Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mare?al

  • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
  • İleti: 3.258
Mac OS X'te program kurmak / kald?rmak
- 22 Şubat 2008, 17:08

Mac OS X'de program kurmak / kald?rmak için 2 basit yol mevcuttur. A?a??daki yöntemler, genel anlamda da dikkate al?naca?? gibi, internetten disk image (.dmg) olarak indirdi?iniz 3. parti yaz?l?mlara yöneliktir.

Program kurmak (Install):
1) ?nternetten indirdi?iniz ".dmg" klasörüne çift t?klayarak sanal diski masaüstüne mount edin. Sanal disk ikonu beyaz renkte olabilece?i gibi, indirdi?iniz program?n ikonu ile ili?kilendirilmi? bir görsel de olabilir.
Sanal disk ikonuna çift t?klay?p açt???n?zda, içerisindeki program ikonunu HD->Applications klasörü içerisine ta??man?zla birlikte program?n?z da kurulmu? olur.

2) Program?n disk image içerisinde yükleme paketi (installation package) ?eklinde yer almas? durumunda ise, yükleyici (installer) ikonuna çift t?klayarak otomatik kurulum gerçekle?tirilir. Bu tip yüklemelerde, program?n yüklenece?i hedef klasör, default olarak Applications klasörü olabilece?i gibi, baz? yükleyiciler hedef klasör için seçenek sunabilir.

Program kald?rmak (Uninstall):
1) HD-> Applications klasörü içindeki program? tutup dock'taki çöp sepetine ta??y?n ve çöp sepeti ikonuna bas?l? tutup çöp sepetini bo?alt (Empty Trash) komutu verin.
Ayn? i?lemi klavye kestirmelerini kullanarak da yapabilirsiniz.
Program? seçip Komut+Backspace klavye kestirmesini uygularsan?z, program çöp sepetine ta??n?r. Komut+Shift+Backspace kestirmesi, ç?kan uyar?y? onaylaman?z halinde çöp sepetini bo?alt?r.

2) Di?er bir yöntem ise, -?ayet kurulum s?ras?nda yüklenmi?se- program?n da yer ald??? klasörde bulabilece?iniz uninstaller uygulamas?n? kullanmakt?r. Uninstaller uygulamas?, onay vermeniz halinde program kald?rma i?lemini otomatik olarak gerçekle?tirir.

1. yolu izledi?inizde programa ait baz? dosyalar sistemde kalacakt?r. Bu dosyalar?n, hard diskte yer kaplamak d???nda hiçbir zarar? yoktur. Bunlar? da kald?rmak için Spotlight uygulamas?ndan yararlanabilirs iniz.
Ekran?n sa? üst kö?esinde yer alan Spotlight simgesine t?klay?n. Arama kutucu?una program?n ismini girin. Arama sonuçlar? listelendi?inde, program ismine ili?kin klasörleri ve "com.apple.progr am?nismi.plist" dosyas?n? tutup çöp sepetine sürükleyin.

Bu i?lemi otomatik olarak yapabilen 3. Parti yaz?l?mlar da mevcuttur.

- Fatih Ayo?lu -
Kayıtlı

Ercan Eras

  • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
  • İleti: 4.359
Mac'te Program Ekleme/Kald?rma
Cevap #1 - 29 Eylül 2010, 10:17

Mac'e yeni program kurmak iki ?ekilde gerçekle?ir...

=> Pek çok program?n kurulumu; disk image dosyas?n?n mount edilip, içinde bulunan Program'?n Applications klasörüne (hatta disk image içindeki k?sayoluna) sürüklemekten ibarettir...

Bu tür uygulamalar? kald?rmak için ço?u zaman Applications klasöründen al?p çöp sepetine sürüklemek yeterli görünse de; kald?rma i?leminin AppCleaner, AppZapper, AppDelete vs gibi üçüncü parti uygulamalar vas?tas?yla yap?lmas? önerilir.

Bunun için 3. parti yaz?l?m kullanmak istemeyenler uygulama dosyas? haricinde; programa ait tercihler ve (varsa) uygulama deste?i dosyalar?n? da silmeliler...

Tercihler dosyas?  => Macintosh HD > Users > Kullan?c? Ad?n?z (Home) > Library > Preferences dizini içinde com.üreticifirmaad?.programad?.plist olarak ya da uygulama ad?n? ta??yan bir klasör içinde olabilir

Uygulama deste?i dosyalar? ise (Home) > Library > Application Support dizininde bulunur...

=> Pro uygulamalar genellikle installer (windows taraf?ndan a?ina olunan ismiyle setup) dosyas?yla yüklenir.

Sözkonusu  yükleme uygulamas? içerisinde Easy (Basit) / Advanced (Geli?mi?) yükleme seçenekleri bulunur.

Baz? program yükleyicilerinde bunlara ek olarak Uninstall seçene?i de mevcuttur... Baz? durumlarda yükleyicinin bulundu?u disk image'? içinde ya da uygulama klasörüne programla birlikte kurulmu? bir Uninstall uygulamas? bulunur. Bu uygulamalar?n Uninstall komut/uygulamas? kullan?larak kald?r?lmas? gerekir.

Adobe'nin CS paketi uygulamalar?nda ise ek olarak programlar? kald?rmadan önce mutlaka uygulamalardan biri içinde Help menüsü ziyaret edilip “Deactivate” komutu verilmelidir.
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri