu?unu referans alarak hayat?m?z? devam ettiririz. Ama hiç birimizi akl?na bunlar? sorgulamak ya da bunlar?n d???nda bilmediklerimiz in var oldu?unu anlamaya çal??mak gelmez.

Do?du?umuzda ç?plak oluruz ve bu en saf kirlenmemi? halimizdir. Örne?in Hristiyanl?kta do?an bebe?in asl?da günah i?ledi?i dü?ünülür ve vaftiz edilir. Böylece toplumsal hayatta bize ö?retilen do?ru bilgiler ile yanl?? bilgiler de verilerek, tamam?n?n do?ru ve sorgulanamaz oldu?u beynimize i?lenir. Yanl??lar? ay?klay?p do?rular?n kalmas?n? sa?lad???n?zda da tepki al?rs?n?z çünkü toplumdaki masumiyet ve fark?ndal?k çoktan ölmü?tür. Özellikle ç?plakl??? bir günah ve yasak olarak çok sert bir ?ekilde dikte edildi?i zaman, bask? alt?nda kalmaktan dolay? bilinç alt? bunu insana her f?rsatta d??ar? vurmas?n? sa?lar.

Geli?mi? toplumlarda bu ön yarg? yoktur. ?nsanlar analitik dü?ünce yap?s?n? benimsemi?tir ve dolay?s?yla bu toplumlarda cinsel istismar suçlar? oran? bask? alt?ndaki toplumlara göre daha azd?r. Hayata daha farkl? bir aç?dan bakarlar ve heykellerde ilk bakt?klar? ver bacak aras? olmad??? için bu modern ya da tarihi heykellerde herhangi bir tahribat veya törpülemede bulunmazlar. Ayn? ?ekilde resim için bunlar geçerli. Bir nü resimde olan ?eyi pornografi olarak de?erlendirme, bana her zaman ?u laf? hat?rlatm??t?r; ”?nsan?n fikri neyse, zikri de odur”
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2009, 23:07 Gönderen: Mikhail Bakunin »
Kayıtlı
Twitter: @MikhailBakunin - Blog: Meczup Güncesi
Macbook Pro 13" 2.4 Ghz - 4 GB Ram - 750 GB HDD
iPhone 3GS 32 GB (Siyah)

KURALLAR

Abdullah

  • http://www.abgrafik.com
 • İleti: 568
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #81 - 16 Şubat 2009, 09:59

ozaman ?u deyim geliyor akl?ma; Herkez Sanatç? Olamaz..!
Kayıtlı
Mac Os X Leopard..! Daha ötesi yok!

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #82 - 16 Şubat 2009, 10:21

Herkes (-z ile de?il s ile bitiyor) ?oför de olamaz :)
Kayıtlı

Mikhail Bakunin

 • fikir patlamas?
 • İleti: 2.844
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #83 - 16 Şubat 2009, 19:56

Burada mesele zaten herkesin sanatç? olabilmesi de?il. Bu özel bir yetenektir ve herkesde olmamas? da gayet normal bir durum.

Ancak sanattan anlama konusunda durum farkl?. Bir toplumda sanattan anlamamak anormal bir durumdur ve toplumun ahlaki çökü?ünün temellerini haz?rlar.

?nsanlar bo? zamanlar?nda her zaman yapt?klar? rutin ?eyler yerine, bir kere klasik müzik veya jazz dinlemeyi denese ya da resim sergisine gidip yap?lan eserlere ciddi anlamda görmeyi denese, müzelere gidip eski uygarl?klar?n eserlerini ilk okuldaki hocalar?n zoru ile 2 saniyede bakip geçmek yerine her bir eseri sindirerek görmeyi ve o zaman?n ruhunu anlamaya çal??sa baz? ?eylerin fark?na varmas?na çok yard?mc? olaca??na eminim. O an için olmaz ama bir süre sonra baz? ?eylerin de?i?ti?inin fark?na var?r, hayata olan bak?? aç?s? de?i?ir. ??inden, ekonomik krizden ?ikayet ediyorsa, daha önce hiç farketmedi?i f?rsatlar? görebilir, yeni çözümler üretebilir hayat?nda. Çünkü böyle sanatsal aktiviteler insan?n beyninde hiç ummad??? ?ekilde tepkilere neden olur. Bunun ad? fark?ndal?kt?r.

Bu fark?ndal???n olu?mad??? toplumlarda, e?er ekonomik kriz ve fakirlik varsa, o ki?i çözüm üretmek yerine birilerini doland?rarak günü kurtarmaya çal???r ya da ba?lar? için de ”götürsün be abi ama bize de hizmet etsin sorun de?il” diyerek ahlaks?zl??a göz yumar ve bunlar, birini öldürmekten ya da tecavüz etmekten binlerce kat daha büyük bir ahlak suçudur!..
Kayıtlı
Twitter: @MikhailBakunin - Blog: Meczup Güncesi
Macbook Pro 13" 2.4 Ghz - 4 GB Ram - 750 GB HDD
iPhone 3GS 32 GB (Siyah)

KURALLAR

KuzuBoyz

  • Kuzu CoCo Consulting & Coaching
 • İleti: 418
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #84 - 29 Eylül 2009, 18:33

Sanat zamanla de?i?ir.
Sanattan anlamak diye bir?ey yoktur.
Sanat Tarihi bilmek diye bir?ey vard?r.
Eskiden sanat en iyi orant?y? bulmakt?.
Sonradan sanat elle tutulamayan gözle görülemeyeni görmek ve tutmak oldu (Soyut).
Sanatç? denilen bi?ey yoktur.
Sanat dal?yla ilgilenen vard?r.
Sanat?n ad?n? her zaman bir sonraki nesil koyar.
Sanat dallar? = duyu organlar?.
Neyi kabul ettirirsen sanat o olur.
"Sanat; sanat içindir" yaland?r.
Çünku "Sanat; insan içindir." Kimseye yapm?yorsan bile kendine yap?yorsundur.
Sanat tan?m? her nesilde farkl? adland?r?lacakt?r.
Çünkü insan de?i?ir.
Sanat? tart??mak için "insan tart??mas?n?n" bitmi? olmas? gerekir.
Ç?plak kad?n veya erkek çizmek art?k i?e yaramaz.
Ama ç?plak OBAMA resmi çok i? yapar.
100 y?l sonra o da i?e yaramaz.
Sanat ad?na son devrimi Andy Warhol yapm??t?r.
O da gülüyordur ?imdi bize. Onu övüyoruz diye.
Her yüzy?lda cinsel istismar vard?. Internet yokken bile.
Güzellik anlay??? sanata yön verir.
?eker kam??? avrupaya geldikten sonra sadece saraylarda kulan?ld?. Çok pahal?yd?. Bu yüzden saray kad?nlar? bal?k eti oldular. Tablolara da öyle yans?d?lar. ?imdi en ucuz g?da ?eker+un+ya? oldu bu yüzden fakirler obez olmaya ba?lad?. Zay?f olmak güzellik ölçütü oldu. Anorexia ba? gösterdi....

Diyeee sonsuza kadar gider bu i?..
Kayıtlı
? iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015) ? 3,3 GHz Intel Core i5 ? 8 GB 1867 MHz DDR3 ? AMD Radeon R9 M395 2048 MB ?

osmanasm

 • İleti: 10
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #85 - 26 Ekim 2009, 23:42

rica ederim. musayit bir zamanda bilgisi olmayan arkada?lara bask?yla ilgili bilgilerimi aktarmaya devam edece?im.  ;)
ben grafik tasar?mc? olmak istiyorum ve photoshopla i?e koyuldum.bana bu konu hakk?nda yard?mc? olursan?z çok sevinirim.
Kayıtlı

osmanasm

 • İleti: 10
Ynt: grafiker arkada?lar?n bilgisine..
Cevap #86 - 26 Ekim 2009, 23:52

ben grafik tasar?mc? olmak istiyorum ve photoshopla i?e koyuldum.bana bu konu hakk?nda yard?mc? olursan?z çok sevinirim.
he he  :D tabirlerim komik olabilir "grafik tasar?mc?" gibi mazur görün...
Kayıtlı

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #87 - 30 Ekim 2010, 12:41

Merhaba arkada?lar, uzun süredir yazm?yordum, konumu görünce bakmak istedim. 17916 kere okunmu? :) çok güzel bir durum. Burada payla?t???m?z konuyu çe?itli sitelerde gördüm, bu ho?uma gitti ama di?er taraftan konuyu payla?an arkada?lar?n konuyu kendisi yazm?? gibi payla?mas? biraz üzdü beni. Fakat bilgi bilgidir, birilerine faydal? olduysam ne mutlu bana. Al?nt? olarak gösterip konumuzu payla?an arkada?lara buradan te?ekkür etmek istiyorum. Kendisi yazm?? gibi gösteren arkada?larada buradan "tebrik koyuyorum"  ;) herkese iyi çal??malar.
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

Grafiker

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 1
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #88 - 27 Şubat 2011, 21:12

merhaba
pdf gelen i?leri convertlemek için pts shop program?n? nas?l indirebilirim acaba
Kayıtlı

roocaster

 • Mac Osx Snow Leopard i7 2.66 GHz 17'' 4 Gb DD3 Ram
 • İleti: 12
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #89 - 05 Nisan 2011, 15:54

bilgilendirmele r için herkeze te?ekkürler
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri