Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik HizmetleriSayfa: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 14   Aşağı git
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Yalç?n Eren

 • Welcome back
  • web sitem
 • İleti: 1.969
Ynt: Kay?ps?z PDF
Cevap #60 - 07 Haziran 2007, 11:24

Hem Default Size'? hem de Larger Size'? denedim. O k?s?mda bir problemle kar??la?mad?m. Acrobat, Combine i?lemi sonras?nda döküman?n boyutunu bildiriyor ayn? pencerede. Orada mb boyutuna bakt???mda dosyalar?n toplam boyutuna e?it bir mb veriyor. Ama daha sonra Save i?lemine geçipte dosyay? birle?tirilmi? olarak kay?t edip Finder'dan dosya boyutuna bakt???mda mb olarak %60 kadar küçüldü?ünü görüyorum. Toparlamaya çal???rsam konuyu; parça halindeki pdf dosyalar?n?n boyutu 120 mb, Combine i?lemi sonras?nda Combine penceresinde dosyalar?n birle?tirlmi? boyutunuda program 120 mb olarak bildiriyor, bir sonraki a?amaya geçipte save butonuna t?klad???mda kay?t sonras? dosya boyutu 40 mb'a dü?üyor. Buradan ç?kard???m sonuca göre Acrobat'?n içideki bir tak?m default ayarlardan dolay? program save i?lemi esnas?nda dosyay? s?k??t?r?yor. ??te benim istedi?im bu s?k??t?rman?n yap?lmamas?. Preferences ayarlar?na ?öyle bi bakt?m "Fast for web viewing" d???nda iptal edecek bir?eyde bulamad?m. Zaten onu iptal etmekte sonucu pek de?i?tirmiyor.
Not: Acrobat Pro 8 versiyonunu kullan?yorum

Dosya boyutunun küçülmesinin kötü bir taraf? yoktur, hatta iyi bir ?eydir. Geli?en PDF teknolojisi sayesinde kalite kayb? olmaks?z?n dosya boyutlar? küçülebiliyor.
Bana Freehand'i (yanl??) kullanarak olu?turulmu? PDF'ler geliyor. Bir A4 sayfa içinde 1-2 imaj var, dosya boyutuna bir bak?yorum 75 MB. Ben bu PDF dosyas?n? kaliteden ödün vermeden (Bundan eminim çünkü bir çok bask? kar??la?t?rmas? yapt?m) 7-8 MB'a çekebiliyorum.
Kayıtlı

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Kay?ps?z PDF
Cevap #61 - 07 Haziran 2007, 11:37

Dosya boyutunun küçülmesinin kötü bir taraf? yoktur, hatta iyi bir ?eydir. Geli?en PDF teknolojisi sayesinde kalite kayb? olmaks?z?n dosya boyutlar? küçülebiliyor.
Bana Freehand'i (yanl??) kullanarak olu?turulmu? PDF'ler geliyor. Bir A4 sayfa içinde 1-2 imaj var, dosya boyutuna bir bak?yorum 75 MB. Ben bu PDF dosyas?n? kaliteden ödün vermeden (Bundan eminim çünkü bir çok bask? kar??la?t?rmas? yapt?m) 7-8 MB'a çekebiliyorum.

Yalç?n'a kat?l?yorum. E?er bir PDF 120MB'lik bir dosya ise, orjinal dosyaya yak?n bir dosya boyutu manas?na gelir. Bu da PDF'in nimetleri ile örtü?müyor.
San?yorum, elinizdeki parça halindeki PDF'lerde image çözünürlük de?erlerini korumak ad?na olsa gerek, herhangi bir s?k??t?r?lma yap?lmam??. Veya çok az s?k??t?r?lma uygulanm??. Acrobat'?n yapt??? da, çözünürlük de?erini max. tutarak dosya boyutunu optimize etmek.
Kayıtlı

duzgun

  • Portfolyom
 • İleti: 44
Ynt: PDF
Cevap #62 - 07 Haziran 2007, 12:06

Asl?nda bu parça halindeki pdf'lere daha önce olu?turulurken s?k??t?rma uygulanm??. Yak?ndan bakt???mda imagelar?n neredeyse da??lma s?n?r?nda oldu?unu farkettim. Bu dosyalar?n Combine i?lemi sonras? bir daha s?k??t?rmaya maruz kalmas? (daha do?rusu Acrobat'?n save i?lemi sonras?nda) beni tedirgin etti?i için böyle bir çözüm arama ihtiyac? hissettim. Tabi ?unu da eklemem gerekiyor bu s?k??t?r?lm?? pdflerin yan?na benim ekledi?im s?k??t?r?lmam?? pdf'lerde var. Acaba Acrobat bu s?k??t?r?lm?? pdf'lere dokunmay?p, sadece benimkileri s?k??t?r?yor olabilirmi diye dü?ünmeye ba?lad?m ?imdi. Hani böyle zekice bir hareket yap?yorsa, program? çok takdir edice?im do?rusu.
Kayıtlı
iMac 2.4, 4 gb 800mhz ram, MacOS X 10.6.8

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: PDF
Cevap #63 - 07 Haziran 2007, 12:38

Alıntı
Acaba Acrobat bu s?k??t?r?lm?? pdf'lere dokunmay?p, sadece benimkileri s?k??t?r?yor olabilirmi diye dü?ünmeye ba?lad?m ?imdi. Hani böyle zekice bir hareket yap?yorsa, program? çok takdir edice?im do?rusu.

Aynen öyle. S?k??t?rma eylemi, s?k??t?r?lmaya müsait datalara uygulanabilir.
?öyle dü?ünelim;
Çal??t???n?z dökümana full s?k??t?rma seçenekli bir image dosyas? import edilmi? olsun. Image zaten kendi içerisinde istihap haddi s?n?rlar?nda s?k??t?r?lm??t?r. Bu dosyan?n PDF'e dönü?türülmesinde extra bir s?k??t?rmay? isteseniz de uygulatamazs?n?z. Tabii ki bu, PDF seçeneklerinde kulland???n?z profil tercihi ile de ilgili. Smallest File Size seçene?i, dosyay? eline al?r, sa?l? sollu giri?erek a??z burun girer. Böylece dosyam?z, kaliteden ödün vermi? olsa da, internet ortam?nda rahatça yay?nlanabilecek ruha bürünebilir.
Lakin ayn? dosyay? Offset bask?ya uygun bir ?ekilde PDF'e dönü?türdü?ünüzde, zaten max. s?k??t?r?lan image'lara el sürülmez, pas geçilir.
Bununla birlikte, PDF dosyas?n?n MB de?erinin dü?ük olmas? salt image compression ile aç?klanamaz tabii ki.
Kayıtlı

Yalç?n Eren

 • Welcome back
  • web sitem
 • İleti: 1.969
Ynt: PDF
Cevap #64 - 07 Haziran 2007, 12:41

Asl?nda bu parça halindeki pdf'lere daha önce olu?turulurken s?k??t?rma uygulanm??. Yak?ndan bakt???mda imagelar?n neredeyse da??lma s?n?r?nda oldu?unu farkettim. Bu dosyalar?n Combine i?lemi sonras? bir daha s?k??t?rmaya maruz kalmas? (daha do?rusu Acrobat'?n save i?lemi sonras?nda) beni tedirgin etti?i için böyle bir çözüm arama ihtiyac? hissettim. Tabi ?unu da eklemem gerekiyor bu s?k??t?r?lm?? pdflerin yan?na benim ekledi?im s?k??t?r?lmam?? pdf'lerde var. Acaba Acrobat bu s?k??t?r?lm?? pdf'lere dokunmay?p, sadece benimkileri s?k??t?r?yor olabilirmi diye dü?ünmeye ba?lad?m ?imdi. Hani böyle zekice bir hareket yap?yorsa, program? çok takdir edice?im do?rusu.


"S?k??t?rman?n baz? kriterleri vard?r, Acrobat bu kriterlerin içinde yer alan imajlar? ve/veya vektörelleri optimize eder. Yani zaten optimize edilmi? ve minimum de?er elde edilmi? imajlara ve/veya vektörellere dokunmaz."

yazacakt?m ama Kaz?m benden önce gayet güzel aç?klam?? zati ...  ;)
Kayıtlı

duzgun

  • Portfolyom
 • İleti: 44
Ynt: PDF
Cevap #65 - 07 Haziran 2007, 12:51

Bununla birlikte, PDF dosyas?n?n MB de?erinin dü?ük olmas? salt image compression ile aç?klanamaz tabii ki.

Dedi?inize kat?l?yorum, PDF'te s?k??t?r?lma yap?ld??? sonucunu PDF'te kullan?lan imagelar?n ayr?ca gönderilmi? ve data boyutlar?n?n hallice olmas?ndan anlad?m. Zaten ekranda orijinal image'? ve pdf'teki halini k?yaslay?nca s?k??t?rmadan kaynaklanan bozulma net olarak anla??l?yor. Do?rusu pdf yaparken s?ka s?ka imagelar?n posas?n? ç?karm??lar.

Faydal? bilgileriniz için çok te?ekkür ederim ?u an içim rahat olarak çal??may? bask?ya gönderebilirim.
Kayıtlı
iMac 2.4, 4 gb 800mhz ram, MacOS X 10.6.8

Zen

 • İleti: 1.090
Ynt: PDF
Cevap #66 - 18 Temmuz 2007, 17:46

Peki PDF bir dokümandaki bir yaz?n?n convert edilebilme durumu varm? ya da PDF dokümandaki yaz?n?n fontu elimizde de?ilse ve o yaz?ya mutlaka ihtiyac?m?z varsa nas?l alabiliriz.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: PDF
Cevap #67 - 18 Temmuz 2007, 17:55

PDF belgesindeki textlerde kullan?lan fontlar dökümana gömülü iken, texti convert etmeye çal??may? izah edebilir misin? (Samimiyetle soruyorum).

1. Convert, döküman ebad?n? ?i?irir.
2. Convert, postscript / truetype bir datay? vektörel yapmak demektir. Print s?ras?nda bu vektörel objeler yeniden PostScript'e dönü?türülecektir.
3. Convert, PDF'in do?as?na ayk?r?d?r. (Bkz. ta??nabilir dosya format?) (Bkz. All fonts embed)

Lakin, farkl? bir amaç u?runa convert edebilmeyi soruyorsan o ba?ka. Merakla bekliyorum.

Bu arada, PDF dosyas?n? Illustrator ile açabilirsen, convert edip tekrar PDF kaydedebilirsin .

PDF'e gömülü bir fontu d??ar?ya almak (Extract) imkan? henüz yok.

Edit: Font extract i?lemi mevcut Adobe yaz?l?mlar? ile mümkün de?il. Lakin, PDF edit konusunda a?m?? olan PitStop yaz?l?m? san?yorum bu i?lemi de yapabilir.
« Son Düzenleme: 18 Temmuz 2007, 18:01 Gönderen: Mare?al »
Kayıtlı

Zen

 • İleti: 1.090
Ynt: PDF
Cevap #68 - 18 Temmuz 2007, 18:00

PDF belgesindeki textlerde kullan?lan fontlar dökümana gömülü iken, texti convert etmeye çal??may? izah edebilir misin? (Samimiyetle soruyorum).

Yurtd???ndan bir i? geldi ve bize sadece arapça bir yaz?n?n oldu?u k?s?m laz?m, oradaki yaz?y? al?p bir ba?ka doküman?n üzerinde kullanmam?z gerekiyor ama bunun vektörel olmas? gerekiyor. Illustratorde açmak istedi?im zaman font soruyor ve laz?m olan yerler birsürü soru i?aretinin istilas?na u?ram?? bir vaziyette geliyor. Veya fontun ad? "akhbar" varsa fontu tercih ederim o ba?ka :) (Samimiyetle cevap veriyorum Kaz?m abim benim, k?zma yaf!)
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Zen

 • İleti: 1.090
Ynt: PDF
Cevap #69 - 24 Temmuz 2007, 10:19

Renk ayr?m?na yollad???m?z bir PDF döküman?n printer profile k?sm?nda herhangi bir de?i?iklik yapmak gerekirmi yoksa oldu?u gibimi b?rakmal?y?z.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: PDF
Cevap #70 - 24 Temmuz 2007, 10:40

Alıntı
Yurtd???ndan bir i? geldi ve bize sadece arapça bir yaz?n?n oldu?u k?s?m laz?m, oradaki yaz?y? al?p bir ba?ka doküman?n üzerinde kullanmam?z gerekiyor ama bunun vektörel olmas? gerekiyor. Illustratorde açmak istedi?im zaman font soruyor ve laz?m olan yerler birsürü soru i?aretinin istilas?na u?ram?? bir vaziyette geliyor. Veya fontun ad? "akhbar" varsa fontu tercih ederim o ba?ka :) (Samimiyetle cevap veriyorum Kaz?m abim benim, k?zma yaf!)

K?zm?yorum, sadece anlamaya çal???yorum :) Akhbar fontu bende mevcut de?il. Ama sana sihirli bir formül vereyim arama-tarama için.

Google'a gir. Search k?sm?na  Font +Akhbar +rapidshare.com yaz.
Bu yöntem ile rapidshare'nin alt?n? üstüne getirebilirsini z. Anlad?n?z  ;)
Kayıtlı

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: PDF
Cevap #71 - 24 Temmuz 2007, 10:41

Renk ayr?m?na yollad???m?z bir PDF döküman?n printer profile k?sm?nda herhangi bir de?i?iklik yapmak gerekirmi yoksa oldu?u gibimi b?rakmal?y?z.

Printer profil olarak AdobePDF yaz?c?s? tan?ml? ise zarar? yok.
Kayıtlı

Aktepe

 • İleti: 3.343
Ynt: PDF
Cevap #72 - 24 Temmuz 2007, 12:34

Google'a gir. Search k?sm?na  Font +Akhbar +rapidshare.com yaz.
Bu yöntem ile rapidshare'nin alt?n? üstüne getirebilirsini z. Anlad?n?z  ;)

Anlad?k, anlad?k  ;)
Kayıtlı
Mac mini Intel Core2Duo 2,4 GHz 4 GB OS X 10.6.8
iMac Intel i3 3,06 GHz 21,5" 4 GB OS X 10.9.4
iPod Classic 5G 30 GB Siyah

Zen

 • İleti: 1.090
Ynt: PDF
Cevap #73 - 25 Temmuz 2007, 17:32

?imdi yapt???m bir i?i her zaman yapt???m gibi PDF'ye çevirip filme yollama azmindeydimki ?öyle bir ?ey gördüm.


oysa ayn? i?in farkl? bir kombinasyonunu PDF'ye çevirdi?im zaman normal CMYK kanallar görünüyor.bunu niye yapar. Te?ekkürler
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

YT

  • GS Online
 • İleti: 125
Ynt: PDF
Cevap #74 - 31 Temmuz 2007, 17:49

PDF'yi internette nas?l yay?nlayabiliriz peki? (bir türlü çözemedim bu i?i)

Bazen herhangi bir sitede rastl?yorum örnek: urunlerimiz.pdf buna t?klad???m zaman PDF'i indirmeden Safari ile açabiliyorum.

Örne?in Pages.Google (Google Page Creator)'da  PDF upload edilebiliyor, oraya PDF upload ediyorum sonra kendi siteme girip oradaki PDF linkine t?kl?yorum, hemen Downloads kar??ma ç?k?yor, indirmeye ba?lam??. Ben bunun olmas?n? istemiyorum, kendi yükledi?im PDF'i de Safari'de görmek istiyorum.

PDF'in ayr? bir ince ayar? m? olmas? gerekiyor acaba? (web için)

?imdi PDF'deki içeri?i gönderece?im ki?ilerin çok u?ra?mamas? için bu konuyu soruyorum. Yoksa benim için fark etmez. Adam bir kere t?klayacak biraz bekledikten sonra içeri?i görecek. Windows'ta da zaten tek bir ?ey ç?k?yor, ona da Kabul Ediyorum dedi?in zaman aç?l?yor Explorel ile...
Kayıtlı
Sayfa: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 14   Yukarı git
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri