Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Automator'da Kurgulama Teknikleri
- 02 Ocak 2008, 15:17

Daha önce söz verdi?im gibi, MacLine dergisinde yay?mlanan makalemi TMF kullan?c?lar? ile de payla??yorum. Umar?m faydas? dokunur.

Automator nedir ne de?ildir?
Automator; içerdi?i Action paketlerinin birbirleriyle etkile?ime sokularak birçok rutin i?i tek komuta s??d?rabilece?iniz i? ak??lar? (Workflow) üretmenizi sa?layan bir uygulamad?r. Sistemle birlikte yüklenen Action paketleri, internetten ücretli/ücretsiz indirebilece?iniz 3. parti action setleri ile zenginle?tirilebilir. Automator'da haz?rlanan i? ak??lar?ndaki tüm kurgu Action'lara ba?l? oldu?undan, yaz?l?m?n yapabilecekleri de Action çe?itlili?ine ba?l?d?r.
Bu aç?dan bakt???m?zda, i? ak???n? olu?turaca??n?z herhangi bir eylem için devreye girecek olan yaz?l?m?n Automator için Action deste?i vermesi gereklidir. Örne?in; bir web sitesine ba?lan?p, bulundu?unuz sayfaya linklenmi? resimleri sistemde belirledi?iniz bir yere download etmek üzere haz?rlayaca??n?z i? ak??? için ihtiyac?n?z olan Action'lar, Automator içerisinde mevcuttur. E?er bu i? ak???n? daha da geli?tirerek, indirilmi? olan resimleri bir FTP yaz?l?m? ile bir sunucuya yüklemek istiyorsan?z, kulland???n?z FTP yaz?l?m?n?n Automator Action'lar?na sahip olman?z gerekir.

Automator Action ne ifade eder?
Her bir Automator Action, ilgili yaz?l?ma ili?kin bir adet komutu yerine getirmek üzere kurgulanm??t?r.
Bununla birlikte, farkl? yaz?l?mlara ait farkl? Action'lar birbirleri ile etkile?ime sokularak, birden fazla yaz?l?m i? ak???nda görev alabilir.

Action'lar nas?l devreye sokulabilir?
Action'lar? kullanarak i? ak??? olu?turmak için tek yapman?z gereken, Action'? yaz?l?m?n sa? taraf?ndaki pencereye (i? ak??? penceresi) sürükleyip b?rakmakt?r (drag&drop). Seçti?iniz herhangi bir Action'? a?a?? ya da yukar? ta??mak için sürüklemeniz, silmek için delete tu?una basman?z yeterlidir.

?? Ak??? (Workflow)
?? Ak???, birden fazla Action kullanarak haz?rlad???n?z kurgunuzun bütününü ifade eder. ?? ak??lar?, yeniden düzenlenebilecek ?ekilde (.workflow) kaydedilebildi?i gibi, kurguland??? i?i yerine getirecek olan bir yaz?l?m (.app) veya Finder üzerinden devreye sokulabilecek bir Plug-In olarak kaydedilebilir.
Her ne ?ekilde kaydetmi? olursan?z olun, automator dosyalar?n? di?er kullan?c?lar ile payla?abilirsiniz. Yaln?z, .workflow formatl? Automator dosyalar?n?n di?er kullan?c?larda sorun ç?karmamas? için, i? ak???nda yer alan Action setlerinin payla?t???n?z kullan?c?da da mevcut olmas? gerekir. Application veya Plug-In olarak kaydedilen i? ak??lar?nda ise böyle bir ba?lay?c?l?k yoktur.

Kurgulamada dikkat edilecek noktalar
Bir i? ak???n?n i?lerli?i, kurgusuna ba?l?d?r. ??lerli?i t?kayan en önemli etken, yanl?? Action seçimi veya Action'lar?n s?ralamas?nda yap?lan hatalard?r. Action'lar?n sadece bir eylemi gerçekle?tirdi?ini hat?rlayal?m. Öyleyse her bir Action, i? ak???n?n bir ad?m?d?r ve her ad?m sonras? at?lacak di?er ad?mlar, önceki ad?mlar?n verdi?i sonuca göre at?labilir veya at?lamaz.
At?lan her ad?m sonras? yap?lacak eyleme ili?kin giri?/ç?k?? (input/result) sonuçlar? i? ak?? penceresinden takip edilebilir. Böylece, haz?rlad???m?z i? ak???na ait kurguda do?ru ad?m at?p atmad???m?z; ba?ka bir ifade ile do?ru Action'? seçip seçmedi?imiz hakk?nda fikir yürütebiliriz.
Anla??laca?? gibi, kurgu düzeninde her Action, bir sonraki ad?m?n ?artlar?n? haz?rlayacak nitelikte olmal?d?r. Bu hassasiyeti sa?laman?n yolu da, kurgusu yap?lacak i?e ait komutlar? hangi yaz?l?m?n sundu?unu tespit etmekten geçer. ??te bütün mesele budur ve gerisi çorap sökü?ü gibi gelecektir.
Automator'da kurgu yapmaya ba?lad???n?zda mutlaka hatalar olacakt?r. ??in ba??nda can?n?z? s?kabilecek bu durum, tecrübe kazand?kça e?lenceye dönü?ecek ve kurgulaman?n asl?nda ne kadar kolay oldu?unu göreceksiniz.

Kurgulama Örnekleri
Basit bir örnekle ba?lamak için hemen bir senaryo haz?rlayal?m. Ve unutmayal?m, Automator ile haz?rlayaca??m?z i? ak??lar? sürekli yapt???m?z rutin eylemleri tek t?klamaya indirgeyecek nitelikte olmal?. O halde senaryomuz da, süreklili?i olan bir mail gönderme eylemine ili?kin olacak. Örne?in, haz?rlad???n?z i?leri mail yolu ile al?c?s?na ula?t?r?yorsak, bu i?i Automator üzerinden nas?l otomati?e ba?layaca??m?z? görelim.
Kurguya ba?lamadan önce ?unu dü?ünelim; Automator devre d??? iken biz bu i?i nas?l yap?yorsak, haz?rlayaca??m?z kurguda da ayn? eylemler yer almal?. Ne fazla, ne eksik. Mail uygulamas?n? aç?p, yeni bir mail mesaj? olu?turuyoruz. Devam?nda, gönderece?imiz dosyay? Mail'e ekliyoruz (attach). Pe?inden, mail al?c?s?n?n mail adresini, mesaj ba?l???n? ve mesaj alan?na da mesaj?m?z? ekleyip gönderiyoruz. ??te, kurguya ba?larken bunlar? dü?ünüp, bu eylemleri yerine getirecek do?ru Action'lar? i? ak??? alan?nda s?ralamam?z gerekiyor. Nedir bunlar, bakal?m..

Automator'u açt???m?zda, pencerenin sol taraf?ndaki Applications aç?l?r menüsünden Mail uygulamas?n? seçerek i?e ba?layal?m. ?lk yapmam?z gereken, Mail uygulamas?nda yeni bir mail mesaj? olu?turmakt? de?il mi? O halde, Mail uygulamas?na ait Actions listesinden "New Mail Message" (Yeni Mail Mesaj?) adl? Action'? seçip, sa? taraftaki i? ak??? penceresinin ilk s?ras?na yerle?tirece?iz.Bu ilk ad?mda akl?n?za ?u soru gelebilir; Mail yaz?l?m?n? açmadan yeni bir mesaj nas?l olu?turulabilir ve bu ilk ad?mdan önce Mail yaz?l?m?n?n aç?lmas?n? sa?layacak bir Action ile i?e ba?lamak gerekmez mi? Hay?r. Zira, Automator i? ak???nda eylem bildiren herhangi bir Action, ilgili uygulamay? otomatik olarak açar. Kald???m?z yerden devam ediyoruz. New Mail Message ile ilk ad?m? att?k. Gördü?ünüz gibi, bu Action'da doldurulmas? gereken To/Cc/Bcc, Subject, Message bölümleri bulunuyor. E?er bu bölümlere hep ayn? bilgiler giriliyorsa, bu bölümleri i? ak??? üzerinde iken doldurabilirsin iz. Ancak, bu bilgilerde de?i?kenlik söz konusu ise, Action penceresinin alt?ndaki Option aç?l?r menüsünden "Show Action When Run" seçene?ini i?aretlemeniz gerekiyor. Bu extra komut, haz?rlad???n?z i? ak???n? çal??t?rd???n?zda, ilgili bölümleri doldurman?z için durup sizin bu bilgileri girmeniz için bekleyecektir.
Show Action When Run komutu ile aktif hale gelen Show Entire Action ve Show Selected Items komutlar?n? farketmi?sinizdir. Default olarak seçili olan Show Entire Action komutu, i?lem durup sizin bilgi girmenizi bekledi?inde tüm bo? alanlar? (To/Cc/Bcc, Subject, Message) kar??n?za getirir.
Show Selected Items komutu ise, belirledi?iniz belli bilgi kutucuklar?n?n görüntülenmesini sa?lar. Örnek verecek olursak; maili hep ayn? mail adresine gönderiyorsan?z, New Mail Message Action'?ndaki To bölümünü i? ak??? üzerinde doldurabilirsin iz. Cc ve Bcc bölümlerine herhangi bir bilgi girilmeyecekse, geriye kalan 2 de?i?ken Subject ve Message bölümlerinin görüntülenmesini isteyebilirsini z. O halde Show Selected Items komutu ile birlikte a?a??daki menüden Subject ve Message kutucuklar?n? i?aretliyoruz. ?? ak???m?z? bu haliyle çal??t?rd???m?zda, kar??la?aca??m?z görüntü, a?a??daki gibidir.Ancak i?imiz henüz bitmedi. ?kinci ad?mda, Mail uygulamas?na eklenecek dosyalar? kurguya dahil etmemiz gerekiyor. Automator kullanmadan bu i?i nas?l yapt???m?z? dü?ünelim.. Dosyay? seçip Mail uygulamas?na sürüklüyoruz de?il mi? O halde, kurgumuzun ikinci ad?m?na attach olarak seçilen dosyay? da eklememiz gerekecek. Bu ad?m? gerçekle?tirecek olan Action ise, Finder sekmesinde yer al?yor: "Get Selected Finder Items".Bu Action seçili iken, Automator penceresinin sol alt kö?esindeki Input/Result (giri?/ç?k??) bilgilerine bakal?m. Input (Giri?): The selected items bilgisi, bu Action'?n çal??abilmesi için seçili ö?elerin olmas? gerekti?ine i?aret ediyor. Result (Ç?k??): File/Folders bilgisi ise komutun i?lemesi durumunda dosya veya klasör seçilece?ini bildiriyor.?? ak?? penceresine yerle?tirdi?imiz bu iki Action aras?nda herhangi bir uyumsuzluk olmad???n? Action pencerelerinin birbirine ba?lanmas?ndan anlayabilirsini z. Uyumsuzluk uyar?s? ise pencerelerin ba?lanmam?? olmas?ndan ve Action'lar?n Result (Ç?k??) bilgilerinin i? ak??? üzerinde k?rm?z? renge bürünmesinden anla??labilir.S?ra geldi, seçili olan dosyan?n Mail'e eklenmesine. Automator kullanmam?? olsak, bu eylem için de Mail yaz?l?m?n?n "Attach File" komutunu kullanacakt?k. O halde Automator Action'lar? içinde bu komutu yerine getirecek olan Action, Mail sekmesinde yer al?yor olmal?. Mail > Action listesindeki "Add Attachments to Front Message" tam isabet. Bu Action'? da Get Selected Finder Items'in arkas?ndan i? ak???na ekliyoruz. Bu ad?mdan sonra i? ak???m?z? tamamlad?k. Kurgunun bütününe bakt???m?zda i? ak??? ?u ?ekilde görünecek:?? ak???m?za ait kurgu tamamland???na göre, kay?t seçeneklerimize göz atabiliriz. Dosyay? i? ak???, yani yeniden düzenlenebilir ?ekilde kay?t etmek için, save > file format > workflow seçene?ini kullan?yoruz. File Format menüsündeki Application seçene?i ise, haz?rlad???n?z i? ak???n? Automator'u açmadan kullanabilece?iniz ufak bir uygulama yarat?yor. Uygun bir isimle kaydedece?iniz bu uygulaman?n yukar?daki i? ak???na uygun bir ?ekilde çal??mas? için, attach edece?iniz dosyay? uygulama üzerine sürüklemeniz yeterlidir. Üstelik bu uygulamay? di?er kullan?c?larla da payla?abilirsiniz.Di?er bir kay?t seçene?i ise, dosyan?n Finder Ba?lamsal Menü'de (Contextual Menu) yer alacak ?ekilde Save as Plug-In olarak kaydedilebilmes i. Plug-In kay?t seçene?i, kurgusuna ba?l? olarak Finder d???nda ba?ka yaz?l?mlarla da ili?kilendirilebili r.
Bu ?ekilde kay?t edilen i? ak???n?n kullanabilmek için, Finder'da iken Kontrol tu?una basarak Ba?lamsal Menü'ye ula?man?z ve meniden Automator sekmesine geçmeniz gerekiyor.Bu basit örnekle birlikte, Automator'un kurgulanmas?nda izlenen yol hakk?nda az çok fikir sahibi oldunuz. ?imdi senaryoyu biraz daha geli?tirerek, biraz daha karma??k i?lemleri Automator'a havale edelim.

Senaryo 2
Yeni senaryomuzda, çekmi? oldu?unuz yüksek çözünürlüklü digital foto?raflar?n?z?n çözünürlü?ünü dü?ürüp, bir klasöre kaydettikten sonra,  klasörü s?k??t?r?p .zip formatl? kaydedece?iz.

Bir önceki kurgulamada oldu?u gibi, Automator'a öncelikle çözünürlü?ü dü?ürülecek olan foto?raflar?n yer ald??? dizini tan?tmam?z gerekiyor. Foto?raflar?n iPhoto'da bir albüm alt?nda topland???n? varsayal?m. Bu durumda, ilk ad?m? ataca??m?z Action için, iPhoto Action setlerine göz at?yoruz. iPhoto'da albüm tan?mlamas? yapabilen "Get Specified iPhoto Items" i?imizi görebilir. Bu Action'a bakt???m?zda sol alt kö?edeki art? (+) simgesine basarak istedi?imiz albümü tan?mlayabilir; Show Action When Run komutunu i?aretleyerek albüm tan?mlamas?n? i?lem s?ras?nda yapabiliriz.
Foto?raflar?n yerini tan?mlad?ktan sonra ikinci ad?m çözünürlü?ünü dü?ürmek. Arayaca??m?z Action "Scale Image" ve Preview Action listesinde yer al?yor. Bu Action'? i? ak?? alan?na sürükledi?inizde, bir uyar? alacaks?n?z. Verilen mesaj, çözünürlük dü?ürme i?lemi s?ras?nda foto?raflar?n orjinal hallerinin korunmas?na yöneliktir. Add komutunu verdi?inizde "Copy Finder Items" Action da devreye girecek ve tan?ml? foto?raflar?n kopyas?, tan?mlad???n?z bir klasörde toplanacakt?r. Pas geçmeniz halinde (Don't Add), iPhoto içerisindeki foto?raflar?n?z üzerinde i?lem yap?l?r.
Add komutu ile Copy Finder Items'in devreye sokuldu?unu varsayarak devam edelim. Bu Action'daki "To" Pop-up menüsünü kullanarak foto?raflar?n kopyalar?n?n kaydedilece?i yeri belirtebiliyoru z. Finder'da low-res adl? bir klasör olu?turup To > Other komutu ile bu klasörü tan?mlayal?m. Show Action When Run seçene?ini i?aretleyerek bu tan?m? da i?lem s?ras?nda yapabilirsiniz.
Scale Images Action penceresindeki Pop-up menüden To Size, tüm foto?raflar?n ölçüsünü girece?iniz de?er kadar küçültürken; By Percentage (Yüzde de?eri) üzerinden küçültme de?eri de girebilirsiniz. Biz bu ikinci seçene?i kullan?yoruz ve ölçüyü %25 de?erine küçültecek olan 25 rakam?n? giriyoruz.
Kurgumuza bakt???m?zda, foto?raflar iPhoto kütüphanesinden al?narak, masaüstündeki Low-Res klasörüne topland? ve %25 de?erinde küçültüldü. S?radaki i?lem, low-res klasörünü s?k??t?rmak. S?k??t?rma i?lemi için, Mac OS X'e entegre edilen ve .zip ç?kt?s? veren "Create Archive" komutunun kar??l??? olan bir Action bulmam?z gerekiyor. Bu Action da, Automator'un Finder kütüphanesinde ayn? isimle elimizin alt?nda. Action arayüzündeki Save as kutucu?una s?k??t?r?lacak dosya için isim tan?mlamas? yapabilir; Where Pop-up menüsünü kullanarak da dosyan?n kay?t edilece?i yeri gösterebilirsiniz.Bir önceki senaryo ile bu senaryo ili?kilendirilemez mi? Elbette. S?k??t?rt???m?z bu dosyay? mail ile bir arkada??n?za göndermek için, i? ak???n?z?n Create Archive ad?m?ndan sonra yukar?daki i? ak?? s?ras?n? kurguya dahil edebilirsiniz.

Senaryo-3
Yeni senaryomuzda, dosya isimlerini bir ç?rp?da de?i?tirece?iz.

Kurgumuzun ilk ad?m?, isimleri de?i?tirilecek olan dosyalar? tan?mlayabilece?imiz bir Action ile i?e ba?lamak olmal?. Finder Actions listesindeki "Get Specified Finder Items"  ve "Get Selected Finder Items" biçilmi? kaftan. Kurgumuz, tan?mlanacak dosyalar? i?lem s?ras?nda manuel seçmeye dayanacaksa "Get Selected Finder Items"; de?i?ken dosyalar sözkonusu ise, "Get Specified Finder Items" Action seçilmeli. Biz, ikinci Action ile kurgumuza ba?l?yoruz.
Pencerenin alt?ndaki art? (+) ve eksi (-) butonlar?n? kullanarak, isimleri de?i?ecek olan dosyalar? i? ak???na tan?tabiliriz. Ancak bu yöntem, haz?rlanan i? ak???n? burada tan?mlad???n?z belirli dosyalar için geçerli k?lar. Dosya ismi de?i?tirme i?lemini (Rename) her zaman farkl? dosyalara uygulaman?z söz konusu ise, dosya tan?mlama eyleminin her defas?nda bize sorulmas?n? sa?lamam?z gerekir. Bunu da, pencerenin alt?ndaki Options > Show Action When Run komutu ile sa?layabiliriz. Bu komutu verdi?inizde Get Specified Finder Items penceresinde herhangi bir dosya tan?tman?za gerek yoktur. Dosyalar? i?lem s?ras?nda tan?taca??z.
?kinci ad?mda, dosya isimlerinin de?i?tirilmesini sa?layacak Action'? tespit etmemiz gerekiyor. Bu da yine, Finder > Action listesinde yer alan "Rename Finder Items" isimli Action. ?? ak???na bu Action'u ekledi?imizde, yine bir uyar? mesaj? alaca??z. Bu mesaj?n anlam?, isimleri de?i?ecek olan dosyalar?n kopyalar?n?n üretilmesi ve i?lemin bu kopyalar üzerinde yap?l?p yap?lmayaca?? ile ilgili. Bu i?lem için de araya "Copy Finder Items" Action'? otomatik olarak eklenir. E?er kopyalar üzerinde çal???p, orjinal dosyalardaki isimleri muhafaza etmek isterseniz, Add komutunu vermemiz gerekiyor. Copy Finder Items ve Rename Finder Items Action'lar? i? ak???nda yerini ald?.
Öncelikle kopyalama i?lemi için tan?mlama yapmakla i?e ba?l?yoruz ve Copy Finder Items penceresine yöneliyoruz. "To" Pop-up menüsünden dosyalar?n nereye kopyalanaca??n? gösterebilirsiniz. Buradaki tan?mlama da her defas?nda de?i?ecekse, Options aç?l?r menüsünden "Show Action When Run" komutunu verip, tan?mlamay? i?lem s?ras?nda yapabiliriz.
??lem s?ras?nda da "Other" seçene?i üzerinden istedi?iniz yere bir klasör açarak, bu klasörü seçebilirsiniz.
S?radaki ad?m Rename Finder Items Action'?n? düzenlemek. Bu penceredeki tan?mlamalar, dosyan?n alaca?? yeni isme yönelik düzenlemelerdir. Sol üstteki Pop-up menüden "Make Sequential" seçene?ini i?aretleyelim. Hemen alttaki sat?rdan new name kutucu?unda, dosyan?n alaca?? ön isim tan?mlamas? yap?labilir.
Place number, seperated, Start numbers, Make all numbers kutucuklar?n? istedi?iniz gibi ayarlayabilir; Example sat?r?ndan da tan?mlamalar?n?za göre dosya isminin ne ?ekilde olaca??n?n ön izlemesini yapabilirsiniz.
Buraya kadar yap?lan kurguyu test etmek için, Automator penceresinin sa? üstündeki "Run" komutunu kullanabilirsin iz. Kurgumuzun sa?l?kl? çal??t???na emin olduktan sonra CD kay?t i?lemini kurguya dahil edebiliriz. Gerekli olan Action, System > Action listesinde yer alan "Burn a Disc". ?? ak???m?zda son s?raya yerle?tiriyoruz. Burn a Disc penceresindeki tan?mlamalar? oldu?u gibi kullabilirsiniz .  Ancak de?i?kenlik sözkonusu ise, yine Options > Show Action When Run komutu ile i?lemi bu noktada durdurup, tan?mlamalar? i?lem s?ras?nda yapabilirsiniz. ?? ak???m?z haz?r. Çal??t?rmadan önce, CD sürücünüze bo? bir disk takmay? unutmay?n :)Görüldü?ü gibi Automator kullanmak asl?nda hiç de zor de?il. Kurgu vesilesi olarak rutine ba?lad???n?z i?lemleri tespit etmekle i?e ba?layabilirsiniz. Geriye kalan, kurgunuzda kullanaca??n?z Action setlerine sahip olup olmad???n?z. Sistemin sundu?u Action'lar ihtiyac?n?z? gidermiyorsa, kaynaklar için buyrun:

http://automatorworld.com
Automator kullan?c?lar? için oldukça zengin içerik sunan site, kategoriler alt?nda toplad??? Action paketleri yan?nda, örnek workflow dosyalar?n? da kullan?c?lara sunuyor. Bu dosyalar? indirip kullanabilece?iniz gibi, inceleyerek de kurgulama tekni?inizi geli?tirebilirsiniz. Hints&Tips bölümünde ise, i? ak??? haz?rlarken faydalanabilece?iniz püf noktalar?na yer verilmi?.
Yay?mlad??? tüm Action&Workflow bilgilerinin Arcives bölümünde aylara göre toparlan?larak sunuldu?u sitenin Links bölümünü kullanarak da alternatif kaynaklara ula?abilirsiniz.

http://automatoractions.com
Sitenin ana sayfas?nda en çok indirilen (Most Popular) Action'lar ve siteye son eklenen Action'lar (Latest Actions) yay?mlan?yor. Categories (Kategoriler) pop-up menüsünü veya Search Automator Actions arama kutucu?unu kullanarak da kurgulad???n?z i? ak??? için Action aramas? yapabilirsiniz.

http://www.automatedworkflows.com
http://www.automatedworkflows.com/software/automator_actions.html sayfas?ndan ula?abilece?iniz Action setleri, daha çok profesyonel yaz?l?mlar? (FileMaker, InDesign, Photoshop, QuarkXPress) Automator ile bulu?turmaya yönelik.  Ücret kar??l??? temin edebilece?iniz action setlerinin demo sürümlerini inceleyebilirsi niz.

apple.com
Apple da sitesinin downloads bölümünde, zengin içerikli 3. parti Automator Action setleri, i? ak??lar? ve haz?r uygulamalar? (.app) kategoriler alt?nda toplayarak kullan?c?lara sunuyor. http://www.apple.com/downloads/macosx/automator sayfas?ndan ula?abilece?iniz dosyalar içerisinde Finder, QuickTime,  Keynote, iWeb, Safari, iPhoto gibi Apple uygulamalar?n? içeren Actions paketleri yan?nda Photoshop CS/CS2, FileMakerPro gibi profesyonel yaz?l?mlara yönelik "ücretsiz" paketler de mevcut.

Kolay gelsin.

Kayıtlı

Aktepe

 • İleti: 3.343
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #1 - 02 Ocak 2008, 15:48

Eline koluna sa?l?k Mare?al. ??im azal?nca tamam?n? okuyup deneyece?im.
Kayıtlı
Mac mini Intel Core2Duo 2,4 GHz 4 GB OS X 10.6.8
iMac Intel i3 3,06 GHz 21,5" 4 GB OS X 10.9.4
iPod Classic 5G 30 GB Siyah

Cyanide

 • ...
 • İleti: 3.392
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #2 - 02 Ocak 2008, 15:53

Eline sa?l?k..
Büyüksün Mare?alim :)
Hepsini okudum, Pdf olarak içettim..
Ne yalan söyliim.. Pdf ar?ivimin çekirde?ini senin yaz?lar olu?turdu..
S?k??te?ekkürlerça onlara müracat ediyorum :D
Kayıtlı
Mac Pro [3.1] 2.8 Ghz Quad-Core Intel Xeon | 6 GB Ram | WD-Black 640 GB
Ati Radeon 2600XT & Ati Radeon 4650[/url] | Cinema Display HD 23"

"all work and no play makes jack a dull boy..."

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #3 - 02 Ocak 2008, 15:59

Afferim.
Kayıtlı

Cyanide

 • ...
 • İleti: 3.392
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #4 - 02 Ocak 2008, 16:21

- Erdener abi, Sürerim buluttan tarlalar?,
Ya?murlar ekerim gö?ün gö?süne,
Güne?te demlerim senin çay?n?,
Yüre?imden süzer öyle veririm..
- Zahmet olmas?n?.
- Ne demek abi..
- Automator varken?.
Kayıtlı
Mac Pro [3.1] 2.8 Ghz Quad-Core Intel Xeon | 6 GB Ram | WD-Black 640 GB
Ati Radeon 2600XT & Ati Radeon 4650[/url] | Cinema Display HD 23"

"all work and no play makes jack a dull boy..."

Rocker

 • Gerçekçi ol, imkans?z? iste.
 • İleti: 2.045
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #5 - 02 Ocak 2008, 20:40

;D ;D ;D hehehe. ben de yapt?m mare?al abim. ben de bu program neyime yarar bii?i diiildir diyodum.
Kayıtlı
 Mac Mini 1.42 GHz PowerPc G4  1GB Ram Tiger 10.4.11 English
Samsung SyncMaster 932NW 19" LCD Monitör

zaamtooxmac

 • basitkelimeler.blogspot.com
 • İleti: 537
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #6 - 02 Ocak 2008, 20:55

- Erdener abi, Sürerim buluttan tarlalar?,
Ya?murlar ekerim gö?ün gö?süne,
Güne?te demlerim senin çay?n?,
Yüre?imden süzer öyle veririm..
- Zahmet olmas?n?.
- Ne demek abi..
- Automator varken?.


:D süpermi?..
Kayıtlı
15'' macbook pro / 2.4 Ghz  / 2GB / 256MB / 200GB /
siyah ipod nano 8GB

Burak ATUK

 • Emekli
  • website
 • İleti: 433
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #7 - 03 Ocak 2008, 10:14

Kaz?m abi

Ellerine sa?l?k, :P

- erdener abi automator geldi dertler bitti,
- bir tokat mesafesi gel bakiyim.
Kayıtlı
Mac Pro (Late 2013) / 3,5 GHz 6-Core Intel Xeon E5 / 32 GB RAM / 4 TB HD / 10.11.3 (El Capitan)

hingis

  • Finding is easier than ever
 • İleti: 23
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #8 - 23 Kasım 2008, 22:38

ya valla çok uzun zamand?r kullanmak istiyordum ?u mereti nihayet Türkçe bir aç?klama buldum, çok te?ekkürler, elinize sa?l?k...
Kayıtlı
Dictionary[/URL] / Games[/URL] / Computers[/URL] / Directory[/URL] / Dictionary[/URL]

Deniz Dalk?ran

 • Söz sessizlikte!
 • İleti: 1.253
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #9 - 24 Kasım 2008, 01:01

Mare?alim, döktürmekte s?n?r tan?m?yorsun de?il mi? : )
Ansiklopedi gibi adams?n vesselam... : )

Hörmetler bizden...
Kayıtlı

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #10 - 24 Kasım 2008, 13:50

02.01.2008 - 24.11.2008.
Ben de seni tebrik ederim Tangrafik abi. : )
Kayıtlı

mactrcn

 • TARCIN
 • İleti: 528
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #11 - 24 Kasım 2008, 14:01

bu konudaki maresalun ilk mesajini(tebriklerden onceki:) ) yetistirme yurduna alinirsa guzel olur. Bunun gibi birkac konu daha var. Yer imi olarak sakliyorum. Hafta sonu bilgisayardan internete girince onlari da yoneticilere linklerini mesaj atarim. Arkadaslarin tam makalelik mesajlari var. Yetistirme yurduna konulmasi epey faydali olur kanimca.
Kayıtlı
MacBook Core2Duo 2.2 Ghz 4GB memory (White) - 10.5.5
iPhone 3G 3.1
Samsung 226BW widescreen
WD MyBook2 Home Edition 500 GB
Toshiba 2.5" 250 GB

Deniz Dalk?ran

 • Söz sessizlikte!
 • İleti: 1.253
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #12 - 24 Kasım 2008, 15:01

Bak aradan 10 ay geçmi? ama hala ansiklopedi gibisin, hala döktürmekte s?n?r tan?m?yorsun... Yalan m?!? : )
Arada yeni maddeler de kesin eklenmi?tir... : )
Söylediklerim geçerli yani say?n Mara?alum! : )
Kayıtlı

umtksa

 • umt...
  • umt-deviantart
 • İleti: 53
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #13 - 28 Aralık 2008, 04:58

Bu döküman sayesinde internet ba?lant?m? kesip yeniden kuran dolay?s?yla ip de?i?tirmeme yard?mc? olan bir application haz?rlad?m.

Birisi Rapidshare mi dedi :)
Kayıtlı
umt...
macbook siyah 2 ghz intel core duo,2gb ddr2 ram

Cyanide

 • ...
 • İleti: 3.392
Ynt: Automator'da Kurgulama Teknikleri
Cevap #14 - 28 Aralık 2008, 13:01

Bu döküman sayesinde internet ba?lant?m? kesip yeniden kuran dolay?s?yla ip de?i?tirmeme yard?mc? olan bir application haz?rlad?m.

Birisi Rapidshare mi dedi :)

Nas?l çal???yor o workflow çok merak etti?im do?rusu..
Ekran görüntüsü verebilir misin?..
Kayıtlı
Mac Pro [3.1] 2.8 Ghz Quad-Core Intel Xeon | 6 GB Ram | WD-Black 640 GB
Ati Radeon 2600XT & Ati Radeon 4650[/url] | Cinema Display HD 23"

"all work and no play makes jack a dull boy..."
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri